Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bytový dům s kavárnou
Šubová, Adriana ; Průša, David (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o samostatně stojící objekt na mírně svažitém terénu. Bytový dům je navržen jako klasická zděná stavba o pěti podlažích s plochou střechou. V objektu se nachází dvanáct bytových jednotek, provozovna kavárny, domovní vybavení a technické zázemí objektu.
Vliv provedení zateplení bytového domu ve Slavičíně na výdaje spojené s jeho provozem
Zvonek, Lukáš ; Mázl, Michal (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je ekonomické zhodnocení návratnosti jednotlivých variant zateplení pro bytový dům ve Slavičíně. V první části jsou popsána témata, která souvisí s danou problematikou. Dále je rozepsána celá škála izolací, které se v současnosti objevují na tuzemském trhu. V praktické části je popsán daný bytový dům a jsou provedeny návrhy daných variant zateplení. Dále jsou zpracovány průkazy energetické náročnosti budov, náklady na provedení zvolených variant. Na závěr jsou vyhodnoceny jednotlivé varianty a určena jejich ekonomická návratnost.
Výpočtové hodnocení konstrukčních staviv z hlediska energetické náročnosti budovy
Kaplan, Václav ; TROJAN,, Karel (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá výpočtovým porovnáním energetické náročnosti staveb z různých stavebních materiálů. Práce je zaměřena na posouzení budovy jako tepelného systému. V práci je o vyčíslena spotřeba tepla u různých izolačních systémů aplikovaných na konkrétní stavební objekty z hlediska tepelné stability oproti výsledkům vypočteným v souladu s platnými technickými normami.
Vytápění kancelářské budovy s využitím kondenzační techniky
Pohůnek, Ondřej ; Počinková, Marcela (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a zabývá emisemi, CO2 a Nox a Kondenzačním kotlem. Druhá část je výpočtová, která se věnuje návrhu vytápění v administrativní budově. Řeší návrh nízkoteplotní otopné soustavy. Poslední část je projektová, která obsahuje vypracovanou technickou zprávu a projektovou dokumentaci.
Matematický popis dynamického výměníku tepla
Hvožďa, Jiří ; Hnízdil, Milan (oponent) ; Brožová, Tereza (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dynamického tepelného výměníku se zanedbáním vlivu polohy. Problém je popsán systémem obyčejných diferenciálních rovnic. V souvislosti s tím obsahuje nezbytný teoretický základ obyčejných diferenciálních rovnic a termomechaniky, rešerši řešitelnosti obyčejných diferenciálních rovnic a přehled typů tepelných výměníků dle různých hledisek.
Vytápění bytového domu
Zajíček, Václav ; Vendlová, Lucie (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce je složena ze tří částí teoretické, výpočtové a projektové. V teoretické části je řešeno sdílení tepla vedením, prouděním a sáláním. Výpočtová část je zaměřena na celkový výpočet otopné soustavy, aby fungovala plynule a spolehlivě. Jako zdroj tepla jsou navrženy tři plynová kondenzační kotle. Ohřev teplé vody je řešen jako zásobníkový, který má svůj zdroj tepla a to jeden plynový kondenzační kotel. Projektová část obsahuje technickou zprávu a projektovou dokumentaci na stupni prováděcí dokumentace.
Pokročilé metody aplikace tepelné techniky při návrhu vytápění budovy
Mikoláš, Petr ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je rozdělená tři části. První část je teoretická věnovaná představení stavebního materiálu BETONG. Dále se věnuje tématům energetické náročnosti nízkoenergetických budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, sdílení tepla a tepelné pohody. Ve druhé části je zpracována koncepce systému vytápění ve třech variantách provedení v rozsahu studie pro novostavbu rodinného domu. Třetí část je věnovaná posouzení vhodnosti použití skořepinových tvárnic BETONG s vnitřním kontaktním zateplením v porovnání s jinými zdícími systémy.
Vliv provedení zateplení rodinného domu v Brodku u Prostějova na výdaje spojené s jeho provozem
Soukupová, Veronika ; Hrdlička, Tomáš (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce hodnotí vliv zateplení rodinného domu na výdaje spojené s jeho provozem. Řeší problematiku zateplování, energetických ztrát, spotřeb energií a vyhodnocuje návratnost investice na náklady na zateplení. Dále sleduje promítnutí ceny zateplení na celkovou cenu nemovitosti.
Malý bytový dům
Vystrčil, Jan ; Vacenovská, Veronika (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává prováděcí projektovou dokumentaci ke stavbě bytového domu. Budova je umístěna v okrajové části města Jihlavy. Budova má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V budově se nachází čtyři bytové jednotky. V bakalářské práci je zpracovaná architektonicko stavební část, stavebně konstrukční část, vypracování požárně bezpečnostního řešení a zpracování stavební fyziky k danému objektu.
Vliv provedení zateplení stavby pro rodinou rekreaci na výdaje spojené s jejím provozem
Hanyk, Tomáš ; Hrdlička, Tomáš (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlivem provedení tepelné izolace rekreačního objektu na náklady spojené s užíváním této nemovitosti. Teoretická část práce se zaměřuje na popis zateplovacích materiálů, druhy zateplovacích systémů a tvorbu cen ve stavebnictví. V praktické části jsou navržena řešení tepelné izolace objektu v obci Pernink v Karlovarském kraji. Je stanovena kalkulace nákladů na provedení stavebních prací a vypočtena prostá návratnost investice a úspora budoucích nákladů spojených s užíváním stavby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.