Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 118 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vnímání rychlosti vozidla chodcem
Rak, Martin ; Semela, Marek (oponent) ; Bilík, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou vnímání rychlosti vozidla z pohledu chodce. Teoretická část se skládá z rešerše smyslového vnímání člověka a konstrukce motorových vozidel. V praktické části je navrženo a popsáno provedené měření, které poskytlo data potřebná k následnému vyhodnocení různých faktorů a jejich vlivu na přesnost odhadů rychlosti vozidla.
Měření okamžité rychlosti vozidel
Schoř, Zdeněk ; Richter, Miloslav (oponent) ; Honec, Peter (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá měřením okamžité rychlosti vozidel. První část tvoříteoretický rozbor s přehledem měřících zařízení, které se v současnosti používají.Druhá část práce je zaměřena na vytvoření metody měření rychlosti vozidel v běžnédopravní situaci. Měření je založeno na základě zpracování digitálního obrazového zá-znamu z kamery a určení pohybu v obraze. K určení pohybu v obraze se používá detekceregistrační značky a v práci jsou vysvětleny i další možné metody pro budoucí zlepšení.Vytvořená měřící metoda využívá ke kalibraci obrazové scény vozidlo o známých roz-měrech. K detekci registrační značky v obraze a ke kalibraci je použito programovacíprostředí MATLAB.V práci je provedeno testovací měření, které je porovnáno s jinou referenční metodouměření rychlosti.Účelem této práce je pomocí navržené metody snížit náklady při měření rychlosti vozidela přispět k bezpečnosti a plynulosti na silnicích.
Rychlostní předpoklady 10 - 14 letých atletů
Vodička, Tomáš ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Rychlostní předpoklady 10 - 14 letých atletů Cíle: Cílem práce je posoudit rychlostní předpoklady vybraných dětí z atletické přípravky a žactva. Zajímáme se především o procentuální zlepšování sledované skupiny atletů jako celku, jednotlivých kategorií a atletů. Dále zjišťujeme velikost vztahů jednotlivých výkonů (korelace). Metody: K získání výsledků byla použita metoda analýzy a komparace. Testy byly vybrány a uzpůsobeny tak, aby prověřily rychlostní a silové předpoklady atletů. Pro své účely jsme vybrali tři testy (50m PVS, skok daleký z místa snožmo, optojump SQJ a CMJ). Každý atlet se zúčastnil minimálně pěti testování v průběhu 1,6 - 1,7 roku. Výsledky: U většiny atletů došlo ke zlepšení výkonů během sledovaného období. Zjistili jsme těsnost vztahů mezi jednotlivými výkony testů a somatickými hodnotami. Těsnost vztahů mezi výkony v testu 50m PVS a skoku dalekém z místa byla téměř shodná s těsností vztahu výkonu v testu 50m PVS a výkonů v testech optojump SQJ/CMJ. Na testování rychlostně silových předpokladů pro kategorii do 14 let nám postačí test 50m PVS a skok daleký z místa. Testy optojump SQJ a CMJ je vhodnější zařadit pro starší kategorie jako specifický odrazový test. Skupina atletů do 10 let dosahuje průměrně vyššího procentuálního zlepšení ve výkonech v průběhu 1,6 - 1,7 roku...
Rozvoj rychlostně koordinačních schopností ve fotbale
Machka, Miloslav ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Pádivý, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozvojem rychlostně koordinačních schopností ve fotbale kategorií U13 a U14 v FK Meteor Praha VIII. V práci sledujeme rychlostní a koordinační schopnosti. Teoretická část se zabývá prostudováním literatury zaměřené na pravidla fotbalu, koordinační schopnosti, rychlostní schopnosti, didaktické formy ve fotbale a zdravotně-kompenzační cvičení. V praktické části se zjišťuje měření z pretestu a posttestu. Ze dvou pokusů byl vybrán ten lepší. V tabulce jsou zapsány hodnoty z 1. a 2. měření. K testování je zvolena testová baterie, ve které jsou Testová baterie obsahuje šest testů, měření zopakujeme po 6 měsících. Diplomová práce zjišťuje úspěšnost dovedností u kategorie U13 a U14. Cílem práce je pozorování, konzultace s trenéry a testování rychlostně koordinačních schopností u dvou kategorii. Sestavení zásobníku cvičení pro žákovské kategorie.
