Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 110 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stres matek na rodičovské dovolené z návratu do zaměstnání
PODROUŽKOVÁ, Nikola
Cílem práce je popsat faktory ovlivňující stres matek na rodičovské dovolené z návratu do zaměstnání. S návazností na uvedený cíl byla stanovena výzkumná otázka: Jaké sociodemografické faktory ovlivňují stres matek na rodičovské dovolené z návratu do zaměstnání? Na základě výzkumné otázky byly stanoveny následující hypotézy: H1: Matky, které mají nižší dosažené vzdělání, jsou stresovány více než matky s vyšším dosaženým vzděláním. H2: Matky, které žijí na vesnici, jsou stresovány více než matky žijící ve městě. H3: Mladší matky na rodičovské dovolené jsou stresovány z návratu do zaměstnání více než starší matky na rodičovské dovolené. Pro dosažení cíle byla vybrána strategie kvantitativního výzkumu. Výzkum byl realizován pomocí metody dotazování prostřednictvím standardizovaného dotazníku, který se skládal z vlastních otázek a České verze Škály vnímaného stresu. Dotazník byl zveřejněn pouze v elektronické podobě na internetových stránkách, kde se ženy na rodičovské dovolené sdružují. Výzkumný soubor celkem tvořilo 714 matek na rodičovské dovolené, které žijí na Vlašimsku. Analýza dat byla vyhodnocena pomocí popisné statistiky v programu MS Excel. Následné testování hypotéz bylo provedeno ve statistickém programu SPSS Statistics. Výzkum ukazuje, že u první hypotézy je výsledkem slabá korelace. Hypotéza je tedy podpořena. Matky, které mají nižší dosažené vzdělání, jsou stresovány více než matky s vyšším dosaženým vzděláním. U druhé hypotézy byl pro vyhodnocení využit t-test pro dva nezávislé výběry. Z výsledků je patrné, že zde není statisticky významný vztah. V poslední - třetí - hypotéze byly testovány dvě proměnné a výsledek ukázal, že zde není statistiky významný vztah. Výstupy z výzkumu by mohly přispět k většímu porozumění matkám na rodičovské dovolené, které se stresují z návratu do zaměstnání. Ženy by se měly naučit více se orientovat v možnostech, které mají, a zaměstnavatelé přizpůsobit pracovní podmínky a umožnit práci matkám na rodičovské dovolené alespoň na částečný úvazek, aby byl jejich nástup do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené snazší. Přínosem by také mohla být zpětná vazba pro úřady práce, které tyto matky registrují, případně pro samotné respondentky či pro další subjekty zabývající se Zákonem o státní sociální podpoře a Zákoníkem práce.
Mateřství a rodičovství pohledem pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Filipová, Lucie ; Koldinská, Kristina (oponent)
Mateřství a rodičovství pohledem pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Abstrakt Tato práce řeší sociální událost těhotenství, mateřství a rodičovství v širších pracovněprávních a sociálněprávních souvislostech. Cílem práce je analyzovat jednotlivé etapy pracovního života zaměstnance odvíjející se od narození dítěte. Pozornost je tak věnována mateřské a rodičovské dovolené, se zvláštním přihlédnutím k omezeným možnostem skončení pracovního poměru během jejich čerpání. V souvislosti s tím jsou řešeny jednotlivé druhy finančních dávek náležející rodičům pečujícím o děti, jejichž cílem je kompenzovat ztrátu příjmu či utlumení výdělečných aktivit, které jsou důsledkem nezbytné osobní péče o dítě. Práce pojednává rovněž o provázanosti jednotlivých institutů pracovního práva a práva sociálního zabezpečení z hlediska účasti zaměstnance v systému nemocenského, důchodového a veřejného zdravotního pojištění s přihlédnutím ke specifickým podmínkám účasti pojištěnců v těchto systémech po dobu, kdy čerpají mateřskou a rodičovskou dovolenou, či pobírají dávky nemocenského pojištění či státní sociální podpory. Pozornost je věnována rovněž finančnímu zabezpečení rodičů v případě ztráty zaměstnání prostřednictvím podpory v nezaměstnanosti, přičemž podrobně je popsán systém stanovení výše této dávky v souvislosti se...
Proměna volného času pramenící ze změny sociální role u rodičů na rodičovské dovolené
SEDLÁKOVÁ, Tereza
Tato teoreticky empirická diplomová práce se zabývá proměnou volného času u rodičů na rodičovské dovolené, zkoumá volný čas rodičů, kteří se rozhodli být doma s malým dítětem na rodičovské dovolené, zaměřuje se na faktory ovlivňující jejich volný čas, které mají největší vliv právě v tomto období a je primárně zaměřena na vliv samotné změny sociální role na oblast volného času. Dále zkoumá volnočasové preference rodičů a samotný vliv proměny volnočasového chování na ostatní oblasti života rodiče na rodičovské dovolené. Práce se snaží odhalit důležitost volného času v tomto životním období a jeho vliv na rodiče během rodičovské dovolené. Ke zpracování této práce byl vyhotoven teoretický základ čerpající z poznatků týkajících se oblasti volného času, změny sociální role, rodičovské dovolené a z jejich aplikace na konkrétní oblast proměny volného času, pramenící ze změny sociální role, u rodičů na rodičovské dovolené. Závěry této práce vyplývají ze závěrů kvalitativního výzkumu, jenž byl zhotoven na základě kvalitativní analýzy několika hloubkových rozhovorů vycházející z výzkumné strategie metody zakotvené teorie a z jejich aplikace na současné teoretické poznání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 110 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.