Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 535 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komunikační schopnosti osob se středně těžkým mentálním postižením v institucionální péči
Šafářová, Kateřina ; Klenková, Jiřina (vedoucí práce) ; Horynová, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá komunikačními schopnostmi osob se středně těžkým mentálním postižením v institucionální péči. Teoretická část práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na dospělé osoby se středně těžkým mentálním postižením. Nejprve definuje a charakterizuje dospělost, dále vymezuje a klasifikuje mentální postižení a v poslední řadě charakterizuje dospělého jedince s mentálním postižením. Další kapitola je věnována komunikaci, která je zde vymezena společně s komunikační schopností. V rámci této kapitoly jsou také podrobněji popsány symptomatické poruchy řeči u mentálního postižení, jednotlivé jazykové roviny a vliv mentálního postižení na ně. Poslední kapitola teoretické části přibližuje podporu mentálně postižených osob v rámci sociálních služeb. Nejdříve se zaměřuje na historii sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením, poté na legislativní upevnění sociálních služeb. V závěru pak kapitola popisuje některé druhy a formy sociálních služeb. Praktická část obsahuje zpracování kvalitativního výzkumného šetření, které bylo provedeno s osobami se středně těžkým mentálním postižením v institucionální péči. Hlavním cílem výzkumného šetření bylo analyzovat komunikační schopnosti osob se středně těžkým mentálním postižením. Na základě stanoveného hlavního cíle...
Možnosti podpory rodin s odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody v Praze
Culková, Lenka ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Dočkal, Jan (oponent)
1 Anotace Bakalářská práce se primárně věnuje možnostem podpory, kterou mohou v hlavním městě Praze využít rodiny, které mají blízkého člově- ka ve výkonu trestu odnětí svobody. Přibližuje podmínky výkonu vazby a výkon trestu odnětí svobody v České republice a seznamuje s negativními dopady, kterým rodiny s odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody mohou čelit. Následně se bakalářská práce zabývá možnostmi podpory těchto rodin v českém prostředí z hlediska sociální politiky a sociálních služeb, psychoterapie a svépomocných skupin. Praktická část mapuje poskytované sociální služby v hlavním městě Praze, se zaměřením na využitelnost rodinami s odsouzeným ve výko- nu trestu odnětí svobody a s možnostmi Asociace občanských poraden. Dále seznamuje s vybranými nestátními organizacemi s cílovou skupi- nou klientů rodin s odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody a blí- že informuje o příspěvkové organizaci hlavního města Prahy, Centru sociálních služeb Praha, a jeho detašovaném pracovišti Resocializační a reintegrační programy.
Transformace sociálních služeb a vnímání dopadů transformace z pohledu klienta, pracovníků a opatrovníků
Orlíková, Michaela ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Krejčí, Jiří (oponent)
1 Abstrakt Práce se věnuje transformaci sociálních služeb, jinými slovy, zaměřuje se na možnosti zdravotně postižených klientů při přechodu z ústavní péče k podpoře poskytované v rámci komunity. Cílem diplomové práce je hlubší pohled do organizace, která se již výše popsanou transformací zabývá a vyhodnocení zjištěných pozitiv či negativ tohoto procesu. Tato práce má ambici být zároveň pomocníkem pro ty, kteří se na transformaci chystají a mohou mít z plánovaných změn obavy, nebo s nimi naopak spojovat velká očekávání. Tento text se rovněž snaží hodnotit vliv transformace na kvalitu života hendikepovaných a míru osamostatnění i subjektivním pohledem klienta s odstupem pěti let od počátku změn, s doplněním o vnímání těchto dopadů jeho opatrovníkem a pracovníky organizace. Teoretická část textu vymezuje pojem transformace, popisuje transformaci z pohledu sociálních služeb a líčí proces změny v osmi zásadních krocích. Rovněž shrnuje fakta a čísla současného stavu, přehled strategických dokumentů transformace sociálních služeb, možnosti finanční podpory transformace, příklady dobré praxe a mapuje možnosti a důvody zahraniční spolupráce. Praktickou část tvoří výzkum zaměřující se na změny ve způsobu poskytování služeb a rozdíly v pohledu klientů, pracovníků a opatrovníků, jakož i na potencionální i faktický...
Znovu začleňování osob, které prošly léčbou závislosti na alkoholu zpět do běžného života
Tůmová, Kateřina ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Kotherová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá procesem léčby závislosti na alkoholu a problematikou sociálního začleňování osob, které tento proces absolvovaly. Práce poskytuje přehled služeb a dalších forem pomoci, které jsou určeny pro tuto cílovou skupinu. Pozornost je zaměřena zejména na současné nastavení systému služeb a pomoci za účelem identifikace jeho silných a slabých míst. Práce je založena na kvalitativním přístupu. Výzkum byl realizován prostřednictvím expertních rozhovorů a rozhovorů s uživateli služeb ve zkoumané oblasti. Teoretickými východisky práce jsou etiologie závislosti, která nabízí různé vysvětlení vzniku a přetrvávání problému závislosti na alkoholu. V práci jsou využity i poznatky perspektivy životního cyklu, která umožňuje mapovat životní dráhy dotazovaných, včetně rozpoznání klíčových událostí v jejich životě ovlivňující vznik a rozvoj závislosti. Posledním teoretickým východiskem, z něhož práce čerpá, je koncept sociálního začleňování.
Soukromé domovy pro seniory v systému sociálních služeb v ČR.
