Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,698 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv novinářské profese na osobní život novinářů a novinářek
Krejčí, Eva ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Reifová, Irena (oponent)
v českém jazyce Tato diplomová práce se zaměřuje na téma vlivu novinářské profese na osobní, soukromý a rodinný život novinářů a novinářek. Cílem je nalézt různé přístupy, s jakými přistupují lidé zaměstnaní v médiích ke své práci a skloubení osobního života se zaměstnáním, stejně jako identifikace a popsání případných rozdílů v přístupech mezi muži a ženami. Metodou kvalitativního výzkumu jsou polostrukturované rozhovory následně podrobené analýze skrze zakotvenou teorii. Vzorek respondentů složeny z mužů i žen, kteří v období vzniku práce pracují v médiích různých typů, zaměření i dosahu má napomoci komplexnímu náhledu na věc.
Dopady užívání návykových látek na fungování rodiny
Knor, Tomáš ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Kolomoiets, Maksym (oponent)
V bakalářské práci se zabývám dopadem drogové závislosti dítěte na fungování rodiny jako celku. Rodina, vystupující v práci jako subjekt mého zkoumání, je v práci představena jako sociální jednotka, která je negativně ovlivněna individuální drogovou závislostí dítěte. V rámci práce jsou proto na základě základních rodinných funkcí zkoumány možné důsledky, které z drogové závislosti vyplývají. Jedná se například o problematiku týkající se sociální izolace rodiny, resocializace závislého jedince, změny výchovného stylu, dopadu na emocionální prostředí domácnosti či nástupu bezpečnostních opatření za účelem kontroly jedince. Kvůli tomu je v teoretické části práce popsána základní terminologie týkající se otázky drog a rodiny. V kapitole teoretické části zaměřující se drogovou závislost uvnitř rodiny dochází k propojení terminologie za účelem snazšího pochopení a interpretace metodologické části. Pro získání podrobnějších a hlubokých dat, která mi pomohou k pochopení souvislostí, jsem v metodologické části zvolil kvalitativní techniku polostrukturovaného rozhovoru s biografickým aspektem. Samotný rozhovor byl prováděn nikoliv se závislým členem, ale s jiným příslušníkem rodiny, který s ním na začátku drogové závislosti sdílel jednu domácnost. Díky následné analýze a interpretaci dat jsem dospěl k...
Mateřství z pohledu žen tří generací
Švejdová, Martina ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Vlčková, Kamila (oponent)
Tématem této práce je porovnání vnímání rodinné politiky a jejích nástrojů z pohledu matek 3 generací. Zajímá nás, jak tyto ženy hodnotí rodinnou politiku a její nástroje v době jejich těhotenství a mateřství, ale i její proměny v průběhu času. Cílem práce je zjistit vnímání vybraných matek během jejich mateřství z pohledu nástrojů sociální politiky, které reagují na potřeby mateřství, z pohledu způsobů, jakým stát podporuje mateřství, z pohledu vnímání časového průběhu mateřství a sociálního pohledu veřejnosti a rodiny na mateřství. Na základě výzkumných cílů stanovíme 3 hlavní výzkumné otázky. 1) Jak se změnilo vnímání mateřství v rámci rodinného života v pohledu matek z 3 generací? 2) Odrazila se změna nástrojů sociální politiky podporující rodiny v pohledu matek z 3 generací? 3) Jak matky z 3 různých generací vnímají změny v rodinné politice v průběhu času? Na počátku našeho výzkumu je provedena výzkumná příprava, především za pomoci odborné literatury. Samotný výzkum je realizován pomocí metody focus group s matkami z 3 generací, které rozdělíme pro lepší přehlednost do 3 časových kategorií: kategorie 1 (matky prožívající těhotenství a mateřství v období 1970-1989), kategorie 2 (matky prožívající těhotenství a mateřství v období 1990-2010), kategorie 3 (matky prožívající těhotenství a...
Nevhodné formy výchovy aneb následek sociální patologie do života
Puškár, Šimon ; Válková, Monika (vedoucí práce) ; Mlejnková, Kristýna (oponent)
Děti a rodiče se během společného života mohou dostávat do nepříznivých situací. Rodiče například nemusí plnit své povinnosti vůči vlastním dětem,mohou nepřímo podporovat skryté záškoláctví, nekontrolovatelně trestat své děti za sebemenší prohřešky, které by se daly řešit domluvou,nebo skrze alkoholismus a další závislosti negativně ovlivňovat zdravývývoj dítěte. V tétopráci teoretickyvycházím z konceptuvýchovnýchstylů,které rodiče využívají při soužití a jednání se svými dětmi a mohou znatelně ovlivňovat jejichnásledný vývoj. V praktické části jsem popsal několik kazuistik rodin z Příbramska, na kterých jsem demonstroval užívané výchovné styly,podmínky,ve kterých rodiče vychovávali své děti,a jakse dané stylyna dětech projevovaly, a to v podobě účelového lhaní, citové plochosti, zvýšené agresivity, problémů s navazováním sociálních vztahů, inklinace k návykovým látkám a odmítání jednoho z rodičů. Nakonec jsem uvedl možnosti sociální práce s rodinou, které by mohly problematické situace řešit,kdy navrhuji rozhovory,analýzurodinnýchproblémů,odborné poradenství,aktivní řešení a nastavení dílčích kroků ke zlepšení rodinné situace a následnou podporu odborníků v multidisciplinárním týmuběhem případových konferencí.