Komparace úrovně pohybových schopností dětí v období prepubescence se sportovní specializací a bez ní
Štechmüller, David ; Kregl, Jan (vedoucí práce) ; Šťastný, Petr (oponent)
Název práce: Komparace úrovně pohybových schopností dětí v období prepubescence se sportovní specializací a bez ní Autor: David Štechmüller Vedoucí práce: Mgr. Jan Krégl Cíle: Hlavním cílem práce je zjistit průměrné zlepšení a celkové výkony testovací skupiny hokejistů oproti dětem ze dvou vybraných základních škol v testovací baterii unifittest (6-60), a to během dvou testovacích období. Metody: Porovnání obou skupiny a jejich následné vyhodnocení v průměru. Pro tento test byla použita výzkumná metoda pozorování - měření. Testování proběhlo u ročníků 2011/2012 (U6-U7). Pro měření výkonů byla vybrána testová baterie unifittest (6-60). Výsledky: V této práci bylo zjištěno, že ani jeden z hráčů se v žádné disciplíně testové baterie nedostal do podprůměrných hodnot a nižších. V závěrečném testování drtivá většina (94 %) dostala do více, jak průměrných hodnot testování. Oproti tomu děti základních škol takového zlepšení nedosahovaly a jejich výkony byly z větší části průměrné po celou dobu měření. Klíčová slova: Unifittest, pohybové dovednosti, rychlost, obratnost, vytrvalost, síla, mladší školní věk, prepubescence
Využití Crossfitu v kondiční přípravě juniorských hokejistů
Drda, Jakub ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Využití Crossfitu v kondiční přípravě juniorských hokejistů Cíle: Hlavním cílem této práce je prokázat využitelnost Crossfitového cvičení v přípravném období u hráčů ledního hokeje. Cílem bylo prokázat větší zlepšení kondiční připravenosti v porovnání se současnými styly tréninku. Hlavní oblastí zlepšení, které jsme sledovali, jsou silové a rychlostní předpoklady. Metody: V této diplomové práci, jsme použili metodu analýzy a metodu komparace. Metodu analýzy jsme aplikovali v rozboru přípravného období v ledním hokeji a metodu komparace v části porovnávání rozdílných metodách využitých během přípravného období. V přípravném období jsme využívali Crossfit jako metodu tréninku, který jsme aplikovali na juniorské hokejisti hrající druhou nejvyšší soutěž na území České Republiky. Ve sledovaném období přípravy budeme sledovat změnu explozivních silových a rychlostních předpokladů hráčů ledního hokeje. K hodnocení jsme využili testovou baterii určenou pro juniorský lední hokej v České republice. Testování bylo realizováno u juniorů ve věku 17-20 let, kteří hrají 2. nejvyšší soutěž v ČR. Výsledky: Tato práce prokazuje praktické využití Crossfitu v tréninkovém procesu juniorských hokejistů. Současně dokazuje pozitivní nárůst explozivně silových předpokladů u hráčů, kteří využívali Crossfit jako...
