Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kritéria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách v podhůří Bílých Karpat
Kozlovsky Dufková, Jana
Větrná eroze, jev postihující především lehké výsušné půdy, se na několika místech České repoubliky vyskytuje i na půdách těžkých. Jednou z oblastí, kde se tato anomálie projevuje, je podhůří Bílých Karpat. Proces větrné eroze působí v tomto území převážně v zimním a předjarním období, kdy vlivem nízkých teplot dochází na zdejších půdách k výraznému rozpadu půdní struktury, a půdy, které by zrnitostně v jiných oblastech patřily mezi neohrožené, jsou zde větrnou erozí silně ohrožovány.
Hodnocení erodibility vybraných hlavních půdních jednotek (BPEJ) s využitím ke specifikaci faktoru erodovatelnosti v rámci RUSLE
Rosíková, Jana
Eroze půdy je jedním z nejvýznamnějších činitelů, způsobující změny v krajině, v poslední době především v negativním slova smyslu. V současnosti je v České republice ohrožena více než polovina ploch zemědělského půdního fondu, a to zejména vodní erozí. Cílem práce je zhodnocení náchylnosti vybraných hlavních půdních jednotek k vodní erozi prostřednictvím stanovení faktoru erodovatelnosti (K-faktoru), který je jedním ze vstupních parametrů revidované univerzální rovnice ztráty půdy (RUSLE). Pro pedologický průzkum a následné stanovení K-faktoru bylo vybráno 7 půdních typů, nacházejících se na zemědělské půdě v jižním okolí města Brna. Na základě hodnot faktoru K byla vytvořena mapa, znázorňující variabilitu území z hlediska rozdílné náchylnosti půdy k vodní erozi. S erozí je úzce spjata rozpadavost půdních agregátů a následná inkrustace půdního povrchu. V rámci práce byla vyhodnocena náchylnost vybraných půdních typů k destrukci půdní struktury. Dalším tématem, řešeným v diplomové práci, je porovnání současných půdních vlastností s historickými daty Komplexního průzkumu zemědělských půd, na jejímž základě byla vyhodnocena dynamika vývoje půdního prostředí v určitém časovém období.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.