Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 190 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dopady genocidy v 90. letech 20. století na rwandskou populaci a její informovanost o plánovaném rodičovství
Jelínková, Kamila ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Dopady genocidy v 90. letech 20. století na rwandskou populaci a její informovanost o plánovaném rodičovství Abstrakt Tato práce se zabývá demografickým vývojem a přístupem obyvatel k plánovanému rodičovství ve státě Rwanda. Časové rozmezí sledovaného vývoje je vymezeno druhou polovinou 20. století do současnosti. Prvním cílem je základní popis demografického vývoje daného státu v souvislosti s historickými událostmi. Je obecně známo, že války mají negativní dopad na populaci a ekonomiku státu. V 90. letech ve Rwandě vypukla občanská válka a přinesla velké populační ztráty. V tomto období stejně jako v mnoha dalších rozvojových zemích probíhala demografická revoluce, která je důležitá pro socioekonomický rozvoj státu a byla v důsledku genocidy pozastavena. Rwandská vláda začala touto dobou jako jedna z prvních s podporou programů plánování rodičovství, což mohlo mít příznivý dopad na urychlení demografického přechodu. Druhým cílem práce je zjistit, zda měla genocida vliv na tyto vládní intervence a pozastavila tím šíření povědomí a informací o plánovaném rodičovství mezi obyvatelstvo, a to pomocí médií. Posledním cílem práce je zjistit, zda mezi informovaností žen o plánovaném rodičovství prostřednictvím médií a vybranými klíčovými faktory, jimiž jsou místo bydliště, věk matky při narození prvního dítěte a...
Rizikové chování mládeže v chudinské čtvrti Chibolya v Zambii
MÁCHOVÁ, Tereza
Diplomová práce se zabývá rizikovým chováním mládeže žijící v chudinské čtvrti Chibolya v Zambii. Rizikové chování zahrnuje rozmanité formy chování, které mají negativní dopad na zdraví či sociální fungování jedince a rovněž mohou ohrožovat jeho okolí. Příkladem rizikového chování je například užívání tabáku, alkoholu či jiných drog a sexuálně rizikové chování. Sklony k rizikovému chování se mohou objevit kdykoliv, nejvíce ohroženou skupinou jsou však dospívající jedinci. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část vymezuje základní pojmy této práce: rizikové chování, mládež a Zambijská republika. Kapitoly rizikové chování a Zambie jsou popsány s ohledem na situaci mladistvých. Ve výzkumné části práce byla použita kvantitativní výzkumná strategie, metoda dotazování a technika dotazníku, který byl distribuován mezi mládež žijící v chudinské čtvrti Chibolya. Cílem výzkumu bylo zmapovat rizikové chování mládeže v chudinské čtvrti Chibolya v Zambii a zjistit, jaké faktory ovlivňují výskyt rizikového chování u mladistvých v této lokalitě. V souladu s cílem práce byly stanoveny výzkumné otázky: "Jaké formy rizikového chování se v chudinské čtvrti Chibolya nejčastěji vyskytují?" a "Jaké faktory ovlivňují rizikové chování mládeže?". Data byla zpracována v programu Microsoft Office Excel 2007 a v programu SPSS, verzi 16.0 a verzi 23.0. Z výzkumu vyšlo najevo, že nejčastějšími formami rizikového chování u respondentů v chudinské čtvrti Chibolya je závislostní chování. Nejčastěji se jedná o užívání nelegálních návykových látek, konkrétně marihuany. Další prokázanou formou závislostního chování je užívání alkoholu, který pravidelně konzumuje 62% respondentů. Výsledky výzkumu také odhalují faktory, které ovlivňují rizikové chování mládeže. Jsou jimi věk, pohlaví, tlak vrstevníků, snadná dostupnost návykových látek, vliv rodiny a nezaměstnanost. Ve výzkumu bylo prokázáno, že nezaměstnanost se pojí s celou řadou dalších rizikových faktorů a právě z toho důvodu jsou nezaměstnaní skupinou, která je nejvíce ohrožená vznikem rizikového chování.
