Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
UV-fotochemické generování těkavých sloučenin selenu a teluru
Nováková, Eliška
Předkládaná disertační práce se zabývá studiem UV-fotochemického generování těkavých sloučenin Se a Te z různých specií s cílem rozšířit dosavadní poznatky o problematice UV-fotochemického generování o možnost využití fotokatalytické redukce vyšších oxidačních stavů pro speciační analýzu. V první fázi byla sestavena aparatura pro UV-fotochemické generování s využitím přídavku suspenze TiO2. Volba materiálu reaktoru a konstrukce aparatury proběhla na základě literární rešerše a poznatků získaných již dříve v rámci výzkumné skupiny. Pozornost byla věnována optimalizaci reakčních podmínek, přičemž jako modelové prvky byly zvoleny Se a Te. Selen byl zkoumán, protože je nejčastějším prvkem, na kterém je UV-fotochemické generování zkoumáno. Naopak Te byl vybrán jako modelový zástupce těžších prvků tvořících méně stabilní těkavé sloučeniny. Ve druhé fázi experimentů byly zkoumány možnosti aplikace vyvinuté metody. UV- fotochemické generování těkavé sloučeniny Se katalyzované TiO2 bylo úspěšně aplikováno pro stanovení obsahu Se ve vodných matricích včetně certifikovaných referenčních materiálů a v různých vzorcích potravinových doplňků. Metoda byla dále úspěšně modifikována pro použití ve spojení s atomově fluorescenční detekcí jako derivatizační technika pro speciační analýzu založenou na chromatografické...
Vliv selénu na produkci sekundárních metabolitů v in vitro kultuře léčivých rostlin - II
Ošťádalová, Tereza ; Tůmová, Lenka (vedoucí práce) ; Kašparová, Marie (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognozie Kandidát: Tereza Ošťádalová Školitel: Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. Název diplomové práce: Vliv selénu na produkci sekundárních metabolitů v in vitro kultuře léčivých rostlin - II Klíčová slova: kalus, suspenzní kultura, abiotický elicitor, selén, pohanka Rostlinné kultury in vitro obvykle produkují pouze malá množství sekundárních metabolitů. Metoda elicitace představuje jednu z možností, jak zvýšit produkci těchto látek. V této práci byl sledován vliv abiotického elicitoru selenu na produkci rutinu v kalusové a suspenzní kultuře Fagopyrum esculentum Moench., odrůda Pyra. Dále bylo zkoumáno i uvolňování rutinu do živného média. Kultivace probíhala v živném médiu připraveném podle Murashigeho a Skooga (MS), které bylo obohaceno o kyselinu 2,4-dichlorfenoxyoctovou (2,4-D) o koncentraci 1 mg/l. Jako elicitor byl použit roztok selenu o třech odlišných koncentracích (c1 = 9.012∙10-3 mol/l, c2 = 9.012∙10-4 mol/l, c3 = 9.012∙10-5 mol/l). Vzorky byly odebírány po 6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodinách od přidání elicitoru. Obsah rutinu byl stanoven pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Elicitace vedla k navýšení obsahu rutinu jak v kalusové, tak i v suspenzní kultuře. Statisticky významnější výsledky ve zvýšení...
