Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komunikační systémy mezi Prahou a jižními Čechami ve středověku. Přechod přes Berounku v poloze Humenská.
Štochl, Daniel ; Klír, Tomáš (vedoucí práce) ; Štefan, Ivo (oponent)
Náplní bakalářské práce je studium terénních reliktů v poloze Humenská (katastrální území Jíloviště). Tyto relikty byly interpretovány jako relikty cest. Relikty byly geodeticky zaměřeny a propojeny se sídelně-historickým průzkumem v oblasti obce Jíloviště. Relikty byly interpretovány jako hmotné pozůstatky takzvané Bechyňské cesty, kterou zmínil kronikář Kosmas. Součástí této práce je pojednání o starých cestách a bližší pojednání o problematice lokalizace Bechyňské cesty.
Diverzita vegetace zaniklých sídel
Poslová, Kateřina ; Vojta, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kačmar, Martin (oponent)
V bakalářské práci se zabývám vlivem hospodaření a zaniklého osídlení na vegetaci. Pozornost věnuji sídlům různého typu a stáří - od starověkých sídlišť, přes středověké hrady a vesnice, až po vesnice opuštěné v novověku. Dále se v ní zabývám diverzitou, složením a vývojem rostlinných společenstev a ovlivněním půd. Zajímá mě též otázka vytrvalosti antropogenního vlivu na krajinu. Osídlení a s ním spojené hospodaření velmi ovlivňují krajinu. Mění diverzitu vegetace, vlastnosti půd i reliéf krajiny. Tyto změny mohou být dlouhotrvající, možná i nevratné. V zaniklých sídlech dochází k akumulaci živin a ke zvyšování pH. Ve všech se také nalézá mnohonásobně více nitrofilních a ruderálních druhů než v okolních starobylých lesích. Člověk svým působením může obohacovat diverzitu vegetace v krajině. Směr dalšího výzkumu by mohl směřovat k vzájemnému porovnání vlivu stejných typů sídel v krajinách s různým podložím a klimatem. Klíčová slova: zaniklá sídla, středověké hrady, vesnice, diverzita, vegetace, sekundární les, historické hospodaření, živiny, pH
Zaniklé obce na Karlovarsku a jejich mapování v rámci ÚAP
Křenek, Petr ; Franke, Daniel (vedoucí práce) ; Macoun, Milan (oponent)
Cílem bakalářské práce je návrh a praktické ověření metody pro vyhodnocení hodnot území v podobě pozůstatků (reliktů) zaniklých sídel v krajině a možnostmi jejich zapojení v současné krajině a sídelní struktuře. V rámci popsané metody bude navrženo zapojení získaných dat do struktury ÚAP (ORP a kraje) a návrh využití získaných informací v pravidelných aktualizacích ÚAP. Toto využití předpokládá určitou generalizaci dat, která bude popsána na základě praktického ověření na vybraném území Karlovarského kraje.
Typologie slovenských sídelních tkání
Závracká, Andreja ; Komrska, Jan ; Moučka, Jan
Výzkumný projekt 1995 – 1996 byl zpracován s podporou RSS - Research Support Scheme, HESP - Higher Education Support Programme grant RS/HESP/1074/693/1995. Byla zpracována typologie "sídelních tkání" - t.j. středně velkých částí sídel, homogenních z hlediska hlavních kvanitatívních charakteristik - COS, CES, a výšky zástavby, definované jako průměrná výška budov VyHL (výšková hladina). Typologie byla zpracována pro soubor několika desítek tkání identifikovaných na Slovensku v průzkumech Fakulty architektury v Bratislavě a pro obdobný soubor západoevropských tkání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Uplatnění zeleně při humanizaci sídel venkovského typu: Analýza současného stavu modelových obcí
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví v Průhonicích ; Dostál, Josef ; Bouček, Zbyněk
Analýza současného stavu (1992) v obcích Ostrovačice, Chorušice, Lužec nad Vltavou, Vysoká a Želiv. U každé obce jsou uvedeny širší vztahy, demografická situace, jeho vývoj a charakter současného stavu, stav zeleně, funkční členění území, dopravní situace a technická vybavenost. Analýza je podkladem pro návrhy změn.
Dynamic Interactions of a Train Moving Over a Rail Suspension Bridge with Multiple Support Settlements
Yau, Y. D. ; Frýba, Ladislav
With the consideration of multiple support settlements, interaction responses of a train running over a rail suspension bridge will be investigated. The suspension bridge is modeled as a single-span suspended beam with hinged ends and the train as successive moving oscillators with identical properties. To conduct this dynamic problem with non-homogeneous boundary conditions, the total deflection response of the suspended beam is divided into two parts: the static component and the dynamic deflection. Then, the coupled equations of motion for the suspended beam carrying multiple moving oscillators are converted into a set of nonlinearly coupled generalized equations by Galerkin’s method, and solved using the Newmark method using incremental-iterative procedure. From the present numerical demonstrations, the differential movements of bridge supports will significantly affect the dynamic response of the running vehicles but insignificant influence on the bridge response.
Venkovské osídlení a udržitelnost
Vaishar, Antonín ; Zapletalová, Jana
V příspěvku jsou diskutována témata podmínek udržitelnosti venkovského osídlení a významu venkova pro udržitelnost českého sídelního systému. Podíl venkovského obyvatelstva včetně periferních regionů v Česku stále mírně stoupá. Problémem se zdá být nižší kvalifikační struktura obyvatel. V sídelním systému nabízí venkov alternativní životní způsob, bližší kontakty s přírodou a zachování regionální identity v procesu globalizace.
Socioenvironmentální charakteristiky mikroregionu Králicko
Vaishar, Antonín ; Cetkovský, Stanislav ; Martinát, Stanislav ; Nosková, Helena ; Tošovská, Eva ; Vajdová, Zdenka ; Woitsch, Jiří ; Zapletalová, Jana
Příspěvek se zabývá relativně komplexní regionální analýzou mikroregionu Králík. V centru pozornosti je vliv přírodních podmínek, polohy, historického vývoje a současné regionální a environmentální politiky na vývoj oblasti. Jsou zde prezentovány i výsledky ankety zaměřené na percepci mikroregionu jeho obyvateli.
Přemístění sídla právnických osob v rámci EU
Juppa, Martin ; Grmelová, Nicole (vedoucí práce) ; Bernard, Radovan (oponent)
Tématem této diplomové práce je přesun sídla právnických osob v rámci Společenství. Cílem bylo zmapovat současnou komunitární úpravu společností a zjistit do jaké míry je v současné době možné, aby společnosti mohly přemístit své zapsané sídlo z jednoho členského státu do jiného bez nutnosti svého předchozího zrušení a likvidace. Stejně tak se věnuje dosavadní judikatuře ESD ohledně svobody usazování, která právní úpravu společností významným způsobem dotváří.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.