Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 85 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vytápění bytového domu
Zajíček, Václav ; Vendlová, Lucie (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce je složena ze tří částí teoretické, výpočtové a projektové. V teoretické části je řešeno sdílení tepla vedením, prouděním a sáláním. Výpočtová část je zaměřena na celkový výpočet otopné soustavy, aby fungovala plynule a spolehlivě. Jako zdroj tepla jsou navrženy tři plynová kondenzační kotle. Ohřev teplé vody je řešen jako zásobníkový, který má svůj zdroj tepla a to jeden plynový kondenzační kotel. Projektová část obsahuje technickou zprávu a projektovou dokumentaci na stupni prováděcí dokumentace.
Pokročilé metody aplikace tepelné techniky při návrhu vytápění budovy
Mikoláš, Petr ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je rozdělená tři části. První část je teoretická věnovaná představení stavebního materiálu BETONG. Dále se věnuje tématům energetické náročnosti nízkoenergetických budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, sdílení tepla a tepelné pohody. Ve druhé části je zpracována koncepce systému vytápění ve třech variantách provedení v rozsahu studie pro novostavbu rodinného domu. Třetí část je věnovaná posouzení vhodnosti použití skořepinových tvárnic BETONG s vnitřním kontaktním zateplením v porovnání s jinými zdícími systémy.
Vliv provedení zateplení rodinného domu v Brodku u Prostějova na výdaje spojené s jeho provozem
Soukupová, Veronika ; Hrdlička, Tomáš (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce hodnotí vliv zateplení rodinného domu na výdaje spojené s jeho provozem. Řeší problematiku zateplování, energetických ztrát, spotřeb energií a vyhodnocuje návratnost investice na náklady na zateplení. Dále sleduje promítnutí ceny zateplení na celkovou cenu nemovitosti.
Malý bytový dům
Vystrčil, Jan ; Vacenovská, Veronika (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává prováděcí projektovou dokumentaci ke stavbě bytového domu. Budova je umístěna v okrajové části města Jihlavy. Budova má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V budově se nachází čtyři bytové jednotky. V bakalářské práci je zpracovaná architektonicko stavební část, stavebně konstrukční část, vypracování požárně bezpečnostního řešení a zpracování stavební fyziky k danému objektu.
Vliv provedení zateplení stavby pro rodinou rekreaci na výdaje spojené s jejím provozem
Hanyk, Tomáš ; Hrdlička, Tomáš (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlivem provedení tepelné izolace rekreačního objektu na náklady spojené s užíváním této nemovitosti. Teoretická část práce se zaměřuje na popis zateplovacích materiálů, druhy zateplovacích systémů a tvorbu cen ve stavebnictví. V praktické části jsou navržena řešení tepelné izolace objektu v obci Pernink v Karlovarském kraji. Je stanovena kalkulace nákladů na provedení stavebních prací a vypočtena prostá návratnost investice a úspora budoucích nákladů spojených s užíváním stavby.
Analýza sekundárního okruhu bloku VVER 440
Černý, Michal ; Kracík, Petr (oponent) ; Milčák, Pavel (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení návrhového a kontrolního výpočtového modelu sekundárního okruhu bloku VVER 440. Rešeršní část práce se zabývá popisem sekundárního okruhu. V první výpočtové části byl proveden výpočet sekundárního okruhu pro jmenovitý výkon. Druhá výpočtová část je zaměřena na výpočet sekundárního okruhu pro snížený výkon vlivem odstavení jednoho parogenerátoru.
Návrh otopné soustavy a nuceného větrání pro dvougenerační vilu
Kazda, Jan ; Hejčík, Jiří (oponent) ; Charvát, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu dvougenerační vily a následně návrhem optimalizace. Zhodnocení obsahuje výpočet tepelných ztrát současného stavu. Optimalizace spočívá ve snížení tepelné ztráty objektu, tlakovém vyvážení soustavy, výměně zdroje tepla a instalaci rovnotlakého větrání. Na to navazuje kapitola popisující regulaci technologie a na závěr je spočítána orientační cena za celou navrženou technologii.
Výpočtové hodnocení konstrukčních staviv na energetickou náročnost budovy
Křenek, Daniel ; TROJAN,, Karel (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je výpočtové hodnocení konstrukčních staviv na energetickou náročnost budovy. V práci je popsána historie a typy objektů s nízkou energetickou náročností. Dále jsou uvedeny prvky stavebně energetické koncepce objektů s nízkou energetickou náročností a přehled stavebních materiálů používaných na jejich výstavbu. V praktické části je na vybraném stavebním objektu ověřena energetická náročnost dle platné legislativy. Poté jsou porovnávány dvě konstrukčně-materiálové varianty u vybraného rodinného domu pomocí simulačního programu.
Hodnocení konstrukčních detailů budov z pohledu energetické náročnosti
Císař, Milan ; Šikula, Ondřej (oponent) ; Adam, Pavel (vedoucí práce)
Teoretická část této diplomové práce se zaobírá problematikou tepelných mostů a tepelných vazeb ve stavebních konstrukcích. Výpočtová část je zaměřena na rodinné domy s nízkou potřebou tepla na vytápění. Výsledkem této části je hodnocení rodinného domu z pohledu energetické a finanční náročnosti. Poslední část se zabývá využitím počítačových technologií ve stavební praxi. Tyto kapitoly se věnují počítačovému modelování stavebních detailů pasivního a rodinného domu po rekonstrukci (u rodinného domu po rekonstrukci jsou data porovnána s výsledky z experimentálního měření). Poslední úsek této diplomové práce řeší dynamické modelování zadaného pasivního domu v simulačním programu Trnsys.
Vliv tepelně izolační vlastnosti obálky budovy na její energetickou náročnost
Eliáš, Filip ; TROJAN,, Karel (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možnostmi zateplení rodinného domu a optimalizací volby izolačních materiálů zejména na základě ekonomických a ekologických faktorů. V práci jsou popsány základní fyzikální jevy, které souvisí s prostupem tepla a které je třeba při návrhu zateplení respektovat. Tyto jevy ovlivňují výběr vhodných izolačních materiálů v závislosti na jejich vlastnostech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 85 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.