Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Náboženské symboly a jejich užívání v současné společnosti
SZARVASOVÁ, Michala
Předmětem bakalářské práce je užívání náboženských symbolů v současnosti. V první části práce je popsán symbol, náboženský symbol a deset vybraných symbolů, kterými jsou Davidova hvězda, kříž, kotva, ryba, ruka Fatimy (Hamsa), půlměsíc, jin a jang, strom, slon, lebka. Dále je v práci popsané užívání náboženských symbolů v současnosti, na což navazuje výzkum, který byl proveden formou dotazníkového šetření, jeho zpracování a vyhodnocení. Z výzkumu vyplývají závěry týkající se současného užívání náboženských symbolů, vztahů respondentů k náboženským symbolům, povědomí a mínění společnosti o náboženských symbolech.
The effect of direct predation by fish on cercarial populations of selected trematode species (Digenea)
HEINCLOVÁ, Pavla
Vliv přímé predace byl experimentálně studován predace u čtyř druhů ryb a tří druhů cerkárií (Plagiorchis elegans, Echinoparyphium aconiatum and Trichobilharzia szidati), a to v závislosti na charakteristických vlastnostech predátora i parazita. Studie přináší důkazy o tom, že ryby jsou schopné konzumovat cerkárie motolic a potvrzuje významnou ekologickou roli cerkárií v toku energie v potravních řetězcích.
Podnikatelský záměr na založení obchodu
Trčková, Jana ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na sestavení konkrétního podnikatelského plánu pro nově vznikající prodejnu. Jedná se o prodejnu čerstvých ryb, která bude podnikat na základě živnostenského oprávnění. Podnikatelský plán vychází z adekvátních analýz, které pomohou k jeho proražení na trh a udržení se na něm.
Vliv vykrvení na kvalitu masa kapra obecného (Cyprinus carpio)
KUBÍK, Michal
Cílem práce bylo otestovat vliv vykrvení na kvalitativní parametry u kapra obecného. Pro posouzení vlivu vykrvení na barvu filet bylo použito spektrofotometrické měření. Senzorické hodnocení probíhalo dle standardů ISO 8529 za pomoci vyškolených pracovníků FROV JU. Hodnocení probíhalo na syrových a vařených vzorcích. K hodnocení mikrobiologického kažení byla použita horizontální metoda stanovení celkového počtu mikroorganismů technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C (ČSN EN ISO 4833) a parametr oxidace lipidů se stanovoval pomocí měření obsahu malondialdehydu - sekundárního produktu oxidace lipidů metodou TBARS. Při sledování změny barvy byl prokázán vliv na všechny ukazatele (L*, a* i b*). Průměr naměřených hodnot světlosti L* byl 43,7 +- 1; 42,7 +- 1, a 43 +- 0,9 u skupiny vykrvených ryb a 37,5 +- 0,5; 37,9 +- 0,7 a 37,4 +- 0,6 u skupiny nevykrvených ryb. Průměr naměřených hodnot červenosti a* byl -1,4 +- 0,2; -1,6 +- 0,2 a -0,9 +- 0,4 u skupiny vykrvených ryb a 4,5 +- 2,3; 3,6 +- 1,6 a 7,4 +- 1 u skupiny nevykrvených ryb. U Všech výše uvedených hodnot byla prokázána statistická rozdílnost (p < 0,05) mezi skupinami v každém dni měření. Ve faktoru b* byla tato rozdílnost sledována jen v prvních 9 dnech. Při senzorických hodnoceních byl na syrových vzorcích mezi skupinami vykrvených a nevykrvených ryb potvrzen statisticky významný rozdíl (p < 0,05) hodnocení v 1. a 3. dni u všech kritérií. U vařených vzorků se skupiny od sebe lišily ve všech faktorech pouze v 6 dni. Mikrobiologické hodnoty log KTJ.g-1 byly na konci experimentu u vykrvených ryb 4 +- 0,2 log KTJ.g-1 a 6,3 +- 0,1 log KTJ.g-1 u skupiny nevykrvených ryb. Vliv vykrvení na oxidaci lipidů se markantně projevil především v posledním dni experimentu, kdy hodnoty u skupiny vykrvených dosahovaly 17,8 +- 8,8 ug.kg-1 vzorku a u skupiny nevykrvených 39,9 +- 6,4 ug.kg-1 vzorku. U obou skupin byl vývoj oxidace lipidů v čase exponenciální. Vliv vykrvení se projevil ve všech sledovaných aspektech hodnocení kvality masa. Lze konstatovat pozitivní vliv vykrvení na kvalitu masa kapra obecného. Pro převod těchto výsledků do praxe je však zapotřebí nejprve provést další studie k optimalizaci procesu vykrvení.
