Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Typologie pořadu a programová struktura kontinuálního vysílání ČT24
Klepáčová, Sára ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Kruml, Milan (oponent)
Typologie pořadu a programová struktura kontinuálního vysílání ČT24 Sára Klepáčová Anotace Podstatou diplomové práce je definovat a následně analyzovat jeden z televizních pořadů zpravodajské stanice ČT24 - Studio ČT24. Jedná se o specifický typ kontinuálního vysílání, který ČT24 svým divákům nabízí každý den, sedm dní v týdnu, jako jediná v České republice, a který je svým způsobem jedinečný i mezi ostatními pořady evropských veřejnoprávních médií. Teoretická část se zabývá standardními postupy práce ve zpravodajství - od získání informace po zasazení zprávy do vysílacího scénáře. Je doplněna o faktické poznámky, které pro potřeby práce poskytl zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT24 František Lutonský. Výzkum se ve formě kvantitativní obsahové analýzy soustředí na strukturu samotného pořadu, a především na jeho obsah. Na vzorku čtyř celých týdnů ze čtyř programových období demonstruje strukturu a skladbu kontinuálního vysílání zpravodajské stanice ČT24. Zaměřuje se také na změnu skladby vysílání v případě mimořádné události, a to vše v kontextu divácké sledovanosti.
Význam a úloha ČT art v hudebním životě České republiky
Mochnáčová, Michaela ; BĚLOR, Roman (vedoucí práce) ; ŠTILEC, Jiří (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je hlubší poznání kulturního kanálu ČT art, který započal své vysílání dne 31. srpna 2013, a který dnes patří mezi nejlépe hodnocený televizní kanál s ohledem na spokojenost televizních diváků. První kapitola je zaměřena na organizační strukturu České televize, na radu České televize, její statut, kodex a etický panel a na zákony, podle kterých se řídí. Druhá kapitola pojednává o vzniku ČT art a její dramaturgii pořadů. Třetí kapitola vystihuje sledovanost pořadů ČT art v celkovém měření sledovanosti České televize, a dále sledovanost konkrétních hudebních pořadů na ČT art. Čtvrtá kapitola obsahuje základní přehled finančního rozpočtu na základě výročních zpráv České televize. Opět se zaměřením na kulturní programy a její výrobní finanční stránku, včetně programů hudebních. Závěrečná kapitola se věnuje Mezinárodnímu televiznímu festivalu Zlatá Praha, který je s ČT art úzce propojen.
Výzkum sledovanosti biatlonu u studentů FTVS UK
Beran, Dominik ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Výzkum sledovanosti biatlonu u studentů FTVS UK Cíle: Cílem této bakalářské práce je na základě marketingového výzkumu zjistit sledovanost biatlonu u studentů FTVS UK. Přínosem práce bude zpracování a poskytnutí pohledu na sledovanosti a zájem o biatlon u této skupiny. Tato data by následně mohla sloužit jako základ pro budoucí hlubší výzkum. Metody: V práci je využívána metoda kvantitativního výzkumu. Soubor respondentů byl určen částečně ovlivněným výběrem, minimální velikost tohoto souboru byla stanovena na 75 respondentů. Sběr primárních dat probíhal prostřednictvím elektronického dotazování. Výsledky: Dle výsledků výzkumu se přibližně 86 % respondentů zajímá o biatlon. Dále bylo zjištěno, že drtivá většina z nich sleduje biatlonový sportovní přenos prostřednictvím kanálu ČT sport. Více než 78 % respondentů také sleduje biatlonový obsah prostřednictvím sociálních sítí. Za 2 nejdůležitější faktory televizního biatlonového přenosu pak respondenti považují kvalitu komentáře a množství reklam. Klíčová slova: marketingový výzkum, média, sledovanost, biatlon
Výzkumy publika televizí veřejné služby v ČR se zaměřením na zpravodajskou stanici ČT24
Smlsal, Matěj ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na typologii výzkumů, kterými veřejnoprávní Česká televize zkoumá zpětnou vazbu publika - sledovanost, spokojenost a měření veřejné služby. Popisuje historii výzkumů televizního auditoria v Československé i České republice a také v zahraničí od počátků do současnosti. Zároveň zmiňuje problémy, které snaha o stále dokonalejší měření přináší. Práce se také věnuje fungování oddělení Výzkumu a analýz České televize. Součástí je i výzkum, jaký vliv mají výsledky průzkumů na program ČT24, a rozhovory s vedoucí oddělení Výzkumu a analýz Renatou Týmovou a ředitelem zpravodajství a sportu Zdeňkem Šámalem.