Comparison of selenium extraction efficiency from food supplements
Molnárová, Lucia ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Červený, Václav (oponent)
Cílem bakalářské práce bylo porovnání účinnosti extrakce selenu z doplňků stravy obsahujících různé deklarované formy selenu. Pro stanovení účinnosti extrakce byla použita metoda atomové absorpční spektrometrie s plamenovou atomizací. Prvním krokem pro stanovení selenu ve čtyřech reálných vzorcích bylo experimentální nalezení optimálních podmínek stanovení selenu technikou plamenové atomizace. Mezi optimalizované parametry patřilo složení plamenu, průtoková rychlost paliva, úhel natočení hořáku, horizontální poloha hořáku a šířka spektrálního intervalu. Při testovaní složení plamenu byly naměřeny vyšší odezvy s použitím vzduchu jako oxidovadla, a proto byl pro další optimalizace a měření reálných vzorků použit plamen acetylen-vzduch. Po optimalizaci podmínek byla zjištěna kalibrační závislost a byly vypočteny základní charakteristiky měření. Pro stanovení selenu byla určena mez detekce a stanovitelnosti, opakovatelnost, citlivost a pracovní rozsah. Mez detekce byla 0,12 mg dm-3 . Reálné vzorky tablet doplňků stravy byly mechanicky homogenizovány a převedeny do vodných roztoků, které byly následně za optimálních podmínek analyzovány. Nejvyšší účinnost extrakce, 52,3 %, organické formy selenu byla dosažena v roztoku Trizma hydrochloridu o koncentraci 0,10 mol dm-3 při pH 9. Nejvyšší účinnost extrakce...
Výživa u termických úrazů
Zemanová, Markéta ; Zajíček, Robert (vedoucí práce) ; Novák, František (oponent)
Výživa u termických úrazů [Nutrition in Thermic Injury]. Bc. ZEMANOVÁ, Markéta, DiS. Praha, 2017. Počet stránek 84, 2. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta Obor: Nutriční specialista Vedoucí práce MUDr. Robert Zajíček, Ph.d Abstrakt V teoretickém úvodu je popsána historie popáleninových úrazů, včetně historie výživy, kritéria dělení popáleninových úrazů, přednemocniční péče a role jednotlivých členů multidisciplinárního týmu, především role nutričního terapeuta. Extrémní hypermetabolismus, který přetrvává i více než rok od úrazu, modifikuje doporučení pro výživu, nejen z hlediska potřeby energie a makronutrientů, ale i mikronutrientů. Je kladen důraz na optimální formu a cestu podání, což se odráží v konkrétních dietních opatřeních na Klinice popáleninové medicíny. Práce shrnuje specifické aspekty výživy pacientů s rozsáhlými termickými úrazy. Cílem praktické části bylo porovnat dynamiku sérových hladin selenu u dvou skupin pacientů při rozdílném typu dávkování a cestě podání ve vztahu k nutriční péči u kritických popáleninových úrazů. V praktické části jsou srovnávány dvě skupiny dospělých pacientů s rozsáhlým popáleninovým traumatem. Indikační kritéria skupin byly věk 18-65 let, rozsah popálené plochy 20 - 45% II a III. stupně, hodnota ABSI, pacienti primárně přijatí na Jednotku...
UV-fotochemické generování těkavých sloučenin selenu a teluru
Nováková, Eliška ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Komárek, Josef (oponent) ; Šíma, Jan (oponent)
Předkládaná disertační práce se zabývá studiem UV-fotochemického generování těkavých sloučenin Se a Te z různých specií s cílem rozšířit dosavadní poznatky o problematice UV-fotochemického generování o možnost využití fotokatalytické redukce vyšších oxidačních stavů pro speciační analýzu. V první fázi byla sestavena aparatura pro UV-fotochemické generování s využitím přídavku suspenze TiO2. Volba materiálu reaktoru a konstrukce aparatury proběhla na základě literární rešerše a poznatků získaných již dříve v rámci výzkumné skupiny. Pozornost byla věnována optimalizaci reakčních podmínek, přičemž jako modelové prvky byly zvoleny Se a Te. Selen byl zkoumán, protože je nejčastějším prvkem, na kterém je UV-fotochemické generování zkoumáno. Naopak Te byl vybrán jako modelový zástupce těžších prvků tvořících méně stabilní těkavé sloučeniny. Ve druhé fázi experimentů byly zkoumány možnosti aplikace vyvinuté metody. UV- fotochemické generování těkavé sloučeniny Se katalyzované TiO2 bylo úspěšně aplikováno pro stanovení obsahu Se ve vodných matricích včetně certifikovaných referenčních materiálů a v různých vzorcích potravinových doplňků. Metoda byla dále úspěšně modifikována pro použití ve spojení s atomově fluorescenční detekcí jako derivatizační technika pro speciační analýzu založenou na chromatografické...