Raci jako kořist
MAN, Milan
Vzhledem k nárůstu počtu nepůvodních druhů raků a jejich přítomnosti na stále více lokalitách je tu i možnost jejich eliminace pomocí dravých druhů ryb. Délkové vztahy mezi kořistí a predátorem by nám mohly tuto možnost objasnit. Cílem této bakalářské práce bylo vypracování kvalitní literární rešerše o začlenění raků do potravního řetězce a zpracování odebraných vzorků okounů říčních (Perca fluviatilis) z lokality s výskytem juvenilů raka říčního (Astacus astacus). Chtěl jsem tímto ověřit možnost predace okouna říčního na juvenilních jedincích raka říčního. V analyzovaných okounech byli však nalezeni jen tři raci. Po velmi nízkém zastoupení raků v analyzovaných okounech, bylo přistoupeno k laboratornímu experimentu s tohoročky raka signálního (Pacifastacus leniusculus) a okouny. Bohužel tento experiment dopadl zcela neočekávaně. Okounům byli předloženi raci, ale ryby o ně po celou dobu experimentu nejevily žádný zájem. Výsledky analýzy potravy ukazují, že menší okouni jsou sice schopní raky pozřít, ale nejedná se o vyhledávanou složku jejich potravy. V tomto případě byla nízká frekvence výskytu raků v potravě způsobena dostatkem potravy další (larvy hmyzu) a také množstvím úkrytů v rybníce, kde byli raci odchováváni. Experimentálně se mi bohužel nepodařilo potvrdit pozitivní vztah okouna coby predátora a juvenilního raka coby kořisti. Avšak závěry ostatních studií o využití větších okounů dokazují preferenci a vysokou frekvenci výskytu juvenilních druhů raků v jejich potravě.
Studie rybích přechodů na Bečvě
Chovancová, Kateřina ; Veselý, David (oponent) ; Milerski, Rudolf (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí. V první části jsou popsány některé druhy rybích přechodů a základní informace pro jejich navrhování. Dále je zde okrajově popsán program HEC-RAS. V druhé části je řešen Zuberský jez a Stupeň v Oseku. Posuzuji zde rybí přechody, dle původní výkresové dokumentace, v programu HEC-RAS a navrhuji možné varianty řešení zprůchodnění těchto rybích přechodů pro danou rybí osádku. Poslední část je věnována Mikulenkovému jezu, kde byl rybí přechod zcela odstraněn. Zde navrhuji novou rybí rampu dle novodobých poznatků a platných norem. Navrženou rybí rampu také posuzuji v programu HEC-RAS, kvůli prověření hydraulických vlastností.
Fish detection with modern sonar systems
TUŠER, Michal
Tato dizertační práce byla zaměřena na vylepšení metodických postupů při detekci ryb moderními sonarovými systémy v jezerech a nádrží. První část práce je zaměřena na vertikální akustický průzkum s hlavním důrazem na akustickou slepou zónu a její praktické řešení. Druhá část se zabývá orientací ryb v volných vodách nádrží a jejími následky pro horizontální akustické průzkumy. Poslední část se věnuje DIDSONu, mnohokuželového sonaru, a jeho spolehlivosti při detekci a odhadu velikosti ryb.
Výskyt perfluorovaných sloučenin v rybách z volných vod ČR
HOLAŇ, Viktor
Tato práce se zabývá hodnocením kontaminace ryb vybranými cizorodými látkami z řád perfluorovaných sloučenin. Pro účely hodnocení kontaminace byly vybrány tyto lokality Bečva - Dluhonice, Labe - Přelouč, Bílina - Ústí nad Labem, Jizera - Předměřice, Sázava - Nespeky a Otava - Topělec. Odlovy ryb byly provedeny pomocí elektrického agregátu. Sledování obsahu cizorodých látek bylo provedeno ze vzorků svaloviny a jater. Analýza byla provedena pomocí kapalinové chromatografie (HPLC - MS/MS). Ve vzorcích byly sledovány tyto sloučeniny PFOS, PFNA, PFOA, PFHxS a PFHpS.
HYGIENICKÁ KVALITA RYB VE VÝZNAMNÝCH RYBÁŘSKÝCH REVÍRECH LUŽNICE 6, BEROUNKA 1, OTAVA 4, OTAVA 7 (P)
BARTOŇ, Jiří
Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit hygienickou kvalitu ryb z významných rybářských revírů: Berounka 1, Lužnice 6, Otava 4, Otava 7 (P). Odlov ryb byl proveden v roce 2010 pomocí elektrického agregátu a rybářských udic. Bylo uloveno 173 jedinců náležejících ke 13 různým druhům ryb. Vzorky rybí svaloviny byly analyzovány na přítomnost těchto látek: Hg, Pb, Cd, PCB, DDT a jeho metabolitů (DDE a DDD), a-HCH, b-HCH, y-HCH, HCB. Vzorky svaloviny cejna velkého (Abramis brama) byly odebrány ve všech sledovaných revírech (výjimkou byla Otava 7) a cejn byl použit jako referenční druh pro porovnání kontaminace sledovaných lokalit. Výsledky analýz byly porovnány s platnými hygienickými limity. Hodnoty kontaminace byly ve většině případů velmi nízké a hluboko pod limity. Rtuť byla identifikována jako rizikový kontaminant ve všech sledovaných revírech. Průměrné koncentrace rtuti ve svalovině cejna velkého byly v rozmezí 0,261-0,284 mg/kg a byly ve všech řekách podobné. Hygienický limit pro rtuť (0,5 mg/kg) byl překročen pouze ve 4 případech - jeden individuální vzorek cejna velkého z Otavy, dva směsné vzorky bolena dravého (Aspius aspius) z Berounky a Lužnice, jeden směsný vzorek okouna říčního (Perca fluviatilis) z Otavy. Nejvyšší hodnota celkového obsahu rtuti (0,768 mg/kg) byla zjištěna u bolena dravého z Lužnice. Všechny koncentrace perzistentních organochlorovaných polutantů v rybí svalovině byly hluboko pod platnými hygienickými limity. Jediné zdravotní riziko představoval zvýšený obsah rtuti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.