Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 420 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Středoevropské forum Olomouc
Machát, Jan ; Velek, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Nový objekt Středoevropského fora Olomouc je svým pojetím řešen jako přístavba ke stávajícímu objektu Muzea umění Olomouc a vyplňuje prostor stávající parcely přiléhající k objektu ze západní strany. Budova v sobě integruje nové výstavní prostory galerie moderního umění a zároveň vytváří dostatečné skladovací kapacity pro novou i stávající stavbu. Architektonické řešení vychází z původního rozčlenění parcel a z charakteru historické okolní zástavby. Objem stavby vyrůstající na pozemku je tedy tvořen pěti trakty kolmými k uliční čáře, které mají tvar jednoduchého kvádru se sedlovou střechou. Trakty jsou ve střední části protnuté příčným traktem galerie s prosklenou valbovou střechou, která zajišťuje prosvětlení centrálních částí objektu a propojuje stávající a novou budovu. Fasáda je řešena jako dvojitá konstrukce s interiérovou plochou z čirého dvojskla a exteriérovou plochou z mléčného skla, která propouští do objektu rozptýlené světlo. Mezi oběma konstrukcemi je natažena síť z LED diod, díky které fasáda po setmění září zajímavými světelnými efekty.
Kulturně vzdělávací centrum
Bobek, Filip ; Myslín,, Jiří (oponent) ; Maceková, Věra (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší návrh pro provedení kulturně vzdělávacího centra. Objekt je situován v okrajové zóně obce Velké Meziříčí. Objekt je umístěn poblíž Základní a Mateřské školy nacházející se v obytné zóně rodinných domů. Objekt bude napojen na místní komunikaci a bude k němu vybudováno parkoviště. Navržená stavba se skládá ze dvou provozně spojených částí. Jedna část je tvořena několika učebnami pro kroužky a druhá je zaměřena na tělovýchovu. Objekt má tvar L a má dvě nadzemní podlaží. Objekt je zděný z keramických dutinových tvárnic se stropy ze železobetonových vylehčených panelů. Střecha objektu je sedlová, provedená z dřevěných sbíjených vazníků s ocelovými styčníkovými deskami. Krytina objektu je z tenkostěnného plechu s profilovanými střešními taškami. Fasáda objektu je zateplená minerální vatou a větraná systémem ocelového nosného roštu a vláknocementových desek. Objekt bude sloužit k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Novostavba je svým charakterem určena i pro tělesně postižené osoby.
Penzion ve Skalici
Moronga, Jozef ; Sedlák, Radek (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace stavby ubytovacího zařízení. Kapacita penzionu je 32 lůžek. Objekt je rozdělení na 3 časti, ubytovaní se stolováním trojpodlažní, ubytovaní dvojpodlažní , rodinný dom jednopodlažní . V prvním nadzemním podlaží je umístěn hlavní vstup, recepce, stolovaní se zázemím.V prvním nadzemním podlaží se nachází také pokoj pro osoby s omezenou schopností pohybu.V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou pokoje pro ubytování hostů. V druhém nadzemním podlaží je ubytování pro personálu. Objekt je zděný se sedlovou a valbovou střechou. Projekt byl zpracován pomocí počítačového programu AutoCAD.
Horský penzion v KÚ Karolinka
Skopalová, Vendula ; Semrád, Antonín (oponent) ; Štěpánek, Ladislav (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh a zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby horského penzionu v Karolince s ubytovací kapacitou 36 osob. Objekt se nachází ve svahu, je podsklepen, má 2 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s betonovou střešní krytinou. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny ze systému Porotherm. Kromě vlastního projektu je součástí i architektonická studie, požární zpráva a tepelně technické posouzení domu.
Stavebně technologická etapa provedení zastřešení objektu pro sociální bydlení
Něnička, Roman ; Vlčková, Jitka (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje stavebně technologickou etapu provedení zastřešení objektu pro sociální bydlení. Věnuje se řešením nosné konstrukce zastřešení, montáže klempířských prvků, pokládky střešní krytiny a dalších částí střechy. Bakalářské práce je tvořena průvodní a souhrnnou technickou zprávou, situací stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkazem výměr, technologickým předpisem etapy a bilancí zdrojů, organizací výstavby a zařízením staveniště, časovým plánem, návrhem strojní sestavy, kvalitativními požadavky a bezpečností práce. Obsahuje rovněž nový návrh skladby střešního pláště ve sníženém sklonu střešní roviny.
Spiritualita Ostrava !!!
