Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 588 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Transformace sociálních služeb a vnímání dopadů transformace z pohledu klienta, pracovníků a opatrovníků
Orlíková, Michaela ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Krejčí, Jiří (oponent)
1 Abstrakt Práce se věnuje transformaci sociálních služeb, jinými slovy, zaměřuje se na možnosti zdravotně postižených klientů při přechodu z ústavní péče k podpoře poskytované v rámci komunity. Cílem diplomové práce je hlubší pohled do organizace, která se již výše popsanou transformací zabývá a vyhodnocení zjištěných pozitiv či negativ tohoto procesu. Tato práce má ambici být zároveň pomocníkem pro ty, kteří se na transformaci chystají a mohou mít z plánovaných změn obavy, nebo s nimi naopak spojovat velká očekávání. Tento text se rovněž snaží hodnotit vliv transformace na kvalitu života hendikepovaných a míru osamostatnění i subjektivním pohledem klienta s odstupem pěti let od počátku změn, s doplněním o vnímání těchto dopadů jeho opatrovníkem a pracovníky organizace. Teoretická část textu vymezuje pojem transformace, popisuje transformaci z pohledu sociálních služeb a líčí proces změny v osmi zásadních krocích. Rovněž shrnuje fakta a čísla současného stavu, přehled strategických dokumentů transformace sociálních služeb, možnosti finanční podpory transformace, příklady dobré praxe a mapuje možnosti a důvody zahraniční spolupráce. Praktickou část tvoří výzkum zaměřující se na změny ve způsobu poskytování služeb a rozdíly v pohledu klientů, pracovníků a opatrovníků, jakož i na potencionální i faktický...
Znovu začleňování osob, které prošly léčbou závislosti na alkoholu zpět do běžného života
Tůmová, Kateřina ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Kotherová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá procesem léčby závislosti na alkoholu a problematikou sociálního začleňování osob, které tento proces absolvovaly. Práce poskytuje přehled služeb a dalších forem pomoci, které jsou určeny pro tuto cílovou skupinu. Pozornost je zaměřena zejména na současné nastavení systému služeb a pomoci za účelem identifikace jeho silných a slabých míst. Práce je založena na kvalitativním přístupu. Výzkum byl realizován prostřednictvím expertních rozhovorů a rozhovorů s uživateli služeb ve zkoumané oblasti. Teoretickými východisky práce jsou etiologie závislosti, která nabízí různé vysvětlení vzniku a přetrvávání problému závislosti na alkoholu. V práci jsou využity i poznatky perspektivy životního cyklu, která umožňuje mapovat životní dráhy dotazovaných, včetně rozpoznání klíčových událostí v jejich životě ovlivňující vznik a rozvoj závislosti. Posledním teoretickým východiskem, z něhož práce čerpá, je koncept sociálního začleňování.
Soukromé domovy pro seniory v systému sociálních služeb v ČR.
Sršňová, Lucie ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Angelovská, Olga (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá nejasným postavení soukromých domovů pro seniory z hlediska legislativního ukotvení, veřejného financování, provozování, fungování a standardů kvality. Dále identifikuje problematické oblasti soukromých domovů, které jsou ne příliš popsaným jevem v České republice. V teoretické části se práce zabývá konceptem Public Private Partnership a ve věcných východiscích detailně rozvíjí situaci soukromých domovů pro seniory v České republice. Cílem této práce je zjistit, jak jsou nastaveny legislativní podmínky pro financování, zakládání a provozování domovů pro seniory v soukromém sektoru v ČR a dále zjistit rozdíly mezi veřejnými a soukromými domovy pro seniory a identifikovat případné problematické oblasti.
