Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Proměny sídelní struktury Hořovicka ve středověku
Taibl, Pavel ; Štefan, Ivo (vedoucí práce) ; Hasil, Jan (oponent)
Cílem bakalářské práce je základní sídelně-historická charakteristika proměn sídelní struktury Hořovicka od 6. do 15. století. Důraz je kladen na archeologicky postižitelné proměny venkovského osídlení a sítě centrálních lokalit. Východiskem je vyhodnocení povrchových sběrů, geofyzikálního a detektorového průzkumu a archeologických odkryvů na středověkém sídlišti na katastru Suchomast (okr. Beroun), které se uskutečnily r. 2010. Vedle analýzy proměny sídelního areálu práce poskytuje základní představu o vývoji keramické produkce v tomto dosud málo poznaném regionu. Poznání širšího sídelního kontextu se opírá o rešerši dosavadních archeologických aktivit a analytických povrchových sběrů na vybraných plochách, do nichž byli zapojeni studenti ÚPA FF UK. Hodnocení písemných pramenů zčásti vychází z připravované práce dr. D. Kalhouse. Závěry studia jsou konfrontovány s dosavadní představou o proměnách venkovského osídlení v Českých zemích. Klíčová slova středověk, Hořovicko, sídelní struktura, sídliště, keramika, hradiště, středověká proměna
Komunikační systémy mezi Prahou a jižními Čechami ve středověku. Přechod přes Berounku v poloze Humenská.
Štochl, Daniel ; Klír, Tomáš (vedoucí práce) ; Štefan, Ivo (oponent)
Náplní bakalářské práce je studium terénních reliktů v poloze Humenská (katastrální území Jíloviště). Tyto relikty byly interpretovány jako relikty cest. Relikty byly geodeticky zaměřeny a propojeny se sídelně-historickým průzkumem v oblasti obce Jíloviště. Relikty byly interpretovány jako hmotné pozůstatky takzvané Bechyňské cesty, kterou zmínil kronikář Kosmas. Součástí této práce je pojednání o starých cestách a bližší pojednání o problematice lokalizace Bechyňské cesty.
Forming and development of towns in Romain Britain in 2. and 3. century
Petrášová, Lucia ; Musil, Jiří (vedoucí práce) ; Bouzek, Jan (oponent)
Táto práca sa zaoberá rímskymi civilnými sídliskami, ktoré začali vznikať v provincii Britannia po jej založení, v polovici prvého storočia. V úvode popisuje charakteristické znaky týchto sídlisk a ich funkcie. Prvá kapitola podáva prehľad jednotlivých typov miest a ich administratívnych zriadení. V ďalších kapitolách sa práca zameriava na mestské opevnenia, súkromné i verejné stavby a zariadenia, vrátane kultových stavieb, ktoré boli súčasťou miest. Popisuje ich typy, konštrukcie a ich vývoj vo všeobecnosti a tiež jednotlivé príklady týchto stavieb na najdôležitejších lokalitách.
Pohřební ritus knovízské kultury v Čechách
MIKLOVÁ, Vendula
V této práci se snažím o detailní analýzu pohřebního ritu knovízské kultury v Čechách. Zabývám se náboženstvím, sjednocováním pohřebního ritu, mohylami i plochými hroby, výbavou hrobů a pohřebními rituály. Speciální pozornost věnuji nálezům lidských koster či částí lidských těl na sídlištích. Ve vytvořené databázi lokalit s výskytem lidských skeletů a jejich částí, sleduji určitá kritéria, která mezi sebou porovnávám.
Návrh informačního systému
Výmola, Petr ; Šmerda, Jiří (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
S rostoucím počtem služeb, které Masarykova univerzita poskytuje svým studentům a s měnící se legislativou se jako nutnost ukazuje implementovat nový informační systém pro zpracování plateb za služby poskytované na univerzitě. Cílem této práce je zanalyzovat současný stav, zvážit požadavky uživatelů, vybrat vhodný informační systém a navrhnout jeho implementaci. Je nezbytně nutné, aby se náklady na zavedení nového systému udržely v přijatelných mezích a především aby systém byl provozovatelný při zachování současného počtu zaměstnanců. Je požadována univerzalita systému z pohledu rozličného charakteru poskytovaných služeb a prodávaného zboží, stejně jako jeho vysoký výkon. Systém musí být schopen zvládat nárůst jak počtu klientů, tak služeb.
