Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 681 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Finanční analýza stavebního podniku
Juřička, Adam ; Ondrušková, Eva (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vyhotovit finanční analýzu společnosti MSO Trade a.s. v období 2012-2016. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je teoreticky definována finanční analýza, její záměr, uživatelé, dále byly definovány zdroje dat a metody použité pro posouzení finanční situace. V bakalářské práci byly použity absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. V druhé části byla sestavena případová studie vybraného podniku., pomocí metod popsaných v teoretické části. Na základě výstupů z finanční analýzy byla sestavena celková shrnutí, ze kterých vychází doporučení pro další směřování podniku.
Věrný a poctivý obraz obchodní korporace v účetní závěrce
Němec, Petr ; Ondroušková, Renata (oponent) ; Fedorová, Anna (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou věrného a poctivého obrazu obchodní korporace v účetní závěrce. Základními výkazy účetní závěrky jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha v účetní závěrce, kde jsou objasněny použité metody při účtování účetních případů. Praktická část diplomové práce se zaměřuje na rozbor účetních závěrek u konkrétní účetní jednotky a na použité postupy účtování. Je zde provedena analýza, zda bylo dosaženo věrného a poctivého obrazu této jednotky v účetní závěrce. Finanční pozice a výkonnost zvolené obchodní korporace byla vyhodnocena na základě vybraných finančních ukazatelů dle údajů společnosti a dle vlastních výpočtů. Výsledky byly porovnány a vyhodnoceny.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Juříková, Lenka ; Nováková, Monika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2012 – 2016. V teoretické části jsou popsány vybrané ukazatele a informační zdroje potřebné pro jejich výpočet. Ukazatele jsou následně použity v praktické části a jejich výsledky vyhodnoceny. Na základě zjištěných hodnot jsou předloženy návrhy na zlepšení situace.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Andrýsková, Nikol ; Slepicová, Karolína (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku v letech 2012 až 2016. Specifikuje, jakými metodami finanční analýzy je hodnocení prováděno. Obsahuje analýzu současného stavu společnosti a návrhy na zlepšení situace pro budoucí vývoj.
Hodnocení finanční situace podnikatelského subjektu
Bartáčková, Ivana ; Šálková, Petra (oponent) ; Folprechtová, Lucie (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace podnikatelského subjektu. Hodnocení se provádí na základě účetních výkazů společnosti a pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou přiblíženy základní pojmy a ukazatele finanční analýzy. V praktické části jsou tyto ukazatele aplikovány na účetní výkazy společnosti. V závěru jsou navrhnuta doporučení, která by zlepšila efektivnost společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Seidl, Jakub ; Kožoušek, Tomáš (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace v průmyslovém podniku P-D Refractories CZ a.s. za roky 2011 až 2016 a návrhy na její zlepšení. První kapitola bakalářské práce je zaměřena na cíle, metody a postupy práce. Druhá část se zabývá informacemi o společnosti a teoretickými východisky pro finanční analýzu. Třetí kapitola obsahuje již samotnou analýzu a hodnocení stavu společnosti. Poslední kapitola přináší vlastní návrhy na zlepšení situace ve společnosti P-D Refractories CZ a.s.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Štollerová, Radka ; Šťastný, Radek (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti ve sledovaném období 2012-2016 s pomocí jednotlivých finančních ukazatelů a na základě získaných výsledků navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení situace společnosti. První část obsahuje teoretická východiska, cíle a metodiku pro danou problematiku. Druhá část je věnována výpočtům finančních ukazatelů a jejich následná interpretace. Závěrečná část se zabývá vlastními návrhy řešení.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Lančová, Barbora ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku v letech 2012 – 2016 a následnými návrhy na zlepšení situace. Práce je rozdělena do několika částí. První část je zaměřena na formulaci cílů, po té následuje teoretická část, kde popíši vybrané metody finanční analýzy. Analýza současného stavu firmy bude provedena hned po teoretických východiscích a na konec budou samotné návrhy na zlepšení finanční situace.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Sedlák, Marek ; Smažil, Radek (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybraného podniku za období 2009 – 2016 na základě vybraných metod finanční analýzy a následně na návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část obsahuje hlavní cíl práce a metodiku, podle které bude cíl splněn. Ve druhé části jsou popsány základní teoretické poznatky z finanční analýzy. Třetí část se zabývá vybraným podnikem, kde jsou aplikovány vybrané metody. Závěr obsahuje opatření ke zlepšení dané situace podniku.
Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení
Teinerová, Marcela ; Pernica, Martin (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce představuje návrhy zajišťující zlepšení finančního stavu analyzovaného subjektu pomocí metod finanční analýzy. V první části jsou popsány teoretická východiska finanční analýzy. V druhé, praktické, části je vybraný subjekt obecně popsán a je provedena analýza současného finančního stavu organizace. Z jejich výsledků potom vychází doporučení pro zlepšení finanční situace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 681 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.