Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 150 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komunikační mix - jeho význam pro informování a přesvědčování spotřebitele
Palátová, Karolína ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Komunikační mix - jeho význam pro informování a přesvědčování spotřebitele Cíle: Cílem této bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit současnou marketingovou komunikaci sportovního studia JOYfit, a to jak z pohledu zákazníků, tak i vedení studia. Na základě získaných výsledků pak budou vytvořeny návrhy a doporučení pro zlepšení marketingové komunikace studia, které by společnosti měly pomoci získat větší počet zákazníků. Metody: V této práci je pro zjištění současné marketingové komunikace nejdříve provedena analýza sekundárních dat a poté je použita metoda kvalitativního výzkumu pomocí hloubkových rozhovorů. Marketingová komunikace je nejprve zkoumána z pohledu managementu společnosti, poté z pohledu zákazníků. Výsledky: Na základě provedených rozhovorů bylo zjištěno několik nedostatků, které má sportovní studio JOYfit ve své komunikaci s klienty. Jsou sestavena možná doporučení a návrhy, díky kterým by došlo ke zlepšení marketingové komunikace. Návrh bude předložen vedení studia. Klíčová slova: Marketingová komunikace, propagace, reklama, marketingový výzkum, rozhovor, online, sociální sítě.
Pracovní spokojenost zaměstnanců ve vybrané organizaci
HALABICOVÁ, Kristýna
Cílem práce je rozbor motivačních a stimulačních prostředků ve vybrané organizaci, které mají vliv na pracovní spokojenost. Tento rozbor pomůže organizaci v oblasti řízení lidských zdrojů. Pro výzkum byl vybrán krajský úřad, který má okolo pět set padesáti zaměstnanců. Analýza byla provedena kvalitativními i kvantitativními metodami pomocí dotazníků a rozhovorů. Analýza měla za úkol zachytit reálnou situaci v oblasti pracovní spokojenosti a motivaci zaměstnanců na krajském úřadě. Měla za úkol vyhledat stěžejní problémy, které souvisí se spokojeností a motivací zaměstnanců. Situace byla na základě získaných dat vyhodnocen. Na základě získaných dat také byla navrhnuta opatření, která by zlepšila současnou situaci v oblasti odměňování a řízení pracovníků a tím zvýšila i jejich motivaci a spokojenost.
Redigování zpráv moderátory pořadu Studio ČT24
Šedivá, Tereza ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
Práce se zabývá funkcí moderátora ve zpravodajství České televize a tím, jaké kvality do vysílání ze své pozice přináší. V dnešní době práce moderátora ve veřejnoprávní televizi neobnáší pouze čtení předem připravených zpráv ze čtecího zařízení. Je žádoucí, aby moderátor během vysílání projevil také své znalosti. Prostřednictvím hloubkových rozhovorů s vybranými moderátory pořadu Studio ČT24 práce zkoumá, do jaké míry si dotyční upravují studiové úvody. Na příkladu ukázek vysílání ČT24 z jara 2018 také posuzuje, jak moderátoři vedou rozhovory s hosty (primárně při osobním kontaktu ve studiu, doplňkově i po telefonu). Veřejnoprávní médium klade na moderátora vysoké požadavky a právě při rozhovorech se projeví jeho přehled a předchozí pracovní příprava. V neposlední řadě se práce zaměřuje na to, zda moderátoři působí ve svém projevu přirozeně, jak zvládají improvizaci či krizové situace. Cílem práce je zjistit, jak velký má moderátor vliv na výsledný vzhled vysílání, jaké části vytváří sám.
Angažovanost vybraných církví v Českých Budějovicích v sociální práci a jejich pojetí sociální práce
HÁJEK, Petr
Cílem mé vlastní bakalářské práce je nastínit na základě studia odborné literatury historický vývoj (genezi) charitativní činnosti u jednotlivých předem vybraných církví, analyzovat význam a smysl charitativní činnosti v rámci společnosti i dané konkrétní církevní organizace. Zjistit současný rozsah, význam a perspektivy specifických forem sociální práce u vybraných církví nebo církve. Cíle chci dosáhnout prostřednictvím kvalitativních a polostrukturovaných rozhovorů s komunikačními partnery. Budu mít připravené otázky a v případě objevení nového a zajímavého tématu, zde bude prostor se mu plně věnovat, mít pro něj prostor. Od individuálních rozhovorů očekávám podrobné seznámení s problematikou vlivu církví na sociální práci ve městě České Budějovice obohacené o názory dobrovolných účastníků výzkumu. Identity lidí a názvy organizací, kde komunikační partneři pracují, zůstanou v utajení. Mám dohodu s nimi o zachování anonymity. Záznamy rozhovorů pořízené na mobilní telefon musí být na přání účastníku po přepisu do písemné podoby smazány. Přínosem mé bakalářské práce je zmapování obsahu a forem charitativní práce vybraných církví v historickém vývoji v souvislosti s potřebami dané společnosti na straně jedné a možnostmi církví na straně druhé. Za pomocí polostrukturovaných rozhovorů s vybranými příslušníky (věřícími) církve/církví chci zjistit, jakých forem současné církve používají prakticky v sociální práci, jak jsou z jejich pohledu efektivní (úspěšné) a jakou mají v současné společnosti perspektivu na daném stupni společenského vývoje a postavení církve či církví.
