Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 542 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Domov 60+
Oravcová, Martina ; Gregor, Karol (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Domov by malo byť miesto kde bývam, kde sa cítim v bezpečí, kde mám súkromie, kde sa vždy môžem a vraciam rád. Je mi útočiskom, z ktorého denne vyrážam do sveta. Doma nájdem pohodlie, teplo, lásku, úctu, pochopenie... Mať domov, je už od počiatku ľudstva jedna zo základných potrieb každého človeka. Viesť plnohodnotný život možno iba za predpokladu naplnenia nie len, ale aj tejto potreby. Analytická časť práce sa zaoberá možnosťami, potrebami a požiadavkami ľudí na bývanie od vekovej hranice 60 rokov a ich aplikáciou v architektúre. Návrh budovy na bývania nie len pre seniorov v zariadení je obsahom praktickej časti. Spojenie viacerých generácií a funkcií na jenom mieste, podporuje vytváranie medziľudských vzťahov a integráciu seniorov do spoločnosti. V objekte sa nachádza zariadenie pre seniorov spojené s denným stacionárom pre seniorov, jedáleň a klub dôchodcov v spojení s obecnými nájomnými bytmi pre mladé rodiny. Projekt je navrhovaný pre obec Važec, ležiacu v okrese Liptovský Mikuláš na Slovenku.
Funkčnost příspěvku na péči
Hemelík, Rudolf ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Jelínková, Marie (oponent)
Svou prací nabízím pohled na příspěvek na péči jako jeden ze zdrojů financování sociálních služeb, ze kterého se v čase stala spíše dávka pro osoby se zdravotním postižením, která výrazně pomáhá udržitelnosti omezeného množství sociálních služeb, ať pobytových nebo terénních, a skutečně dává příjemcům kupní sílu zaplatit si část služby nebo soukromé pomoci dle svého uvážení. Příspěvek na péči vnímám jako významnou státní podporu lidí závislých na pomoci druhé osoby a zároveň ho považuji za nástroj, který by měl napomáhat žít svobodný život lidem se znevýhodněním. Příspěvek samotný se za dobu své existence ukázal jako velmi neindividualizovaný (nepružný) - neschopný reagovat na změny nebo se přizpůsobovat potřebám jeho žadatelů - příjemců. Přestože zákon o sociálních službách důrazně dbá o individuální přístup, nastavení, způsob práce s lidmi v rámci sociálních služeb, v praxi příspěvku na péči to spíše neplatí. Samotné přiznání a vyplácení příspěvku není individualizované, protože každý musí být zařazen/ být zařaditelný do čtyř stupňů. Bez ohledu na to, jestli potřebuje, využívá a platí takovou míru podpory, která je mu přiřčena a naopak. Systém příspěvku na péči nemá jeden problém, ale hned několik, které v celku udělají hodně. Není to nic bez čeho by systém neměl dál fungovat, je to něco, co by ho...
Podpora samostatného bydlení jako forma terénní sociální služby
Trnková, Tereza ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Kaňák, Jan (oponent)
Tato diplomová práce byla věnována tématu: Podpora samostatného bydlení jako forma terénní sociální práce. Zaměřila jsem se na typologii zdravotního postižení, Společnost DUHA z.ú. a na druhy dávek pro osoby se zdravotním postižením. Také jsem se zabývala rozdílem mezi službou podpora samostatného bydlení a chráněným bydlením a sociálními službami pro osoby se zdravotním postižením. Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jak jsou především klienti spokojeni se službou podpora samostatného bydlení a v čem jim služba nejvíce pomáhá. Dalším cílem bylo zjistit, jak jsou rodinní příslušníci klientů, kteří využívají službu podpora samostatného bydlení s touto sociální službou spokojeni. Ke zjištění hlavního cíle práce jsem použila techniku řízeného strukturovaného rozhovoru, který obsahoval 8. otázek. Práce je rozdělena na 7. kapitol. Za nejdůležitější považuji kapitolu sedm, ve které uvádím výsledky šetření. Je patrné, že jsou klienti, kteří využívají službu Podpora samostatného bydlení Společnosti DUHA, z.ú a jejich rodinní příslušnici se službou spokojeni.
