Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 663 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Optimalizace nabídky pro poskytovatele služeb pohybových aktivit pro seniory
Žochová, Denisa
Cílem závěrečné práce je návrh pro optimalizaci nabídky pro poskytovatele služeb pohybových aktivit pro seniory v Olomouci. První část je věnována věcnému kompilátu pojednávající o aktivním stárnutí a komunikačních kanálech, které senioři využívají při hledání možností pohybových aktivit. V druhé části se nachází analýza primárních a sekundárních dat, na jejímž základě je vypracován návrh. Návrhu optimalizace je věnována samostatná kapitola. V diskuzi jsou diskutovány omezující faktory a limity.
Implemetace politiky aktivního stárnutí ve Zlínském kraji ve vazbě na trh práce
Vránová, Helena
Předmětem práce je zjistit, zda a jakým způsobem je realizována politika aktivního stárnutí ve Zlínském kraji ve vazbě na trh práce. Diplomová práce obsahuje přehled teoretických poznatků z oblasti aktivního stárnutí a následovně je vypracována analýza na základě zrealizovaného sběru primárních a sekundárních dat. V závěru jsou identifikovány problémové oblasti a navrhnuta opatření k případnému zlepšení stávající situace.
Nákupní chování seniorů na maloobchodním trhu s potravinami
Nohavicová, Lenka
Diplomová práce je zaměřená na nákupní chování seniorů při nákupu potravin. Cílem je identifikovat potřeby seniorů při nákupech potravin, odhalit překážky a problematické oblasti. Ke zjištění těchto charakteristik bylo využito hloubkových rozhovorů se seniory (n = 35) a pozorování v jednotlivých prodejnách s potravinami. Na základě výsledků byly identifikovány překážky a problémy seniorů na trhu s potravinami. Následně byla sepsána doporučení pro producenty a prodejce, jejichž cílem je zvýšit zákaznický komfort.
Limity ovlivňující nakupování seniorů v maloobchodních prodejnách
Krejčí, Sabina
Krejčí, S. Limity ovlivňující nakupování seniorů v maloobchodních prodejnách. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Hlavním cílem je identifikace omezení, se kterými se senioři potýkají při nakupování v maloobchodních řetězcích a vytvoření návrhů opatření pro vyřešení uvedených problémů. Návrhy vznikly na základě analýzy primárních a sekundárních dat.
Návrh komunikační strategie k oslovení segmentu seniorů
Michalík, Dominik
Hlavním cílem bakalářské práce je návrh a nalezení vhodných nástrojů marketingové komunikace k oslovení specifického segmentu seniorů. První část je teoretická a zabývá se všemi pojmy, které jsou pro výzkum klíčové. Druhá část je věnována analýze sekundárních a primárních dat, na jejichž základě je vypracován návrh vhodných nástrojů marketingové komunikace k oslovení segmentu seniorů. V diskuzi jsou poté rozebírány různé omezující faktory a limity, které mohli výsledek výzkumu ovlivnit.
Ekonomická samostatnosť seniorov v Českej republike
Joklová, Tamara
Joklová, T. Ekonomická samostatnost seniorů v České republice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Tato diplomová práce se zaměřuje na výzkum v oblasti ekonomické samostatnosti seniorů v České republice. V literární rešerši jsou uvedeny základní aspekty týkající se dané problematiky. Vlastní práce obsahuje informace týkající se zkoumané oblasti, kvantitativní výzkum a kvalitativní výzkum. Všechny části vlastní práce jsou provázané a je možné z nich vyvodit adekvátní závěry v rámci zkoumané problematiky. První část vlastní práce je zaměřena na aktuální situaci věkové kategorie 50+ ve společnosti. Druhá část vlastní práce je věnována kvantitativnímu výzkumu. Ten je zpracován prostřednictvím softwaru IBM-SPSS, který nabízí možnost převedení Binární logistické regrese. Data jsou získána prostřednictvím mezinárodní časosběrné databáze SHARE. Třetí část je postavena na kvalitativním výzkumu v podobě hloubkových rozhovorů, které jsou zpracovány prostřednictvím softwaru MAXQDA. Cílem diplomové práce je na základe výsledků vlastního výzkumu navrhnout doporučení v oblasti posílení ekonomické samostatnosti seniorů v České republice.