Plánování péče o klienty s Alzheimerovou nemocí v Královéhradeckém kraji
Hájková, Hana ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Hradcová, Dana (oponent)
Tématem diplomové práce je problematika plánování sociálních služeb pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí a dalšími typy demence na území Královéhradeckého kraje. Alzheimerova nemoc patří mezi nejčastější příčiny vzniku demence a počet pacientů s tímto onemocněním stále roste. Právě nárůst počtu klientů s tímto onemocněním vytváří novou výzvu pro zajištění dostupnosti sociálních služeb, tak aby byl zachován individuální přístup s ohledem na jejich specifické potřeby. Diplomová práce obsahuje část teoretickou a empirickou. V teoretické části je stručně popsán klinický obraz Alzheimerovy nemoci. Dále se tato část věnuje výskytu demence jak v celosvětovém měřítku, tak na území Evropy. Jsou zde uvedeny některé organizace a strategické dokumenty, které se věnují podpoře a péči o osoby s projevy demence na území Francie, Švédska a Švýcarska. Následuje kapitola, která přibližuje jednotlivé typy a formy péče o klienty s projevy demence na území České republiky. Součást tvoří vysvětlení základních pojmů jako jsou: sociální služby, síť sociálních služeb, komunitní plánování. Vzhledem k tomu, že práce pojednává o plánování péče v Královéhradeckém kraji je zde představen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2011-2016 (10. revize). V empirické části je formou...
Dopad změny financování sociálních služeb na integraci Romů pohledem nestátní neziskové organizace - Případová studie Romodrom, o. p. s.
Vaňková, Monika ; Muhič Dizdarevič, Selma (vedoucí práce) ; Klípa, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá dopadem změny systému financování sociálních služeb z působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje. Tato fáze přechodu je zhodnocena z pohledu problematiky aktuální spolupráce a vztahu nestátních neziskových organizací (NNO) a vládních institucí na lokální úrovni ve Středočeském kraji, a to v kontextu poskytování sociálních služeb zaměřených na integraci Romů. Teoretická část práce se věnuje přístupům ke vztahu státu a NNO, financování sociálních služeb, dále stručné historii a současnému stavu procesu integrace Romů v České republice. Práce je případovou studií organizace Romodrom o. p. s. působící v oblasti sociálních služeb pro občany, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo jsou postiženi nepříznivou životní situací. Data byla získávána polostrukturovanými rozhovory se zaměstnanci organizace a obsahovou analýzou dokumentů. Výsledky výzkumu jsou rozděleny do tematických kapitol, které se vztahují ke zjištěným oblastem v rámci nastaveného cíle výzkumu a zvoleným výzkumným otázkám.
Logopedická intervence u seniorů v pobytových zařízeních
Kruková, Laura ; Durdilová, Lucie (vedoucí práce) ; Komorná, Marie (oponent)
1 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je zajištění logopedické intervence u seniorů v pobytových zařízeních. Práce je členěna do čtyř kapitol, které zahrnují teorii i empirický výzkum. V teoretické části jsou obsaženy informace o stáří a stárnutí, jednotlivých získaných neurogenních poruchách komunikace a dostupných sociálních službách pro seniory v České republice. Praktická část práce je založena na kvantitativní metodice, dotazníkovém šetření s cílem určit, zda je v domovech pro seniory v hlavním městě Praze v rámci komplexních služeb zajištěna i logopedická intervence. V práci byla použita analýza řady zahraničních i českých zdrojů. Cílem bakalářské práce je porovnat teoretická východiska s praktickou realizací logopedické intervence v pobytových zařízeních pro seniory. KLÍČOVÁ SLOVA senior, logopedická intervence, narušená komunikační schopnost, domov pro seniory, sociální služby
Odlehčovací služby pro děti se zdravotním postižením
BÁRKOVÁ, Eva
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat význam a přínos odlehčovacích služeb z pohledu pečujících rodičů. V úvodu teoretické části jsou stručně vysvětleny základní použité pojmy. Následně je popisováno zdravotní postižení jako celek a poté i jeho jednotlivé typy. Nepostradatelná součást této práce se zabývá rodinou dítěte se zdravotním postižením. Pokračování teoretické části práce obecně popisuje sociální služby. Z těchto služeb jsou dále detailně charakterizovány právě odlehčovací služby, kterými se tato bakalářská práce zabývá. Ke sběru dat byla použita metoda kvalitativního výzkumu vedená formou polostrukturovaného rozhovoru. Pro výzkum byly účelně vybrány rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením, které navštěvují zařízení poskytující odlehčovací služby, přičemž některé rodiny těchto služeb využívají a jiné naopak nevyužívají. Rozhovory proběhly se sedmi rodinami, které navštěvují organizaci Auticentrum, o.p.s. v Českých Budějovicích. V pěti případech se jednalo o rodiny využívající odlehčovacích služeb, zbývající dvě rodiny odlehčovací služby v současné době nevyužívají. Bakalářskou práci lze využít jako studijní materiál. Zároveň může sloužit jako zpětná vazba pro pomáhající profese, pečující rodiče a mimo jiné i pro samotné organizace poskytující odlehčovací služby. Vím, že péče o osoby se zdravotním postižením je náročná, tudíž jsem se chtěla od pečujících rodičů dozvědět více informací, jestli a jakým způsobem využívají odlehčovací služby. Následně jsem tyto informace, prostřednictvím mé práce, chtěla dát k dispozici dalším rodinám. Na základě mnou provedeného výzkumu jsem zjistila, že o odlehčovací služby je v rodinách výrazný zájem. V současné době poptávka po těchto službách znatelně převyšuje kapacitu a možnosti organizací.