Vliv dotace mikroprvků u masného skotu na parametry užitkovosti a koncentraci mikroprvků v krvi telat
Kořínek, Matěj
Cílem práce bylo zhodnocení vlivu anorganického či organického selenu (Se), podávaného v minerální doplňkové směsi masnému skotu, na stav zásobení organismu krav a jejich telat selenem a také na parametry jejich užitkovosti. Byly vytvořeny 2 skupiny krav po 6 kusech a suplementovány dvěma různými formami selenu: skupina A dostávala anorganický seleničitan sodný, skupina B organický selenomethionin. U vyšetřených krav, byla před začátkem suplementace zjištěna průměrná aktivita ghathionperoxidázy (GPx) v plné krvi u krav skupiny A: 847,06 +- 170,77 ukat/l a u skupiny B: 791,30 +- 91,20 ukat/l a koncentrace Se u skupiny A: 136,70 +- 27,97 ug/l a u skupiny B: 95,77 +- 20,05 ug/l. Po porodu u krav bylo zjištěno zvýšení aktivity GPx o 26 % u skupiny A a o 45 % u skupiny B. Rozdíl mezi skupinami ale nebyl statisticky průkazný (p < 0,28). Nárůst koncentrace Se v krvi krav byl u skupiny A 7,5 % a u skupiny B 5 %. V krvi novorozených telat obou skupin nebyl zjištěn průkazný rozdíl v aktivitě GPx (p < 0,43). Koncentrace Se v krvi telat byla ve skupině A: 160,18 +- 18,07 ug/l a u skupiny B 105,30 +- 24,26 ug/l. Rozdíl v koncentraci Se v krvi krav i telat byl sice mezi skupinami statisticky průkazný (p < 0,05), ale vzhledem k tomu, že tento rozdíl byl průkazný již u zvířat před zahájením dotace anorganického a organicky vázaného selenu, nelze výsledek interpretovat jako prokázaný vliv dotace různých forem selenu. Hmotnost a přírůstky telat byly mezi skupinami vyrovnané a statisticky se nelišily (p < 0,39). Lze tedy konstatovat, že obě použité formy Se měly na sledované parametry obdobný biologický efekt.
Uplatnění vybraných forem selenu při pěstování máku setého (Papaver somniferum L.)
Tobek, Ladislav
Selen je jedním z esenciálních prvků pro lidský organismus. Jedním z možných přístupů ke zvýšení jeho množství v lidské potravě je agronomická biofortifikace plodin. Jelikož je Česká republika celosvětově největším pěstitelem máku, nabízí se možnost zvyšování nutriční hodnoty právě u této plodiny. Cílem diplomové práce bylo ověření vhodnosti uplatnění vybraných forem selenu při biofortifikaci semen máku setého (Papaver somniferum). Kromě studia distribuce selenu v rostlině máku a jeho akumulace ve sklizeném semeni byl zjišťován vliv jeho půdní a mimokořenové aplikace na výnos a hmotnost tisíce semen. V jednoletém nádobovém pokusu byl půdně aplikován selen v dávkách 150, 300 a 600 g Se.ha-1 ve formě SeO32- a SeO42-. V jednoletém polním maloparcelkovém pokusu byl selen v uvedených formách aplikován mimokořenově v dávkách 20 a 40 g Se.ha-1. Z analýzy distribuce selenu v jednotlivých částech rostliny je patrné, že zatímco seleničitan byl akumulován především v jeho dolní části (stonku a listech) a do tobolky se dostalo max. 25,1 % celkově odebraného Se. Selen ve formě selenanu byl uložen v tobolce z jeho celkově akumulovaného množství v rostlině máku z 39,9 62,6 %. Půdní ani mimokořenová aplikace selenu v obou formách signifikantně neovlivnila výnos ani hmotnost tisíce semen. V nádobovém i polním pokusu aplikace stupňovaných dávek selenu ve formě seleničitanu i selenanu průkazně zvýšila jeho obsah ve sklizeném semeni. Z výsledků se selenan jeví jako vhodnější forma selenu pro biofortifikaci máku.
