Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 691 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komunikační mix - jeho význam pro informování a přesvědčování spotřebitele
Palátová, Karolína ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Komunikační mix - jeho význam pro informování a přesvědčování spotřebitele Cíle: Cílem této bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit současnou marketingovou komunikaci sportovního studia JOYfit, a to jak z pohledu zákazníků, tak i vedení studia. Na základě získaných výsledků pak budou vytvořeny návrhy a doporučení pro zlepšení marketingové komunikace studia, které by společnosti měly pomoci získat větší počet zákazníků. Metody: V této práci je pro zjištění současné marketingové komunikace nejdříve provedena analýza sekundárních dat a poté je použita metoda kvalitativního výzkumu pomocí hloubkových rozhovorů. Marketingová komunikace je nejprve zkoumána z pohledu managementu společnosti, poté z pohledu zákazníků. Výsledky: Na základě provedených rozhovorů bylo zjištěno několik nedostatků, které má sportovní studio JOYfit ve své komunikaci s klienty. Jsou sestavena možná doporučení a návrhy, díky kterým by došlo ke zlepšení marketingové komunikace. Návrh bude předložen vedení studia. Klíčová slova: Marketingová komunikace, propagace, reklama, marketingový výzkum, rozhovor, online, sociální sítě.
Differences in expressing emotiveness in Facebook chats
ZMEŠKALOVÁ, Nicola
Tato bakalářská práce se zabývá jazykovými prostředky používanými na internetu a sociálních sítích, konkrétně na Facebooku, a genderovými studiemi, které se zabývají rozdíly mezi vyjadřováním emotivnosti v jazyce mužů a žen. Analýza v praktické části vychází z konverzací, které jsem si sama opatřila od rodilých mluvčích, kteří pocházejí z Anglie. Hlavním zaměřením je poukázat na rozdíly mezi vyjadřováním emocí a náklonnosti v konverzaci muž-žena, muž-muž a žena-žena. Důraz je kladen na okomentování těchto rozdílů, které jsou také vztaženy k teoriím důležitých autorů a vědců v tomto oboru. Cílem této bakalářské práce je poukázat na rozdíly ve vyjadřování pocitů a emotivnosti, okomentovat tyto rozdíly a srovnat je s ostatními konverzacemi stejného charakteru, z čehož bude usouzen obecný závěr v rámci velikosti tohoto rozsahově omezeného korpusu.
Příběhy z česko-bavorského příhraničí - příklady bilingvnosti
HRABÁKOVÁ, Anna
Cílem bakalářské práce bylo vyhledávání bilingvních (česko-německých) osob žijících v česko-bavorském příhraničí. S nalezenými respondenty byly natočeny rozhovory, které byly zpracovány do formy uměleckého textu. Práce se zaměřovala na osoby narozené po roce 1989, a tím se dotýká fenoménu opět zcela propustných hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a přirozené migrace v definovaném regionu. Práce využívala analyticko-empirické metody.
Psychologické aspekty Instagramu
TRPKOVÁ, Dominika
Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem psychologických dopadů sociálních sítí, a to konkrétně vlivu Instagramu na vnímání Self. Práce využívá design teoretické studie věnující se rozboru aktuálních zahraničních studií, které se primárně věnují významu využívání Instagramu na reflexi vlastního tělesného sebeobrazu a míře jeho vlivu na změny ve spokojenosti s vlastním tělem. Dalším významným teoretickým okruhem byly výzkumy zaměřené na narcismus, jakožto osobnostní rys často označovaný jako jeden ze stěžejních motivů pro zvýšenou aktivitu na sociálních sítích. Poslední tématický okruh se zabývá výsledky výzkumu sebeprezentace na Instagramu, a to konkrétně jak strategiemi vlastní prezentace, tak sociální percepcí druhých osob. Cílem bakalářské práce je představení základních východisek psychologického pohledu na vliv sociálních sítí (konkrétně Instagramu jako prostředku sebeprezentace) na jedince, dílčím cílem bylo popsat metodiku výzkumů sociálních sítí. Rozbor ukazuje na metodologickou různorodost užívaných přístupů a nejednoznačnost výsledků, přesto však existuje doklad o vlivu médií a sociálních sítí na vnímání našeho tělesného ideálu a existuje doklad o vlivu narcismu na sdílení a přidávání sebeprezentujících fotografií na Instagram.
