Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání sklízecích mlátiček různých výrobců při sklizni obilovin a řepky
ADAMEC, Petr
Diplomová práce na téma porovnání sklízecích mlátiček v kvalitě práce je postavena na odborné literární rešerši, která popisuje části sklízecí mlátičky od adaptérů až po mlátící ústrojí. Metodika této diplomové práce uvádí postup pro získávání výsledků a hodnot k porovnání sklízecích mlátiček John Deere 9640 WTS, New Holland TC5060, Claas Lexion 450 a Sampo Comia C8 při práci. Výsledky a závěr práce porovnávají vypočítané, změřené a zjištěné výsledky dosažené přesně podle metodiky z roku 2017. Sklízecí mlátičky jsou porovnány v oblasti kvality práce a to ve ztrátovosti, teoretické průchodnosti, kvality rozmetání a drcení slámy, dle výkonnosti a spotřeby pohonných hmot. V práci jsou uvedeny i náklady spojené s provozem sklízecích mlátiček.
Agrotechnická opatření při pěstování a sklizni Stévie sladké (Stevia Rebaudiana Bertoni) v polních podmínkách
HAUSEROVÁ, Tereza
Stévie sladká neboli Stevia rebaudiana Bertoni je rostlina s velice zajímavým a doposud s málo využitým potenciálem. Je to subtropická rostlina s až 300x vyšší sladivostí, než je sladivost sacharózy. Často se využívá jako náhrada cukru sladidlo, vhodné pro diabetiky a lidi trpící nadváhou. Do práce je zapracována charakteristika rostliny, botanický popis, podmínky pěstování a chemické složení rostliny. Praktická část se zabývá sledováním růstu rostlin Stévie sladké během vegetace, její klíčivostí, rozmnožováním, pěstování v polních podmínkách a přezimováním. Cílem práce bylo rozšíření poznatků z hlediska pěstování, způsobu rozmnožování a možnosti přezimování rostlin Stévie sladké. Byl založen polní pokus, se zaměřením na teplotní ukazatele během vegetačního období a její vliv na celkové množství přezimovaných rostlin. Byl hodnocen výnos suché hmoty rostlin z jednotky plochy a statistické zpracování s vyhodnocením výsledků.
Hodnocení a porovnání sklízecích mlátiček CLAAS TUCANO 440 a CLAAS TUCANO 450 při sklizni obilovin a řepky ozimé
BRÝNA, Ondřej
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením sklízecích mlátiček CLAAS TUCANO 440 a CLAAS TUCANO 450 při sklizni obilovin a řepky ozimé. Hodnotí problematiku z hlediska ztrát v závislosti na vlhkosti zrna, kvalitu drcení a rozmetání rostlinných zbytků. Stanovuje základní výkonnosti a je doplněna jednoduchým rozborem investičních a provozních nákladů. Metodika řešení byla založena na vlastním měření, informacích získaných od majitele, z odborné literatury a zemědělských norem.
Hodnocení sběracího vozu STRAUTMANN GIGA VITESSE CFS 440
KOLÁŘ, Michal
Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení sběracího vozu Strautmann Giga Vitesse v podniku zemědělské prvovýroby. Měření probíhalo při sklizní zavadlé píce, luskovinoobilné směsky a obilné slámy. Literární část je zaměřena na historický vývoj sběracích vozů, agrotechnické požadavky, hlavní části, ze kterých se vozy skládají, informace o výrobci zemědělské techniky firmě Strautmann a vozech Giga Vitesse. Praktická část obsahuje hodnocení kvality práce od sběru rostlinné hmoty z řádků až po vyprázdnění, ale také výpočet jednotlivých výkonností a ekonomické zhodnocení. Výsledné informace vychází z hodnot naměřených při práci sběracího vozu, jako jsou pracovní časy, množství nesebrané rostlinné hmoty nebo délka řezanky. Potřebné údaje pro ekonomické zhodnocení vozu poskytlo vedení podniku Dražovický AGROPOL s.r.o. Výsledné hodnoty jsou uvedeny ve formě tabulek nebo graficky.
