Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,033 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komunitní centrum Petrovice
Flašková, Veronika ; Lipka, Miroslav (oponent) ; Eliáš, Luboš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh souboru staveb z vápeno konopného kompozitu. Čtyři rodinné domy různých dispozic jsou doplněny o stavbu občanské vybavenosti. Objekty jsou jedno až třípodlažní. Kompozit, ze kterého jsou stavby navrženy, umožňuje razantní snížení uhlíkové stopy ve stavebním průmyslu. Návrh se zabývá různými konstrukčními systémy, využívající vápeno konopný kompozit jako výplň stěn. Je užito dřevěného nosného rámu s monoliticky řešeným kompozitem a železobetonového skeletu, vyplněného prefabrikovanými bloky. Objekty jsou nepodsklepené. Rodinné domy jsou zastřešeny pultovou vazníkovou střechou, objekt občanské vybavenosti sedlovou vazníkovou střechou.
Stavebně technologický projekt výstavby komplexu RD SLAVKOV - Pod Zlatou horou
Hořínková, Dita ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu 1. etapy stavby „Komplex RD Slavkov, Pod Zlatou horou“. Jedná se o 4 dvojdomky, celkem tedy 8 RD. Práce řeší technologické předpisy pro vrchní stavbu vč. zastřešení, studii realizace stavebně technologického projektu, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů a kontrolní a zkušební plán. Dále je pro celou stavbu zpracován časový a finanční plán ve dvou variantách, a to pro postupnou a proudovou metodu výstavby, a podrobný časový harmonogram pro jeden dvojdomek. Pro stavbu je dále zpracována technická zpráva zařízení staveniště doplněna o výkresovou část, položkový rozpočet stavební části RD, hluková studie a specializace zaměřená na fotovoltaický systém, který je navržený v PD, s alternativním řešením použití solárních kolektorů. Součástí DP je také případová studie postupu výstavby zaměřená na postupnou a proudovou metodu výstavby.
Vliv použití ekologických stavebních materiálů na náklady stavebního díla
Rutarová, Hana ; Roudná,, Veronika (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
V této diplomové práci bude řešena problematika ekologických stavebních materiálů a jejich použití při tradiční výstavbě. První část bude věnovaná seznámení se s terminologií a teorií vybraných tradičních a ekologických stavebních materiálů. Druhá část bude věnovaná praktickému řešení dané problematiky, tedy tvorbě analýzy SBToolCZ, která bude vyhotovena ve dvou variantách – v první podle původní projektové dokumentace a ve druhé podle její pozměněné podoby s použitím ekologických stavebních materiálů. Ve druhé kapitole praktické části práce bude sestaven položkový rozpočet pro ty oddíly, kterých se změna použitých materiálů dotkne. Obě varianty projektové dokumentace tak budou cenově porovnány.
Analýza tržní ceny nemovitostí v příhraničních regionech
Chromčáková, Marcela ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je analýza tržní ceny nemovitostí v příhraničních regionech České republiky, Slovenska a Rakouska. Na základě sběru potřebných dat o dostupných nemovitostech a lokalitách jsou vytvořeny databáze, ve kterých jsou nemovitosti členěny dle typu, dispozice a velikosti dané lokality. Z tohoto datového modelu jsou vypočteny průměrné tržní ceny nemovitostí, které jsou poté srovnány v rámci příhraničních regionů. V těchto výstupech je však zohledněna i struktura databáze, kdy v ceně nemovitosti jsou promítnuty různé vlastnosti objektu. Pozornost je zaměřena především na ty, které mají vyšší váhu a mohou tak cenu významně ovlivnit. Při vyhodnocení bylo přihlédnuto i k ostatním faktorům, které mohou mít vliv na výši tržní ceny.
Energetická náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Horáčková, Leona ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení budov s téměř nulovou spotřebou energie. Teoretická část shrnuje obecné požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dále pojednává o dalších kategoriích budov z hlediska energetické náročnosti a o vlivech a činitelích působících na energetickou náročnost budov. Výpočtová část porovnává tři různé konstrukční systémy navrženého rodinného domu z hlediska energetické náročnosti pomocí energetického posudku a průkazů energetické náročnosti budov.
