Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Robotizace procesu ve firemním prostředí
Lebeda, Filip ; Blažková, Dita (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je automatizace vybraného firemního procesu za pomocí technologie RPA. Podle vhodných parametrů jsou zvoleny dva nástroje pro robotizaci procesu. Konkrétně nástroje UiPath a UltimateRPA za pomocí kterých je vybraný proces robotizován. Výsledky této robotizace jsou následně mezi sebou z různých hledisek porovnány.
Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace
Stolička, Jáchym ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Hůrka, Petr (oponent)
Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace Abstrakt Diplomová práce se zabývá vývojovými trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace. Analyzuje jednotlivé vývojové trendy a podává čtenáři důkazy o tom, že dynamické tempo čtvrté průmyslové revoluce má významný dopad na dílčí instituty pracovního práva i na celkové pracovněprávní paradigma. Práce samotná je rozdělena do čtyř částí. První a druhá část pomocí předem stanovených hodnotových východisek a vymezených pojmů analyzuje vývojové trendy, které od počátku dějin lidstva do současnosti ovlivňovaly svět práce. Je zde kladen důraz na podobnost historických vývojových trendů s trendy současnými. Třetí část diplomové práce analyzuje aktuální vývojové trendy v pracovním právu prizmatem hodnotových východisek stanovených v první části práce. Zaměřuje se na schopnost českého zákoníku práce regulovat flexibilní formy zaměstnání. Klade přitom důraz na faktické proměny pracovněprávních vztahů a právního postavení jejich účastníků v digitální době. Detailně také analyzuje trend sdílené ekonomiky a její vliv na podobu pracovněprávních vztahů s odkazem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Dále bere v potaz negativní jevy, které v digitální době působí na zaměstnance a zaměstnavatele. Zároveň...
Zdroje důvěry v umělou inteligenci u studentů kybernetiky na ČVUT
Janouš, Jakub ; Lachmann, Filip (vedoucí práce) ; Kotík, Michal (oponent)
Práce prezentuje pojetí důvěry v umělou inteligenci u studentů kybernetiky na ČVUT. Je zaměřena na zkoumání hlavních zdrojů důvěry a popsáním nejdůležitějších atributů, které ovlivňují pocit důvěry u studentů v umělou inteligenci. Kromě toho je vedlejším cílem práce zjistit, jak důvěru studentů ovlivňuje diskuze široké veřejnosti i odborníků o bezpečnosti a důvěře při implementaci umělé inteligence do každodenního života. Jak ovlivňuje jejich pohled na umělou inteligenci a jak se diskuze projevuje do jejich práce. Data byla sbírána pomocí standardizovaných otevřených rozhovorů. Při analýze rozhovorů byly výpovědi participantů srovnávány s koncepty pojetí důvěry u Luhmanna a Giddense. Zde bylo zjištěno, že důvěra v umělou inteligenci u studentů kybernetiky vychází z dostatečného množství úplných informací, jejichž distributorem je převážně škola. To se shoduje s pojetím důvěry u Giddense, který to považuje za nezbytnou podmínku existence důvěry. S Giddensovým pojetím se shoduje i přístup studentů k možnému riziku. Vědomí rizika je dalším důležitým zdrojem důvěry. Studenti o riziku při využívání umělé inteligence uvažují kontinuálně, kdy informace čerpají z předchozích zkušeností, nebo opět z informacích získaných ve škole. Toto pojetí možného rizika u studentů je tak v rozporu s koncepcí vědomí si...
Implementation of automation elements within machining processes in Poclain Hydraulics s.r.o.
Ciba, Martin ; Chladil, Josef (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
The objective of this work is to analyze the current production process of the cams within Poclain Hydraulics and to propose its optimizations. After that, a market research of the possibilities of automation is done. Based on the analysis of the production process and the market research, various configurations of an automated production cell are to be proposed. This work deals with a technical and economic analysis of the problem and compares the different possibilities of automation of the production.
