Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,721 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nevlastní mateřství v českém kontextu
Skálová, Barbora ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Ezzeddine, Petra (oponent)
Tématem této diplomové práce je nevlastní mateřství, konkrétně jeho realizace na pozadí vztahu žen s muži, kteří již mají dítě či děti z předchozího vztahu. Základním motivem mé práce je poukázat na konstruovanost několika konceptů, které bývají považovány za přirozené, dané či neměnné, a které často představují velice konkrétní a normativně laděné scénáře pro participující na těchto konceptech, a to zejména v závislosti na jejich pohlaví. Nevlastní mateřství zde chápu jako koncept, který v praxi mnohé z kulturně daných norem narušuje a který má potenciál obohatit kritické diskuze o rodině, reprodukci či mateřství a rodičovství obecně. Základním materiálem jsou poznatky získané prostřednictvím narativních rozhovorů, které doplňují představené teoretické diskuze reprezentující konstruktivistické paradigma.
Levorukost a její akceptování v současném školství a rodinách
Svobodová, Libuše ; Vančata, Václav (vedoucí práce) ; Ehler, Edvard (oponent)
NÁZEV: Levorukost a její akceptování v současném školství a rodinách AUTOR: Libuše Svobodová KATEDRA: Katedra biologie a environmentálních studií VEDOUCÍ PRÁCE: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. ABSTRAKT: Diplomová práce s názvem Levorukost a její akceptování v současném školství a rodinách navazuje a doplňuje Bakalářskou práci s názvem Problematika levorukosti ve vývoji dětí a mládeže - historie, současnost a perspektivy. První a druhá kapitola teoretické části diplomové práce se hlouběji zaměřuje na charakteristiku stylů levorukého písma, výhody a nevýhody levorukého psaní, vhodné psací pomůcky, zasedací pořádek ve třídě, organizaci pracovního prostředí a metodiku psaní. Třetí kapitola je věnována zkouškám laterality se zaměřením na horní končetinu, dolní končetinu, oko a ucho, testovacím úkolům, jejich podmínkám průběhu a vyhodnocení. Poslední čtvrtá kapitola teoretické části se věnuje centrální nervové soustavě, přesněji mozku a jeho asymetrické anatomii, funkci, řízení pohybů horní končetiny a motorickému vývoji horní končetiny. Praktická část diplomové práce je složena z pěti výzkumů. První výzkum ověřuje výskyt leváků na základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií a následně zjištěné hodnoty porovnává s předchozí bakalářskou prací. Druhý výzkum testuje pomocí zkoušek laterality...
Rodičovství osob s Aspergerovám syndromem
Štekerová, Lucie ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Felcmanová, Lenka (oponent)
Tato práce se zabývá dospělými osobami s Aspergerovým syndromem, konkrétněji tématikou rodičovství. Vzhledem k tomu, že i tito lidé, jako všichni ostatní, mají právo na to mít děti a být rodiče, zaměřuje se tato práce na to, jak se k této problematice staví samotní lidé s Aspergerovým syndromem. V teoretické části je nejprve představena charakteristika Aspergerova syndromu, samotné projevy a průběh diagnostiky. Dále je popsáno období dospívání a dospělosti. V poslední řadě se práce věnuje tematice podpory osob s Aspergerovým syndromem. Ve výzkumné části je uveden cíl práce, který zjišťuje, co pro osoby s Aspergerovým syndromem znamená rodičovství a rodina, a dále také to, zda je v České republice nabízena osobám s Aspergerovým syndromem nějaká podpora, která je zaměřena na problematiku rodičovství či výchovu dětí. Pro tvorbu práce byla zvolena kvalitativní forma výzkumu, v němž byla využita metoda dotazování, konkrétněji rozhovory, které na žádost informantů probíhaly distanční formou. Dále je uvedena charakteristika výzkumného vzorku, kterým byly dospělé osoby s Aspergerovým syndromem, proces zpracování dat, kdy byly k jednotlivým výrokům přiděleny kódy, které byly přiřazeny k jednotlivým kategoriím. V závěrečné části práce jsou shrnuty výsledky. Bylo zjištěno, že rodina jsou pro osoby s...
