Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
K lexikálněsémantickému poli 'vonět, zapáchat' v češtině
Janyšková, Ilona
Příspěvek se zabývá tím, jakými slovesy se v češtině – na pozadí jiných slovanských jazyků – vyjadřuje ‘vonět, zapáchat’ a jaká je jejich sémantická motivace.
Urbanonyma v městě Tábor
ŽIVNŮSTKOVÁ, Michaela
Tato diplomová práce se zabývá jmény ulic, náměstí, nábřeží, sadů a mostů ve městě Tábor. Na základě archivních kartografických pramenů sleduje proměny názvů táborských ulic v pěti historických obdobích od počátku 19. století a v průběhu 20. století. V každém období jsou nově udělené názvy uspořádány do hesel, jež vysvětlují jejich významovou motivaci. Důraz je kladen na zkoumání vývoje honorifikačního motivu v pojmenování ulic, tedy udělení názvu podle významné osobnosti, události, místa či hodnoty, jež většinou nemají s označeným místem přímou souvislost. Závěrečná část analyzuje formální utvoření současných i zaniklých názvů ulic a předkládá jejich strukturní třídění. Cílem diplomové práce je analyzovat uliční názvosloví v centru města Tábor a jejich vývoj a přispět k místní toponymii, kterou se doposud nikdo nezabýval.
Francouzské frazeologismy obsahující názvy zvířat a jejich české ekvivalenty
SYNKOVÁ, Monika
Tato bakalářská práce se zabývá francouzskými idiomatickými spojeními, která obsahují název zvířete. Tato práce je rozdělena na dvě části. První část, teoretická, se zabývá definicí pojmů "frazém" a "idiom", jejich klasifikací a vnitřní strukturou, funkcí a možnostmi překladu. V druhé části, analytické, je vybraný vzorek idiomatických spojení nejprve rozdělen dle vnitřní struktury, tzn. po formální stránce. Poté je provedena translatologická analýza vybraného vzorku idiomatických spojení, čemuž je věnována hlavní pozornost této bakalářské práce. Dále jsou zde naznačeny možnosti transformace a syntaktické manipulace frazémů a idiomů. Cílem této práce je sledovat míru ekvivalence při překladu a především naznačit možnosti překladu idiomatických spojení z francouzského do českého jazyka.
Urbanonyma v Ostrově
KOCOURKOVÁ, Jiřina
Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou pojmu urbanonymum a následným výzkumem urbanonym města Ostrova z hlediska jejich změn v šesti historických etapách 20. století. Do skupiny urbanonym jsou zařazeny názvy ulic, parků, sadů mostů, kostelů, kaplí, klášterů, významných budov a památek historického jádra i nové části města. Získaná urbanonyma jsou analyzována a roztříděna podle sémantické motivace. Pozornost je zaměřena na faktory, které motivaci ovlivňují, a na jejich následné proměny v průběhu let. Vývoj uličního názvosloví je sledován se zřetelem k honorifikační motivaci a zastoupení jednotlivých typů motivů, které se při ní uplatňují. Cílem práce je systematické zmapování ostrovských urbanonym a přispění k místní toponymii, jíž se dosud nikdo nezabýval.
Názvy ulic ve Volyni
KUNEŠ, Václav
Tato diplomová práce se zabývá jmény ulic, náměstí, nábřeží a sadů ve městě Volyni v okrese Strakonice. Na základě archivních pramenů sleduje vývoj názvů volyňských ulic v sedmi historických obdobích od prvního pojmenování roku 1871 do současnosti. V každém období jsou nově udělené názvy uspořádány do hesel, jež vysvětlují jejich významovou motivaci. Součástí je i klasifikace podle jednotlivých sémantických okruhů. Důraz je kladen na zkoumání vývoje honorifikačního motivu v pojmenování ulic, tedy udělení názvu podle významné osobnosti, události, místa či hodnoty, jež většinou nemají s označeným místem přímou souvislost. Závěrečná část analyzuje formální utvoření současných i zaniklých názvů ulic a předkládá jejich strukturní třídění. Cílem diplomové práce je soustavně zmapovat volyňská uliční pojmenování i jejich vývoj, a tím přispět k poznání zdejší toponymie a dějin města.
Italské frazeologismy obsahující názvy zvířat a jejich české ekvivalenty
KOVÁČOVÁ, Markéta
Tato bakalářská práce se zabývá italskými idiomatickými spojeními, která obsahují název zvířete. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část se zabývá definicí termínu "idiom", klasifikací idiomů, jejich vnitřní strukturou a funkcí. V druhé, analytické části, je vybraný vzorek idiomů rozebírán po stránce formální, tzn. dle vnitřní struktury. Dále jsou naznačeny možnosti syntaktické manipulace a vnitřní transformace idiomů. Hlavní pozornost analytické části je věnována možnostem překladu uvedeného vzorku idiomatických spojení do češtiny. Cílem práce je především naznačit možnosti překladu idiomů do češtiny a sledovat míru ekvivalence při překladu.
Pomístní jména v katastrálním území Vlhlavy a Malé Chrášťany
KUNEŠ, Václav
Tato bakalářská práce se zabývá pomístními jmény (anoikonymy), tedy názvy neobydlených přírodních objektů a jevů v krajině, mezi něž patří jména vod, tvarů členitosti zemského povrchu, pozemků a dopravních cest. Cílem práce je shromáždit pomístní jména na katastrálních územích Vlhlavy a Malé Chrášťany, jež představují místní části obce Sedlec v okrese České Budějovice. Tyto názvy jsou získávány z písemných pramenů a z rozhovorů s pamětníky v obou vesnicích. Sebraný anoikonymický materiál je uspořádán do heslové části, jež rozebírá slovotvornou strukturu i významovou motivaci každého jména. Soubor názvů je rovněž podroben trojímu třídění podle různých kritérií. Bakalářská práce si klade za cíl doplnit anoikonymický materiál z oblasti, v níž soupisová akce Místopisné komise ČSAV roku 1979 nezískala odpovídající soubor jmen, a přispět dílčím způsobem k českému toponomastickému bádání.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.