Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 107 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Slaďování rodinného a pracovního života na pozadí konceptu familismu ve vybraných zemích
Krám, Milan ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Vlčková, Kamila (oponent)
Cílem této práce je na pozadí konceptu familismu a s přihlédnutím k genderové rovnosti analyzovat vybrané veřejně politické nástroje České republiky a Spolkové republiky Německo, které ovlivňují harmonizaci privátního a pracovního života u rodin s dětmi do tří let věku. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem dopadů současných společenských změn na slaďování obou sfér života, genderovou rovnost, ženy a jejich aspirace, rozhodování rodin o reprodukčních plánech či samotnou fertilitu. Dále nabízí vysvětlení vztahu mezi různými koncepty veřejných politik a jejich vlivu na harmonizaci obou světů, genderovou rovnost a svobodnou volbu životní strategie. V analytické části posléze nabízí vhled do příslušných konceptů veřejně-politických nástrojů obou vybraných zemí, komparuje je mezi sebou za použití předem definovaných kategorií a přináší jejich analyzu optikou konceptu familismu formulovaného Sigrid Leitnerovou. Ve svém závěru, konkrétně v kapitole "Diskuse a souhrn doporučení", pak práce nabízí návrhy na úpravu některých veřejně-politických nástrojů v ČR inspirované těmi regulacemi Spolkové republiky Německo, které mají potenciál positivně ovlivnit podmínky harmonizace obou životních sfér, jakož i svobodnou volbu životní strategie a genderovou rovnost.
Sladění rodinného a profesního života
Vondrášková, Iveta ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Sladění rodinného a pracovního života Abstrakt Práce se zabývá problematikou sladění rodinného a profesního života v ČR z právního hlediska. Vhodná harmonizace těchto dvou sfér života umožňuje pečujícím osobám dříve se vrátit do zaměstnání, pozitivně ovlivňuje výkonnost zaměstnanců, dochází k zvyšování porodnosti, odstraňování genderových stereotypů a snižování nezaměstnanosti žen. Cílem této práce je poskytnout ucelený náhled na právní úpravu v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení z hlediska sladění rodinného a profesního života, analyzovat příslušnou právní úpravu, upozornit na některé praktické problémy a zhodnotit dopad této právní úpravy a jednotlivých právních institutů na harmonizaci rodinného a profesního života. Zároveň si práce klade za cíl uvést i dílčí náměty de lege ferenda. Práce vychází z hypotézy, že sladění rodinného a profesního života je prakticky nekončící proces, který je v ČR v současné době stále možný zefektivnit. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola nejprve uvádí stěžejní problémy a situace související s otázkou harmonizace rodinného a profesního života. Vymezuje právní úpravu na úrovni mezinárodního, evropského a národního práva v řešené oblasti. Pozornost je věnována také zvláštním pracovním podmínkám a ochraně těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň...
Introduction of Paternity Leave: Expected Costs and Benefits in the Czech Republic
Jirůtková, Petra ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Chadimová, Kateřina (oponent)
Přestože byla otcovská dovolená zavedena již ve většině zemí Evropské unie, v České republice je otcovské poporodní volno zavedeno až legislativní změnou účinnou od února 2018. Tato práce se zabývá vyhodnocením očekávaných nákladů a přínosů spojených se zavedením otcovského volna v České republice. Vzhledem k nedávné změně legislativy je provedena ex ante analýza. Tato analýza porovnává situaci z roku 2016 s hypotetickou situací zavedení otcovského volna v tomto roce. V porovnání se studií Evropské komise, která analyzuje zavedení otcovské dovolené v jiných evropských státech, bereme v potaz rozdílné sklony k využití otcovského volna sociálně ekonomických skupin otců. Podobně se zabýváme rozdílnými scénáři procent mužů, kteří otcovské volno využijí, a rozdílnými mírami substituce otců v době jejich otcovského volna. Výsledky ukazují, že nejmenší očekávané roční náklady jsou 427 milionů Kč, naopak největší spočítané náklady jsou 1,28 miliardy Kč. Nejnižší náklady jsou spojené s nejnižším procentem mužů využívajících otcovského volna a vyšší mírou substituce. Naopak nejvyšší náklady jsou spočítány v případě nejvyššího procenta využití a nižší míry substituce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 107 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.