Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,683 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komunikace mezi vyučujícími a rodiči
Nováková, Barbora ; Viktorová, Ida (vedoucí práce) ; Trpišovská, Dobromila (oponent)
Předmětem této diplomové práce je komunikace mezi vyučujícím a rodičem a spolupráce při této komunikaci s vedením školy. Výzkum se uskutečnil ve dvou pražských školách, na střední škole a vyšším gymnáziu. Pro analýzu jsem zvolila kvalitativní metody. Data jsem získala z hloubkových rozhovorů vedených s šesti učitelkami a dvěma školními psycholožkami. Hlavním cílem empirického výzkumu bylo zmapovat, jak vyučující vnímají komunikaci s rodiči a jak nahlížejí na spolupráci s vedením školy při této komunikaci. Výsledky analýzy nasvědčují, že v komunikaci s rodiči se u vyučujících vyskytují mnohé podobné prvky. Většina komunikace třídních vyučujících probíhá hromadně formou třídních schůzek a skupinových e- mailů. V případě výskytu problému vyučující přistupují k telefonickému kontaktu a individuálními osobnímu setkání. Variabilita v náplni kategorií jedné vyučující a v profilu četností druhé vyučující zřejmě úzce souvisí s riziky, která se s komunikací pojí. Jedním z nich je překračování hranice kompetencí školy rodičem. V druhém případě se vyskytla nezřetelná vymezení hranic až splývavost kompetencí školy a rodiny. KLÍČOVÁ SLOVA škola, rodina, socializace, komunikace, kompetence, opora
Reprodukce genderových rolí v prostředí mateřské školy a rodiny
Mastíková Švantnerová, Anna ; Baslarová, Iva (vedoucí práce) ; Jarkovská, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zabývá genderově diferencovaným přístupem, kterému jsou děti od narození vystaveny. Cílem etnografického výzkumu, který byl proveden v prostředí mateřské školy, bylo zjistit, jakým způsobem socializuje děti předškolního věku mateřská škola - učitelky, ale také rodiče dětí. Dalším cílem bylo zjistit, zda dochází v mateřské škole k reprodukci genderových stereotypů. Za tímto účelem jsem provedla zúčastněné pozorování ve třídě mateřské školy, které jsem následně doplnila rozhovory s rodiči dětí, ale také s učitelkami dané mateřské školy. Součástí výzkumu byl také experiment. Diplomová práce se skládá ze dvou částí - teoretické a empirické. V teoretické části jsou představeny základní koncepty a argumenty vztahující se k výzkumné otázce. Empirická část práce se věnuje metodologickým postupům, dále se skládá z analýzy rozhovorů s rodiči, učitelkami, ale také analýzy zúčastněného pozorování v mateřské škole a experimentu provedeného s dětmi předškolního věku.
Logopedická intervence u dospělých s demencí
Pavlíková, Markéta ; Klenková, Jiřina (oponent)
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RIGORÓZNÍ PRÁCE Logopedická intervence u dospělých osob s demencí Speech therapy for adults with dementia Mgr. Markéta Pavlíková Konzultant práce: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, PhD. Studijní program: Integrované studium speciální pedagogiky Studijní obor: Speciální pedagogika ABSTRAKT Práce se zabývá problematikou poskytování logopedické intervence u dospělých osob s demencí. Cílem práce a výzkumného projektu je analýza logopedické intervence a spolupráce s rodinou dospělých osob s demencí. Vlastní výzkum je realizován prostřednictvím vyhodnocení dotazníků, vyplněných rodinnými příslušníky sledovaných pacientů, a následným zhodnocením přínosu logopedické intervence poskytované jak klinickým logopedem, tak zaškolenými rodinnými příslušníky. Při zpracování byly využity tyto techniky: analýza dokumentů, analýza výsledků činnosti, rozhovor s rodinnými příslušníky a pozorování. Cílem rigorózní práce je také ukázat, jakou měrou může být nápomocna zainteresovaná, informovaná a spolupracující rodina a jakým způsobem mohou být logopedické terapie vedeny. KLÍČOVÁ SLOVA klinická logopedie, komunikace, intervence, neurodegenerativní onemocnění, demence, Alzheimerova nemoc, rodina
