Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 369 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nároky sociální práce ve vybraném zařízení a možnosti podpory sociálního pracovníka
Svobodová, Jana ; Křišťan, Alois (vedoucí práce) ; Pěnkava, Pavel (oponent)
Bakalářská práce se zabývá nároky sociální práce ve vybraném zařízení, které poskytuje sociálně-aktivizační služby pro osoby bez přístřeší a dále možnostmi podpory sociálních pracovníků. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje nárokům sociální práce obecně. Nároky sociální práce byly postupně odvozovány z různých zdrojů, kterými byli definice sociální práce, platná legislativa, etické kodexy sociálních pracovníků a také monografie věnující se sociální práci. Praktická část se již zaobírá konkrétními činnostmi ve vybraném zařízení a nároky vznikajícími při práci s cílovou skupinou osob bez přístřeší. V práci jsou uvedeny také příklady z praxe ve vybraném zařízení pro větší názornost. Poslední částí práce jsou pak možnosti podpory sociálního pracovníka, který se potýká s dříve uvedenými nároky. Jako možnosti podpory jsou uvedeny zejména supervize, dále intervize, vzdělávání pracovníků a týmová práce.
Proč se lidé přestávají loučit se zemřelými?
HYBRANTOVÁ, Jana
Diplomová práce se zabývá hledáním odpovědi na otázku, proč se lidé přestávají loučit se zemřelými. První kapitola se věnuje tématu umírání a smrti v minulosti i v současnosti. Další kapitola klade důraz na význam rituálu v životě člověka, věnuje se dřívějším a nynějším pohřebním rituálům, jejich opodstatněnému významu z psychologického hlediska. Též pojednává o místech posledního odpočinku našich předků. Třetí kapitola se zabývá etickou stránkou věci a zejména hledáním odpovědi, jaké jsou příčiny současného stavu. Poslední kapitola je zaměřena na problematiku sociální práce s pozůstalými, zabývá se doprovázením, truchlením a poradenstvím pro pozůstalé.
Sociální práce a poskytování sociálních služeb v Republice Sacha pro děti a mladistvé se zdravotním postižením
Egorova, Mariia ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Ondrušová, Jiřina (oponent)
Ve sve bakalařske přaci se venuji přoblematice socialní přace na uzemí Republiky Sacha (Dalnevychodní řegion Ruske fedeřace) s cílovou skupinou - deti a mladiství se zdřavotním postizením. Na zacatku je popis třadicí přo lepsí pořozumení jakutske povaze, vcetne křatkeho popisu histořie řepubliky. Nasledne písu o histořii fořmovaní socialní přace na uzemí řepubliky s řozdelením - do řoku 1917 a od řoku 1917, az po soucasnost. Text zahřnuje popis socialních sluzeb podle zakonu, Ruske fedeřace, křiteřia zdřavotne-socialní posudkove sluzby přo stanovení stupne invalidity, řozboř řuske a jakutske legislativy v oblasti statní socialní podpořy dane cílove skupiny a jejich řodin. Pokřacuji popisem poskytovatelu, socialních sluzeb na uzemí řepubliky přo danou cílovou skupinu. Poukazuji na moznosti pece a vzdelavaní přo zřakove postizene od detství, az do dospelosti, tímto představuji tema zřakove postizenych v řepublice. Vyzkumna cast, byla přovedena technikou řízenych řozhovořu, se studenty obořu socialní přace a socialní pedagogiky na místní univeřzite. Cílem vyzkumu, bylo zjistit vztah studentu, k obořu v kontextu vykonu přofese po absolvovaní. Vysledek ukazal na omezeny pocet cílovych skupin v kompetenci socialního přacovníka, cílova skupina detí je v přofesionalní kompetenci socialních pedagogu,....
