Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 218 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Finanční analýza stavebního podniku
Juřička, Adam ; Ondrušková, Eva (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vyhotovit finanční analýzu společnosti MSO Trade a.s. v období 2012-2016. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je teoreticky definována finanční analýza, její záměr, uživatelé, dále byly definovány zdroje dat a metody použité pro posouzení finanční situace. V bakalářské práci byly použity absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. V druhé části byla sestavena případová studie vybraného podniku., pomocí metod popsaných v teoretické části. Na základě výstupů z finanční analýzy byla sestavena celková shrnutí, ze kterých vychází doporučení pro další směřování podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Seidl, Jakub ; Kožoušek, Tomáš (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace v průmyslovém podniku P-D Refractories CZ a.s. za roky 2011 až 2016 a návrhy na její zlepšení. První kapitola bakalářské práce je zaměřena na cíle, metody a postupy práce. Druhá část se zabývá informacemi o společnosti a teoretickými východisky pro finanční analýzu. Třetí kapitola obsahuje již samotnou analýzu a hodnocení stavu společnosti. Poslední kapitola přináší vlastní návrhy na zlepšení situace ve společnosti P-D Refractories CZ a.s.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Mitevová, Vanesa ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu společnosti SPEA Olomouc, s.r.o. za období 2012–2016. Práce se skládá ze dvou částí, kde první část je zaměřena na teoretickou část analýzy a charakteristiku zmiňované společnosti. Druhou částí je už samotná analýza podniku pomocí konkrétních metod finanční analýzy a zhodnocení její výsledné finanční situace. Následně jsou výsledky z analýzy porovnány s doporučenými hodnotami a s konkurencí.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Lančová, Barbora ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku v letech 2012 – 2016 a následnými návrhy na zlepšení situace. Práce je rozdělena do několika částí. První část je zaměřena na formulaci cílů, po té následuje teoretická část, kde popíši vybrané metody finanční analýzy. Analýza současného stavu firmy bude provedena hned po teoretických východiscích a na konec budou samotné návrhy na zlepšení finanční situace.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Fojtíčková, Michaela ; Metelka, Tomáš (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
V této bakalářské práci „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zkoumá finanční situace společnosti XY, s.r.o. v letech 2012 – 2016. První část uvádí cíle a metody bakalářské práce a teoretická východiska finanční analýzy. Následuje praktická část, kde jsou uvedeny základní údaje o podniku, a je proveden samotný rozbor finanční situace podniku. V poslední části jsou předloženy vlastní návrhy na zlepšení problematických částí, které byly zjištěny v praktické části.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení
Drahozal, Marek ; Martin, Zdeněk (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti PROBAS, spol. s r. o. v letech 2012 až 2016. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska z odborné literatury, ve druhé části je představena vybraná společnost a následně provedena strategická a finanční analýza. V poslední části jsou na základě výsledků provedených analýz provedena opatření, která povedou ke zlepšení finanční situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Pisařovicová, Klára ; Papoušková, Martina (oponent) ; Strnadová, Michala (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku Solitea Česká republika, a.s. Výsledků hodnocení situace podniku bylo dosaženo aplikací metod finanční analýzy a údaje potřebné pro jednotlivé metody byly získány z účetních výkazů z období let 2013-2017. Práce obsahuje tři stěžejní části. První část obsahuje teoretická východiska, která jsou následně aplikována ve druhé, praktické části. Na základě získaných výsledků z analýzy jsou ve třetí části práce navrhnuty řešení pro zlepšení stávající situace.
Měření a hodnocení výkonnosti podniku
Maková, Monika ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na měření a hodnocení finanční výkonnosti vybrané společnosti v letech 2012-2016. Dělí se na teoretickou část, ve které jsou popsány vybrané metody finanční analýzy. Dále na analytickou, kde se pomocí vzorců uvedených v teoretických východiscích vypočítají hodnoty jednotlivých ukazatelů. Po výpočtech a vyhodnocení těchto výpočtů budou navrženy v poslední části práce opatření ke zlepšení stávající situace.
Hodnocení finanční situace obchodního závodu a návrhy na její zlepšení
Mejdr, Matouš ; Štarman, David (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti UO TEX, s.r.o. za období 2013–2016. Hodnocení je provedeno za pomoci vybraných metod finanční a strategické analýzy. Na základě výsledků jsou následně navrhnuta řešení, která by měla vést ke zlepšení finanční situace obchodního závodu.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Kořínková, Michaela ; Vyrůbalíková, Ivana (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce pomocí analýzy vyhodnocuje finanční situaci a výkonnost podniku Metal Working CZ, s.r.o. v letech 2011- 2016. V teoretické části jsou objasněny zdroje informací pro finanční analýzu, metody, které byly použity a cíle finanční analýzy. Praktická část popisuje základní informace o podniku a dále prakticky aplikuje metody finanční analýzy. Jsou zde použity výpočty ukazatelů a následná interpretace jejich výsledků. Na základě zjištění těchto výsledků byly navrženy řešení, které by mohly napomoci ke zlepšení finanční situace podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 218 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.