Objekt pro bydlení – nosná železobetonová konstrukce
Hejl, Zbyněk ; Buřič, Pavel (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení železobetonové nosné konstrukce rodinného domu. Model nosné konstrukce je zpracován v programu SCIA Engineer. Vybrané železobetonové prvky jsou posouzeny v souladu s ČSN EN 1992 – 1 -1. Součástí diplomové práce je i technická zpráva a výkresy tvaru a výztuže.
Zdroje cen pro porovnávací způsob ocenění rodinných domů v jižní části okresu Brno-venkov
Kopr, Radim ; Cupal, Martin (oponent) ; Jandásková, Tereza (vedoucí práce)
V diplomové práci „Zdroje cen pro porovnávací způsob ocenění rodinných domů v jižní části okresu Brno–venkov” bude deset totožných rodinných domů oceněno nejprve na základě nabídkových, bez přihlédnutí k cenám realizovaným, a poté na základě realizovaných cen. Na základě vstupní databáze nemovitostí v okresu Brno-venkov bude vytvořeno deset databází srovnávacích nemovitostí v jižní části okresu Brno – venkov. Těchto deset databází bude přiřazeno k totožným deseti rodinným domům nejprve s nabídkovými cenami a poté s cenami realizovanými. Zmíněných deset totožných RD bude poté, ve vzniklých dvaceti databázích, oceněno přímou komparativní metodou ocenění. Nejdříve na základě nabídkových cen, jejichž zdrojem je zmíněná vstupní databáze nemovitostí, a poté na základě cen realizovaných, jejichž zdrojem jsou cenové údaje z kupních smluv evidovaných na katastru nemovitostí pro Jihomoravský kraj. Výsledky databází – ceny obvyklé, budou následně analyzovány a vyhodnoceny. Poté budou výsledky interpretovány a budou diskutovány rozdíly mezi obvyklými cenami a vstupními daty ze vstupní databáze.
Analýza vlivu zateplení na obvyklou cenu rodinného domu ve vybrané lokalitě
Bulíček, Jakub ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Tesařová, Zdeňka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlivem zateplení rodinného domu na náklady spojené s vytápěním a vlivem na cenu obvyklou rodinného domu. V teoretické části diplomové práce jsou uvedeny základní pojmy o teple, tématika energetické náročnosti budov, způsoby zateplení, druhy tepelných izolací, vývoj tepelných vlastností zdiva a oceňování. V praktické části je navrženo několik variant úsporných opatření a jsou zde uvedeny výpočty tepelných ztrát stávajícího stavu i nově navržených variant. Následně je provedeno posouzení úspory energie, doba návratnosti a vliv na cenu obvyklou rodinného domu.
Rodinný dům s provozovnou
Vaňková, Radka ; Struhala, Karel (oponent) ; Košíčková, Ivana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dvoupodlažního, částečně podsklepeného rodinného domu s provozovnou kadeřnictví. Objekt je v mírně svažitém terénu. Kadeřnictví je situováno v přední části objektu se vstupem z východní strany. Je řešeno jako bezbariérová jednopodlažní provozovna. V přední části budovy je také garáž. Ta je napojena na obytnou část budovy přes zádveří. Vstup do obytné části domu je ze severu. Bytová část je složena ze dvou nadzemních podlaží s částečným podsklepením, kde je umístěno technické zázemí. V 1.NP je kuchyně spojená s obývacím pokojem, ostatní pobytové místnosti se nacházejí ve druhém nadzemním podlaží.
Rodinný dům na Nových Dvorech
Truhlář, Jan ; Vacenovská, Veronika (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro provádění stavby pro rodinný dům na Nových Dvorech. Rodinný dům je navržen částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Jedná se o samostatně stojící objekt tvaru L. Zastřešen částečně plochou a částečně sedlovou střechou. Zdivo nad terénem je z tvárnic Porotherm, zdivo pod terénem je navrženo ze ztraceného bednění objekt je zateplen systémem ETICS . Založení domu je navrženo na betonových základových pasech. Stropy jsou navrženy jako železobetonové desky. Schodiště bude železobetonové. Krov je navržen jako hambálková soustava. Střešní krytina bude skládaná betonová taška. Plochá střecha je navržena vegetační.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,033 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.