Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
37th Czech - Polish - Slovak Symposium on Mining and Environmental Geophysics and 28th Conference OVA´19 - New Knowledge and Measurements in Seismology, Engineering Geophysics and Geotechnical Engineering.
Kaláb, Zdeněk ; Lednická, Markéta
Main topics of event were: Environmental and mining geophysics, Natural, induced and technical seismicity, Deep geological repository,\nOther geophysical, geotechnical and related research. Participants represent both scientific institution and also commercial companies with \ngeophysical and geotechnical scopes.
The crust/mantle boundary in geodynamically active area of West Bohemia
Podolník, Jan ; Hrubcová, Pavla (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent)
Západní Čechy jsou jednou z geodynamicky nejaktivnějších oblastí Střední Ev- ropy. Oblast se vyznačuje mnoha přírodními jevy, jako například zemětřesnou ak- tivitou ve formě opakujících se zemětřesných rojů. Stavba kůry v této oblasti byla předmětem mnoha geofyzikálních výzkumů, které odkryly přítomnost zvýšené re- flektivity spodní části kůry. V této práci používáme multiazimutální přístup au- torů Hrubcová et al. (2013) pro detekci výrazných rozhraní na hranici kůra/plášt'. Tuto metodiku aplikujeme na vlnové záznamy rojů z let 2000 a 2008, registrované vzdálenějšími německými stanicemi s cílem rozšířit povědomí o hloubkách a cha- rakteru rozhraní mezi zemskou kůrou a pláštěm v západních Čechách a přilehlých oblastech. Ukazuje se, že s rostoucí vzdáleností od epicentrální oblasti se mocnost reflektivní zóny v Německu zvětšuje. Výsledky této práce se shodují s výsledky aktivních i pasivních seismických experimentů z dřívějších let.
Nové metody v seismickém průzkumu
Alexa, Martin ; Vilhelm, Jan (vedoucí práce) ; Valenta, Jan (oponent)
Cílem této práce je seismický průzkum, konkrétněji stručné shrnutí několika vybraných nových metod a technologických modifikací, používaných v seismickém průzkumu ložisek uhlovodíků. Přímo se práce zabývá novými metodami bezdrátového sběru seismických dat, využitím optických kabelů jako snímačů seismického vlnění, technickým vylepšením vibrátorové jednotky technologie Vibroseis a seismickým průzkumem mořského dna včetně technologie VectorSeis Ocean. Krom toho práce v úvodu velmi stručně podává historický a odborný přehled vývoje od seismologie zemětřesení k seismickému průzkumu. Klíčová slova: Seismologie, seismický průzkum, uhlovodíky
SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe
Akademie věd ČR, Geofyzikální ústav, Praha ; Uličný, David ; Růžek, Bohuslav ; Hubatka, František ; Špaček, Petr ; Švancara, Jan ; Brož, Milan ; Novotný, Miloslav ; Karousová, Olina ; Hrubcová, Pavla ; Špičák, Aleš ; Novotný, Miroslav
Projekt SLICE má za úkol zkoumat hlubinnou stavbu středoevropské oblasti a jeho cílem je přispět k výzkumu stavby zemské kůry a svrchního pláště v oblasti Českého masivu a jeho styku se sousedními tektonickými jednotkami. Pro studium hlubinné stavby je využívána seismická refrakční metoda, kdy se registrují seismické vlny generované uměle vyvolanými odpaly a posléze je zjišťována rychlost šíření seismických vln v různých hloubkách. Tyto údaje pak zprostředkovaně poskytnou informace o strukturních vlastnostech měřeného prostředí až do oblasti svrchního pláště. Je popsáno propojení refrakčních experimentů ALP 2002 a SUDETES 2003 na našem území.
SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe
Akademie věd ČR, Geofyzikální ústav, Praha ; Švancara, Jan ; Brož, Milan ; Hrubcová, Pavla ; Špičák, Aleš
Projekt SLICE má za úkol zkoumat hlubinnou stavbu středoevropské oblasti a jeho cílem je přispět k výzkumu stavby zemské kůry a svrchního pláště v oblasti Českého masivu a jeho styku se sousedními tektonickými jednotkami. Pro studium hlubinné stavby je využívána seismická refrakční metoda, kdy se registrují seismické vlny generované uměle vyvolanými odpaly a posléze je zjišťtována rychlost šíření seismických vln v různých hloubkách. Tyto údaje pak zprostředkovaně poskytnou informace o strukturních vlastnostech měřeného prostředí až do oblasti svrchního pláště. Je popsáno propojení refrakčních experimentů ALP 2002 a SUDETES 2003 na našem území.
SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe
Akademie věd ČR, Geofyzikální ústav, Praha ; Špaček, Petr ; Švancara, Jan ; Brož, Milan ; Novotný, Miloslav ; Karousová, Olina ; Hrubcová, Pavla ; Špičák, Aleš ; Novotný, Miroslav
Projekt SLICE má za úkol zkoumat hlubinnou stavbu středoevropské oblasti a jeho cílem je přispět k výzkumu stavby zemské kůry a svrchního pláště v oblasti Českého masivu a jeho styku se sousedními tektonickými jednotkami. Pro studium hlubinné stavby je využívána seismická refrakční metoda, kdy se registrují seismické vlny generované uměle vyvolanými odpaly a posléze je zjišťována rychlost šíření seismických vln v různých hloubkách. Tyto údaje pak zprostředkovaně poskytnou informace o strukturních vlastnostech měřeného prostředí až do oblasti svrchního pláště. Je popsáno propojení refrakčních experimentů ALP 2002 a SUDETES 2003 na našem území.
Několik poznámek k hodnocení dat GPS regionální sítě SUDETY ve vztahu ke stanicím EUREF
Schenk, Vladimír ; Schenková, Zdeňka ; Kottnauer, Pavel
Práce řeší otázku vlivu přivazování jednotlivých stanovišť k stanicím EUREF během zpracování GPS dat čtyř ročních kampaní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.