Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 183 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Efektivní metody pro vytápění
Čapoš, Eduard ; Špiláček, Michal (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť poznatky o súčasných metódach vykurovania rodinných domov. Prvá časť práce je zameraná na porovnanie a popísanie základných spôsobov vykurovania. Druhá časť práce porovnáva zopár vybraných spôsobov pre konkrétny modelový dom.
Design hybridního fotovoltaického měniče
Makarova, Anastasia ; Křenek, Ladislav (oponent) ; Sovják, Richard (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší design 3fázového hybridního fotovoltaického měniče. Práce obsahuje designerskou a technickou analýzu současného trhu. Finální řešení produktu splňuje technické a ergonomické požádavky a zachovává origilnální vzhled. Přístroj je určen pro použití vnitřní a venkovní.
Energetická bilance povrchu krajiny v lesně-zemědělském povodí
SCHNEEDÖRFLER, Marek
Obsahem této diplomové práce je určení, statistické vyhodnocení energetické bilance povrchu krajiny a jejich dalších vybraných parametrů prostřednictvím nástroje dálkového průzkumu Země a za pomoci pozemně měřených meteorologických prvků. Součástí práce je také mapování krajinného pokryvu a posouzení jeho vlivu na mikroklima v dané oblasti. Modelovou oblastí pro výzkum tohoto typu se stalo území Novohradských hor, konkrétněji povodí Bedřichovského potoka. V povodí Bedřichovského potoka se nacházejí všechny podstatné skupiny krajinného pokryvu (lesy, trvalé travní porosty, orná půda, stavby), a proto je zde hodnocení energetické bilance vhodné.
Optimalizace provozu solárního systému určeného k ohřevu TUV školní jídelny
Doskočil, Filip ; Vaněk, Jiří (oponent) ; Bača, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje využití sluneční energie pro solárně tepelné systémy používané pro ohřev teplé užitkové vody TUV. Pojednává o velikosti dopadajícího slunečního záření na Zemi. Rozděluje jednotlivé typy solárních kolektorů pro ohřev TUV. Zabývá se monitoringem, vzdálenou správou takového systému a návrhem optimálního řízení používaného v této oblasti.
Podpora solární energie v ČR v letech 2006–2016
Štěch, Martin ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Maule, Petr (oponent)
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat efektivnost podpory solární energie v České republice v letech 2006-2016. Práce ukazuje, jaký byl postupný vývoj fotovoltaiky včetně ekonomických a politických dopadů. Dále se práce zabývá postavením České republiky v programu Evropa 2020 z hlediska navyšování zastoupení obnovitelných zdrojů. Záměrem práce je zjistit, zdali při podpoře solární energie dochází ke vzniku negativních externalit. V teoretické části se práce nejprve věnuje energetickému sektoru České republiky včetně obnovitelných zdrojů, energetické politice a poté vývoji fotovoltaického systému. V praktické části je vyhodnocena efektivita podpor solární energie v České republice ve zvoleném období. Podporování solární energetiky se jeví jako značně ekonomicky neefektivní, a to jak pro výstavbu velkých i malých systémů. V další části je zjištěno, že Česká republika plní kritéria stanovená Evropou 2020. Přínosem práce je vyhodnocení, že podpory solární energie nejsou efektivní a způsobují vznik negativních externalit.
Diskuse sociálně-geografických aspektů obnovitelných zdrojů energie v Česku
Görcs, Jan ; Hána, David (vedoucí práce) ; Pulec, Jan (oponent)
4 Diskuse sociálně-geografických aspektů obnovitelných zdrojů energie v Česku Abstrakt Moderní společnost je v každém ohledu života a ekonomiky zcela závislá na dodávkách elektřiny. Úkolem každé rozvinuté země je proto ochrana a zajištění dostatečného množství energie v potřebné kvalitě. V opačném případě může nedostatek či přerušení dodávek paralyzovat život a ekonomiku země. Problém současné energetiky spočívá v tom, že je založena na neobnovitelných zdrojích energie, jejichž množství je omezené. Navíc mají negativní dopad na životní prostředí. Omezené možnosti řešení situace však poskytují i obnovitelné zdroje energie. Tato práce proto analyzuje předpoklady, možnosti a potenciál rozvoje obnovitelných zdrojů v oblasti české elektroenergetiky, a to ve vztahu k energetické poloze, životnímu prostředí, elektroenergetice, společnosti a ekonomice. Cílem práce je kritické zhodnocení kladů a záporů implementace alternativních zdrojů energie do energetického mixu. Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie, alternativní zdroje energie, energetický mix, solární energie, větrná energie, vodní energie
Vytápění s pomocí obnovitelných zdrojů energie
Oravec, Jakub ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh vykurovania a prípravy teplej vody v bytovom dome s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Teoretická časť je zameraná na solárne kolektory a ich technické vlastnosti. Výpočtová časť obsahuje samotný návrh vykurovacieho systému a návrh prípravy teplej vody. Dopravu vykurovacej vody zabezpečuje dvojtrubková vykurovacia sústava s núteným obehom vody. Ako zdroj tepla je použitý kotol na pelety, ktorý zároveň slúži ako primárny zdroj ohrevu teplej vody. Zároveň bol navrhnutý sekundárny systém ohrevu teplej vody pomocou solárnych kolektorov.
Zhodnocení možností využití obnovitelných zdrojů energie ve vybraných objektech ČHMÚ
Kudela, Tomáš ; Sládek, Ivan (vedoucí práce) ; Kůla, Bořivoj (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřená na možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v praxi, konkrétně v objektech Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jako jsou například profesionální meteorologické stanice nebo observatoře. První část práce se zabývá popisem jednotlivých alternativních zdrojů energie, principy jejich získávání a zpracování pro potřeby energetického průmyslu. Druhá část se týká již instalovaných zařízení v objektech ČHMÚ a přibližuje technologická řešení a zkušenosti s provozem těchto zařízení. Ve třetí části je představen návrh využití konkrétních zařízení pro vybrané objekty ČHMÚ. Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie, solární energie, větrná energie, vodní energie, tepelná čerpadla, biomasa, meteorologické stanice
Využití solární energie v rámci Evropské unie s případovou studií pro území České republiky
Kosánová, Kristina ; Matějíček, Luboš (vedoucí práce) ; Přibil, Rudolf (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného využívání solární energie v jednotlivých státech Evropské unie a to jak z pohledu fotovoltaických článků, tak i z pohledu solárních termálních systémů pro ohřev vody. Množství využité solární energie je porovnáváno s úhrnem slunečního záření na daném území, jakožto hlavního ukazatele pro možnosti využití solární energie. Práce vychází ze zpracování různých literárních a internetových zdrojů, díky kterým je získán ucelený pohled na tento obnovitelný zdroj. V druhé části práce je kladen důraz na území České republiky. Tato případová studie vychází z mapových podkladů a součástí výsledku je i mapa vytvořená v programu GIS, která ukazuje území s nejvyššími příjmy energie ze slunce, jak pro území celé České republiky, tak pro vybranou část území hlavního města Prahy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 183 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.