Consumption of animal-based products among ecologically active individuals
Kalčoková, Maša ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (oponent)
Anotácia Diplomová práca pojednáva o paradoxe, ktorý vzniká na základe rozporu v jednaní a názoroch na konzumáciu živočíšnych výrobkov. Snahou práce bolo odhaliť sociálne faktory, ktoré spôsobujú tento nesúlad, pričom predpokladom je, že práve sociálne faktory zohrávajú dôležitú úlohu. Tento predpoklad vychádza z považovania mäsa za sociálny konštrukt zakorenený v kultúre, a teda konzumáciu mäsa práca skúma nie ako individuálne rozhodnutie ale ako výsledok vplyvov rôznych inštitúcií a sociálnej štruktúry. Tento paradox je skúmaný na ekologicky aktívnych jednotlivcoch pričom sa predpokladá, že práve u nich bude nesúlad medzi názormi na živočíšne výrobky a jednaním výraznejší. Záver práce odhaľuje ako jeden z najdôležitejších faktorov rodinu a tradície, teda jednotlivci sa obávajú vylúčenia zo sociálnej skupiny rodiny a zároveň chcú byť verný tradíciám. Respondenti tak často volili radšej konformitu či už voči členom skupín do ktorých patria či kultúre a tradíciám. Práca sa zaoberá aj vinou, ktorú tento nesúlad spôsobuje, pričom zohľadňuje aj vplyv ekológie ako externého faktoru.
Fenomén smrti v práci sociálního pracovníka
Šurková, Diana ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Smrt blízké osoby je velmi aktuální téma, na které je důležité i v rámci sociální práce myslet. Předkládaná diplomová práce se nazývá "Fenomén smrti v práci sociálního pracovníka". Teoretická část je tvořena analýzou obsahu k tématu relevantní literatury, jejíž seznam vznikal metodou nabalování. Tato práce je rozdělena do třech hlavních kapitol, kdy první dvě vymezují teoretický základ a jsou zaměřeny primárně na definování smrti, anticipované a náhlé úmrtí, sebevraždu, truchlení a možnosti pomoci pozůstalým. Třetí kapitola je věnována samotné praktické části, kde jsou získaná data interpretována včetně jejich grafického znázornění. Cílem empirického šetření je skrze polostrukturované online dotazníky zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: "Jak se studenti 2. ročníku Mgr. studia oboru SACH na HTF UK cítí být připraveni zvládat smrt klientů a konfrontaci s pozůstalými v rámci svého budoucího povolání?" Zajímalo mě, zda studenti u nás na fakultě nad touto problematikou přemýšlejí a jak ji vnímají. V rámci šetření bylo zjištěno, že se studenti necítí být připraveni na to se s tímto tématem ve své praxi setkávat. Za stěžejní část této práce považuji samostatnou podkapitolu, která obsahuje rozhovory s pracovníky, kteří se ve své práci setkávají se smrtí a pozůstalými. Skrze tyto citlivé zpovědi mapuji...
The role of family and close social relationships in the narratives of Israeli women who experienced stillbirt
Dargan, Keren ; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Tučková, Anna (oponent)
This thesis examines the social context of stillbirth and its impact on women's life and on their relationships with their family members. The study sample includes 8 adult women from Israel. Israel is a country characterized by a high number of children in families and the centrality of religion in society. The methodology used in this study was semi-structured interviews. Our results were similar to those of previous studies in terms of the partner's attitude to the event. On the other hand, the results included novel findings regarding other family members' coping with the stillbirth event. Solidarity and other types of empathy were found to be relevant according to women's stories; whereas some filial norms were met with more ambivalent responses. This thesis demonstrates the importance of intergenerational solidarity, the mass influence of cultural context and ambivalence within everyday situations and the meaning of empathy from close family members. Particular attention needs to be paid to the intergenerational perspective, which focuses on the family (couple, divorced or single units) or the wider society in which they live. Moreover, the experience of particular social groups further exploration; for instance, single mothers and surrogates.
Faktory ovlivňující sociálně patologické chování u dětí a možnost prevence
Bradáčová, Veronika ; Čedík, Miloslav (vedoucí práce) ; Ondrušová, Jiřina (oponent)
Práce je zaměřena na problematiku sociálně patologického chování dětí do 15 let a na faktory, které ho ovlivňují. V rámci teoretické části byly definovány klíčové pojmy a sjednocena terminologie. Mimo nejčastější typy rizikového chování jsou zde představeny také faktory, které toto chování ovlivňují a systém prevence v České republice. Klíčovým faktorem byla pro tuto práci zvolena rodina, jejíž charakteristice a vybraným metodám sociální práce je zde věnována určitá část. Praktická část představuje průzkum v oblasti rizikového chování dětí na vybraných městských částí Prahy. Výzkumnou metodou byl zvolen polostrukturovaný rozhovor s kurátory pro mládež a sociálními pracovníky OSPOD, kteří se s rizikovým chováním setkávají běžně. Cílem bylo zjištění, s jakým rizikovým chováním se u dětí do 15 let nejvíce setkávají a jako roli pracovníci hrají při jeho řešení.
Život rodiny dítěte s Downovým syndromem
Zajícová, Nina ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Kubíčková, Anna (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o životech čtyř rodin s dítětem s Downovým syndromem. Cílem teoretické části je sdělit čtenáři základní informace o Downově syndromu. V práci je popsána jeho historie, vznik, a formy. Dále se práce věnuje prenatální diagnostice, osobám s Downovým syndromem a jejich charakteristickým rysům, rodině, ale také sociálním službám pomáhajícím těmto rodinám. Zmíněny jsou zde i možnosti vzdělávání. Praktická část je založena na kvalitativním výzkumu. Obsahuje dva výzkumné nástroje, a to rozhovor a případovou studii. Případové studie uvádějí základní informace o daných osobách s Downovým syndromem, rozhovory pak ukazují, jaký život s takovýmto dítětem je. KLÍČOVÁ SLOVA Downův syndrom, dítě s postižením, rodina, prenatální diagnostika.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,698 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.