Spotřební chování seniorů na trhu s potravinami
Jančová, Gabriela
Jančová, G. Spotřební chování seniorů na trhu s potravinami. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Diplomová práce se zabývá spotřebním chováním seniorů na trhu s potravinami, přičemž senior je zde považován za člověka ve věku 65 let a více. Cílem práce je identifikovat faktory ovlivňující spotřební chování seniorů na trhu potravin. Ke splnění cíle je využito i posouzení příjmů a výdajů seniorů. Na základě analýzy sekundárních a primárních dat získaných prostřednictvím 351 odpovědí respondentů na dotazníkové šetření jsou zjištěny faktory, které působí na seniory na trhu potravin. Mezi tyto faktory se řadí čerstvost, kvalita, chuť a cena potravin i datum trvanlivosti či použitelnosti. V obchodech s potravinami jsou senioři nespokojeni především s písmem a cenovkami na produktech, hudbou a umístěním zboží v regálech. Po zpracování primárních dat je provedena segmentace respondentů metodou shlukové analýzy, která odhaluje čtyři rozdílné skupiny rozdělené podle faktorů kvality, sortimentu zboží, ceny a čerstvosti potravin. Na závěr jsou sepsány návrhy a doporučení pro prodejce potravin s cílem zvýšit komfort zákazníka – seniora.
Návrh komunikační strategie obchodní firmy cílené na segment „senioři“ s důrazem na využití sociálních sítí
Dolečková, Hana
Dolečková, H. Návrh komunikační strategie obchodní firmy cílené na segment „senioři“ s důrazem na využití sociálních sítí. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Tématem této bakalářské práce je návrh komunikační strategie pro obchodní firmy cílené na seniory za využití sociálních sítí. Pomocí dotazníkového šetření (n=284) bylo prozkoumáno a detailně popsáno chování seniorů na internetu a sociálních sítích, především na sociální síti Facebook. Z výsledků primárních dat je navržena komunikační strategie, pomocí které by mohly obchodní firmy oslovit tento segment. Dosažené výsledky mohou sloužit také jako pomocný materiál při zpracování vlastní komunikační strategie jednotlivým firmám podnikajícím v různém odvětví.
Kvalita života seniorů v obci s rozšířenou působností Vyškov
Přikrylová, Lucie
PŘIKRYLOVÁ, L. Kvalita života seniorů v obci s rozšířenou působností Vyškov. Bakalářská práce. Brno 2019 Bakalářská práce je zaměřená na analýzu a hodnocení kvality života seniorů v obci s rozšířenou působností Vyškov. V teoretické části práce jsou vysvětleny relevantní pojmy týkající se problematiky kvality života seniorů. V praktické části je provedena analýza empirického šetření. Šetření probíhalo formou polostrukturovaného rozhovoru, kde mísilo zejména formu kvalitativní v kombinaci s kvantitativními charakteristikami některých otázek. Na základě analýzy je pak provedeno shrnutí a návrh opatření, která by mohla vést ke zlepšení aktuální situace.
Kriminalita páchaná na seniorech v Jihomoravském kraji
Stravová, Michaela
Bakalářská práce se zabývá kriminalitou, která je páchaná na seniorech v Jihomoravském kraji. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se týká základních pojmů, které souvisejí se stářím a kriminalitou. Dále jsou zde popsány trestné činy, jimiž jsou samotní senioři ohroženi. Praktická část je zaměřena na analýzu dotazníkového šetření, které bylo sesbíráno v seniorské populaci v Jihomoravském kraji.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 663 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.