Angažovanost vybraných církví v Českých Budějovicích v sociální práci a jejich pojetí sociální práce
HÁJEK, Petr
Cílem mé vlastní bakalářské práce je nastínit na základě studia odborné literatury historický vývoj (genezi) charitativní činnosti u jednotlivých předem vybraných církví, analyzovat význam a smysl charitativní činnosti v rámci společnosti i dané konkrétní církevní organizace. Zjistit současný rozsah, význam a perspektivy specifických forem sociální práce u vybraných církví nebo církve. Cíle chci dosáhnout prostřednictvím kvalitativních a polostrukturovaných rozhovorů s komunikačními partnery. Budu mít připravené otázky a v případě objevení nového a zajímavého tématu, zde bude prostor se mu plně věnovat, mít pro něj prostor. Od individuálních rozhovorů očekávám podrobné seznámení s problematikou vlivu církví na sociální práci ve městě České Budějovice obohacené o názory dobrovolných účastníků výzkumu. Identity lidí a názvy organizací, kde komunikační partneři pracují, zůstanou v utajení. Mám dohodu s nimi o zachování anonymity. Záznamy rozhovorů pořízené na mobilní telefon musí být na přání účastníku po přepisu do písemné podoby smazány. Přínosem mé bakalářské práce je zmapování obsahu a forem charitativní práce vybraných církví v historickém vývoji v souvislosti s potřebami dané společnosti na straně jedné a možnostmi církví na straně druhé. Za pomocí polostrukturovaných rozhovorů s vybranými příslušníky (věřícími) církve/církví chci zjistit, jakých forem současné církve používají prakticky v sociální práci, jak jsou z jejich pohledu efektivní (úspěšné) a jakou mají v současné společnosti perspektivu na daném stupni společenského vývoje a postavení církve či církví.
Využití arteterapie v sociální práci
ŽÁKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce je zaměřena na využití arteterapie v sociální práci. V první podkapitole teoretické části definuji arteterapii, její historii, formy, které rozděluji na individuální a skupinovou, vzdělání arteterapeuta. Dále zmiňuji cílové skupiny jako děti, dospělé a seniory. Popisuji také přístupy v arteterapii. Mezi metody, které definuji, zařazuji imaginaci, animaci, koncentraci, restrukturalizaci, transformaci a rekonstrukci. Na závěr první podkapitoly popisuji techniky arteterapie. Druhá podkapitola bakalářské práce obsahuje pojem sociální práce, role sociálního pracovníka, jeho vzdělání a sociální služby. Praktická část této práce obsahuje výzkum kvalitativní metodou pomocí techniky polostandardizovaného rozhovoru a metody dotazování. Polostandardizované rozhovory proběhly s pěti sociálními pracovníky a dvěma arteterapeuty, kteří pracují v sociálních službách v Brně. Hlavním cílem bakalářské práce bylo zmapovat možnosti využití arteterapie v sociálních službách. Dílčími cíli bylo zjistit, zda pomáhá arteterapie uživatelům/uživatelkám v sociálních službách, v čem pomáhá, a v jakých situacích je podle sociálního pracovníka vhodné využít arteterapii. Výzkumné otázky se zaměřují na možnosti uplatnění arteterapie v sociálních službách, na metody a techniky arteterapie, jejich využití v kontextu sociální práce, a na fungování spolupráce sociálního pracovníka a arteterapeuta. Dle mého názoru, jsem cíle naplnila a zjistila, že arteterapie pomáhá klientům, při řešeních náročných situací, při stresu ale i při špatné náladě. Přínosem je rozvoj komunikace, sebevyjádření a navazování kontaktů. Dle mého názoru by výsledky šetření, v mé bakalářské práci, mohly být využité sociálními pracovníky i arteterapeuty. Výsledky mohou posloužit daným zařízením, která díky tomu získají nástin informací o ostatních typech zařízení, a podle toho se mohou pokusit vylepšit vlastní nedostatky. Dále se domnívám, že práce může být zajímavá pro studenty škol sociálního zaměření či pro arteterapeuty, kteří se začínají zaměřovat na sociální oblast.