Extrémní překážkové běhy
Simandl, Radek ; Hájková, Jana (vedoucí práce) ; Rotková, Hana (oponent)
Extrémní překážkové závody je zcela nové sportovní odvětví, které se v současné době nejvíce rozvíjí nejen v Evropě ale i po celém světě. Já jsem se zaměřil především na představení tohoto nového a aktuálního sportu s cílem zjistit pohybové schopnosti u začátečníků a profesionálů. V teoretické části práce jsem definoval, čím je sport charakteristický a proč je o něj v dnešní době takový zájem. V praktické části jsem pomocí navržené testové baterie testoval všechny motorické schopnosti začátečníků a profesionálů za účelem zjištění skutečných fyzických rozdílů mezi nimi. V důsledku zjištění těchto faktů byly použity metody testování, pozorování, zpracování, vyhodnocení, analýza a statistika dat, spolu se studiem odborné literatury. Na základě stanovených hypotéz jsem si kladl otázky, které mne měly v mých názorech a postojích vůči začátečníkům a profesionálům tohoto rozkvétajícího sportu utvrdit. Provedeným výzkumem a testováním jsme zjistili, že profesionálové jsou zcela jistě dominantnější v pohybových schopnostech nežli začátečníci s celkovou převahou ve všech podstoupených motorických testech, které zahrnovaly testy rychlostní, vytrvalostní, silové a koordinační. Přínosem práce je analýza a představení nového sportovního odvětví, včetně hlavního zjištění skutečných rozdílů mezi začátečníky a...
Vnímání rychlosti vozidla
Kamasová, Lenka ; Bradáč, Albert (oponent) ; Bilík, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou subjektivního odhadu rychlosti vozidla jeho řidičem a zároveň je projektem zabývajícím se získáváním a vyhodnocováním dat získaných v rámci jízdních zkoušek. Pocitová rychlost vozidla je zkoumána z pozice řidiče – respondenta, který nemá možnost kontrolovat rychlost, kterou se právě pohybuje, na tachometru vozidla. Cílem je potvrzení nebo vyvrácení faktu, zda je řidič schopný adekvátně odhadnout rychlost pohybujícího se vozidla v případě dopravní nehody a nalezení faktorů, které mohou mít vliv na subjektivní odhad rychlosti řidiče.
Možnosti akcelerace symbolické regrese pomocí kartézského genetického programování
Hodaň, David ; Mrázek, Vojtěch (oponent) ; Vašíček, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na hledání postupů, které by akcelerovaly symbolickou regresi v rámci kartézského genetického programování. Práce přibližuje kartézské genetické programování a jeho využití v úloze symbolické regrese. Zabývá se architekturou SIMD a instrukční sadou SSE a AVX. Práce představuje řadu optimalizačních metod, které vedou k výraznému urychlení evoluce v kartézském genetickém programování. Metoda bitově paralelní simulace používající vektory AVX2 umožňuje paralelně pracovat s 256 vstupními kombinacemi logického obvodu. Obdobně lze využít bajtově paralelní simulaci a pracovat se 32 bajty při evoluci obrazového filtru. Metoda akcelerace pomocí generování nativního kódu výrazně urychluje evaluaci kandidátních řešení. Nová metoda dávkové mutace může zrychlit evoluci kombinačních logických obvodů i tisíckrát v závislosti na velikosti problému. Kombinací zmíněných i dalších metod trvala například evoluce násobiček 5 x 5b v průměru 5,8 vteřin na procesoru Intel Core i5-4590.
Rozpoznávání osob s pomocí snímků obličeje
Lindovský, Michal ; Burget, Radim (oponent) ; Rajnoha, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozpoznání osoby mezi několika miliony osob v~řádech několika sekund. V rámci práce se porovnávají dva frameworky sloužící k rozpoznávání obličejů, OpenFace a Face Recognition. Jsou porovnávány výpočetní časy lokalizace a zakódování obličeje. Dále se porovnává přesnost rozpoznání v různých testech např. rozostřený obrázek, změna světlosti, věk osoby, použití slunečních brýlí. Vytvořená webová aplikace slouží k rozpoznání osoby v různých databázích osob. V aplikaci lze přidávat/odebírat databáze osob. Aplikace umožňuje do databáze zařadit osoby automaticky podle pohlaví nebo ručně. Pro zrychlení rozpoznání osoby lze využít více jáder procesoru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 118 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.