Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 514 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Formální podpora rodičů s mentálním postižením v kontextu sociální práce
Adamčíková, Zdeňka ; Strnadová, Iva (vedoucí práce) ; Bartoňová, Miroslava (oponent) ; Vítková, Marie (oponent)
Téma formální podpory rodičů s mentálním postižením dosud nebylo v českém prostředí dostatečně probádáno. S pokračujícím procesem deinstitucionalizace přibývají osobám s mentálním postižením možnosti volit si způsob života ve většinové společnosti a vytvářet partnerské svazky. Je proto vhodný čas zabývat se tím, zda nabízená formální podpora adekvátně reaguje na potřeby těchto rodin. Proto bylo cílem předkládaného výzkumu zanalyzovat stávající systém formální podpory pro rodiče s mentálním postižením. Autorka dále zjišťovala, jak jsou sociální pracovníci připraveni na práci s touto skupinou rodičů. V neposlední řadě bylo cílem provést analýzu zkušenosti samotných rodičů s mentálním postižením s poskytovanou formální podporou. Pro takto komplexní zkoumání autorka zvolila smíšenou výzkumnou strategii. Pro sběr dat s cílovou skupinou rodičů s mentálním postižením byl použit rozhovor, tzv. viněty a nástroj Support Interview Guide. U cílové skupiny sociálních pracovníků pak autorka využila dotazník a ohniskové skupiny. Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 18 rodičů s mentálním postižením, 294 respondentů z řad sociálních pracovníků vyplnilo dotazník a 39 sociálních pracovníků se zúčastnilo ohniskových skupin. Z výzkumného šetření vyplývá, že sociální pracovníci při své práci s rodiči s mentálním...
Život sourozence dítěte s PAS
MICHALCOVÁ, Šárka
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat a popsat sociální aspekty sourozence dítěte s poruchou autistického spektra. Popisuje, jak na zdravého sourozence působí realizace péče o dítě s PAS prostřednictvím sociálních služeb, nebo zda se na péči nějakým způsobem podílí. Dále se tato bakalářská práce zabývá finanční stránkou rodiny. Do jaké míry má vliv dítě s postižením, konktrétně dítě s poruchou autistického spektra, na zdravého sourozence v rámci přerozdělování financí. V rámci kvalitativního výzkumu byly využity techniky - polostrukturovaný rozhovor a ohnisková skupina. Polostrukturovaný rozhovor byl realizován se zdravými sourozenci dětí s poruchou autistického spektra a ohniskové skupiny se zúčastnily jejich maminky. Pomocí těchto technik bylo možné dojít k závěru, že zdravý sourozenec není přehlížen jen společností, ale i rodiči. Nevědomě na své zdravé děti vyvíjejí nátlak ohledně samostatnosti a budoucí péče svého sourozence s poruchou autistického spektra. V praktické části jsou prezentovány výsledky formou otevřeného kódování a kategorizací. Z výsledků je patrné, že sourozenci dětí s PAS jsou značně ovlivňováni a omezováni. Rodiče kladou velký důraz na to, aby vše bylo přizpůsobeno jejich dětem s postižením a na to, aby jejich zdravé děti byly co nejvíce samostatné. Z výsledků, které vyplývají z rozhovorů se zdravými sourozenci, je patrné, že se vůči svým sourozencům s PAS cítí jako "polorodiče", a jsou si vědomi svých kompromisů ve všech ohledech.
