Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Teorie ambivalentního sexismu a techniky jeho zjišťování
Nováková, Veronika ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Lukavská, Kateřina (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje teorii ambivalentního sexismu a technice jeho měření. Hlavním cílem této práce je převod a validizace 22 - položkového Inventáře ambivalentního sexismu vůči ženám (ASI, Glick & Fiske, 1996) a tímto způsobem je také ověřována platnost teorie ambivalentního sexismu, z níž dotazník ASI vychází, pro českou populaci. Práce se tedy primárně zaměřuje na psychometrickou kvalitu přeložených položek a na mapování struktury faktorů dotazníku ASI v českém prostředí. Sekundárně popisuje, co dotazník ASI říká o české společnosti. Převod a validizace ASI probíhaly na reprezentativním vzorku o velikosti 120 respondentů/tek dle kvótního výběru. Pro měření psychometrické kvality přeložených položek ASI bylo použito Cronbachovo alfa, diskriminační schopnost, šikmost, špičatost. Pro práci s faktory a strukturou faktorů dotazníku ASI bylo použito explorativní a konfirmativní faktorové analýzy. Pro zjišťování obsahové validity dotazníku ASI byly využity scénáře, které byly vyhodnoceny prostřednictvím Spearmanova korelačního koeficientu s přeloženými položkami. Výsledky ukázaly, že položky hostilního sexismu disponují psychometrickou kvalitou na rozdíl od položek benevolentního sexismu, jako nejproblematičtější se ukázaly položky protektivního paternalismu. Koncept sexismu Glick a Fiske...
Volba povolání bez předsudků
Babanová, Anna ; Hausenblasová, Jitka ; Krobová, Tereza ; Smetáčková, Irena ; Kolářová, Jitka (editor)
metodika projektového dne pro základní školy
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Komparace sexistických reklam: webové stránky vs. další formy marketingové komunikace
Nápravníková Kořanová, Johana ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Diplomová práce porovnává užití sexistických komunikačních prostředků v reklamách a na webových stránkách firem Free Rádio, ÚAMK, Pila Pasák a Rodinný pivovar Bernard. Teoretické zázemí práce je tvořeno rešerší literatury týkající se médií, mediální komunikace, nových médií, marketingové komunikace, sexismu a lingvistických aspektů marketingové komunikace. Velká pozornost je věnována pragmatickým aspektům reklamního jazyka, jazykovým funkcím v reklamě a mluvním aktům v reklamě. Teoretická část pokrývá i poznatky týkající se sexuální tematiky v reklamě, především klasifikaci užívaných sexuálních informací, efektivitě jejich používání, zmiňuje i sexistické výrazové prostředky typické pro reklamu a etické a právní rámce, které reklamu omezují. Druhá část práce je prakticky zaměřená a analyzuje reklamy a webové stránky výše zmíněných firem. Reklamy jsou analyzovány pomocí formuláře, který spojuje prvky pragmatiky, sémiotiky a sémantiky tak, aby byla reklama zachycena jako intersémiotický útvar. Dále je zohledněna užitá sexuální informace a sexistické prostředky. Webové stránky jsou analyzovány pomocí formuláře, který si všímá struktury webu, cíle webu, designu, užitých výrazových prostředků, pragmatických aspektů užitého jazyka a sexismů. Cílem práce je zodpovědět na pět výzkumných otázek, které se...
Neviditelný problém: rovnost a diskriminace v praxi
Skálová, Helena ; Fialová, Eva ; Koldinská, Kristina ; Sokačová, Linda ; Štěpánková, Martina
Sborník textů autorského kolektivu k problematice rovnosti a diskriminace v ČR
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.