Dilemata sociální práce při práci na oddělení sociálně-právní ochrany dětí
ŠKAMPOVÁ, Jana
Cílem bakalářské práce bylo identifikovat dilemata sociálních pracovníků, kteří podávají návrh na odebrání dítěte k soudu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které se vážou a jsou podstatné k danému tématu. Tato část je rozdělena do čtyř kapitol. V praktické části byla zodpovězena výzkumná otázka, která byla zvolena na základě výzkumného cíle: Jaká dilemata řeší sociální pracovníci OSPODu v praxi? Pro výzkum byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie, dále byla použita metoda dotazování s technikou polostrukturovaného rozhovoru. Analýza dat byla prováděna metodou kódování. Výzkumný soubor byl vybrán pomocí záměrného výběru a je utvořen z šesti sociálních pracovnic, které pracují na oddělení SPOD (sociálně-právní ochrany dětí) a mají aspoň jednu zkušenost s podáním návrhu na odebrání dítěte k soudu. Polostrukturované rozhovory se realizovaly do teoretického nasycení vzorku. Z výzkumné části vyplynulo, že sociální pracovník na oddělení SPOD se s dilematickými situacemi setkávají každý den. Nejcitlivějším dilematem je právě dilema zda podat nebo nepodat návrh na odebrání dítěte k soudu. Řešení dilematických situací závisí na rozhodnutí, zkušenostech a svědomitosti sociálního pracovníka. Také závisí na ochotě a kolektivní spolupráci všech sociálních pracovníků na oddělení SPOD, jelikož jako nejčastější řešením dilematických situací se ukázala konzultace daného dilematu na oddělení s ostatními kolegy. Na základě názorů, zkušeností a rad kolegů se sociální pracovník rozhodne pro další postup řešení dilematické situace. Právě zkušenosti jsou jednou z nejcennějších věcí na tomto oddělení, protože neexistuje ucelený systém pro správný postup, poněvadž každá situace je jiná a musí se postupovat individuálně. Výsledky výzkumu mohou být přínosné sociálním pracovníkům, kteří se s podobnými dilematy setkávají.
Faktory ovlivňující pracovní vytížení sociálních pracovníků Úřadu práce ČR oddělení příspěvku na péči
DANIELOVÁ, Jaroslava
Diplomová práce se zabývá situací pracovníků Úřadu práce ČR oddělení příspěvku na péči, kteří jsou při výkonu své práce ovlivňováni určitými faktory, které jsou v této diplomové práci zmíněny. Dále je v práci zahrnut legislativní rámec sociální práce, dále zúčastněné pozorování, etická dilemata v souvislosti se vstupem do obydlí, kde se nachází umírající člověk, a dále obsahuje nároky na osobnostní kvality sociálních pracovníků. Cílem diplomové práce je přiblížit práci sociálních pracovníků Úřadu práce ČR na oddělení příspěvku na péči a jejich vytížení při výkonu sociální práce.
Zacházení s teoriemi sociální práce v praxi
NOŽKOVÁ, Veronika
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem sociální pracovníci působící v hospicích zacházejí s teoriemi využívanými v sociální práci, tj. zda teoretické poznatky využívají nebo ne a zda jim přijdou teorie důležité. Teoretická část je propojena s praktickou a získaná data jsou k teoretické části připisována formou diskuze. Nejprve je představena metodologie výzkumného šetření, jsou popsány důvody použití teorie a představena paradigmata, klasifikace teorií a jednotlivé teorie relevantní k cílové skupině. Teoretická část je zaměřena na sociální práci v paliativní péči a hospicích, kde jsou popsány pojmy smrt a umírání, paliativní péče a hospicová péče. Nakonec se práce zaměřuje na roli sociálního pracovníka v hospici. Poslední kapitola obsahuje odpovědi na výzkumné otázky, které jsou doplňovány formou diskuze. V rámci zjišťování těchto informací je použit kvalitativní výzkum, metoda polostrukturovaného rozhovoru.