Odborná příprava v oblasti canisterapie
VLNÍČKOVÁ, Helena
Cílem bakalářské práce je zmapovat odbornou přípravu (možnosti vzdělávání, odborná způsobilost, znalosti, vědomosti, dovednosti, kompetence) v oblasti canisterapie v České republice a navrhnout požadavky pro výkon profese canisterapeuta v sociálních službách. Prvním dílčím cílem je zjistit, jaké jsou aktuální požadavky na vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti canisterapie, která je poskytována v sociálních službách. Druhým dílčím cílem je definovat profesi canisterapeuta a navrhnout kvalifikační požadavky, požadavky na vzdělání a supervize pro výkon profese canisterapeuta. Práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje dvě hlavní kapitoly. V první kapitole jsou vymezeny pojmy z oblasti canisterapie a požadavky na poskytování canisterapie v sociálních službách. Druhá kapitola této části obsahuje požadavky na vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti canisterapie. V praktické části jsou definovány dvě hlavní výzkumné otázky a ke každé hlavní výzkumné otázce jsou definovány dílčí výzkumné otázky. Výzkum byl realizován kvalitativní výzkumnou strategií, metodou dotazování a technikou polořízeného rozhovoru. Pro rozhovory byl předem připravený záznamový arch s otázkami rozdělenými do čtyř okruhů. Rozhovory byly uskutečněny s 10 canisterapeuty, kteří poskytují canisterapii v sociálních službách. Jak výsledky výzkumu potvrdily, odborná příprava canisterapeutických týmů je v současnosti stále nejednotná. Různá canisterapeutická sdružení mají různé požadavky na výcvik a zkoušení canisterapeutických týmů. Komunikační partnerky nejčastěji uvedly požadavek na vzdělání canisterapeuta absolvovat studium humanitního oboru. Nejčastěji se canisterapeutky účastní supervize buď v canisterapeutickém sdružení či absolvují supervizi v rámci své profese. Z výsledků také vyplynulo, že canisterapeut by měl mít empatický, flexibilní, přizpůsobivý a kreativní. Z dovedností pak nejčastěji canisterapeutky definovaly výborné komunikační dovednosti, kynologické dovednosti a umět vymyslet pro klienty program, který zaujme. Pro výkon canisterapie byly nejčastěji definovány znalosti z oblasti sociální práce, znalost cílové skupiny a jejích specifických potřeb a perfektně znát svého psa. Canisterapeutky se také shodly na potřebě získaných zkušeností z pomáhající profese. Domnívají se, že působení zastřešující organizace by mohlo pomoci ke sjednocení pravidel. Bakalářskou práci lze využít jak pro odbornou, tak i laickou veřejnost. Výsledky mohou být použity pro nestátní neziskové organizace, které usilují v současné době o zařazení canisterapeuta mezi profesi a povolání existující na trhu práce a organizace zabývající se canisterapií.
Sociální služby pro osoby bez přístřeší pohledem zaměstnanců
PĚKNICOVÁ, Barbora
Tato práce pojednává o sociálních službách pro osoby bez přístřeší z pohledu jejich zaměstnanců. Cílem této diplomové práce je zmapovat bariéry, které ovlivňují poskytování sociálních služeb osobám bez přístřeší. Hlavní výzkumná otázka zněla: Jaké bariéry vnímají sociální pracovníci při práci s osobami bez přístřeší? K hlavní výzkumné otázce byly stanoveny čtyři dílčí výzkumné otázky. Ty se týkaly toho, jak pracovníci vnímají bariéry z jejich osobní roviny, ze strany uživatelů, ze strany společnosti a z pohledu prostředí, ve kterém pracují. V teoretické části práce je popsán pojem bezdomovectví, sociální práce s osobami bez přístřeší, sociální služby pro osoby bez přístřeší, a nakonec jsou zmíněny vybrané organizace, které osobám bez přístřeší pomáhají. V empirické části práce je popsán samotný výzkum - cíle a výzkumné otázky, metodika a vlastní výsledky. K výzkumu byl využit kvalitativní výzkum, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru. Základní výběrový soubor pro tuto práci byl tvořen sociálními pracovníky pracujícími v registrovaných sociálních službách pro osoby bez přístřeší ve městě České Budějovice. Konečné výsledky ukazují mnoho bariér ve všech zmíněných oblastech. Některé z nich jsou například psychické obtíže klientů, jejich závislost na alkoholu a drogách. Velkou bariérou jsou pak dle pracovníků předsudky, kdy se setkávají se skutečností, že si společnost myslí, že si osoby bez přístřeší mohou za svou situaci samy a nechtějí ji řešit nebo je soudí podle vzhledu. Dále z výzkumu vyplynulo, že ze zkušenosti pracovníků společnost vnímá i sociální služby pro osoby bez přístřeší a profesi sociálního pracovníka spíše negativně. Další bariéry pracovníci vnímají ve svém pracovním prostředí, a to především ve smyslu prostorovém či materiálním. Pracovníci se při své práci necítí tak nebezpečně, jak by se mohlo zdát, občas se ale cítí bezmocní nebo zklamaní z toho, že klienti neudělají to, co by měli. Dalšími zjištěnými bariérami jsou systémové bariéry, které se dotýkají nedostatků v podobě poskytování zdravotní pomoci a nedostatků v sociálních službách pro osoby bez přístřeší. Výsledky této práce mohou sloužit jako doplňující studijní materiál, jako zpětná vazba pro pracovníky nebo jako podklad zřizovateli sociálních služeb ke zlepšení konkrétní služby.
