Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 478 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rozvoj mapových dovedností ve výuce zeměpisu
Štolcová, Kristýna ; Hanus, Martin (vedoucí práce) ; Fikarová, Veronika (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá rozvojem mapových dovedností v edukační realitě. Jedinečnost této práce spočívá ve zkoumání reality vyučovacího procesu, která zatím ve vztahu k mapovým dovednostem zkoumána nebyla. Díky zkoumání reality můžeme dokumentovat současnou situaci v rozvoji mapových dovedností a lépe zavádět případně změny tohoto procesu. Hlavním cílem práce je na základě videozáznamů popsat různém přístupy učitelů k rozvoji mapových dovedností v praxi. Hlavní metodou této práce je videostudie. Pro dosažení tohoto cíle se práce v teoretické části zaměřila na vymezení pojmu mapové dovednosti a podrobný popis jednotlivých typů mapových dovedností. Dále se zabývá osobním pojetím výuky a jeho vlivem na edukační proces. Osobní pojetí výuky se v praxi projevuje výběrem výukových metod a forem, které jsou také diskutovány. V praktické části je pomocí metody videostudie, která umožňuje zachytit vzdělávací realitu s minimálním zkreslením, zkoumána kognitivní náročnost učitelem zadávaných úkolů na práci s mapou. Zadané úkoly jsou zařazeny do typů mapových dovedností a na základě získaných dat byly stanoveny 3 typy učitelů podle rozvoje mapových dovedností. Součástí práce je porovnání kognitivní náročnosti zadávaných úkolů mezi základní školou a odpovídajícími ročníky gymnázií. Práce se dále...
Rozvoj malých měst ve středním Posázaví
Šulc, Petr ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Vaishar, Antonín (oponent)
Diplomová práce se věnuje rozvoji tří malých měst ve středním Posázaví. Předpoklady rozvoje jsou hodnoceny na základě realizace a způsobu financování projektů a komunikace vedení města s širokou veřejností. Cílem práce je vyhodnotit, jaké projekty města realizovala za sledované časové období a zdali tyto projekty pomohly k rozvoji města. V teoretické části práce jsou definovány jednotlivé typy fungování veřejné správy a faktory rozvoje s důrazem na lidský a sociální kapitál. Dále práce diskutuje přístupy ke strategickému plánování jako hlavnímu nástroji sloužícím k úspěšnému rozvoji. Do teoretické části je také zařazena kapitola o rozpočtu se větším zřetelem na dotace. Z teoretické části vzešly dvě hypotézy, na které se snaží následně odpovědět provedené analýzy. Praktická část je postupně rozdělena na primární a sekundární analýzu. V rámci sekundární analýzy byly zhodnoceny vnitřní faktory rozvoje a realizované projekty, které byly rozčleněny na rozvojové a udržovací. Pro tuto analýzu byly využity volně dostupné zdroje. Informace pro primární analýzu byly získány z rozhovorů s klíčovými aktéry vybraných posázavských měst. Primární analýza sloužila jak k ověření výsledků analýzy sekundární, tak k získání nových poznatků důležitých k zodpovězení stanovených hypotéz. Z výsledků obou analýz je jasné,...
Rozvoj flexibility dolních končetin v moderní gymnastice
Stehlíková, Tereza ; Fričová, Marie (vedoucí práce) ; Doležalová, Kateřina (oponent)
Název: Rozvoj flexibility dolních končetin v moderní gymnastice Cíle: Cílem práce je zjistit účinnost cvičení pro rozvoj flexibility dolních končetin v moderní gymnastice. Byla navržena cvičení pro rozvoj flexibility, která byla cvičena 2-3x týdně. Protože se jedná o moderní gymnastiku, byly testovány dívky ve věku 5-7 let. Je to z důvodu, že v tomto sportu je velice brzký začátek, a právě flexibilita je klíčovou schopností v hodnocení výkonu. Cílem bylo zjistit, zda cvičení, která byla navržena, jsou účinná. Tedy zda se dívky za období 6 měsíců zlepšily nebo nikoliv. Byla provedena 4 měření, vždy po dvou měsících. První měření bylo uskutečněno před zahájení cvičení, další dvě v průběhu cvičení a čtvrté bylo po 6 měsících, to bylo závěrečné měření. Metody: Byla provedena 4 měření. První před začátkem tréninkového plánu zaměřeného na rozvoj pohyblivosti, a poté vždy po dvou měsících. Z výsledků jsem vypočítala zlepšení dívek mezi každým měřením a na závěr i mezi prvním a posledním měřením. Dále jsem vypočítala průměrné hodnoty dívek a průměrné hodnoty zlepšení. Použila jsem metodu testování terénními testy. Výsledky: Ve svém šetření jsem zjistila, že se dívky během šesti měsíců průměrně zlepšily. Dále, že jejich rozsah se postupně zlepšoval. Pouze mezi druhým a třetím měření, došlo u některých cviků...
Strategické řízení a inovace rekvalifikačních kurzů
Asfour, Sarah ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Mgr. Sarah Asfour Vedoucí práce: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor: Andragogika a management vzdělávání ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá celoživotním vzděláváním, a to vzděláváním dospělých v otázce formálního, neformální i informální vzdělávání. V diplomové práci je pojednáváno o konceptu celoživotního vzdělávání a o efektu vzdělávání v životě jedince. Cílem je krátce porovnat a zhodnotit možnosti celoživotního vzdělávání s důrazem na neformální profesní vzdělávání, přesněji na rekvalifikační kurzy. V diplomové práci se v otázce dalšího neformálního vzdělávání věnuji strategickému řízení vzdělávání, stejně tak jako možnosti inovace zmiňovaných rekvalifikačních kurzů. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, a to do části teoretické a části praktické. V teoretické části je mimo jiné podrobněji pojednáváno o možnosti rekvalifikačních kurzů, dále je pojednáváno o podmínkách k získání akreditace pro pořadatele rekvalifikačních kurzů, o podmínkách a možnostech podpory zájemců o rekvalifikační kurz Úřadem práce, dále jsou také rozepsány výhody pro zaměstnavatele podporující své zaměstnance k dalšímu profesnímu vzdělávání. V diplomové práci je věnován prostor strategickému řízení a plánování vzdělávání, a to včetně důležitosti motivace účastníků ke...