Posouzení faktorů ovlivňujících koncentraci prachových částic při lisování píce
ŠŤASTNÝ, Vladislav
Cílem této diplomové práce je posouzení faktorů ovlivňujících koncentraci prachových částic při lisování píce. Pro tento účel bylo vybráno pět lisů na hranolovité balíky a pět lisů na válcové balíky, které sklízely různé druhy slámy. Měřením při sklizni pomocí aerosolového monitoru byla zjištěna koncentrace prachových částic. Naměřené hodnoty byly vyhodnoceny a následně byla porovnána velikost koncentrace prachových částic mezi lisy na hranolovité a válcové balíky. Taktéž byly stanoveny metodické kroky postupu měření.
Sklízecí mlátičky: příprava výukových materiálů
ŠÁDA, Ondřej
Tato práce poskytuje přehled sklízecích mlátiček. Práce je rozdělena do kapitol podle jednotlivých používaných ústrojí a poskytuje pohled na agrotechnické požadavky, rozdělení hlavních částí, popis jejich základního fungování. Práce by měla sloužit jako doplňující výukový text pro studenty Katedry zemědělské, dopravní a manipulační techniky Zemědělské fakulty Jihočeské Univerzity.
Stroje pro sklizeň píce: příprava výukových materiálů
ZUKAL, Martin
Tato práce poskytuje přehled o strojích pro sklizeň píce. Práce je rozdělena do kapitol podle jednotlivých typů strojů a poskytuje pohled na jejich agrotechnické požadavky, rozdělení, popis základních prováděných operací a popis jejich základního fungování. Práce by měla sloužit jako doplňující výukový text pro studenty Katedry zemědělské, dopravní a manipulační techniky Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Informace a parametry jsou zjištěny z odborné literatury o zemědělské technice, propagačních materiálů a internetových stránek výrobců a prodejců této techniky.
Stroje pro šlechtitelské a semenářské provozy
Skřivánková, Eva
Tato práce se zabývá charakteristikou šlechtitelských a semenářských provozů se zaměřením na jejich technické vybavení. Dále jsou zde popsány operace od zpracování půdy, přes předseťovou přípravu, setí až po sklizeň a následné zpracování a úpravu semen. Největší částí této práce je přehled jednotlivých strojů používaných na malých parcelách. Součástí jsou i fotografie vybraných mechanizačních prostředků.
Moderní sklizňová technologie pro jádroviny
Andrusiówa, Petra
Práce s názvem Moderní sklizňová technika pro jádroviny charakterizuje jednotlivé pěstitelské technologie s představením pěstitelských systémů a popisuje způsoby sklizně. Charakterizuje způsoby částečně mechanizované sklizně, kde je produkt určen pro přímou konzumaci a postupy využívané při plně mechanizované sklizeni ovoce určené k dalšímu zpracování produktu. Práce se dále soustředí na využívanou mechanizaci pro částečně mechanizovanou sklizeň a porovnává náklady na dva typy sklízecích souprav.
Teorie a konstrukce mlátících ústrojí sklízecích mlatiček
Remeš, Jan
V bakalářské práci je popsána historie výmlatu obilovin a historie sklízecích mlátiček. V práci jsou popsány druhy mlátících ústrojí. Jsou zde uvedeny energetické ukazatele, hlavní technické údaje mlátícího ústrojí a jejich výpočet. V práci je uveden přehled o výkonnostních třídách, prodeji, investičních nákladech, provozních nákladech a o procentuálním zastoupení sklízecích mlátiček na současném trhu. Dále jsou popsány konstrukce mlátícího ústrojí výrobců značek Case, Claas, John Deere a New Holland a je zde znázorněno jejich grafické srovnání technických parametrů. V práci je popsán hmotnostní průtok mlátícím ústrojím. Teoretickým výpočtem je vyjádřena závislost průtokového množství na délce mlátícího bubnu a následně porovnána se skutečnými naměřenými hodnotami.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.