Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 124 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Lávka pro pěší přes řeku Svratku v Brně
Škrabal, Jan ; Nečas, Radim (oponent) ; Koláček, Jan (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh lávky o jednom poli přes řeku Svratku v Brně. Pro posouzení byla ze tří variant vybrána varianta obloukové konstrukce s osově zavěšenou mostovkou na ocelovém oblouku. Jedná se o samokotevnou konstrukci, kdy je tahová síla eliminována předpětím v ose mostovky. Pro výpočet vnitřních sil byl využit program Scia Engineer 18.1, kde byly vytvořeny dva modely. Jeden prutový pro podélný směr a deskový s žebry pro příčný směr. Návrh a posudky konstrukce jsou řešeny dle aktuálně platných norem a předpisů.
Návrh jednopolového trámového mostu
Skořepová, Eliška ; Panáček, Josef (oponent) ; Nečas, Radim (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu. Ze tří možných variant je vybrána varianta s dvěma trámy spojených deskou mostovky. Výpočty byly prováděny ručně s kontrolou výpočtů ve Scia Engineer 18.1. Výsledky byly vzájemně porovnávány. Konstrukce je posuzována podle Eurokódů.
Návrh podchodu pod železniční tratí
Rotroeklová, Petra ; Nečas, Radim (oponent) ; Zich, Miloš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh železobetonového podchodu pod železniční tratí. Konstrukce podchodu byla uvažována jako uzavřený rám, který je založený plošně na pružném podloží. V práci byl řešen jeden dilatační celek o délce 11 m z celkové délky 63 m. Pro výpočet účinků zatížení byl použit program Scia Engineer, výkresy byly rýsovány v programu AutoCAD a posouzení s výpočty bylo provedeno pomocí MS Excel a ručně. Konstrukce byla navržena a posouzena dle platných norem na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti.
Optimalizace průřezu a vyztužení střešního vazníku
Odvárka, Miroslav ; Šimůnek, Petr (oponent) ; Laníková, Ivana (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na optimalizaci tvaru průřezu železobetonového vazníku. Byl vytvořený optimalizační algoritmus v programu Microsoft Office Excel, který optimalizuje tvar a vyztužení železobetonového vazníku, tak aby vazník byl co nejlevnější a zároveň vyhověl na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti – průhyb. Algoritmus využívá nástroj Řešitel, který je doplňkem programu Microsoft Office Excel. Byly vytvořeny dvě varianty vazníku. Jedna má tvar příčného řezu vazníku navrženým podle empirických vztahů a druhá obsahuje optimalizovaný tvar příčného řezu pomocí vytvořeného algoritmu. Vnitřní síly vazníku byly zjištěny pomocí programu Scia Engineer. Obě varianty byly staticky posouzeny. Při srovnání variant se prokázalo, že při optimalizaci tvaru příčného řezu je možné ušetřit značnou část nákladů na materiál.
Ceiling concrete slab over the tank of sewage treatment plant
Laurinyeczová, Erika ; Šulák, Pavel (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
The work deals with the analysis of a multi-field reinforced concrete slab, which is located above the chambers of a wastewater treatment plant. The slab is reinforced by a pair of mutually perpendicular ribs. The ribs are located under the support walls of the object, which is located above the slab. The aim of this work is to design and assess the slab for ultimate and serviceability limit state. The internal forces were determined on a spatial model of the joist slab using SCIA Engineer. At the same time, there was a manual calculation performed. Due to the asymmetric geometry of the slab, a comparison of the results and an assessment of the suitability or unsuitability of a simplified manual calculation for such a type of construction was performed.
Jednopolový most podporovaný kabely
Kučerka, Ján ; Koláček, Jan (oponent) ; Nečas, Radim (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh pěší lávky přes koryto řeky. Pro návrh jsou zpracovány dvě varianty přemostění. Zvolená varianta je řešena jako zavěšená konstrukce podporovaná kabely. Most je vzhledem k překázce kolmý o celkové délce 66,225 m. Nosnou konstrukci tvoří předpjatá monolitická mostovka zavěšená na pylonu skloněném v podélném směru. Značná část práce je věnovaná nalezení tzv. výchozího stavu. Výpočet vnitřních sil byl proveden pomocí softwaru Scia Engineer 2018. Návrh předpětí, posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti jsou provedeny ručně dle platných norem a předpisů. Posouzení únosnosti pylonu je řešeno v softwaru IDEA StatiCa 9 a některé výsledky jsou ověřeny ručně. Práce zanedbává reologické jevy a fáze výstavby.
Návrh a posouzení výztuže vybraných nosných prvků ŽB objektu
Čírtková, Jana ; Perla, Jan (oponent) ; Švaříčková, Ivana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem částí rodinného železobetonového domu. Konkrétně jde o návrh stropní desky nad 1.np a schodišťovou deskou. Vytvoření modelu a vyšetření vnitřních sil bylo provedeno v programu RFEM. Pro ověření výsledků při ručním výpočtu se musel model značně zjednodušit. Výsledkem jsou realizační výkresy výztuže. Posouzení konstrukce je provedeno dle ČSN EN 1992 – 1 – 1.
Jednopolový rámový most
Buk, Petr ; Zich, Miloš (oponent) ; Nečas, Radim (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh nosné konstrukce silničního mostu přes řeku. Z vypracovaných variant byla upřednostněna varianta rámového jednopolového mostu. Konstrukci tvoří železobetonová předpjatá deska s náběhy. Most je řešen jako kolmý s délkou přemostění 25 m. Pro výpočet vnitřních sil byly vytvořeny dva výpočetní modely metodou MKP v programu SCIA Engineer 2018: prutový model a deskový model. Práce je věnována porovnání vnitřních sil na prutovém a deskovém modelu. Porovnání krátkodobých ztrát předpětí s výsledky z programu SCIA Engineer 2018. Návrh a posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti konstrukce byl proveden v souladu s platnými normami a předpisy.
Rekonstrukce a přestavba RD
Brhel, Jiří ; Požár, Michal (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh a posouzení železobetonových stropních konstrukcí přístavby rodinného domu nad bazénem. Ručně je provedeno posouzení na mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti zjednodušenou metodou.
Concrete slab of a residential building
Benčíková, Mária ; Požár, Michal (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the design of the floor structure of a multi-storey apartment building on the floor with masonry walls. Particular emphasis is placed on the interruption of the thermal bridges at the balcony boards and the reduction of the impact sound propagation from the staircase to the surrounding structures. Verified deformation of the structure due to the integrity of the discharged ceramic partitions. RFEM 5.18 computational software is used to model the structure and solution of internal forces. Calculations are made according to ČSN EN 1992-1-1 and ČSN 73 1201.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 124 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.