Sršňová, Lucie ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Angelovská, Olga (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá nejasným postavení soukromých domovů pro seniory z hlediska legislativního ukotvení, veřejného financování, provozování, fungování a standardů kvality. Dále identifikuje problematické oblasti soukromých domovů, které jsou ne příliš popsaným jevem v České republice. V teoretické části se práce zabývá konceptem Public Private Partnership a ve věcných východiscích detailně rozvíjí situaci soukromých domovů pro seniory v České republice. Cílem této práce je zjistit, jak jsou nastaveny legislativní podmínky pro financování, zakládání a provozování domovů pro seniory v soukromém sektoru v ČR a dále zjistit rozdíly mezi veřejnými a soukromými domovy pro seniory a identifikovat případné problematické oblasti.
Plánování péče o klienty s Alzheimerovou nemocí v Královéhradeckém kraji
Hájková, Hana ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Hradcová, Dana (oponent)
Tématem diplomové práce je problematika plánování sociálních služeb pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí a dalšími typy demence na území Královéhradeckého kraje. Alzheimerova nemoc patří mezi nejčastější příčiny vzniku demence a počet pacientů s tímto onemocněním stále roste. Právě nárůst počtu klientů s tímto onemocněním vytváří novou výzvu pro zajištění dostupnosti sociálních služeb, tak aby byl zachován individuální přístup s ohledem na jejich specifické potřeby. Diplomová práce obsahuje část teoretickou a empirickou. V teoretické části je stručně popsán klinický obraz Alzheimerovy nemoci. Dále se tato část věnuje výskytu demence jak v celosvětovém měřítku, tak na území Evropy. Jsou zde uvedeny některé organizace a strategické dokumenty, které se věnují podpoře a péči o osoby s projevy demence na území Francie, Švédska a Švýcarska. Následuje kapitola, která přibližuje jednotlivé typy a formy péče o klienty s projevy demence na území České republiky. Součást tvoří vysvětlení základních pojmů jako jsou: sociální služby, síť sociálních služeb, komunitní plánování. Vzhledem k tomu, že práce pojednává o plánování péče v Královéhradeckém kraji je zde představen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2011-2016 (10. revize). V empirické části je formou...
Dopad změny financování sociálních služeb na integraci Romů pohledem nestátní neziskové organizace - Případová studie Romodrom, o. p. s.
Vaňková, Monika ; Muhič Dizdarevič, Selma (vedoucí práce) ; Klípa, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá dopadem změny systému financování sociálních služeb z působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje. Tato fáze přechodu je zhodnocena z pohledu problematiky aktuální spolupráce a vztahu nestátních neziskových organizací (NNO) a vládních institucí na lokální úrovni ve Středočeském kraji, a to v kontextu poskytování sociálních služeb zaměřených na integraci Romů. Teoretická část práce se věnuje přístupům ke vztahu státu a NNO, financování sociálních služeb, dále stručné historii a současnému stavu procesu integrace Romů v České republice. Práce je případovou studií organizace Romodrom o. p. s. působící v oblasti sociálních služeb pro občany, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo jsou postiženi nepříznivou životní situací. Data byla získávána polostrukturovanými rozhovory se zaměstnanci organizace a obsahovou analýzou dokumentů. Výsledky výzkumu jsou rozděleny do tematických kapitol, které se vztahují ke zjištěným oblastem v rámci nastaveného cíle výzkumu a zvoleným výzkumným otázkám.
Effect of motivation on employee turnover in non-profit organizations focused on social care
Čeplová, Lenka ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Dohnalová, Marie (oponent)
Diplomová práca spája dve rozličné oblasti, a to neziskový sektor s politikou riadenia ľudských zdrojov, ktorej sa v minulosti prikladal význam predovšetkým v ziskovej sfére. V súčasnosti množstvo neziskových organizácií prešlo procesom profesionalizácie, čím sa hranica medzi ziskovým a neziskovým sektorom zužuje a platení zamestnanci tvoria dôležitú súčasť neziskových organizácií. Práca pojednáva o neziskových organizáciách v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti, ktoré sú v Českej republike, na základe legislatívnej úpravy, súčasťou celku sociálne služby. Jedným z cieľov práce je priniesť pohľad na to, z akých dôvodov zamestnanci odchádzajú z neziskových organizácií zameraných na sociálnu starostlivosť, a taktiež aké typy motivačných zamestnaneckých benefitov využívajú k tomu, aby predchádzali neželanej fluktuácií svojich zamestnancov. Kľúčové slová: neziskové organizácie, sociálne služby, sociálna starostlivosť, ľudské zdroje, fluktuácia zamestnancov, motivačné benefity
Kapitola z dějin Československého červeného kříže (1945 - 1952)
Kocandová Jelínková, Kateřina ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Koura, Petr (oponent)
Práce se věnuje historii organizace Československého červeného kříže (ČSČK), přičemž výhradní pozornost je zaměřená na období let 1945 - 1952. V letech 1945 - 1948 vykonával ČSČK záslužnou práci, nejen v oblasti zdravotnické, ale také sociální. Jmenujme například přípravu ošetřovatelek a dobrovolných sester, zřizování a udržování zdravotnických ústavů, pátrání po pohřešovaných lidech, kteří zmizeli za druhé světové války. Zvláštní kapitola působení ČSČK se začala psát po únorovém převratu v roce 1948, kdy docházelo k postupné transformaci v dobrovolnou organizaci Národní fronty. Práce čerpá především z archivního fondu ČSČK, který je uložen v Národním archivu. Klíčová slova: Československý červený kříž - sociální práce - moderní dějiny - poválečné Československo - Národní fronta

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 535 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.