Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Krajkářství v Čechách v 17. a 18. století
Čížkovská, Zdeňka ; Sojka, Jaroslav (vedoucí práce) ; Czumalová, Petra (oponent)
Krajkářství v Čecháv v 17. a 18. století Hlavním tématem této bakalářské práce je pojednat o krajkářské tradici v Čechách v průběhu 17. a 18. století a to jak na základě již zveřejněných studií, tak také za pomoci historických portrétů. Práce obsahuje i stručný nástin historie krajkářství a samozřejmě pojednává o krajkářství a typech krajek v ostatních zemích Evropy. Právě na tradici okolních zemí české krajkářství navazovalo a dokázalo ji uzpůsobit požadavkům domácího prostředí. Krajky byly neodmyslitelnou součástí oděvu, proto je tato práce doplněna také o vývoj módy, zaznamenaný od renesance po módu 18. století.
Rokoková a druhorokoková kachlová kamna v reprezentačních prostorách Nového paláce Pražského hradu
Kalousková, Jana ; Sojka, Jaroslav (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Cílem práce je souborné přiblížení kachlových kamen tvořících nedílnou součást vybavení Pražského hradu a pocházejících především z doby Marie Terezie a Ferdinanda V. Dobrotivého. Vedle kamen rokokových z poloviny 18. století se práce též zabývá kamny z poloviny 19. století, zhotovenými ve stylu tzv. druhého rokoka. Ty jsou na první pohled jemněji provedené v marnotratné hybnosti eklektického tvarosloví. V jednotlivých, logicky na sebe navazujících kapitolách, se práce bude detailně věnovat každému z kachlových těles, jejich problematice a případné návaznosti na jiná kamna v jiných Habsburských rezidencích ale také na šlechtických sídlech v České republice. Kapitoly budou řazeny dle umístění kamen v konkrétních místnostech, které se až na výjimky nacházejí v Jižním křídle Pražského hradu, běžně návštěvnicky nepřístupných. Většina kamen je postavena z kachlů polévaných bílou glazurou se zlacenými, v různé výšce provedenými reliéfy. Převažují pro tu dobu typické motivy rokají, bohatě zvlněných volutových prvků či zavěšené festony a girlandy. Práce se stává o to více potřebnou, oč méně jsou běžně přístupné Staré reprezentační prostory Pražského hradu. Lze tedy předpokládat, že doplní dosavadní poznání uvedené problematiky kamnářství českého baroka, rokoka a druhého-rokoka. Klíčová slova Pražský hrad,...
Umění papíru- papír jako svébytný materiál ve výtvarném umění
HESOVÁ, Ivana
Jako téma svojí bakalářské práce jsem si zvolila Umění papíru - papír jako svébytný materiál ve výtvarném umění. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část podá informace o papíru, o historii jeho vzniku a jeho nezastupitelné roli v současném výtvarném umění. Seznámí nás s některými výtvarnými umělci, pro které je papír preferovaným materiálem. V krátkosti nám přiblíží fenomén čínského stínového divadla, které je s tématikou papíru úzce spojeno. V praktické části je zrealizováno představení stínového divadla s námětem inspirovaným klasickým dílem dějin umění.
Umění jako interpretační proces
KODÝTKOVÁ, Ludmila
Práce se zabývá významem umění v interpretačním procesu biblických témat. Rozebírá obraz Ignáce Viktoriina Raaba ?Ježíšova rozmluva s Nikodémem? a srovnává ho s odpovídajícím textem z Janova evangelia (Jan 3,31?21). Nalézá se zde interpretace daného biblického textu včetně srovnání ekumenického překladu bible a Jeruzalémské bible. Daná část textu evangelia je podrobně rozepsána a analyzována. Část zabývající se obrazem předkládá obraz doby a specifikaci uměleckého směru baroko a rokoko. Přináší informace o autorově životě a jeho díle. Podrobně rozebírá obraz po stránce umělecké. V poslední částí práce se nachází porovnání obrazu a evangelia.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.