Chytková, Alžběta ; Mikulášek, David (oponent) ; Štěpán, Marek (vedoucí práce)
Návrh komunitního centra v Ostravě-Kunčičkách se snaží reagovat na specifickou sociální a hmotnou situaci místa. Vytváří nové příležitosti pro obyvatele a napomáhá jejich integraci a interakci. Snaží se o přirozené navázání na stávající kostel a faru, nesnaží se jim konkurovat, ale rozvíjí je. Významným bodem projektu je i nové centrum obce, které se nachází právě před kostelem, to dostává novou definici a hloubku. Projekt řeší i rozvoj veřejné vybavenosti místa ve vztahu k potřebám duchovním, společenským i každodenním. Nabízí náhled do reálného řešení problémů a příležitostí místa ve vztahu k možnostem místní farnosti. Nedílnou součástí je i zlepšení prostorového uspořádání kostela vzhledem k požadavkům moderní doby. Práce se zabývá těmito celky: kostel, fara, náves, komunitní centrum, komunitní dvůr, multifunkční sál, dům služeb, zázemí pro sport a louka za kostelem.
Rodinný dům ve Šternberku
Pecina, Jiří ; Pospíšil, Jaroslav (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Jedná se o novostavbu rodinného dvojdomu ve Šternberku. Objekt je určen pro dvě čtyřčlenné rodiny. Objekt je navržen ve tvaru „H“. Dům je navržen s jedním nadzemním podlažím, obytným podkrovím a částečně podsklepený. Půdorys obytné části je zastřešen sedlovou střechou s keramickou střešní krytinou. Garáž mezi obytnými části objektu, je zastřešena plochou střechou. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem. Nosné zdivo je z keramických tvárnic, stropní konstrukce z keramicko-betonových nosníků a keramických vložek.
Rodinný dům s projekční kanceláří
Porubská, Katarína ; Šoulová, Eva (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Predmetom bakalárskej práce je novostavba rodinného domu s projekčnou kanceláriou v meste Brno. Novostavba je navrhnutá vo svahovitom teréne. Objekt je riešený ako samostatne stojaci s troma nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím, nepravidelného pôdorysného tvaru maximálnych rozmerov 13,96 m x 13,14 m. Rodinný dom je navrhnutý ako jednogeneračný pre štvorčlennú rodinu. Druhé nadzemné podlažie slúži ako denná zóna a tretie nadzemné podlažie ako oddychová zóna. V prvom podzemnom podlaží sa nachádza garáž pre dva osobné automobily a príslušenstvo k rodinnému domu. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza projekčná kancelária pre štyroch pracovníkov so samostatným vstupom. Novostavba je navrhnutá ako murovaná z keramických tvárnic so systémovou stropnou konštrukciou a sedlovou strechou. Súčasťou stavby sú spevnené plochy, parkovisko, odstavná plocha pre bicykle a priestor pre uloženie nádob pre komunálny odpad.
Rodinný dům s provozovnou
Nosek, Martin ; Hnízdilová, Aneta Aya (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu s provozovnou – projekční kancelář. Objekt je umístěn v západní rozvojové oblasti města Telč. Rodinný dům je navržen pro bydlení čtyř členné rodiny a provozovna je dimenzována pro tři projektanty. Objekt je navržen jako samostatně stojící s dvoupodlažní obytnou částí, která je částečně podsklepená. Na tuto část navazují dvě jednopodlažní části s funkcí provozovny a garáže. Hlavní vstup do objektu a do provozovny je situován na sever, kde se nachází také parkoviště s kapacitou 3 parkovacích míst. Hlavní pobytové místnosti jsou orientovány na jih. Konstrukční systém stavby je navržen ze systému HELUZ. Pro vodorovné konstrukce je použit stropní systém HELUZ MIAKO. Střecha nad obytnou částí je řešena jako sedlová, nad garáží a provozovnou je řešena jako jednoplášťová plochá s vegetací.
Vinařství Sekt Jan Petrák, Kobylí
Minárová, Tereza ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Sedláková, Markéta (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh provozovny vinařství Sekt Jan Petrák. K provozně náleží prostory pro rekreaci hostů vinařství s možností degustace vín a ubytování. Řešené území se nachází v centru katastrálního území obce Kobylí, okres Břeclav, v tradiční uliční venkovské zástavbě. Samotný pozemek má půdorysný tvar zalomeného obdélníku a je rovinatého charakteru, pouze v jihovýchodní části území se terén mírně snižuje, směrem od SV hranice pozemku. Kratší stranou od SV přiléhá k místní komunikaci a hranici pozemku, která je zároveň uliční čarou, tvoří stávající dvoupodlažní rodinný dům se sedlovou střechou (bude nahrazen novým objektem). Zde se nachází prodejna sektu s kanceláří a zázemím. Ve dvoře za domem je původní hospodářský jednopodlažní objekt (bude nahrazen novým objektem) se sedlovou střechou s podkrovím, který slouží v současné době k výrobě sektu. V JV části pozemku je ovocná zahrada. Nově budované objekty budou náhradou za původní, jež svým technickým stavem neodpovídají současným nárokům na provozní funkce. Výrobna sektů na řešeném území bude dislokována mimo obec, jelikož její současné umístění není v souladu s územním plánem obce Kobylí. Plánované funkční využití nových objektů je zachování funkce prodejny i jejího zázemí a zároveň vytvoření skladovacích prostor. Oba objekty budou plnit rekreační funkci ubytování pro hosty s degustačním prostorem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 420 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.