Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rozvoj smyslového vnímání u dítěte předškolního věku se SVP
BURIANOVÁ, Michaela
Ve své bakalářské práci seznamuji čtenáře s vývojem dítěte do sedmi let, se hrou v mateřské škole a s didaktickými pomůckami. Dále si kladu za cíl seznámit učitele mateřských škol s možností výroby didaktických pomůcek z levných a recyklovatelných materiálů. V praktické části zjišťuji, které didaktické pomůcky na rozvoj smyslového vnímání jsou využívány v praxi ve školách v okresech Tábor, Písek a České Budějovice a zda je možné pomůcky pro tyto účely vyrobit v domácím prostředí. Pomocí polostrukturovaného rozhovoru hodnotím kvalitu pomůcky a možnosti jejího využití v praxi.
Práce s texturou v experimentálních výtvarných činnostech na 1. stupni ZŠ
MÍKOVÁ, Tereza
Předkládaná teoreticko-projektová práce se zabývá povrchovými kvalitami objektů ve výtvarné tvorbě a jejich využitím v předmětu výtvarná výchova. Teoretická část se zaměřuje na obecný vhled do problematiky a předkládá konkrétní příklady práce s texturou ve volné, užité a architektonické tvorbě. Dále analyzuje několik příkladů lekcí z oborových didaktik zaměřených na využití textury ve výtvarných činnostech. Projektová část této práce rozpracovává sedm logicky návazných lekcí výtvarné výchovy, řešících téma textury formou experimentálních činností vhodných pro 1. stupeň základních škol.
Theatre for growing - growing Theatre
Siersch, Clara ; OSWALDOVÁ, Petra (vedoucí práce) ; LOTKER, Howard Scott (oponent)
I reflect on the significance of neutrality by examining the work with the neutral mask as a tool to silence facial expression and thus stimulate the physical awareness of an inner neutral center. Awareness of the body and physical receptivity both develop basic benefits for the creative development in the actor's training and also in Gestalt therapeutic practice. The focus on an assumed neutrality, which stands for a central point of reference, allows the exploration of unknown parts of personality and character, which can be used in the development of new acting roles as well as in methods of resolution of personal conflicts. Own experiences with mask performances and masks in therapeutic use get juxtaposed with some theoretic background of mask work and philosophic ideas about neutrality. Assuming that in the no-thingness everything is included.
"Toulky přírodou" Série intermediálních realizací v krajině.
BALADOVÁ, Barbora
Diplomová práce "Toulky přírodou" je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Rozvíjí téma lidské přirozenosti a reaguje na něj z pozice autorské tvorby, která je podložena studiem filosofie. Teoretická část se podrobně věnuje vývoji dvou pojmů, a to příroda a přirozenost. Zabývá se vývojem jedince a společnosti v prostředí, ve kterém žijeme, a tím, jaký má na nás vliv. Toulky přírodou jsou zaznamenány na třech krátkých videích, sestřihaných z němých snímků. Jsou ukázkou toho, jak můžeme přírodu vnímat, když jsme její součástí. Současně jsou také ukázkou toho, jaké podněty na nás útočí v městském prostředí a odvádějí naši pozornost od podstatného.
Nevědomá inspirace
Holubář, Patrik ; MAKONJ, Karel (vedoucí práce) ; MIKEŠ, Vladimír (oponent)
Smyslem práce je objasnění konkrétního životního projevu, který je zpřítomněn okamžikem teď, jenž v sobě shrnuje příčinu a důsledek. Středem pozornosti práce je, charakterizovat vlivy působící při umělecké tvorbě, která je souhrnem fyziologických a psychologických jevů daného jedince. Za tímto účelem jsem zreflektoval mé dosavadní působení v umělecké oblasti, vyhledal a načetl tématu blízkou literaturu a potkal se s osobnostmi, které mi s prací ochotně pomohli. Z průběžné rekapitulace dosavadního poznávání vyplývá, stanovisko shrnující dojem, že umělecká tvorba je těsně spojena s životními zkušenostmi, individuálním vnímáním a subjektivními požitky a prožitky. Tím, že si člověk stanoví dlouhodobý cíl, kým chce být a čeho dosáhnout, takřka automaticky bude vědět, co má udělat, a dle svých zažitých a odzkoušených schopností to, i v přítomném okamžiku udělá. Je žádoucí se vybraným profesním dovednostem věnovat, pokud možno většinu volného času, aby byl zajištěn růst člověka v dané profesní kategorii, ale je třeba dávat pozor, i na osobní život, jenž v konečném důsledku může, mít rozhodující vliv.