Dopady izraelského stažení z pásma Gazy na vývoj izraelsko-palestinských vztahů
Pešková, Sára ; Havlová, Radka (vedoucí práce) ; Novotná, Yvona (oponent)
Cílem bakalářské práce je analýza dopadu izraelského stažení z Gazy v roce 2005. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. První část se zabývá vybranými tématy izraelsko-palestinského konfliktu do roku 2005, a to historickými mezníky, především první izraelsko-arabské válce a Šestidenní válce, mezinárodněprávním statusem Gazy, na který neexistoval konsenzus a politikou židovského osadnictví. Praktická část se konkrétně věnuje procesu stažení a jeho dopadů na izraelsko-palestinské vztahy, zejména na ekonomickou situaci a život Palestinců v Gaze. Důležitá pozornost je věnována současné situaci vzájemných vztahů a budoucnosti pásma Gazy. Práce je doplněna obrázkovou dokumentací, vybranými rezolucemi OSN a statistickými daty.
Typologie slovenských sídelních tkání
Závracká, Andreja ; Komrska, Jan ; Moučka, Jan
Výzkumný projekt 1995 – 1996 byl zpracován s podporou RSS - Research Support Scheme, HESP - Higher Education Support Programme grant RS/HESP/1074/693/1995. Byla zpracována typologie "sídelních tkání" - t.j. středně velkých částí sídel, homogenních z hlediska hlavních kvanitatívních charakteristik - COS, CES, a výšky zástavby, definované jako průměrná výška budov VyHL (výšková hladina). Typologie byla zpracována pro soubor několika desítek tkání identifikovaných na Slovensku v průzkumech Fakulty architektury v Bratislavě a pro obdobný soubor západoevropských tkání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Uplatnění zeleně při humanizaci sídel venkovského typu: Analýza současného stavu modelových obcí
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví v Průhonicích ; Dostál, Josef ; Bouček, Zbyněk
Analýza současného stavu (1992) v obcích Ostrovačice, Chorušice, Lužec nad Vltavou, Vysoká a Želiv. U každé obce jsou uvedeny širší vztahy, demografická situace, jeho vývoj a charakter současného stavu, stav zeleně, funkční členění území, dopravní situace a technická vybavenost. Analýza je podkladem pro návrhy změn.
Izraelské osady na okupovaném území jako vnitropolitický i zahraničně politický problém
Janeček, Pavel ; Dvořáková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Prorok, Vladimír (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problémem izraelských osad na okupovaném území Palestiny. Předmětem zkoumání je zde otázka, do jaké míry podporují izraelské osady na okupovaném území vnitropolitickou a zahraničně politickou integritu státu Izrael. Při hledání odpovědi na tuto otázku vycházíme zejména z analýzy role, kterou izraelské osady hrají. Tato analýza je vedena jednak z historického hlediska, a to i ve vztahu k hnutí sionismu, jednak z hlediska osad, zde se analýza týká zejména otázek typologie osad, mechanismu získávání půdy a motivace samotných osadníků, jednak z hlediska vnitropolitických vztahů a mezinárodního práva. Tato analýza potvrdila, že bezpečnostní a geopolitická situace Izraele je natolik komplexní, že zde neexistují jednoduchá a nekontroverzní řešení. Nicméně i přes všechna negativa spojená s osadami, je existence osad pro bezpečnostní politiku Izraele nezbytná.
Úloha osadnictví v izraelsko-palestinském konfliktu
Hledík, Vojtěch ; Havlová, Radka (vedoucí práce) ; Novotná, Yvona (oponent)
Cílem práce je vyhodnotit míru vlivu problematiky osadnictví na mírový proces. Nahlíží na osady na Západním břehu jako na jeden ze sporných bodů permanentního statusu. Také se pokouší nastínit možný budoucí vývoj této otázky ve světle aktuálního dění. První část práce pojednává o historických momentech důležitých pro tuto otázku. Druhá kapitola nabízí pohled na strukturu osad na Západním břehu z různých úhlů. Třetí kapitola se zabývá právním rozměrem osadnictví, fungováním samosprávy a metodami záboru půdy. Čtvrtá kapitola se věnuje politické reprezentaci osadníků a hnutími proti osadám. Pátá kapitola pak definuje osadnictví jako překážku mírového procesu a zabývá se perspektivami stažení osad ze Západního břehu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.