Fenomén důstojnosti jako součást existenciální stability seniora
Stromský, Martin ; Hartošová, Tereza (vedoucí práce) ; Dragomirecká, Eva (oponent)
Bakalářská práce na téma Fenomén důstojnosti jako součást existenciální stability seniora se zabývá fenoménem důstojnosti a jeho vztahem k existenciální stabilitě člověka. Pojetí důstojnosti je vnímáno jako vztah k fundamentálním hodnotám a principům v lidské společnosti. Existenciální stabilita je vyjádřením smysluplnosti života člověka. Bakalářská práce nabízí přehled legislativních a odborných východisek vztahujících se k důstojnosti a smyslu života v kontextu logoterapie. Úvodní teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, které s řešenou problematikou souvisejí, a jejich vztahu k hlavním zkoumaným pojmům. Praktická část se sestává z vymezení kvalitativního výzkumu, metod, které byly použity a významných zjištění. Praktická část je opřena o sondu do fenoménů pomocí kvalitativního výzkumu. Prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a jejich následné analýzy bylo zjišťováno, jaké je obsahové vymezení důstojnosti a její vztah k existenciální stabilitě seniora. Tato zjištění byla následně použita pro návrh koncepce sociální práce konkrétního zařízení. Cílovou skupinou byli senioři, kteří žijí v zařízeních typu dům s pečovatelskou službou.
Plánování a organzování sportovní akce v Milevsku
Korytová, Ludmila ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Holánek, Michal (oponent)
Název: Plánování a organizování sportovní akce v Milevsku Cíle: Hlavním cílem práce je vytvořit reálný podklad pro organizaci doposud nepořádaného závodu v moderní gymnastice, zjistit zájem klubů z České republiky o tento závod a popsat organizační postup při realizaci závodu. Metody: Pro získání potřebných informací při zpracování diplomové práce byla použita metoda elektronického dotazování pomocí dotazníku, jež byl vytvořen pro účely této práce. Dále byla využita metoda interview a SWOT analýza. Výsledky: Na základě dotazníkového šetření, interview, SWOT analýzy a studia organizačních postupů různých autorů byl sestaven postup pro organizaci netradičního závodu v moderní gymnastice. Po ukončení akce byl postup vyhodnocen, byla získána zpětná vazba od účastníků a diváků a byly sepsány úpravy vhodné pro organizaci závodu v dalších letech. Klíčová slova: Management, marketing, moderní gymnastika, dotazník, rozhovor, SWOT analýza
Rozhlasový medailon první slovenské premiérky Ivety Radičové
Vohlídal, Václav ; Lovaš, Karol (vedoucí práce) ; Maršík, Josef (oponent)
Bakalářská práce je složena ze dvou částí. Praktické části, která je přiložena zvláště ve formátu wav. a z teoretické části, která praktickou doplňuje a rozšiřuje. Cílem praktické části je přiblížit život a kariéru Ivety Radičové, bývalé slovenské premiérky a profesorky sociologie. Praktická část je koncipována jako publicistický rozhlasový příspěvek, který by mohl být vysílaný ve veřejnoprávním i soukromém rádiu. Příspěvek je koncipován jako rozhlasové pásmo. Kromě příspěvků autora a rozhovoru s Ivetou Radičovou obsahuje i jiné hlasy a archivní zvukové nahrávky. Teoretická část pak doplňuje natočený materiál, snaží se přiblížit teorii, ze které autor při zpracování vycházel. Dále se snaží představit samotný příspěvek autorovy cíle, a které problémy musel při a po vytváření příspěvku řešit. Práce obsahuje také scénář příspěvku a životopis Ivety Radičové ve formě přílohy.
Využití celebrity endorsement v rozhovorech v časopise ZOOT
Drachovská, Zuzana ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na využití celebrity v rámci propagace produktu, firmy či značky. Pro představu je zde zvolen konkrétní příklad, jehož komparace s podobnými ukázkami konkurence nastiňuje kritický pohled na fenomén celebrity endorsement a celebrit samotných. Stěžejní metodu práce tvoří zakotvená teorie s využitím opakovaného čtení a kódování. Tato metoda je v empirické části aplikována na rozhovory s celebritami z každého čísla časopisu ZOOT a následně jsou její výsledky vyhodnocovány ainterpretovány. Základním cílem práce je potvrdit či vyvrátit tvrzení, že časopis ZOOT využívá formu komunikace odlišnou od své přímé konkurence.
Sportovní interview a jeho specifika - se zaměřením na praxi v českých audiovizuálních médiích
Lichnovský, Tomáš ; Záruba, Robert (vedoucí práce) ; Macková, Veronika (oponent)
Interview je jednou ze základních metod novináře, což platí i pro oblast žurnalistiky sportovní. Prostřednictvím rozhovorů se sportovci získává redaktor informace, které následně sdílí se čtenáři, posluchači nebo diváky. Standardním žánrem inter- view se pak pořízený materiál stává tehdy, pokud se jej autor rozhodne zveřejnit v původní dialogické formě. Jak by měl v tomto ohledu vypadat ideální sportovní rozhovor? Jaké schopnosti by měl mít dobrý sportovní novinář? A jak se sportovce zeptat, aby neodpověděl "tak určitě"? Jakýkoliv výklad k tomuto tématu dosud v české akademické sféře neexistoval. Diplomová práce Sportovní interview a jeho specifika se na předešlé otázky snaží jako první nalézt fundované odpovědi. Prostřednictvím čtyř výkladových kapitol uvádí čtenáře do problematiky mediál- ních dialogů s osobami ze sportovního prostředí, přičemž důraz klade na oblast čes- kých audiovizuálních médií, kde sportovní interview nabývá nejvíce podob. Kromě rešerše příbuzné literatury a autorovy praxe sportovního redaktora je práce zalo- žena na rozhovorech s předními českými sportovními žurnalisty. Jejich postřehy a rady jsou nezbytnou součástí sepsané teorie. A co si myslí o sportovních redakto- rech a komunikaci s nimi samotní respondenti? Součástí textu jsou rovněž glosy čtyř českých sportovců...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 150 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.