Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 149 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bezpečnost mobilních zařízení v malé společnosti
Válka, Radek ; Novotný, Vít (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
V průběhu práce je vytvořena analýza problematiky bezpečnosti s užíváním mobilních zařízení v malé společnosti. Na základě této analýzy jsou zjištěna rizika, která by mohla mít dopad na bezpečnost informací společnosti z důvodu škodlivého kódu v mobilním zařízení nebo neoprávněného přístupu do mobilního zařízení. Pro odstranění nebo snížení těchto rizik jsou navrhnuta bezpečnostní opatření inspirovaná opatřeními v normě ČSN ISO/IEC 27002, na která je bakalářská práce zaměřena.
Metronom pro mobilní zařízení Android
Pomkla, František ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této práce je implementace metronomu pro smartphone s OS Android a smartwatch s OS Tizen, který umožňuje asynchronní fungování i navázání Bluetooth spojení a zasílání dat ze smartphone na smartwatch zařízení. Metronom má sloužit především hudebníkům hrajícím v kapele, kterým umožní ukládání specifického tempa pro konkrétní písničky. Tato tempa lze uložit do playlistů a zaslat pomocí Bluetooth komunikace. Aplikace ve smartwatch představuje jiný způsob zdůraznění tempa, a to pomocí vibrací. Další funkcí sloužící především pro bubeníky je vyhodnocování přesnosti úderů v rámci daného tempa pomocí smartphone aplikace. Pro implementaci byly použity programovací jazyky C# a Java společně s využitím SQLite databází.
Mobilní aplikace pro notifikace při dosažení míst
Ungrová, Klára ; Szőke, Igor (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření jednoduché aplikace pro operační systém Android, která bude zasílat notifikace při vstupu či výstupu z uživatelem zvolené zóny a celkově ulehčovat proces informování dalších osob. Detekce vstupu/výstupu ze zóny je založena na principu geofencingu. Pro trvalé uložení jednotlivých zón je použita SQLite databáze. Při překročení hranice zóny obdrží uživatel notifikaci, jejímž stisknutím je možné odeslat zprávu druhé osobě. Tuto zprávu si uživatel může předvolit pro každou zónu zvlášť (jak pro vstup, tak výstup). Zónu je možné kdykoliv aktivovat/deaktivovat. Uživatelovi je umožněno grafické zobrazení zón na mapě. Aplikace též nabízí odeslání zkušební notifikace, na které je názorně vysvětleno, jaké funkce poskytuje. Služba, průběžně získávající polohu, běží i po odstranění aplikace ze seznamu běžících aplikací. Pro úplné vypnutí aplikace je zapotřebí zmáčknout vypínací tlačítko v aplikaci. Práce se zabývá návrhem, implementací a následným testováním vyvíjené mobilní aplikace. Finální verze aplikace je publikována v obchodě Google Play.
Heart Rate Measurement Using Smartphone Accelerometer
Víteček, Jiří
The article deals with the possibility of the heart rate measuring using smartphone’s accelerometer. This method is shortly described in the first part of this article. The second part describes methodology and testing. Testing confirmed the possibility of using the proposed method for successful measurement of heart rate using smartphone’s accelerometer. Finally, the conclusion and recommendations are described.
Threats and negative influence of the use of technologies
Wohlgemuth, Petr ; Krhutová, Milena (oponent) ; Walek, Agata (vedoucí práce)
The consumer-oriented products of the technological development are omnipresent, and their presence has had an undoubtable influence on the individual and society. The aim of this semester thesis to summarize the negative effects of the use of these technologies and point out possible threats, specifically focusing on the cognitive functions of human brain, behavioral addictions brought by the use of the technologies and conclude with possible solutions of partial problems and research methods to elaborate further investigation.
Využití kamery kvadrokoptéry pro sledování kontextu scény ve venkovním prostředí
Běl, Petr ; Materna, Zdeněk (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní pro ovládání kvadrokoptéry mobilním zařízením. Nejdůležitějším aspektem návrhu je schopnost sledování scény kamerou nesenou kvadrokoptérou. Zvolené kritérium bylo řešeno ovládáním gesty kreslenými na displej zařízení, a tedy vypuštěním zbytných grafi ckých ovládacích prvků. Komfort sledování scény je zajištěn více módy letu za použití stejné sady gest. V práci je pro spojení robota s mobilním zařízením zvolena platforma Robot Operating System. Její přenesení na mobilní zařízení bylo uskutečněno knihovnou RosJava pro zvolený operační systém Android. Hlavním přínosem je vytvoření mobilní aplikace umožňující pilotovat kvadrokoptéru a pozorovat přenášený obraz z její kamery nerušený ovládacími prvky. Tato přednost je důležitá především pro zařízení s menšími displeji, jako jsou například chytré telefony.
Aplikace pro Android smartphone a tablet na ovládání iNELS RF Control
Šreibr, Jakub ; Richter, Michal (oponent) ; Drahanský, Martin (vedoucí práce)
První část práce pojednává o problematice inteligentních elektroinstalací. Popisuje jejich typy a výhody a nevýhody jednotlivých typů. Detailně se zabývá bezdrátovým systémem iNELS RF Control firmy ELKO EP s.r.o. Popisuje princip komunikace a vybrané prvky tohoto systému. Pojednává také o platformě Android a jejích možnostem. Další část tvoří analýza požadavků a návrh aplikace pro ovládání systému iNELS RF Control. V návrhu je uvedena použitá architektura, popis komunikace, model databáze a modelování logiky aplikace. Čtvrtá část práce popisuje implementaci aplikace včetně použitých technologií, vývojových nástrojů a systémových komponent. Obsahuje popis částí výsledné aplikace. Pátá část se zabývá testováním aplikace. Obsahuje použité metody, nástroje a techniky. V závěru práce je uvedeno zhodnocení práce a dosažených cílů.
Audio Streaming for Android Devices Using UPnP
Lehocký, Gabriel ; Španěl, Michal (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
There is a huge number of people using their smartphones as portable music-players, with their favourite music stored on the device. To improve the music listening experience, a louder and better quality loudspeaker is needed. Using UPnP and RTSP streaming, wireless streaming of the music becomes possible. These protocols are implemented in high variety of devices, thus the user can share the music track to many devices easily. This thesis describes the technologies and possibilities in this kind of audio sharing and also describes a simple application that provides this kind of audio streaming.
Hra pro mobilní telefon s využitím rozpoznání rysů tváře
Skoták, Jiří ; Szőke, Igor (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Práce popisuje tvorbu hry pro mobilní telefon platformy iOS, která využívá rozpoznání rysů tváře a další informace, které je možné získat z kamery či dalších senzorů zařízení. V práci je uvedeno několik přístupů vhodných pro detekci lidské tváře a jejích rysů v reálném čase. Dále jsou popsány a porovnány možnosti takové detekce v prostředí iOS. Následně je uveden návrh výsledné hry a popis úrovní, které ji tvoří. Úrovně mimo detekci dílčích rysů využívají i detekci objektů v obraze, zpracování barevnosti vstupního obrazu a další. Na závěr je představena výsledná podoba hry, která je vydaná a dostupná na App Store.
Smart Home
Pitra, Ondřej ; Jašková, Jana (oponent) ; Kazda, Tomáš (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
The aim of this bachelor’s thesis is to present and describe fundamental principles, characteristics, and application of my own project of Smart Home. In this thesis, I will present my current state of the project as well as the future plans for my Smart Home. I will also introduce and compare Smart Home systems from companies already established on the market.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 149 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.