Praktický dopad sociálních služeb na kvalitu života a duševní stav psychicky nemocných
Kolářová, Tereza ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Čedík, Miloslav (oponent)
Tato diplomová práce se věnovala tématu: Praktický dopad sociálních služeb na kvalitu života a duševní stav psychicky nemocných. Pomocí odborné literatury byly zpracovány projevy nemocí, které se vyznačují psychózou a narušením kontaktu s realitou. K těmto projevům byla popsána léčba a přístup sociálního pracovníka. V dalších kapitolách se práce věnovala sociálnímu zabezpečení psychicky nemocných, novým metodám při práci s klientem, a také etice. Cílem této práce bylo zjistit, jaký dopad mají sociální služby na život duševně nemocného. Pomocí rozhovorů se sociálními pracovníky, byly zodpovězeny otázky k danému cíli. Jako doplnění práce byly zpracovány kazuistiky osob s duševní poruchou. Tyto kazuistiky spolu s rozhovory jsou velmi přínosné a dokazují, že sociální služby jsou v životě duševně nemocného člověka klíčové.
Podoby edukační aktivizace u dospělých osob s poruchou autistického spektra
Polák, Viktor ; Zemková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce hovoří o fenoménu autismus z pohledu vzdělávání a edukační aktivizace u dospělých osob. Celý text je rozdělen na dvě pomyslné části. První teoretická část pojednává o možnostech chápání pojmu autismus, obratu v náhledu na postižení směrem k integraci a inkluzi, filosofickém zamýšlení nad důležitostí pozitivního uchopení problematiky a praktickými možnostmi realizace vzdělávání a edukační aktivizace. V následné empirické části je práce zaměřena na kvalitativní strategii výzkumu, který za využití metod pozorování a rozhovoru zkoumá možné podoby vzdělávání a edukační aktivizace u dospělých osob s autismem. Výzkum probíhal v prostředí Domova Maxov v Jizerských horách a účastnilo se ho deset respondentů z řad asistentů tohoto zařízení, kdy každý z nich stojí v klíčovém postavení vůči alespoň jednomu uživateli služby s autismem. Zkoumaní klienti jsou uživatelé služeb Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov se zvláštním režimem. V metodologii výzkumu diplomové práce bylo využito pozorování činnosti prováděné ve spolupráci klienta s klíčovým asistentem a rozhovorů v polostrukturované podobě, které se opíraly o pozorovanou činnost a zkoumaly možnosti vzdělávání a edukační aktivizace tematizovaných klientů. KLÍČOVÁ SLOVA autismus, postižení, vzdělávání, aktivizace, inkluze, výchova,...
Komunikační schopnosti osob se středně těžkým mentálním postižením v institucionální péči
Šafářová, Kateřina ; Klenková, Jiřina (vedoucí práce) ; Horynová, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá komunikačními schopnostmi osob se středně těžkým mentálním postižením v institucionální péči. Teoretická část práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na dospělé osoby se středně těžkým mentálním postižením. Nejprve definuje a charakterizuje dospělost, dále vymezuje a klasifikuje mentální postižení a v poslední řadě charakterizuje dospělého jedince s mentálním postižením. Další kapitola je věnována komunikaci, která je zde vymezena společně s komunikační schopností. V rámci této kapitoly jsou také podrobněji popsány symptomatické poruchy řeči u mentálního postižení, jednotlivé jazykové roviny a vliv mentálního postižení na ně. Poslední kapitola teoretické části přibližuje podporu mentálně postižených osob v rámci sociálních služeb. Nejdříve se zaměřuje na historii sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením, poté na legislativní upevnění sociálních služeb. V závěru pak kapitola popisuje některé druhy a formy sociálních služeb. Praktická část obsahuje zpracování kvalitativního výzkumného šetření, které bylo provedeno s osobami se středně těžkým mentálním postižením v institucionální péči. Hlavním cílem výzkumného šetření bylo analyzovat komunikační schopnosti osob se středně těžkým mentálním postižením. Na základě stanoveného hlavního cíle...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 542 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.