Vztah veřejnosti k sociální práci v Kraji Vysočina
HOLEC, Štěpán
Bakalářská práce je zaměřena na zjištění vnímání sociální práce z pohledu veřejnosti v Kraji Vysočina. Práce vychází z teoretických východisek, které popisují aktuální stav sociální práce u nás, základní postavení sociální práce, tj. definice sociální práce. Dále pak cílové skupiny, služby sociální práce a jejich rozdělení. V následující části práce je popsána samotná profese sociálního pracovníka, kde se práce zabývá vlastnostmi a schopnostmi sociálního pracovníka, typologií přístupů a vzděláváním sociálních pracovníků. Práce se také věnuje faktorům, které ovlivňují samotné vnímání sociální práce. Na teoretická východiska práce navazuje výzkum, který má za cíl zjistit, jak je vnímána sociální práce veřejností. Výzkumným souborem je veřejnost z Kraje Vysočina. Mezi hlavní zjištění uskutečněného výzkumu patří, že dotazovaná veřejnost považuje sociální práci za důležitou pro fungování společnosti. Neméně důležitým zjištěním výzkumu je vnímání sociálních pracovníků veřejností, jako pracovníků, kteří pomáhají lidem s řešením jejich problémů. Veřejnost Kraje Vysočina nepovažuje sociální práci, jako lukrativní pracovní pozici.
Sociální práce s lidmi se syndromem demence
BŘEZINOVÁ, Denisa
Tato bakalářská práce je zaměřena na sociální práci s lidmi se syndromem demence. Jejím tématem jsou sociální pracovníci, kteří pracují v domovech se zvláštním režimem v Kraji Vysočina a poskytují v rámci nich své služby klientům těchto organizací. Důležitým cílem je přitom popsat specifika, možnosti a limity sociální práce s lidmi se syndromem demence v Kraji Vysočina. Vyhledávala jsem mezi různými organizacemi, které se nachází v Kraji Vysočina a poskytují služby zahrnující péči o klienty s demencí. V rámci těchto organizací jsem se zajímala o sociální pracovníky, obecné informace o nich, jejich náplň a specifika práce, metodickou a odbornou podporu, spolupráci s ostatními pracovníky apod. Se získanými informacemi jsem pracovala především v praktické části této práce. V teoretické části jsem se zaměřila na získání obecných informací týkající se demence a to od prvních příznaků až po rozdělení na jednotlivé typy demencí. Dále jsem získala důležité podklady z oblasti sociální práce, které jsem později mohla využít při komunikaci se sociálními pracovníky a následně při zpracování praktické části práce. Praktickou část jsem vypracovávala kvalitativním výzkumem za pomoci metody dotazování s použitím polostandardizovaného rozhovoru s informanty. Tyto informanty jsem vybírala na základě dostupnosti. Získané informace jsem dále zpracovávala metodou otevřeného kódování, na základě kterého jsem vytvořila kategorie a podkategorie, jejich obsah a v něm obsažené tabulky. Vypracovala jsem také SWOT analýzu sociální práce, její silné a slabé stránky, příležitosti a rizika. SWOT analýzu jsem vypracovala nejprve pro každou organizaci samostatně a následně dohromady za všechny organizace. Výstupem práce je detailní náhled na činnosti sociálních pracovníků v domovech se zvláštním režimem, jejich porovnání mezi sebou. Z výsledků provedeného výzkumu jsem došla k závěru, že činnosti sociálních pracovníků v domovech se zvláštním režimem se ve většině případů shodují. Až na drobné výjimky se sociální pracovníci v popisu své náplně práce, popisu chodu organizace apod. v uvedených informací sešli. Důležitým cílem většiny sociálních pracovníků je zajištění a udržení kontaktu klienta s jeho rodinou, komunikace s rodinou, zjištění informace o klientovi a pomoc od rodiny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 369 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.