Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 303 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fungování dobrovolnictví v rámci rodiny
Radová, Markéta ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent)
Diplomová práce zkoumá fungování dobrovolnictví v rámci rodiny. V teoretické části se zabývá definováním pojmů, které souvisí s vymezením pojmů dobrovolnictví, a rešerší zahraniční literatury, jež se věnuje zkoumání dobrovolnictví v rodině. V empirické části je provedeno kvalitativní šetření metodou zakotvené teorie. Pomocí hloubkových rozhovorů jsou dotazováni členové tří rodin, v nichž se věnuje dobrovolnictví více než jeden člen rodiny. Cílem této práce je přispět k poznání toho, jak funguje dobrovolnictví v rámci rodiny, konkrétně přenos dobrovolnictví v rodině. Na dobrovolnictví se nejčastěji pohlíží jako na individuální aktivitu a rozhodnutí jednotlivce. Tato práce poukazuje na podstatný rodinný rozměr dobrovolnictví, který většina studií opomíjí. Zkoumání přenosu dobrovolnictví v rodině z pohledu všech členů domácnosti přináší jedinečný pohled na to, jak každý člen rodiny dobrovolnictví vnímá, jakým způsobem a z jakých důvodů se zapojuje nebo naopak proč se nezapojuje.
Role médií v konzumní socializaci dětí
Jelínková, Klára ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Wolák, Radim (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou spotřebitelské socializace. Ta probíhá prostřednictvím několika hlavních faktorů, jimiž jsou média, rodina, vrstevníci a škola. Cílem práce je prozkoumání role, kterou média hrají v procesu spotřebitelské socializace. Média jsou zkoumána v kontextu ostatních faktorů, které jsou od sebe navzájem neoddělitelné a nelze je tedy studovat zvlášť. Teoretická část práce se zabývá fenoménem spotřeby a spotřební společnosti, které jsou předpokladem spotřebitelské socializace. Dále představuje základní poznatky z oblasti socializace, médií jako socializačního faktoru a v neposlední řadě také dosavadní poznatky a výzkumy spojené se socializací spotřebitelskou. Prostřednictvím kvalitativních rozhovorů s dětmi ve věku deseti až dvanácti let byla nasbírána data, jež byla následně interpretována tematickou analýzou. Z analýzy vyplývá, že děti ve své spotřebě a spotřebních přáních reflektují to, co se odehrává v médiích. Média sama jsou dětmi také konzumována, avšak v prostředí nových médií jde často o prosuming, tedy že děti jsou zároveň producenty i konzumenty mediálních obsahů. Média lze v procesu spotřebitelské socializace vnímat jako výrazného aktéra a zároveň jako pojítko, které interaguje s ostatními socializačními faktory a vstupuje do vztahů mezi nimi.
Město ve městě/ „Blok Trnitá“
Muzikářová, Veronika ; Czapek, Jakub (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh polyfunkčního bytového domu v nové Jižní čtvrti města Brna v kontextu urbanistického vývoje této městské části na základě urbanistické a objemové studie Brno - nová Jižní čtvrť, vydané Kanceláří architekta města Brna. Brno, jakožto většina velkoměst, se potýká se suburbanizací, tudíž aktuálním tématem je řešit především zástavbu ve městě tak, aby lidé neměli potřebu odcházet za jeho hranice. Jádrem práce je návrh a výzkum pavlačového domu s umístěním pavlače na uliční fasádu. Nedílnou součástí jsou také analýzy, které byly vypracovány společně s kolegy jako předdiplomní projekt.
Eudaimonie: Šťastné město
Hermanová, Ada ; Holubová, Martina (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce je vytvořit eudaimonické prostředí v rámci stávající blokové zástavby brněnských Husovic. Za pomoci jednoduchých intervencí a minimálních zásahů je vytvářeno prostředí, které pomáhá člověku žít komplexní a naplněný život.