Vybraná gymnastická cvičení pro rozvoj flexibility kyčelních kloubů v tréninku karate
Malíř, Roman ; Chrudimský, Jan (vedoucí práce) ; Krištofič, Jaroslav (oponent)
Název: Vybraná gymnastická cvičení pro rozvoj flexibility kyčelních kloubů v tréninku karate Cíl: Cílem práce je ověřit vliv typicky gymnastických cvičení na rozvoj flexibility kyčelního kloubu u skupiny karatistů s rozdílnou délkou tréninkové praxe. Metody: Práce je kvaziexperimentálního charakteru. Bylo záměrně vybráno 18 probandů ze dvou skupin - skupina mírně pokročilých (10) a skupina pokročilých (8) ve věku 6-11 let. Probandi absolvovali pohybový program zaměřený na rozvoj flexibility v kyčelních kloubech (cvičení statická, dynamická a s therabandem). Zároveň všichni probandi absolvovali vstupní, 1. kontrolní, 2. kontrolní a výstupní měření pomocí metody SFTR v kyčelních kloubech vždy po čtyřech týdnech pohybového programu. Použité metody: Mann-Whitneyho test, Effect size, metoda SFTR. Výsledky: U obou skupin došlo ke zlepšení kloubního rozsahu v kyčelním kloubu především u 1. kontrolního měření (tzn. po statických cvičeních). Celkově je zaznamenán u obou skupin mírný nárůst od vstupního měření k výstupnímu u všech pohybů. Efekt cvičení na pohyblivost kyčelního kloubu nebyl prokázán, stejně jako vliv rozdílných typů cvičení u obou skupin s rozdílnou délkou tréninkové praxe. Klíčová slova: gymnastika, karate, flexibility, rozvoj, kyčelní kloub
Tvorba snoezelen místnosti pro žáky s těžkým mentálním a kombinovaným postižením
Hůrková, Lucie ; Volemanová, Marja Annemiek (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Diplomová práce se zabývá tvorbou Snoezelen místnosti, jejími charakteristikami a vlastnostmi. Blíže se věnuje tvorbě snoezelenu pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením, kteří se vzdělávají na základních školách speciálních. Práce popisuje cílovou skupinu, definuje snoezelen metodu a popisuje její vznik a vývoj u nás a v zahraničí. Hlavním cílem práce je čtenáři přiblížit, jak místnosti vznikají, a co je zapotřebí vědět, než se rozhodne pustit do realizace snoezelen místnosti. Tyto informace práce čerpala především od speciálních pedagožek, které snoezeleny provozují v zařízeních, kde působí např. na školách. Diplomová práce se dotýká i tématu vzdělávání na speciálních školách, metod práce s těmito žáky a popisuje druhy expresivních terapií, terapií, bazální stimulaci a stimulaci smyslů. Práce též reflektuje kvalifikační kurz Snoezelen- MSE v teorii a praxi, který byl hlavním zdrojem. Výstupem práce je navržený model místnosti, popis vybavení a aktivity, které jsou vhodné pro práci se znevýhodněnými žáky.
Rozvoj malého rodinného podniku
Baranyiová, Lucie ; Hrdinová, Lenka (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce s tématem „Rozvoj malého rodinného podniku“ se bude zabývat rozvojem rodinné restaurace Mazaný anděl, která se nachází v městě Brně v Jihomoravském kraji. Záměrem bude inovace z hlediska vylepšení v rozšíření služeb rozvozem teplého jídla a lahvových vín. Společnost bude podrobena analýze SWOT, SLEPT, Porterově analýze apod. Závěrem této práce by měla být aplikace vylepšení a změn v tomto podniku.
Rozvoj malého rodinného podniku
Mádr, David ; Chalupský, Vladimír (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma „Rozvoj malého rodinného podniku“ je zaměřená na rozvoj společnosti Mama marketing, s. r. o., hlavně v oblasti internetového prodeje. V práci se budu věnovat veškerým aspektům spojených se založením internetového E-shopu. Zabývat se budu i rozvojem firmy a investicí do vlastních prostorů na skladování vína, její dopady, financování.
Implementování současných evropských principů řešení veřejného prostoru do českých měst
Černý, Patrik ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je definovat současný veřejný prostor města a představit jeho hlavní prvky a charakteristiky, dále zásady plánování veřejného prostoru a typy veřejných aktivit občana ve městě. Práce se zaměřuje především na myšlenky a principy dánského architekta a urbanisty Jana Gehla, podle kterého popisuje typy měst a také rozbor hlavních principů v plánování měst podle knihy Město pro lidi. Popisuje vzájemný vztah občana a města a věnuje se hlavním otázkám vytvoření ideálního veřejného prostoru pro své obyvatele, ale i návštěvníky. Po provedení detailního průzkumu konkrétního místa stanovuje práce kladné a záporné stránky daného prostoru a vytváří metodiku pro navrhování veřejného prostoru. Pomocí kvalitativních rozhovorů jsou vyhodnoceny pohledy občanů v zásadních otázkách týkajících se kvality daného veřejného prostoru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 478 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.