Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Marketing realitních kanceláří
Svoboda, Robert ; Milichovský, František (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá marketingem realitních kanceláří. V teoretické části je rozebrán marketing a popis realitních kanceláří. Práce také navrhuje, jaké reklamy by měla využít modelová fiktivní firma. V praktické části práce jsou mezi sebou jednotlivé druhy reklamy porovnány pomocí metody vícekriteriálního rozhodování. Na základě toho je následně vybrána nejvýhodnější možnost.
Analýza procesů logistiky ve zvolené firmě za účelem optimalizace informačního systému
Topič, Ondřej ; Sodomka, Petr (oponent) ; Klčová, Hana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření informačního systému o plánování rozvozových linek v konkrétní firmě. V první částí práce jsou popsána teoretická východiska práce, nutná k pochopení problematiky probírané v této práci. Ve druhé části práce je popsán současný stav společnosti. Dále byly provedeny analýzy potřebné k návrhu vlastního řešení. Ten se nachází v závěru práce a jsou zde zpracovány doporučení a návrh řešení pro plánování rozvozových linek pro ušetření času a minimalizaci nákladů společnosti.
Obchodování se zemědělskými pozemky
Machů, Michal ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských pozemků a obchodu s nimi. Cílem práce je vyhodnotit za jakým účelem se dějí obchody s pozemky v naší zemi a pro jednotlivé typy obchodů vytvořit schémata. Jednotlivá schémata jsou doplněna komentářem a připojeny dokumenty, které jsou nutné k provedení úspěšného obchodu.
Informační systém pro podporu prodeje
Štupák, Branislav ; Holek, Radovan (oponent) ; Macho, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre podporu predaja. V prvej časti je vykonaný prieskum trhu a popísané legislatívne požiadávky. Tieto poznatky sú potom uplatnené pri návrhu aplikácie. Návrh systému a jeho požiadávky sú spracované s ohľadom na vysoký užívateľský prežitok(UX). Aplikácia je vytvoréná offline-first prístupom za pomoci frameworku React Native pre cross-platformový vývoj mobilných aplikácií. Pre synchronizáciu dát medzi zariadeniami je použitý databázový systém CouchDB.
Marketing in the Real Estate Business
Novák, Matúš ; Čaniga, Igor (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
This thesis deals with developing a marketing strategy for a regional real estate agency that will establish the agency on the market and differentiate it from its competitors. The author analysis the regional real estate market, the competitive environment and applicable marketing strategies and applies the findings on his own company.
Elektronický obchod dumelektra.cz
Grochál, Petr ; Sieklik, Tomáš (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá myšlenkou podnikání na internetu. V této souvislosti jsou v práci uvedeny možnosti jakým způsobem je možné zprovoznit elektronický obchod. Dále je zde zde popis jednoho takového fungujícího obchodu, který jsem v rámci práce vytvořil. Je zde také nastíněn snadný výstup z odvětví - ovšem pouze v tomto konkrétním připadě.
Analýza realitního trhu v ČR a ve Francii se zaměřením na rezidenční objekty
Vencálková, Ludmila ; Klika, Pavel (oponent) ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje analýze realitního trhu v České republice a ve Francii se zaměřením na rezidenční objekty, konkrétně prodeji i pronájmu bytů. V diplomové práci jsou popsány základní pojmy a metody používané při oceňování nemovitých věcí v České republice a ve Francii. Dále je zde rozebrána tvorba databáze a segmentace trhu ve vybraných lokalitách. Následně budou oba realitní trhy porovnány.
Odpovědné nakupování: Příručka pro všechny, kdo nakupují v malém i velkém
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Publikace se zabývá principy a přínosy odpovědného nakupování a předkládá návod na jejich aplikaci firmám, úřadům a dalším institucím, kterým záleží na jejich udržitelném provozu. Tipy a doporučení, které obsahuje, snadno využije i běžný spotřebitel ve své domácnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Dodržování standardů zákaznického servisu v prodeji
Svobodová, Tereza ; Remr, Jiří (vedoucí práce) ; Pilecká, Jarmila (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na podobu postkapitalistického osobního prodeje. Věnuje se zejména tématu budování vztahu se zákazníkem při prodeji, jakožto typičnosti postkapitalismu, a jeho vlivu na prodejní ukazatele. V teoretických východiscích je tento typ prodeje představen z pohledu sociologů i zkušeného obchodníka. Představen je kontext jeho vzniku, jeho podoba i specifika a zásady. Práce, na základě již v minulosti provedené studie, vychází z toho, že pro navázání vztahu mezi prodejním asistentem a zákazníkem, a tím i celou společností a zákazníkem, je důležité získat si zákazníkovu důvěru. Důvěra se utváří v procesu komunikace zpravidla v prostředí prodejních míst. Tato komunikace má svá daná pravidla v podobě standardů zákaznického servisu v prodeji. Pro účely práce byla vybrána společnost případové studie a na jejím příkladu představeno, jak jsou tyto standardy nastaveny ve směrnicích reálně fungující společnosti v oblasti retailu. Na jejích prodejnách pak bylo měřeno dodržování těchto standardů v komunikaci se zákazníkem s využitím metody Mystery Shopping výzkumu. Výsledky šetření umožnily porovnat, zdali mají prodejny s lepšími výsledky Mystery Shopping výzkumu i lepší výsledky v navyšování prodejních ukazatelů jako obrat, konverze, průměrná hodnota účtenek, průměrný počet kusů na účtenkách a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.