Vzájemné vztahy dítěte s ADHD, jeho rodiny, školy a učitelů
Konůpková, Olga
Práce se zabývá vztahem dítěte s ADHD a jeho rodiny ke škole. Cílem bylo zjistit, co je pro rodiče a děti nejdůležitější a co nejvíce ovlivňuje vztah a postoj dítěte a jeho rodiny ke škole. Teoretická část popisuje, jakým způsobem ADHD projevy dítěte ovlivňují vztahové situace všech zúčastněných aktérů. Upozorňuje na možné problémové situace, neporozumění při komunikaci a potencionální rizika pro vznik konfliktů. Stěžejní částí práce je kvalitativní výzkumné šetření realizované formou rozhovorů s dětmi a jejich rodiči. Výsledky ukázaly, že velmi důležitá je vzájemná komunikace rodiny a školy jakožto prevence mnoha negativních zkušeností na obou stranách. K nejčastějším problémům, se kterými se dítě a rodina potýkají, patří nefungující komunikace s učitelem, špatný vztah dítěte s učitelem, nedostatečná spolupráce a vzájemné nepochopení, které často vyústí ve změnu školy. KLÍČOVÁ SLOVA ADHD dítě, rodina, škola, učitelé, vztahy, vzájemná komunikace, změny škol, užívání psychofarmak
Mezigenerační přenos výchovných stylů z orientační do prokreační maloměstské rodiny
Vaňhal, Miroslav ; Gorčíková, Magdaléna (vedoucí práce) ; Mazáková Šetinová, Markéta (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá přenosem výchovných stylů v rodinách. Je koncipována jakožto případová studie týkající se dvou generací rodin z českého maloměsta zvaného Říční. Cílem této práce bylo popsat, jak výchovný styl, kterým je člověk vychováván svými rodiči ovlivňuje jeho přístup k výchově k vlastním dětem. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol, které se věnují rodině, výchově a mezigeneračnímu přenosu. V každé z těchto částí jsou definovány pojmy, se kterými se dále pracuje a jsou shrnovány dosavadní relevantní poznatky. Praktická část nejprve čtenáři prezentuje využitou metodologii a poté se věnuje interpretaci dat a zodpovídání jednotlivých výzkumných otázek. Vychází se mého zde z kvalitativního výzkumu, v jehož rámci byly provedeny polo-strukturované rozhovory s nynějšími rodiči a prarodiči. Výstupem z provedené tematické analýzy je popsání toho, jak respondenti z obou generací byli vychováváni, jak výchovu hodnotí a o jaké styly by se mohlo jednat. Načež je navázáno popsáním toho, jaký vliv může mít výchovný styl v mezigeneračním horizontu. Konkrétněji byl při výzkumu nalezen silný vliv sociálního učení. Menší důraz byl dotazovanými kladen na nastavování odlišných praktik na základě hodnocení výchovy a chování rodičů. Změny ve společnosti se zdají býti rovněž faktorem.
Postoj studentů středních a vysokých ostravských škol k návykovým látkám a co ho může ovlivnit
Běnková, Hana ; Rössler, Jan (vedoucí práce) ; Záleská, Eva (oponent)
Tato práce rozebírá problematiku návykových látek, konkrétně tedy postoj návykovým látkám studentů ostravských středních a vysokých škol. V práci jsou rozebírány pojmy, které jsou spojovány se samotným výzkumem. Dále obsahuje informace o opatření problému ve zkoumaném městě. Také se soustředí na již provedené výzkumy, a to jak zahraničí, tak v České republice a základě jejich výsledků pak byly položeny výzkumné otázky a formulovány hypotézy. Kromě zjištění postojů ostravských studentů středních a vysokých škol se práce snaží zjistit, jaké faktory by samotný postoj mohly ovlivnit. Tyto faktory byly rovněž stanoveny na základě již provedených výzkumů. Samotný výzkum bakalářské práce byl prováděn pomocí strukturovaných anonymních dotazníků a následné analýzy získaných dat v programu SPSS. Na základě výsledků analýzy byl vyvozen závěr, a to sice že ačkoliv mají vysokoškolští studenti větší zkušenost s návykovými látkami, jejich postoj k nim je negativnější než u středoškoláků. Postoje středoškoláků jsou také více ovlivňované vnějšími faktory. Oproti tomu postoj vysokoškolských studentů je zkoumanými faktory ovlivňován minimálně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,683 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.