Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 253 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vnitřní fungování České pirátské strany a její rozhodovací mechanismy
Volt, Adam ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Perottino, Michel (oponent)
Bakalářská práce se bude zabývat fungováním a rozhodovacími mechanismy České pirátské strany. Hlavním cílem práce je zjistit, jakou míru participace na rozhodování o stranických dokumentech mají řadoví členové. Právě pirátské strany jsou známé tím, že vnitřní předpisy umožňují členům velkou míru participace na stranických rozhodnutích. K zodpovězení cílů práce budou využity stanovy strany a další vnitřní předpisy, stranické dokumenty, diskuse na Fóru Pirátské strany a koncepty vnitřní struktury a rozhodování stran tak, aby bylo možné definovat základní znaky fungování a rozhodování pirátské strany.
Alkohol a rozhodování
LYGA, Michal
Bakalářská práce Alkohol a rozhodování se věnuje vybraným psychologickým teoriím zkoumajících vliv alkoholu na chování a rozhodování jedince se zaměřením na fenomén zvaný alkoholová krátkozrakost. Cílem této teoretické práce je popsat z různých hledisek, jak alkohol působí na organizmus a psychiku člověka a jak tím mění jeho obvyklý způsob rozhodování. Stěžejní část práce je věnována především teorii AME (Alcohol Myopia Effect), která vychází z premisy, že u jedince při akutní intoxikaci alkoholem nastává výrazné zúžení jeho kognitivní sféry a tím se z jeho rozsahu percepce ztrácejí důležité inhibující podněty, které by jinak zabránily různému typu riskantního či jinak deviantního chování. Teorie AME je zde rozebírána z několika perspektiv a je porovnávána s alternativními teoriemi zkoumající účinky alkoholu na jedincovo rozhodování.
Rozhodovací proces florbalistů při nákupu florbalového vybavení
Pražan, Martin ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Rozhodovací proces florbalistů při nákupu florbalového vybavení Cíle: Hlavním cílem práce je prostřednictvím výzkumu získat odpovídající informace o zákaznících florbalového vybavení. Popsat jejich chování na českém trhu, co je ovlivňuje a jaký je jejich rozhodovací proces a následně poskytnout doporučení pro zlepšení obchodu s florbalovým vybavením. Metody: Práce využívá metodu kvantitativního výzkumu, konkrétně elektronické dotazování. Dotazník v jeho elektronické podobě byl sdílen na sociálních sítích, Facebook a Instagram a byl rozeslán do emailových schránek představitelů florbalových klubů, kteří dotazník rozšířili mezi členy svých ligových klubů, kteří tvoří primární cílovou skupinu. Výsledky: Výsledky výzkumu rozhodovacího procesu florbalistů při nákupu florbalového vybavení vypovídají o přerozdělení tuzemského trhu předních florbalových značek, informují o finanční investici, kterou respondenti každoročně do florbalu investují a především, kdy tyto investice jsou schopni provést. Výsledky nám nastiňují realitu florbalového trhu. Jsme schopni lépe určit tržní potenciál. Získané informace mohou výrazně pomoci florbalovým značkám a obchodním řetězcům, které tyto značky poskytují koncovým zákazníkům. Klíčová slova: florbal, rozhodování, vybavení
Jak probíhá rozhodování o výběru organizovaných volnočasových aktivit dětí mladšího školního věku?
PETROVÁ, Marie
Hlavním cílem této diplomové práce je objasnit skutečnost, kdo nebo co rozhoduje u dětí mladšího školního věku o jejich organizovaných volnočasových aktivitách. V teoretické části se zabývám faktory a vlivy, které na dítě mohou působit a ovlivňovat jej. Dále se zabývá styly výchovy a rodinou jako takovou, která má jako jeden z činitelů na dítě významný vliv ve všech směrech. Teoretická část poskytuje náhled, který umožní propojit a pochopit jednotlivé aspekty, které mohou mít na rozhodování vliv. Výzkumná část v podobě kvalitativního výzkumu (zakotvená teorie, dvě ohniskové skupiny) představuje scénáře rozhodování.