Marketingová komunikace softwarové firmy
MĚRTLOVÁ, Jana
Cílem této bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit současný stav marketingové komunikace softwarové firmy agentes IT. Jelikož vybraná společnost využívá především online komunikaci, byla ji věnovaná větší pozornost. Hlavním cílem bylo zhodnotit webové stránky firmy a sociální sítě Facebook a Instagram, které společnost využívá, a následně vytvořit opatření pro zlepšení online komunikace. V první části práce byly popsány a vysvětleny pojmy, které se týkají marketingového mixu a marketingové komunikace. V úvodu praktické práce je představena společnost agentes IT. V další fázi jsou představeny prvky komunikačního mixu, které společnost využívá, či nevyužívá. Další část práce se zabývá analýzou návštěvnosti webových stránek pomocí dat Google Analytics a dotazníkového šetření. Poté následovala analýza sociálních sítí Facebook a Instagram, které jsou firmou využívány jako další nástroj online komunikace. V práci jsou také uvedeny náklady vynaložené na online komunikaci. Na základě výsledků byly zpracovány návrhy na zlepšení online komunikace společnosti.
Systém personálního řízení - oblast získávání pracovníků
STANĚK, Jiří
Cílem této diplomové práce je zhodnocení systému personálního řízení se zaměřením na oblast získávání pracovníků ve vybraném podniku. Hlavním cílem diplomové práce je zpracovat návrhy změn, které přispějí ke zlepšení a zefektivnění fungování společnosti v této oblasti. Diplomová práce je složena ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá problematikou ohledně získávání pracovníků. Ke zpracování této části byly použity české i zahraniční zdroje. Praktická část analyzuje současný stav v podniku, týkající se oblasti získávání pracovníků. Analýza byla provedena na základě řízeného rozhovoru s manažerem personálního oddělení. V závěru práce jsou na základě této analýzy zpracovány návrhy a doporučení na zlepšení a zefektivnění řízení zkoumané oblasti.
Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2017, leden 2018
Český statisický úřad
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci včetně údajů o elektronickém obchodování, používání sociálních sítí, cloud computingu, 3D tisku, robotiky nebo analýzy Big Data.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Závislost na sportu
ŠŤASTNÁ, Klára
Práce se zabývá problematikou závislosti na sportu a pohybových aktivitách. Teoretická část obsahuje seznámení a poukázání na tento problém a okolnosti s tím spojené (důvody, proč žít zdravě a aktivně, relaxace, vliv sociálních sítí a médií na člověka). Následně jsem popsala znaky závislostí na návykových látkách, převedla je k závislosti na sportu (plus okrajově léčba a prevence) Poslední kapitolou práce byl etický problém daného tématu. Praktická část měla hlavní cíl (pomocí dotazníku) zjistit, zda je možné vytvořit si na sportu a pohybových aktivitách závislost a zda se vyznačuje stejnými znaky jako u závislosti na návykových látkách. Dále jsem zjišťovala, jaké mají sportovci očekávání a důvody proč cvičí - zdravotní důvody, vzhled a krásná postava, udržet se v kondici.
Jakým způsobem adolescenti prezentují vlastní osobu na sociálních sítích?
RŮŽIČKOVÁ, Lucie
Diplomová práce "Jakým způsobem adolescenti prezentují vlastní osobu na sociálních sítích?" se zabývá virtuální sebeprezentací uživatelů internetových sociálních sítí ve věkovém rozhraní od 15 do 18 let. Předkládaná magisterská práce je koncipována jako teoreticko - empirická. V teoretické části budou vysvětleny klíčové pojmy související s předkládanou magisterskou prací - identita a sebeprezentace. Pozornost bude taktéž kladena na sociální sítě, především na jejich funkce a sebeprezentační prostředky, které budou v rámci teoretické části charakterizovány. V empirické části diplomová práce dojde k realizaci výzkumu a k ucelené prezentaci zjištěných výsledků.
Marketingová komunikace ve vybraném podniku
KREJČÍŘOVÁ, Dominika
V literárním přehledu diplomové práce na téma Marketingová komunikace ve vybraném podniku budou charakterizovány hlavní pojmy a nástroje používané v marketingové komunikaci, popsány budou její funkce a role v marketingovém mixu, představen bude i způsob plánování. V závěru přehledu budou popsány cíle marketingové komunikace a vyzdvihnuta bude i důležitost stanovení cílových skupin. V praktické části práce bude sledovaný podnik představen, bude popsána jeho činnost, poslání, současný positioning a konkrétní služby, které nabízí. Poté bude na základě analýzy používaných nástrojů, ale i z hloubkových rozhovorů a pozorování nastíněno, jak funguje marketingová komunikace vybraného podniku nyní. Následně budou definovány cílové skupiny a navrženy změny a doporučení, která se budou týkat především analyzovaných nástrojů. V úplném závěru praktické části bude navržen vlastní plán aktivit do následujícího roku, který by měl přispět ke zviditelnění sledovaného podniku u stanovených cílových skupin a ke změně vnímání a důležitosti podniku v regionu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 691 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.