Adaptace adolescentů na prostředí střední školy
Prokopová, Milena
V bakalářské práci je zpracováno téma: Adaptace adolescentů na prostředí střední školy. Přechod ze základní školy na školu střední, je pro žáky velmi stresujícím obdobím, proto se budu věnovat hlavně školní zátěži. V teoretické části definuji pojem adolescent a jeho psychický a fyzický vývoj. Dále se věnuji socializaci adolescenta, a to vztahy s rodiči a jeho vrstevníky. Převážnou část teoretické práce se soustřeďuji na samotný přechod ze základní školy na školu střední, volbu školy s pohledu výzkumů, školní zátěž, psychosociální stres a jeho důsledky. Použitými metodami pro zpracování teoretické části je studium odborných literárních zdrojů, tvorba výpisků a jejich analýza, srovnání a syntéza. Cílem praktické části je zjistit jaké problémy nastávají u žáků v prvním ročníku střední školy s maturitním oborem a středního odborného učiliště. Jaká je školní zátěž, jaké problémy mají s novým učivem, nebo kolektivem a kdo s nimi řeší tyto problémy? To jsou některé otázky, kterým jsem se věnovala v průzkumném šetření. K tomuto je použita dotazníková metoda. Nástrojem sběru dat je dotazník navržený pro účely průzkumu. Respondenty jsou žáci prvních ročníků střední školy a žáci prvních ročníků středního odborného učiliště. Data z dotazníků jsou zpracována v tabulkách a grafech.
The influence of islam on integration of muslims into czech society
Kompérová, Aneta
Tato bakalářská práce se zaměřuje na začlenění muslimské minority do české společnosti a vliv Islámu na její integraci. V teoretické části jsou uvedeny základní informace o Islámu, následné vysvětlení dané problematiky a popis hlavních pojmů. Práce posléze pokračuje praktickou částí, která je založena na kvantitativním výzkumu na základě dotazníku distribuovaného v rámci muslimské komunity v České republice. Průzkum klade důraz na osobní hodnoty muslimů žijících v Brně, se zaměřením na jejich názory na rovnost pohlaví, míru náboženské víry a hlavně na zkušenost s integrací do české společnosti.
Europeizace vybraných nevládních organizací zabývajících se integrační politikou
Kučerová, Aneta ; Šlosarčík, Ivo (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje europeizaci vybraných českých nevládních organizací, které se ve své činnosti věnují integrační politice. Otázka nestátních subjektů a jejich europeizace si vyžaduje zvláštní pozornost. Nedílně se totiž týká účasti občanské společnosti v evropském prostoru, který organizacím nevládního sektoru nabízí nové příležitosti a zdroje, které je dále utváří. Práce zkoumá europeizaci ve třech druzích spolupráce - ve finančních zdrojích, zapojení organizací do evropských sítí a v expertních zdrojích. Jádrem tohoto výzkumu byla otázka, do jaké míry lze hovořit o europeizaci finančních zdrojů a/nebo o internacionalizaci expertizy u zkoumaných aktérů. Ukázalo se, že v obou těchto rovinách Evropská unie figuruje jako významný zdroj financí i jako politická aréna, kde může docházet k navazování nových vazeb mezi podobně smýšlejícími subjekty. Ovšem na rozdíl od finanční spolupráce, se spolupráce ve sdílení expertizy neprokázala u všech zkoumaných organizací. Internacionalizace expertizy, a tedy s tím spojené sdílení informací a know-how mezi českými a evropskými organizacemi, je rozšířenější u těch subjektů, které se ve své agendě věnují evropským záležitostem a jsou aktivními členy evropské sítě. Organizace, které se integrační politice věnují čistě na lokální přímé úrovni,...
Genderové vztahy mezi dívkami a chlapci ve smíšených třídních kolektivech na 1. stupni ZŠ
Jindrová, Zdeňka ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Zemanová, Lenka (oponent)
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra psychologie DIPLOMOVÁ PRÁCE Genderové vztahy mezi dívkami a chlapci ve smíšených třídních kolektivech na 1.stupni ZŠ Gender relations between boys and girls in mixed class groups in the first grade at elementary school Zdeňka Jindrová Vedoucí práce: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Studijní program: Učitelství pro základní školy M7503 Studijní obor: 7503T047 Učitelství pro 1.stupeň ZŠ (OKM1STV06) Rok odevzdání: 2020 ABSTRAKT Moje diplomová práce se zabývá vztahy chlapců a dívek ve dvou smíšených třídních kolektivech státní základní školy ve městě "n" a dvou smíšených třídních kolektivech soukromé základní školy ve městě "b". Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části popisuji základní definice, týkající se klíčových slov této práce. Věnuji se zejména přístupu jednotlivých žáků a žákyň k otázkám genderu a genderovým vztahům mezi žáky a žákyněmi. Zajímá mne, jak kvalitní jsou vtahy mezi dívkami a chlapci ve smíšených kolektivech. Při své práci vycházím z odborné literatury, dostupných internetových zdrojů a ze zadaných dotazníků vztahů ve školní třídě. V empirické části práce vysvětluji metody a fáze svého výzkumu. Dotazníky slouží také jako rozhodující signifikant, existuje-li rozdíl mezi vztahy žáků ve státní základní škole a v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 303 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.