Sledovanost televize v mezigeneračním srovnání
Meisnerová, Eliška ; Zezulková, Markéta (vedoucí práce) ; Veselková, Zuzana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá rozdílem sledovanosti televize mezi generacemi. Cílem práce je zjistit, jak se liší jednotlivé generace ve svých televizních návycích. Kolik času tráví sledováním televize, jaké sledují kanály a jakým televizním pořadům dávají přednost. Práce porovnává generace Baby Boomers, X, Y a Z. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část se zaměřuje na popis televize jako masového média a jeho vývoje. V teoretické části je dále charakterizován televizní trh a hlavní provozovatelé vysílání v České republice. Jsou také vysvětleny pojmy, které se týkají sledovanosti televize a programových schémat televize. Dále jsou charakterizovány jednotlivé generace a jsou uvedeny jejich charakteristické vlastnosti. Analytická část pak nalézá odpovědi na výzkumné otázky. Jak se liší doba sledování televize mezi jednotlivými generacemi? Z práce plyne, že nejvíce sledují televizi lidé z generace Baby Boomers, a zároveň tato generace vykazuje největší výkyvy ve sledovanosti během týdne či během roku. Dále práce odpovídá na otázku, jaké jsou nejsledovanější kanály. Nejsledovanějším kanálem napříč všemi generacemi je TV Nova. Sledovanost ostatních kanálů se liší po jednotlivých generacích. Mezi nejsledovanější pořady patřila za rok 2017 pro všechny generace štědrovečerní pohádka...
Vhodnost využití reklam na ČT sport vzhledem k televizní sledovanosti vybraných sportů
Matoušková, Veronika ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Vhodnost využití reklam na ČT sport vzhledem k televizní sledovanosti vybraných sportů Cíle: Cílem této práce je vytvořit doporučení, jaké reklamy je vhodné pouštět ke sportovním přenosům fotbalu, hokej, biatlonu, atletiky, tenisu a lyžování, vzhledem k diváckým skupinám, které tyto přenosy sledují. Zároveň také zanalyzujeme reklamy, které se u daných sportů pouští s ohledem na diváky sledující tyto sportovní přenosy. Metody: Teoretická část práce vychází z analýzy dokumentů. Data, se kterými jsme pracovali v praktické části, byla zjištěna pomocí panelového šetření, konkrétně panelu televizních diváků. Tato data se získávají pomocí tzv. peoplemetrů. Další metodou využitou v praktické části je metoda pozorování. Pozorovali jsme, jaké reklamy jsou pouštěny u přenosů vybraných sportů. Výsledky: Výsledkem práce je doporučení, jaké reklamy je vhodné u každého sportu zařadit s ohledem na diváky, kteří daný přenos sledují a také analýza současných reklam a určení vhodnosti jejich zařazení k danému sportovnímu přenosu. V analýze jsme zjistili, že nejčastějšími diváky televizních přenosů vybraných sportů jsou diváci věkové kategorie 60 +. Sport, který je nejvíce sledovaný ženským publikem, je biatlon. V doporučení se na tyto kategorie zaměřujeme, například u fotbalu doporučujeme reklamy na noviny a...
Eskalace krize v řecké veřejnoprávní televizi v letech 2013-2014
Srpová, Zuzana ; Köppl, Daniel (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Hlavním tématem této diplomové práce jsou veřejnoprávní média, obzvláště veřejnoprávní televizní vysílatelé. Po všeobecném vymezení základních pojmů souvisejících s uvedenou tematikou a vytyčení rozdílů mezi médii v soukromém a veřejném sektoru jsem dále blíže charakterizovala veřejnoprávní média ve vybraných evropských zemích. Jako tyto země jsem zvolila Velkou Británii, Německo, Itálii a Českou republiku. Tyto státy jsem zvolila z důvodu, že se jedná o země vyznačující se různými systémy ať po už ekonomické, politické či mediální stránce. Důkladnému rozboru je v práci podrobena historie, vývoj a současná situace veřejnoprávních médií v Řecku. V souvislosti se zařazením do historického kontextu práce plynule přechází ke krizi, která nastala v zemi v červnu roku 2013 v důsledku rozporuplného vládního zásahu do médií, kdy došlo k přerušení vysílání řecké veřejnoprávní televize ERT. Praktická část práce je následně věnována analýze sledovanosti řecké televize na základě dostupných dat v období před, během a po této situaci z června 2013. Hlavním úkolem práce je ukázat, zda se vládní jednání projevilo na sledovanosti televize řeckou veřejností.