Aktivizace seniorů se specifickými potřebami v zařízeních sociálních služeb
TAJANOVSKÁ, Kateřina
Bakalářská práce s názvem Aktivizace seniorů se specifickými potřebami v zařízeních sociálních služeb se zabývá aktuálním tématem majícím souvislosti se stářím a stárnutím, respektive s narůstajícím počtem osob v seniorském věku, které žijí v některém ze zařízení poskytujícím pobytové sociální služby v České republice. Cílem práce je věnovat pozornost a upozornit na důležitost i přínos správně zvolených volnočasových aktivit pro klienty domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem. Bakalářská práce se zaměřuje především na tématiku stáří, stárnutí, kvality života v seniorském věku a na popis nefarmakologických metod, které sociální nebo aktivizační pracovníci nejvíce využívají v současné době. Je všeobecně známo, že podpora klientů pobytových sociálních služeb v jejich původních zájmech a zálibách sebou nese jejich osobní spokojenost. Součástí bakalářské práce je tedy i vyhodnocení řízených rozhovorů provedených s pracovníky poskytovatelů sociálních služeb a jejich klienty. Záměrem je zjistit oba pohledy na dané téma, tedy na vhodnost či nevhodnost využívaných aktivizačních nefarmakologických metod, přínos pro seniora a jeho spokojený život v zařízení a také souvislost s jeho životním příběhem a možností i nadále se zabývat původními zájmy před příchodem do sociální služby. Výstupem řízených rozhovorů je shoda obou skupin respondentů nejen nad důležitostí a přínosem volnočasových aktivit, ale také na jejich správné volbě pro seniora, která často vychází z jeho životního příběhu a původních zájmů a zálib.
Legislativní a organizační aspekty založení domova pro seniory
BALOUNOVÁ, Radka
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou procesu založení domova pro seniory. Práce je zaměřena na popis podmínek, které jsou v legislativní a organizační rovině zřizovatelům domovů pro seniory nařízené, a to včetně zdrojů financování. Práce popisuje celý proces založení domova pro seniory včetně přehledu institucí, se kterými zřizovatelé domovů pro seniory v jednotlivých fázích založení domova pro seniory komunikují. Stěžejním přínosem práce je vytvoření metodického materiálu, který bude sloužit jako praktická pomůcka pro potencionální zakladatele domovů pro seniory. V závěru práce jsou shrnuta hlavní doporučení pro úspěšné založení domova pro seniory.
Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010 až 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti
Zdravotnické účty zachycují výdaje na zdravotnictví jak z hlediska zdrojů, tak i jejich užití (typ péče, druh poskytovatele, zdroj financování, druh diagnózy, věk a pohlaví pacienta). V publikaci budou uvedeny jak základní tabulky a grafy, tak kvalitativní analýza.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Konflikt odpovědností u sociálních pracovníků z organizace Fokus České Budějovice
KUBATOVÁ, Michaela
Práce se zabývá konfliktem odpovědností u sociálních pracovníků organizace Fokus. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku organizace a problematiku její cílové skupiny, kterou je duševní onemocnění - schizofrenie a bipolární porucha. Popisuje práci sociálních pracovníků s touto cílovou skupinou. Přibližuje také problematiku konfliktu, etického problému, etických dilemat a odpovědnosti. Další část diplomové práce je empirická. Zaměřená na výzkum, který má za cíl identifikovat, analyzovat a pokusit se vyhodnotit konflikt odpovědností u vybraných sociálních pracovníků z organizace Fokus ČB. Data byla získána pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Pro analýzu dat byla použita metoda vytváření tzv. trsů, podle kterých jsem seskupila informace s podobnými rysy.
Vývoj struktury uživatelů služeb pro lidi bez domova ve středisku Duhové Atrium v Kutné Hoře v letech 2011-2017
JELÍNEK, Martin
Práce je zaměřena na vývoj služeb pro lidi bez domova ve středisku Duhové Atrium. Zmiňuje informace o příčinách a formách bezdomovectví a zabývá se specifiky u skupin osob bez domova podle věkových kategorií. Práce také obsahuje dostupná data o počtech lidí bez domova v Česku. Cílem práce je analyzovat vývoj věkové struktury a vývoj poměru počtu těchto osob bez domova v tomto zařízení z hlediska pohlaví. Dále popsat, jak se na základě tohoto vývoje měnila nabídka služeb pro tuto cílovou skupinu. V další části práce jsou uvedeny i jiné organizace, které se lidmi bez domova v Česku zabývají. Metodologií práce byla obsahová analýza textu.
Kvalita života lidí s duševním onemocněním v návaznosti na služby poskytované Paprskem naděje - Centrem služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč
TOMANOVÁ, Šárka
Bakalářská práce byla zaměřena na problematiku lidí s duševním onemocněním a kvalitu jejich života. Práce byla rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické práci jsem se zaměřila na pojmy kvalita života, duševní onemocnění a Paprsek naděje. V praktické části byl použit formulář pro zjišťování kvality života metodou SEIQoL. Dále byly provedeny rozhovory s 6 uživateli služby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 514 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.