Debt Relief and Growth: A Study of the HIPC Initiative
Kutman, Jan ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Pleticha, Petr (oponent)
Oddlužení je druh rozvojové pomoci, který začal nabývat na významu v poslední dekádě dvacátého století. V roce 1996 Světová Banka a Mezinárodní měnový fond společně zahájily iniciativu Heavily Indebted Poor Countries (HIPC), komplexní a strukturovaný program za účelem poskytovat oddlužení vybraným rozvojovým zemím. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jestli oddlužení poskytnuté vysoce zadluženým zemím přineslo hospodářský růst v období 1996-2015, speciálně pak zkoumám země vybrané do HIPC iniciativy. Zároveň vyšetřuji, jestli se efektivita oddlužení měnila v závislosti na kvalitě institucí v přijímacích zemích. Zjišťuji, že oddlužení poskytnuté rozvojovým zemím jako takovým nemělo vliv na hospodářský růst. Nacházím však spojitost mezi oddlužením a růstem u zemí z HIPC iniciativy. Na základě mé ekonometrické analýzy nenacházím podporu pro hypotézu, že je účinek oddlužení závislý na kvalitě institucí.
The Impact of Age Structure on Inflation - Example of Developing Countries
Zakaraia, Khatia ; Ryska, Pavel (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Mnoho zemí světa zažívá demografický přechod - výrazné snížení míry plodnosti a zvýšení podílu staré populace. Tempo a charakteristika demografických změn jsou však pro každou zemi individuální. Současně tyto země čelí nízké míře inflace nebo dokonce deflaci. V této práci ukazuji, jak jsou demografické změny korelovány s nízkou mírou inflace. Odhaduji dva různé modely - VAR a FEM pro panelová data za použití dvou skupin rozvojových zemí. Primárním argumentem pro použití dvou oddělených skupin pro odhad stejného modelu je kontrola robustnosti, tj. zda budou všechny tři hypotézy platit u více vzorků zemí. Tyto hypotézy jsou následující. Zaprvé, deflace je pozitivně korelována se zvýšeným podílem staré populace. Zadruhé, nízká inflace v rozvíjejících se ekonomikách má strukturální charakter v důsledku demografických změn. Zatřetí, deflace může být prognózovatelná, pokud je poháněna demografickými trendy. Přes heterogenitu výsledků PVAR a FEM se ukázal negativní dopad stárnutí populace na inflaci. Výsledky odhadů také podporují hypotézy, že nízká inflace, pokud je částečně poháněna změnami stárnutí struktury, má strukturální spíše než cyklické charakteristiky a že je předvídatelná. Příspěvkem této práce je vliv věkové struktury na inflaci v rozvíjejícíh zemích, neboť ostatní studie zkoumají stejný...
Komparace výživy ve vybraných zemích světa
Veselá, Kristýna ; Hintnausová, Helena (vedoucí práce) ; Pejšová, Hana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá výživou ve vybraných vyspělých a rozvojových zemích, vystihuje její vývoj od roku 2000 po současnost. Lidé po celém světě jsou ohroženi malnutricí, jedni z důvodu přebytku, druzí z důvodu nedostatku. V teoretické části je charakteristika výživy a malnutrice. V praktické části je srovnání zvlášť zemí vyspělých a zemí rozvojových z hlediska příjmu jednotlivých živin, potravin a výskytu malnutrice. Z výsledků je zřejmé, že ve sledovaných zemích nebyl stav výživy dobrý, pouze v Japonsku se blížil ideálnímu stavu. Klíčová slova výživa, malnutrice, výživová doporučení, vyspělé země, rozvojové země
Městské zemědělství
Neveselý, Jakub
Diplomová práce. Brno, 2016 Práce se věnuje problematice městského zemědělství. Spis si klade za cíl seznámit čtenáře formou literární rešerše s druhy městského zemědělství, popsat vlivy městského zemědělství na životní prostředí, na ekonomiku a na sociální aspekty. Dále se práce věnuje výhodám a nevýhodám městského zemědělství a jejich rizikům. Dalším významným aspektem je potravinová bezpečnost s ohledem na rozvojové země. PESTLE analýza byla použita pro analyzování vnějšího prostředí městského zemědělství v Dar es Salaam.