Komparace dvou vybraných konkurenčních televizních stanic vysílajících od 21. století dle obsahu zaměření a skladby publika
Šmalclová, Martina ; Šoltys, Otakar (vedoucí práce) ; Géla, František (oponent)
Cílem práce je komparace dvou vybraných soukromých televizních stanic TV Barrandov a Prima Cool primárně dle obsahu zaměření a skladby publika a sekundárně z hlediska mediálního diskurzu a řečových aktů. V první teoretické části práce definuji stěžejní pojmy, jakými jsou televize, digitalizace, publikum, programové schéma, cílová skupina, sledovanost, mediální diskurz a řečový akt. Dále charakterizuji obě stanice, definuji jejich programové schéma, publikum a uvádím výsledky sledovanosti. V druhé praktické části práce užívám ke komparaci programového schématu metodu kvantitativní obsahové analýzy, jež si klade za cíl komparovat programové schéma obou stanic, vymezit rozdíly ve skladbě programu a zodpovědět výzkumné otázky, které stojí na jejím počátku. Ke komparaci publika užívám metodu dotazníkového šetření. Na počátku metody je stanoven výzkumný vzorek a následně metoda aplikována. Výsledky dotazníkového šetření umožní rozsáhlý popis publika obou stanic, pomohou zjistit, která ze stanic je divácky atraktivnější a potvrdí, zda výsledky provedeného šetření korespondují s veřejně dostupnými výsledky sledovanosti, či dochází k diametrální rozdílnosti. V závěru práce stanice komparuji z hlediska mediálního dískurzu a řečových aktů a uvádím rozdíly, které se mezi stanicemi nacházejí.
Srovnání vysílání České televize z Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 a 2015
Svitáková, Martina ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce Srovnání vysílání České televize z Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 a 2015 analyzuje okolnosti vzniku a průběhu obou šampionátů tak, jak je mediálně zpracovala Česká televize. Práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části autorka vymezuje pojmy spjaté s prací, jakými jsou média a sport obecně, televize a televizní vysílání, vysílací práva a sportovní žurnalistika v televizi s jejími historickými milníky. Teorie také stručně popisuje historii České televize a její úlohu v dnešní společnosti. Dále je zařazena kapitola o tematickém sportovním kanálu ČT sport, která mapuje okolnosti jeho vzniku a jeho současnou podobu. Teorie je zakončena kapitolou o historii vysílání z domácích šampionátů, která krátce pojednává o tom, jakým způsobem byly mediálně zpracovány předchozí domácí hokejové šampionáty. Praktická část má podobu kvalitativní analýzy, která se snaží zodpovědět otázky jak a proč, tedy za jakých okolností projekt MS vznikal, jaká byla úloha ČT, v čem spočívaly její kompetence a povinnosti. Popsána jsou obě programová schémata šampionátů a také vysílací týmy ČT, které se na mediálním zpracování podílely navenek, tedy byly vidět na televizní obrazovce. Následuje analýza sledovanosti jednotlivých šampionátů a rozhovor s Robertem Zárubou, jakožto osobou, která se...
Vývoj medializace biatlonu v České televizi v letech 2010 - 2014
Vecko, Petr ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Omcirk, Vilém (oponent)
Název: Vývoj medializace biatlonu v České televizi v letech 2010-2014 Cíle: Hlavním cílem této práce je podrobná analýza vývoje medializace biatlonu na obrazovkách České televize, přesněji na kanále ČT sport v letech 2010 až 2014. Dalším cílem je analýza sledovanosti biatlonových pořadů vysílaných v České televizi. Metody: V této práci bude užito kvantitativní obsahové analýzy, prostřednictvím které dojde ke zjištění, kolik času bylo věnovánu různým biatlonovým pořadům v jednotlivých letech a měsících. Analyzován bude elektronický televizní program České televize. Výsledky: Z analýzy vyplývá, že prostor věnovaný biatlonu na obrazovkách České televize ve sledovaném období roste. Největší nárůst vysílacího času byl zaznamenán letech 2011 a 2013. Na tento vysílací čas mají nejvíce vliv velké akce typu mistroství světa a olympijských her. Největší sledovanost byla zjištěna v letech 2013 a 2014. Klíčová slova: Biatlon, Česká televize, kvantitativní obsahová analýza, vysílací čas, sledovanost, média

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.