Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 720 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aggregation and Analysis of Social Network Contents
Horák, Matěj ; Kolář, Dušan (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
This thesis is focused on getting selected parts of social media content and their analysis. The thesis is aiming for a platform which is connecting individual social networks, aggregating their content by defined topics and which is opened for next improvements and extensions. A solution is a multi-container application that uses multi-label classification and support vector machines. The implemented system solves not shown content, filtering, and small statistics. Key parts are covered by tests and the system is opened for other analysis and advanced statistics.
Rizika online marketingových komunikací ve vybrané společnosti
Uherková, Veronika ; Chylová, Silvie (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zjistit, zanalyzovat a poté vyhodnotit všechna možná rizika týkající se online marketingové komunikace společnosti Forky’s. V teoretické části se práce zabývá základními pojmy marketingu, vysvětlením pojmu riziko, osvětlením marketingové problematiky. Analytická část se zabývá sestavením vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Na základě výsledných analýz budou poté zkoumána všechna možná rizika, která mohou v tomto prostředí vzniknout. V poslední části jsou představena jednotlivá řešení včetně jejich efektivity, finanční přehled spolu s náročností těchto řešení a také přínos navrhovaných řešení. V úplném závěru práce jsou popsána veškerá možná rizika spolu s řešením a také způsob, jak je možné jim předejít.
Návrh komunikačního mixu vybraného podniku
Boček, Petr ; Vítek, Ondřej (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Diplomová práce je návrh komunikačního mixu pro vybraný podnik. Zvolený podnik je Pantograff art store, který se zabývá prodejem barev ve spreji a nátěrových hmot. Diplomová práce je rozdělena na 3 části. První část je teoretická, kde jsou popsány teoretická východiska, které se týkají daného tématu marketingového výzkumu na trhu B2C. Analytická část se zaměřuje na důležité analýzy pro návrh revitalizace dosavadního komunikačního mixu podniku. V poslední části diplomové práce jsou jednotlivé návrhy na zlepšení marketingu podniku.
Módní značka
Slanař, Karel ; Klouzková,, Alice (oponent) ; Macháček, Mikuláš (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo založení vlastní módní značky a vytvoření idey pro vlastní podnikání. Jako grafický designér ve velké míře spolupracuji s klientem, přičemž někdy vznikají i kompromisní situace. V této práci jsem chtěl navrhnout kompletní produkt a nabízet ho již hotový. Zároveň jsem svou bakalářskou práci pojal jako výzvu pro to, zkusit něco pro mě zcela nového a získat k tomuto experimentu co největší profesionální zpětnou vazbu. O módu se dlouhodobě zajímám a toto odvětví mne již dlouho lákalo, proto jsem zvolil právě je.
Využití sociálních sítí v marketingové komunikaci vybrané společnosti
Dostálová, Jana ; Provazníková, Lenka (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou využití sociálních sítí v marketingové komunikaci vybrané společnosti. Cílem práce je analýza současné situace v této společnosti a následné vytvoření návrhu nového plánu marketingové komunikace v oblasti sociálních sítí. V teoretické části je shrnuta problematika marketingového a komunikačního mixu a dále pak marketingové komunikace v B2B prostředí. Analytická část práce obsahuje analýzu komunikačního mixu vybrané společnosti především pak rozbor obsahu sdíleného na sociálních sítích touto společností a jejími hlavními konkurenty. Závěrečnou část práce tvoří návrhy vycházející ze zjištěných nedostatků marketingové komunikace zvolené společnosti, zhodnocení přínosů provedených návrhů a finanční odhad jejich realizace.
Návrh na zlepšení marketingové komunikace internetového obchodu
Famfulíková, Lucie ; Bisová, Eva (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje marketingové komunikaci internetového obchodu, který se zabývá prodejem skleníků a pařenišť, jehož provozovatelem je zemědělské družstvo. V první části práce jsou popsána teoretická východiska na základě odborné literatury. Dále je provedena analýza současného stavu marketingové komunikace e-shopu. Na základě provedené analýzy jsou navržena možná opatření, s cílem zlepšit marketingovou komunikaci se zákazníky, získat nové zákazníky a zvýšit povědomí o existenci družstva.
Marketingová komunikace podniku prostřednictvím Instagramu
Veselá, Marie ; Króner, Tomáš (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá marketingovou komunikací firmy fyftstore s.r.o. (dále jen Fyft) prostřednictvím sociální sítě Instagram. Firma Fyft vlastní e-shop a kamennou prodejnu v Brně. Jejich produkty podporují volnočasové aktivity, např. yoyo, Rubikovy kostky, deskové hry apod. Práce podává návrh na zlepšení propagace firmy na sociální sítí, vytvořením užitečné publikační šablony. Za dva měsíce naší spolupráce se povedlo zvednout počet sledujících až o 300 a překonat hranici 1000 sledujících.
Marketingová komunikace
Buršík, Dominik ; Kruljacová, Anna (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá účinností vybraných online marketingových nástrojů, používaných Jazykovou školou Jílek. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy komunikačního mixu. Na základě analýzy a hodnocení současných online marketingových nástrojů je poté navržena úprava komunikačního plánu, vedoucí k posílení povědomí o společnosti a ke zvýšení prodeje.
Komunikace dětské televize na sociálních sítích: případová studie ČT:D
Polák, Tomáš ; Supa, Markéta (vedoucí práce) ; Wolák, Radim (oponent)
Tato studie zjišťuje, jak nahlíží jediná veřejnoprávní televize zaměřená na děti v České republice ČT :D na dětské publikum a jakým způsobem tato televize s dětským potažmo dospělým divákem komunikuje. Primární výzkum této studie je kvalitativní povahy. Byla využita případová studie, data byla analyzována tematicky. V rámci studie bylo uskutečněno několik rozhovorů s klíčovými pracovníky televize odpovědnými za komunikaci. Výzkum opřený o přehled literatury objevil, že pracovníci televizi nahlíží na diváka jako na aktivní publikum. Obsah, který vytváří, se pokouší být edutainment. ČT :D následuje světové trendy, a ke komunikaci s dětským divákem využívá ty nejnovější technologie včetně sociálních sítí. Sociální sítě ale nepovažuje ČŤ :D za klíčové prostředky komunikace s dětským divákem vzhledem k věku své cílové skupiny. V rámci paradigmat, které dominují diskurzu nahlížení na dětského diváka byl u ČT :D zjištěn sociální konstruktivismus.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 720 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.