Metabolismus mikroprvků ve vztahu matka - mládě u přežvýkavců
Zającová, Karolína
Cílem mé bakalářské práce bylo provést literární rešerši o mikroprvcích selenu, zinku, mědi a manganu, které jsou nejdůležitějšími mikroprvky v metabolismu a tím i ve vztahu matka mládě. V práci je popsána jejich funkční i strukturální charakteristika v mnoha metabolických procesech. Jsou zde také uvedeny jejich projevy nedostatku či nadbytku v organismu. Další část své práce jsem věnovala rozdílům v koncentraci těchto prvků v krvi matek a jejich mláďat u jednotlivých druhů přežvýkavců a pokusila se navrhnout či upravit vhodné postupy pro diagnostické možnosti pro zhodnocení stavu zásobení mláďat přežvýkavců těmito mikroprvky.
Efekt selenu na antioxidační status organismu po porodu
Wronková, Sabina
Cílem diplomové práce bylo vypracovat literární rešerši a experimentálně stanovit efekt organické formy selenu a hladin (0,3 a 0,6 mg/kg KS) selenu na antioxidační status po porodu u modelových zvířat- prasnic. Do experimentu bylo zařazeno 18 prasnic v poporodním období, které byly rozděleny do tří skupin dle věku. Modelové zvířata byly rozděleny do tří skupin. První skupina (Se1) prasnic (n = 6) sloužila jako kontrolní, kde přídavek selenu nebyl navýšen. Druhá skupina (Se2) prasnic (n = 6) byla zkrmována 0,3 mg Se/kg KS. Třetí skupina (Se3) prasnic (n = 6) byla krmena 0,6 mg Se/kg KS. Premix byl dávkován při ranním krmení. Pro doplnění selenu byly použity kvasnice obohacené selenem (selenomethionin). Výsledky ukazují, že dávky selenu v množství 0,30 a 0,60 mg/kg KS, zvýšily aktivitu antioxidačních enzymů glutathion peroxidázy a superoxiddismutázy. Glutathion peroxidáza (GPx) se po suplementaci 0,3 mg/kg selenu zvýšila již v druhém odběru, avšak až třetí odběr byl statisticky průkazný (P <0,05). Dávky 0,6 mg/kg selenu také viditelně zvýšily hladinu GPx, ale tyto výsledky nelze statisticky prokázat. Superoxiddismutáza (SOD) u obou dávek (0,3 a 0,6 mg/kg) selenu jevila viditelný statisticky neprokazatelný nárůst. Zjistili jsme také zvýšení antioxidační aktivity měřené metodami ABTS, FRAP a FR, ačkoliv metody ABTS a FR vykazovaly mírné výkyvy. Množství redukovaného a oxidovaného glutathionu bylo také statisticky významně (P < 0,05) vyšší u obou experimentálních skupin. Obsah selenu významně ovlivnila suplementace selenem, když výsledky u obou experimentálních skupin byly statisticky průkazně (P <0,05) vyšší. Hladina malonyldialdehydu (MDA) se po suplementaci 0,3 mg/kg selenem statisticky prokazatelně (P <0,05) zvýšila až v třetím odběru, u množství 0,6 mg/kg selenu jsme pozorovali statisticky prokazatelný (P <0,05) nárůst již v druhém odběru. Můžeme tedy konstatovat, že suplementace selenem v organické formě, může snížit oxidační stres v šestinedělí prasnic a překonat tak toto stresující období pro organismus.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.