Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 445 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zpracování metodiky identifikace a přehledu revizí a kontrol technických zařízení pro výrobní společnost na základě požadavků ISO 45001 (BOZP, PO)
Valenta, Jakub ; Jandová, Kristýna (oponent) ; Bača, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou kontrol a revizí technických zařízení z hlediska bezpečnosti provozu na základě požadavků BOZP a PO. V úvodu jsou tyto obory bezpečnosti práce a požární ochrany popsány, čehož bude využito v pozdějších částech práce. Následně je definován pojem „technické zařízení“ a podkategorie této problematiky, přičemž každá z podkategorií je zvlášť přiblížena. V návaznosti na to je v práci popsáno, z jakého důvodu je nutné pravidelně kontrolovat technická zařízení, přičemž jsou jednotlivé typy možných kontrol následně definovány. To je doprovázeno rozdělením oprávnění osob pro vykonání jednotlivých kontrol a rozdělením odpovědnosti za vykonanou kontrolu. Získané poznatky jsou v závěru práce využity k vytvoření modelu procesu řízení kontrol a revizí technických zařízení a k vytvoření přehledu periodických kontrol a revizí technických zařízení pro výrobní firmu. Tento model procesu a přehled kontrol jsou pak výstupem této bakalářské práce.
Příprava realizace hrubé spodní stavby bytového domu v Ivančicích
Vokurek, Kamil ; Boháček, Adam (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je technologický projekt hrubé spodní stavby bytového domu v Ivančicích. Stavba je umístěna v jihovýchodní části Ivančic nedaleko Brna. Práce se zaměřuje na zemní, neboli výkopové práce, a základové konstrukce. Obsahem jsou technologické předpisy pro obě etapy, na které navazují zařízení staveniště, rozpočty, návrhy strojních sestav, kontrolní a zkušební plány, společný časový plán a bezpečnost a ochrana životního prostředí. Dále předkládá porovnání dvou různých možných řešení realizace konstrukce obvodové nosné stěny suterénu z časového a finančního hlediska.
Technological phase of the upper structure of the hotel building in Horní Bečva
Michalisko, Matej ; Novotný, Michal (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
The content of this bachelor thesis is the construction of the Mountain Hotel. The bachelor thesis solves the realization of the rough top structure with focus on the masonry supporting constructions and realization of the ceiling construction using the SPIROLL panels. It includes a technical report focusing on the technological stages, the situation of the construction with the transport routes, the area statement, the technological regulation for the masonry structures, the technical regulation for the realization of the ceilings using the SPIROLL panels, the technical management of the building equipment, the budget item, the time schedule, the design of the machine assembly, and a test plan and, finally, health safety at work.
Technologické řešení hrubé vrchní stavby bytového domu v komplexu Ponava City, Brno
Handlíř, Jan ; Hejl, Martin (oponent) ; Mohapl, Martin (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je stavebně technologický projekt hrubé vrchní stavby bytového domu v komplexu Ponava city v Brně. Jedná se o budovu o 7 nadzemních podlaží a 1 podzemním podlaží. Svislé konstrukce jsou částečně zděné a částečně železobetonové monolitické. Stropy jsou monolitické železobetonové a střecha je plochá. Obsahem práce je technická zpráva, technologické postupy výstavby, technická zpráva zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnostní práce a porovnání materiálových variant.
Řízení rizik strojního zařízení
Weiserová, Gabriela ; Predný, Patrik (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik strojního zařízení SCIOX Box. Teoretická část poskytuje seznámení se základními pojmy a postupy z oblasti managementu rizik, jejichž implementací do praxe se pak dále zabývá analytická část. V analytické části jsou rizika vybraného strojního zařízení analyzována a vyhodnocována v souladu s normou ČSN EN ISO 12100: 2011 společně s dalšími předmětnými normami. V závěrečné části jsou uvedeny návrhy a doporučení na zefektivnění procesu řízení rizik ve vybrané společnosti, kterou je výrobce strojního zařízení – společnost ELEDUS s.r.o.
Hodnocení a minimalizace rizik v oblasti BOZP u stavebních společností
Albrecht, Daniel ; Beneš, Martin (oponent) ; Schüllerová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení a minimalizaci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), konkrétně na rizika ve stavebnictví. Provedená analýza současného stavu hodnotí problematiku současné BOZP z evropského a národního hlediska, definuje pojmy a obsahuje základní zásady bezpečné práce se stavebními stroji. Hlavním úkolem práce je na modelovém příkladu provést analýzu rizik spojená s prováděnou činností a navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci včetně finančního zhodnocení.
Analýza rizik provozované horizontální frézky
Mergeščíková, Lenka ; Rozehnalová, Jana (oponent) ; Blecha, Petr (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou rizík prevádzkovanej konzolovej horizontálnej frézovačky vyrobenej v roku 1963. V práci sa nachádza prehľad platnej legislatívy Českej republiky i Európskej únie týkajúcej sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Následne je vykonaná rešerš súčasných harmonizovaných noriem a noriem platných v roku výroby. Ďalšou súčasťou práce je identifikovanie ohrození a návrh preventívnych opatrení, ktoré zaistia zníženie rizík. Nadobudnuté poznatky sú zhrnuté v závere.
Návrh kuželového štípače na dřevo
Stejskal, Jan ; Pokorný, Přemysl (oponent) ; Hloušek, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce se skládá z úvodní rešeršní části a konstrukčního návrhu kuželového štípače na dřevo se zadanými technickými parametry, maximální délkou a šířkou polena. Součástí práce jsou výpočtové a pevnostní kontroly vybraných součástí a závěrečné posouzení navrhované konstrukce zařízení z hlediska platné legislativy.
Bezpečnost frézovacích strojů
Jelínek, Martin ; Blecha, Radim (oponent) ; Blecha, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce utřiďuje přehled platných legislativních požadavků, zejména směrnic Evropského parlamentu a Rady a evropských technických norem v oblasti obráběcích strojů, resp. frézovacích strojů. Zabývá se převzetím těchto požadavků do Českého právního systému. Vysvětluje pojem harmonizovaných norem. Na základě utříděných informací z legislativy jsou vypracovány bezpečnostní požadavky a požadavkové listy pro vybranou univerzální frézku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 445 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.