ROLE NEINSTITUCIONALIZOVANÉHO SOUKROMÉHO KAPITÁLU V PODMÍNKÁCH NOVĚ ZAKLÁDANÝCH PODNIKŮ A JEJICH ROZVOJOVÝCH FÁZÍ
Skalická, Martina ; Dostál, Petr (oponent) ; Kožená, Marcela (oponent) ; Živělová, Iva (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá charakteristikami Business Angel investorů působících v České republice a identifikuje jejich přístupy k hodnocení podnikatelských projektů. Výzkum vychází z primárních dat získaných na základě přímého dotazování aktivních Business Angel investorů. Zjišťovány jsou charakteristiky Business Angel investorů a jejich přístupy k hodnocení a monitoringu investičních projektů. Business Angel investoři byli také dotazováni, jak vnímají podmínky vnějšího prostředí. Témata a otázky v rozhovorech vyplývaly z široké rešerše odborné literatury věnující se dané oblasti. Na základě výsledků dotazování byl zpracován eliminační model zachycující preference jednotlivých Business Angel investorů. Výstupem modelu je určení pravděpodobnosti, že projekt usilující o financování ze strany Business Angel investorů nebude odmítnut bez hlubšího zkoumání. Objasnění mechanismu rozhodování Business Angel investorů a návrh eliminačního modelu jsou přínosem jak pro rozvoj ekonomické teorie tak i podnikové praxe. Model představuje inovativní nástroj pro podnikatele usilující o financování neinstitucionalizovaným soukromým kapitálem, jak nastavit parametry svých projektů, aby zvýšili pravděpodobnost, že Business Angel investor projekt podrobí procesu due diligence, tedy procesu podrobného zjišťování informací, které jsou nezbytné pro konečné investiční rozhodnutí.
The Truth Behind the Lies: The Experiment
Harutyunyan, Mikayel ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Matoušek, Jindřich (oponent)
Tato bakalářská práce představuje ekonomický experiment, který zkoumá vzorce nečestného chování studentů druhého stupně na základní a střední škole. Studenti vyplnili osobnostní inventáře týkající se Velké Pětky a Temné Triády, za což byli následně odměněni. Jako odměna fungovaly sladkosti a jejich počet byl určen hodem kostkou. Výsledky hodů byly známé jen jednotlivým účastníkům, mohli se tudíž rozhodnout, zda zalžou, nebo budou mluvit pravdu o tom, co jim padlo. Následná analýza odhalila, že určitá část účastníků podváděla, ale někteří si nenárokovali plnou výši odměny. Apel na poctivost jsme shledali neefektivním ve snižování počtu podvodů. Dále jsme objevili pozitivní korelaci mezi narcismem, extraverzí a podváděním. Na druhou stranu otevřenost vůči zkušenosti, neurotismus a morálnost, jeden z aspektů přívětivosti, s podváděním korelují negativně. Jednotlivci s horšími akademickými schopnostmi podvádějí méně, naopak ti, kteří dosahují lepších výsledků v testu kognitivní reflexe, podvádějí více. Mimoto indikátory "nestabilního" rodinného zázemí (rozvedení nebo nezaměstnaní rodiče) jsou spojeny s vyšší mírou podvádění, efekt stabilnějšího rodinného zázemí je nejasný. Konečně, zdá se, že ženy si raději odpustí možnost vybrat si plnou výši odměny a místo toho podvádí jen částečně. Celkové výsledky...
Teorie prospektu: Základní principy a pojmy
Fojtů, Kateřina
Klasická a neoklasická ekonomická teorie považuje člověka za racionální osobu, která se rozhoduje logicky a maximalizuje svůj užitek. Co když tomu tak není? Lidé, kteří se rozhodují v reálném světě, nikdy nebudou dokonale informováni o produktu či službě, kterou si chtějí koupit. V reálném světě není člověk racionální. Je ovlivněn svými emocemi, náladami, tím, jak mu byla informace podána. Vlivů, které člověka ovlivňují, je tedy mnoho. A rozhodně ani jeden z nich nevede k tomu, že by člověk maximalizoval svůj užitek na základě racionálních rozhodnutí. Naopak lidé se snaží nějakým způsobem eliminovat riziko, které podstupují. Každé rozhodnutí, které učiníme, s sebou nese jisté riziko. Toto riziko se snažíme eliminovat a to především informacemi, které se snažíme před učiněním rozhodnutí nashromáždit. Rozhodovací proces se vždy odvíjí od nashromážděných informací a způsobem prezentace těchto informací, ať už se rozhodujeme o tom, zda pojedeme na dovolenou, nebo který notebook si koupíme. Jedná z takovýchto teorií zabývající se rozhodováním v podmínkách rizika a nejistoty je teorie prospektu. Autory této teorie jsou Amos Tversky a Daniel Kahneman, kteří poprvé představili teorii prospektu v článku Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk (1979). Cílem tohoto článku je popsat seznámit čtenáře se základními principy této teorie a základními pojmy, které jsou s ní spojeny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 253 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.