Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 76 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výrobní stavby Autocentrum skupiny VW
Neklapilová, Petra ; Vranová, Daniela (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá novostavbou objektu Autocentra VW Group, která se má nacházet v Brně, severovýchodně od centra města, v městské čtvrti Zábrdovice, na ulici Cejl a Zábrdovická, z druhé strany pak ohraničena komunikací na ulici Jana Svobody. Pozemek je Magistrátem města Brna veden jako Brownfield pod číslem 3402. Stavební pozemek má nepravidelný tvar o výměře cca 1,15 ha a je převážně orientován ve směru sever-jih. Z východní strany ho lemuje ochranný pás řeky Svitavy. Z Jižní strany je ohraničen komunikací po ulici Cejl, ze které je taky přístupný a ze severozápadní strany ho ukončuje ul. Jana Svobody. Pozemek se nachází v bývalé průmyslové zóně, okolní zástavbu tvoří objekty smíšené funkce. Budova autocentra je situována kolmo k jižní hranici pozemku. Příjezd k objektu je navržen z komunikace vedoucí z ulice Cejl s vyústěním komunikace až na ul. Jana Svobody. Urbanistické řešení počítá se samostatnými provozy showroomu a servisu. Pro obě části jsou navrženy samostatné parkovací plochy pro potřeby jednotlivých provozů. Objekt je navržen tak, aby vyhověl požadavkům provozu autocentra VW Group. Bude sloužit k prezentaci a prodeji vozů značek Volkswagen, Škoda, Audi a Seat s příslušným servisem a skladem náhradních dílů.
Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Olomouci
Hoduláková, Michaela ; Hakl, Filip (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
Trh komerčních nemovitostí se neustále mění a určitý vývoj je možné pozorovat i v našem přístupu k němu, přičemž jako každý jiný trh je i tento závislý na existenci nabídky a poptávky. Diplomová práce „Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Olomouci“ se zabývá, jak vypovídá název, analýzou realitního trhu s hostinskými zařízeními ve statutárním a univerzitním městě Olomouc. Řeší zejména průzkum a analýzu trhu se zaměřením na prodeje a pronájmy hostinských zařízení (restaurace, bary, pivnice, kavárny atd.). Dále tato práce, na základě analýzy tohoto segmentu realitního trhu, stanovuje faktory, které tržní ceny a tržní nájemné ovlivňují a jakým způsobem.
Marketing realitních kanceláří
Svoboda, Robert ; Milichovský, František (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá marketingem realitních kanceláří. V teoretické části je rozebrán marketing a popis realitních kanceláří. Práce také navrhuje, jaké reklamy by měla využít modelová fiktivní firma. V praktické části práce jsou mezi sebou jednotlivé druhy reklamy porovnány pomocí metody vícekriteriálního rozhodování. Na základě toho je následně vybrána nejvýhodnější možnost.
Analýza procesů logistiky ve zvolené firmě za účelem optimalizace informačního systému
Topič, Ondřej ; Sodomka, Petr (oponent) ; Klčová, Hana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření informačního systému o plánování rozvozových linek v konkrétní firmě. V první částí práce jsou popsána teoretická východiska práce, nutná k pochopení problematiky probírané v této práci. Ve druhé části práce je popsán současný stav společnosti. Dále byly provedeny analýzy potřebné k návrhu vlastního řešení. Ten se nachází v závěru práce a jsou zde zpracovány doporučení a návrh řešení pro plánování rozvozových linek pro ušetření času a minimalizaci nákladů společnosti.
Obchodování se zemědělskými pozemky
Machů, Michal ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských pozemků a obchodu s nimi. Cílem práce je vyhodnotit za jakým účelem se dějí obchody s pozemky v naší zemi a pro jednotlivé typy obchodů vytvořit schémata. Jednotlivá schémata jsou doplněna komentářem a připojeny dokumenty, které jsou nutné k provedení úspěšného obchodu.
Informační systém pro podporu prodeje
Štupák, Branislav ; Holek, Radovan (oponent) ; Macho, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre podporu predaja. V prvej časti je vykonaný prieskum trhu a popísané legislatívne požiadávky. Tieto poznatky sú potom uplatnené pri návrhu aplikácie. Návrh systému a jeho požiadávky sú spracované s ohľadom na vysoký užívateľský prežitok(UX). Aplikácia je vytvoréná offline-first prístupom za pomoci frameworku React Native pre cross-platformový vývoj mobilných aplikácií. Pre synchronizáciu dát medzi zariadeniami je použitý databázový systém CouchDB.
Marketing in the Real Estate Business
Novák, Matúš ; Čaniga, Igor (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
This thesis deals with developing a marketing strategy for a regional real estate agency that will establish the agency on the market and differentiate it from its competitors. The author analysis the regional real estate market, the competitive environment and applicable marketing strategies and applies the findings on his own company.
Elektronický obchod dumelektra.cz
Grochál, Petr ; Sieklik, Tomáš (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá myšlenkou podnikání na internetu. V této souvislosti jsou v práci uvedeny možnosti jakým způsobem je možné zprovoznit elektronický obchod. Dále je zde zde popis jednoho takového fungujícího obchodu, který jsem v rámci práce vytvořil. Je zde také nastíněn snadný výstup z odvětví - ovšem pouze v tomto konkrétním připadě.
Analýza realitního trhu v ČR a ve Francii se zaměřením na rezidenční objekty
Vencálková, Ludmila ; Klika, Pavel (oponent) ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje analýze realitního trhu v České republice a ve Francii se zaměřením na rezidenční objekty, konkrétně prodeji i pronájmu bytů. V diplomové práci jsou popsány základní pojmy a metody používané při oceňování nemovitých věcí v České republice a ve Francii. Dále je zde rozebrána tvorba databáze a segmentace trhu ve vybraných lokalitách. Následně budou oba realitní trhy porovnány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 76 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.