Působení výtvarné výchovy ve volném čase na osobnost dítěte v předškolním věku
LINHARTOVÁ, Kristýna
Moje práce se zabývá působením výtvarné výchovy ve volném čase na osobnost dítěte v předškolním věku. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Tato práce se zaměřuje na předškolní věk dětí, jejich tělesný a duševní vývoj, vývoj základních schopností a dovedností, socializaci a hru. Teoretická část se zabývá popisem pojmů jako volný čas a výtvarná výchova. Charakterizuje dětskou kresbu, její vývojová stádia a zvláštnosti. Závěr teoretické části je věnován vlivu výtvarné výchovy na osobnost dítěte v předškolním věku. Výsledky této práce ukazují, že výtvarná výchova má pozitivní vliv na osobnosti dítěte předškolního věku. V praktické části bakalářské práce, popisuji jednotlivé výtvarné činnosti, které jsem s dětmi uskutečnila v rámci mé praxe. U každé aktivity je poznamenán úkol, motivace, výtvarně technické informace, materiál, vzdělávací a výchovný cíl a závěrečné hodnocení.
Přehled ergoterapeutických testů s možností využití v testování dyspraxií
Holubová, Kateřina ; Demeková, Júlia (vedoucí práce) ; Zounková, Irena (oponent)
Cílem diplomové práce bylo najít ergoterapeutické testy, nebo jejich část, které by bylo možné použít na testování jednotlivých vstupů percepční funkce CNS. Za spolupráce s dětskými a dospělými ergoterapeuty z FN Motol byly probádány různé standardizované ergoterapeutické testy určené pro testování dětí i dospělých. Poté se z nich vybraly ty testy (nebo jen jejich části), které postihují testování jednotlivých modalit senzorického systému u dospělých pacientů. Nakonec tyto testy byly aplikovány na skupinu dospělé populace a vyhodnoceny. Celá práce byla zpracována formou rešerše. Předpokládalo se, že v setech ergoterapeutických standardizovaných testů existují testy nebo jejich části, které jsou svým zaměřením schopné testovat jednotlivé modality percepční funkce CNS v rámci kortikálních funkcí.
Od Descartovy mysli ke Kantovu rozumu
Dekastello, Petr ; Hill, James (vedoucí práce) ; Palkoska, Jan (oponent)
Primárním východiskem zkoumání je dílo R. Descarta Meditace o první filosofii a zkoumání pojmu chápavosti (intellectus) a jeho postavení v rámci mysli (mens) ve vztahu k myšlení (cogitatio). K tomu je třeba tematizovat a brát v úvahu také smyslové vnímání (sentio) a představivost (imaginatio), které zprostředkovávají chápavosti "materiál" k souzení. Cílem práce je ukázat, jakou má chápavost funkci v "rozumu" a předložit interpretaci, jakým způsobem se nám může jevit struktura mysli v závislosti na rozumu (ratio), a to v pojednání R. Descarta, jeho díle a odpovědích na námitky. Postavení a funkce chápavosti bude konkrétně zkoumána náčrtem logické struktury vzájemné závislosti uvedených hlavních pojmů, které jsou zásadní pro chápání podstaty lidské mysli. V závěru bude na prozkoumaných základech ukázáno, že systém "rozumu" R. Descarta lze chápat jako východisko transcendentálního pojetí rozumu u Kanta, které vede k idealistickému pojetí světa a vychází z apriorních forem myšlení. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Smyslový zážitek ve výtvarné výchově
Písařová, Zuzana ; Kitzbergerová, Leonora (vedoucí práce) ; Uhl Skřivanová, Věra (oponent)
Diplomová práce se jmenuje Smyslový zážitek ve výtvarné výchově. Teoretická část zkoumá smyslové vnímání prostřednictvím poznatků z filozofie, psychologie a teorie umění. Obsahuje příklady z výtvarné tvorby vybraných umělců. Dále se zabývá obsahem RVP v souvislosti se smyslovým vnímáním a didaktikou výtvarné výchovy za účelem návrhu výtvarného projektu do výtvarné výchovy. Podstatou didaktické části je navržení výtvarného projektu na téma lidské smysly. Každý z úkolů se více zaměřuje na jeden ze smyslů: zrak, čich, sluch, hmat a chuť. Tento projekt je dále otestován v praxi na žácích druhého stupně základní školy a střední školy. Výsledky jsou analyzovány a vyhodnoceny. Návrh upraveného projektu je připraven pro využití učitelů výtvarné výchovy. Vybrané úkoly jsou podkladem pro autorské zpracování výtvarné práce. Ta reflektuje účinek úkolů a rozvíjí jejich další možnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.