Furniture from refuse materials
Valová, Kateřina
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi vytvářet jednoduché produkty pomocí odpadových materiálů, které jsou velkým problémem pro životní prostředí. Toto spojení odklidit a znovu využít odpad je aplikováno do prostředí rozvojových zemí, kde je mnohdy více odpadu než jiných, použitelných produktů. Teoretická část práce shrnuje již známé možnosti, které nám eco design nabízí. Dále seznamuje s problematikou rozvojových zemí a představí Keňu jakožto zemi, do které byl projekt bakalářské práce zasazen. V praktické části práce je představen návrh několika produktů z odpadových materiálů včetně technických detailů. Dále je zahrnut i návrh jednoduché manufaktury, který by mohl místním lidem pomoci při výrobě.
Strukturální změny v ekonomice Spojených států mexických
Matzek, Jan ; Sejkora, Jiří (vedoucí práce) ; Hasík, Gabriel (oponent)
Cílem této práce je identifikovat a zhodnotit strukturální změny v ekonomice Spojených států Mexických v období od roku 1940 do současnosti. Analýza dat je zaměřena na sledování trendů v kontextu Lewisova modelu duální ekonomiky, Kaldorova zákona holandské nemoci a prokletí přírodních zdrojů. Práce užitím regresní analýzy pro případ Mexika potvrzuje platnost Kaldorova zákona o vztahu zpracovatelského průmyslu a růstu ekonomiky. V textu dále byly odhaleny trendy vykazované mexickou ekonomikou konzistentní s Lewisovým modelem a dále identifikovány příčiny a holandské nemoci v Mexiku a její negativní dopad na konkurenceschopnost netěžebních sektorů ekonomiky Mexika.
Mezinárodní obchod a rozvoj
Drgoňová, Petra ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Halík, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá postavením rozvojových zemí v rámci mezinárodního obchodu, zkoumá hlavní výhody a nevýhody volného obchodu a zmiňuje důležité mezinárodní organizace, které pomáhají rozvojovým zemím v dosažení lepší ekonomické situace. První část se soustřeďuje na současnou pozici rozvojových zemí v rámci světového vývozu a dovozu a rozebírá hlavní pozitivní a negativní vlivy liberalizace obchodu na rozvojové země. Druhá část identifikuje klíčové rozvojové aspekty Světové obchodní organizace, přičemž se zaměřuje na zvláštní a diferencované zacházení, princip méně než plné reciprocity a iniciativu "Aid for Trade". Poslední část práce zdůrazňuje úlohu a nejvýraznější operace UNCTAD a OECD, které souvisí s rozvojem v rozvojových zemí.
Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje
Hrubcová, Gabriela ; Sirůček, Pavel (vedoucí práce) ; Palatková, Monika (oponent) ; Jiránková, Martina (oponent)
Disertační práce si klade za cíl zanalyzovat problematiku postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a doporučit možnosti jejich dalšího rozvoje. Takto široké téma je postupně specifikováno v rámci hlavní analýzy a případové studie zaměřením na skupinu nejméně rozvinutých zemí. Klíčovou zkoumanou oblastí z hlediska alternativ růstu a snižování chudoby se stal díky svému výraznému potenciálu turismus. Práce stručně představuje problematiku růstu a rozvoje, rozvojové souvislosti, trendy a nejvýznamnější indikátory růstu a rozvoje. Definuje skupinu nejméně rozvinutých zemí a hodnotí jejich potenciál, současné postavení ve světové ekonomice, výhled a trendy. Věnuje se rovněž zhodnocení téma rozvoje v kontextu současného pojetí problematiky agendou mezinárodních organizací a rozhodnutí OSN stanovit rok 2017 jako Mezinárodní rok udržitelného turismu pro rozvoj. V návaznosti stanovuje, zda je reálné považovat turismus za prostředek růstu a rozvoje. Za pomoci případové studie a analýzy je propojena problematika rozvoje a nejméně rozvinutých zemí s potenciálem turismu z hlediska snižování chudoby. Případová studie, analyzující vliv turismu na ekonomiku nejméně rozvinutých zemí, klasifikuje země podle komponentů poptávky a nabídky. Pro vytvoření skupin podobných nejméně rozvinutých zemí je použita hierarchická shluková analýza. Jako výstup je představen návrh modelu rámce pro další rozvoj (turismu) ve skupině nejméně rozvinutých zemí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 190 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.