Informovanost o službě tísňové péče na území Prachaticka.
AMBROZKOVÁ, Edita
Ve své diplomové práci jsem chtěla zjistit, jaká je míra informovanosti o službě tísňové péče v územně správním obvodu ORP Prachatice. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá samotnou službou tísňové péče, problematikou stárnutí, potřebami a kvalitou života seniorů. V kvalitativní části výzkumu byla použita metoda dotazování prostřednictvím techniky polostrukturovaného rozhovoru. Analýza dat byla provedena metodou zakotvené teorie. Rozhovory byly uskutečněny s deseti informanty. Výzkumný soubor se stával ze starostů obcí či odpovědných pracovníků obecních úřadů.Z kvantitativního výzkumu vyplynulo, že respondenti mají znalosti v oblasti sociálních služeb, ale samotnou službu tísňové péče zná pouze 25 % dotazovaných respondentů. Z uskutečněných rozhovorů taktéž vyplynulo, že většina informantů má povědomí o dostupných sociálních službách poskytovaných v rámci ORP Prachatice, ale konkrétní službu tísňové péče zná minimum informantů. Zjištěné informace mohou být přínosné nejen pro studenty Zdravotně sociální fakulty, ale mohou přispět k informovanosti široké veřejnosti, případně mohou být využity v rámci komunitního plánování v jednotlivých obcích v ORP Prachatice.
Integrace zdravotních a sociálních služeb
Slavíková, Martina ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Dobiášová, Karolína (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám integrací zdravotních a sociálních služeb. Představila jsem problematiku dvou resortní správy služeb a jejich financování. Dále jsem popsala jednotlivé aktéry, kteří se na integraci služeb podílejí, zmínila strategické dokumenty a legislativu, která souvisí s poskytováním zdravotní a sociální péče. V případové studii jsem zmapovala zdravotní a sociální služby poskytované v Lounech, prostřednictvím liniových pracovníků jsem získala informace o provázanosti služeb v Lounech a o faktorech, které ovlivňují implementaci integrace služeb v obci. Pro úspěšnou implementaci integrace je nezbytné specifikovat uživatele integrovaných zdravotně sociálních služeb, vytvořit jim domácí zázemí, zajistit flexibilní nabídku služeb a zároveň podporovat neformálně pečující tj. rodinu. Chybějící poptávka po integrovaných službách souvisí s dalšími faktory, kterými jsou neznalost občanů a nízká participace na péči o své blízké. Linioví pracovníci ve zdravotních a sociálních službách neznají integraci služeb, v praxi se s ní nesetkávají, tento faktor má vliv na motivaci liniových pracovníků ke změnám v oblasti poskytování péče. Významným faktorem je také stávající síť zdravotních a sociálních služeb v Lounech, kdy jednotlivé organizace vzájemně komunikují a spolupráci považují za velmi...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 588 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.