Vývoj a výchova dítěte s duálním smyslovým postižením z pohledu matky
Zvelebil, Maxmilián ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem a výchovou v rodinách, kde se narodilo dítě s duálním smyslovým postižením, a to z pohledu matky. Práce si klade za cíl analyzovat životní příběhy vybraných matek dětí s tímto druhem postižení, prozkoumat, jak probíhal vývoj a výchova hluchoslepých dětí z různých úhlů pohledu (pedagogického, psychologického aj.). Autor práce se snaží zjistit, jaký měly matky způsob prožívání a chování jak během těhotenství, tak i po narození dítěte a v dalších životních etapách, jak probíhala akceptace handicapovaného dítěte v rodině (příp. i mimo ni). Práce dále zkoumá reakci matek (i jiných osob) na narození dítěte s postižením, mapuje následný průběh vývoje a výchovy v jednotlivých obdobích života. Předmětem zájmu jsou konkrétní způsoby, s jejichž pomocí matky své děti rozvíjely během různých aktivit (hry, rozvíjení kompenzačních smyslů, budování komunikačního systému, otázka samostatnosti hluchoslepých dětí atd.). Pozornost je rovněž věnována vývojovým odchylkám dětí s duálním senzorickým postižením, ať již v citové, sociální či kognitivní oblasti vývoje. Také jsou nastíněny možnosti vzdělávání hluchoslepých. Příběhy jsou pak komparovány mezi sebou i s vybranými zahraničními zdroji a závěrem jsou navržena praktická doporučení. V práci je použit kvalitativní výzkum. Za účelem...
Postavení sourozenců v rodině s dítětem s postižením
Šolaja, Tatiana ; Bartoňová, Miroslava (vedoucí práce) ; Hádková, Kateřina (oponent)
Práce se zabývá postavením sourozenců v rodině s dítětem s postižením. V teoretické části je nastíněna problematika rodiny, její definice a funkce, přístupu rodičů k dítěti, výchovy a role intaktního sourozence v rodině s dítětem s postižením. Ve druhé polovině teoretické části se práce věnuje dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, uvádí přístupy k inkluzivnímu vzdělávání, charakterizuje specifika jednotlivých postižení, která jsou relevantní pro výzkumnou část a definuje soužití s dítětem s postižením z pohledu intaktního sourozence. Cílem práce bylo zjistit, jak sami sourozenci reflektují vliv soužití se sourozenci s postižením na vlastní vývoj a na svou budoucnost. Výzkum byl založen na základě analýzy prostudované literatury a kvalitativního výzkumu s prvky zakotvené teorie. Za hlavní výzkumnou techniku byla zvolena technika polostrukturovaného rozhovoru, který byl proveden s pěti sourozenci osob s postižením ve věku mladých dospělých. Díky zvolené metodice se podařilo získat celkový vhled do problematiky intaktních sourozenců žijících v rodině s dítětem s postižením. Výpovědi sourozenců poskytly informace o subjektivním vnímání funkcí jejich rodiny jako celku i jednotlivých členů, specifikách spojených s vyrůstáním v rodině s dítětem s postižením a o vlivu soužití na budoucnost...
Fungování dobrovolnictví v rámci rodiny
Radová, Markéta ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent)
Diplomová práce zkoumá fungování dobrovolnictví v rámci rodiny. V teoretické části se zabývá definováním pojmů, které souvisí s vymezením pojmů dobrovolnictví, a rešerší zahraniční literatury, jež se věnuje zkoumání dobrovolnictví v rodině. V empirické části je provedeno kvalitativní šetření metodou zakotvené teorie. Pomocí hloubkových rozhovorů jsou dotazováni členové tří rodin, v nichž se věnuje dobrovolnictví více než jeden člen rodiny. Cílem této práce je přispět k poznání toho, jak funguje dobrovolnictví v rámci rodiny, konkrétně přenos dobrovolnictví v rodině. Na dobrovolnictví se nejčastěji pohlíží jako na individuální aktivitu a rozhodnutí jednotlivce. Tato práce poukazuje na podstatný rodinný rozměr dobrovolnictví, který většina studií opomíjí. Zkoumání přenosu dobrovolnictví v rodině z pohledu všech členů domácnosti přináší jedinečný pohled na to, jak každý člen rodiny dobrovolnictví vnímá, jakým způsobem a z jakých důvodů se zapojuje nebo naopak proč se nezapojuje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,721 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.