The robotization of US armed forces between the years 2000-2011 and its perspectives untill 2020
Kudrec, Martin ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá vývojom robotizácie ozbrojených síl USA v minulom desaťročí ako aj jej perspektívami v desaťročí súčasnom. Analyzuje dynamiku a hlavné trendy ako aj kvantitatívny a kvalitatívny smer tohto vývoja. Táto práca je využíva primárne pojmový a konceptuálny rámec post-štrukturálnej bezpečnostnej virtuálnej teórie zostavenej Der Derianom. Prvá časť práce predstavuje teoretické a koncepčné zázemie a uchopenie definovanej problematiky. Zároveň sa táto časť zaoberá základnými technologickými trendami, ktoré ovplyvňujú neskoršiu aktualizáciu a operacionalizáciu technologicky založeného teoretického rámca do časových hraníc samotnej práce. Druhá časť práce sa zaoberá samotným analyzovaním robotizácie ozbrojených síl USA na základe prvej časti práce. Hlavným cieľom práce je poukázať na dynamiku vývoja robotizácie ozbrojených síl ako trendu. Práca sa na definovanej 20 ročnej osi začína problematikou zavádzania prvých moderných, obmedzene semi-autonómnych robotov do americkej výzbroje a končí sa analyzovaním plánov na masívne zavádzanie vysoko autonómnych samo-učiacich sa robotických systémov a systémov systémov s čiastočnými sociálnymi, "etickými" a "morálnymi" parametrami. Práca sa na záver zaoberá základnými bezpečnostnými a morálnymi problémami, ktoré trend robotizácie ozbrojených síl prináša.
Robotizované pracoviště pro plnění meziproduktu „Valve cartridge“ silikonem
Černý, Jiří ; Tůma, Zdeněk (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem robotizovaného technologického pracoviště (RTP) pro část výroby produktu „Valve cartridge“ zaměřené na silikonování ve firmě IMI Precision Engineering s.r.o.. V úvodní části je zhodnoceno současné pracoviště a analyzován současný stav průmyslových robotů a robotizovaných pracovišť. V hlavní části práce jsou navrhnuty dvě řešení pro robotizaci pracoviště, s ohledem na zadané parametry, a poté je pomocí metody multikriteriálního hodnocení vybrán finální návrh. Pro vybranou variantu RTP je vytvořena projektová dokumentace včetně pracovního cyklu manipulace, blokového schéma řízení RTP. Součástí práce je i výpočet ekonomické návratnosti investic. V závěru je pojednáno o ergonomii a bezpečnosti pracoviště a zhodnoceny rizika komponent robotizovaného technologického pracoviště. V celém průběhu vypracování této práce je brán ohled na požadavky technologů a inženýrů kvality dané firmy na výsledné řešení.
Video sequence for supporting audio signal processing classes
Pavlikovský, Vladislav ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Balík, Miroslav (vedoucí práce)
This bachelor theses deals with making of instructional video for supporing audio signal processing classes. The theses is divided into three parts. The firs part is theoretical analysis of spatial effects, processing in time domain and processing in frequency domain. The second part is practical realization of effect panorama, moorers reberator, algorithm PSOLA and algorithm for robotization. The third part of theses is dealing with settings of Windows Media Encoder, which is suitable software for capturing video during a work on signal processing in Matlab and Simulink. The output of the thesis are two instructional videos, that should demostrate signal processing in Simulink.
Robotizace linky tepelného zpracování HŽ9
Nakládal, Lukáš ; Hajkr, Zdeněk (oponent) ; Bradáč, František (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je zpracování projektu robotizace původně ručního pracoviště tvarování a tepelného zpracování listových a parabolických pružin. Jedná se o robotizaci manuálních úkonů mezi výpadem z ohřívací pece a založením listů do tvarovacího a kalícího zařízení. Diplomová práce obsahuje kompletní návrh robotizovaného pracoviště, který splňuje podmínky zadané firmou Hanácké železárny a pérovny, a. s. a které bude realizováno v praxi.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.