Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ceiling concrete slab over the tank of sewage treatment plant
Laurinyeczová, Erika ; Šulák, Pavel (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
The work deals with the analysis of a multi-field reinforced concrete slab, which is located above the chambers of a wastewater treatment plant. The slab is reinforced by a pair of mutually perpendicular ribs. The ribs are located under the support walls of the object, which is located above the slab. The aim of this work is to design and assess the slab for ultimate and serviceability limit state. The internal forces were determined on a spatial model of the joist slab using SCIA Engineer. At the same time, there was a manual calculation performed. Due to the asymmetric geometry of the slab, a comparison of the results and an assessment of the suitability or unsuitability of a simplified manual calculation for such a type of construction was performed.
Zastřešení stabilního hasicího zařízení
Mikulincová, Denisa ; Šulák, Pavel (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posudkem stávající železobetonového konstrukce střechy na objektu hasicího zařízení. Analýza je provedena pomocí programu Scia Engineer program. Dále je navržena nová konstrukce. Zastřešení je provedeno deskou s žebry. Součástí práce je také analýza možností řešení desek s žebry v programu Scia Engineer.
Statické řešení železobetonové konstrukce
Mašek, Petr ; Kostiha, Vojtěch (oponent) ; Zlámal, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti části monolitické železobetonové konstrukce aquaparku se střešní terasou. Konstrukce se skládá z jednoho podzemního podlaží, které slouží jako technické zázemí aquaparku a ze dvou nadzemních podlaží. Na střeše se nachází terasa s trávníkem, mobilním barem a místem pro odpočinek. Předmětem diplomové práce je nosný rám, který překlenuje rozpětí 32 m. Konstrukce je navržena podle mezních stavů platných norem včetně zohlednění vlivu výstavby a časové analýzy. Statický model je proveden jako prutový a deskostěnový. Je zpracován statický výpočet a přehledná výkresová dokumentace.
Železobetonová konstrukce
Benešová, Lenka ; Hrubý, Tomáš (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení železobetonové monolitické stropní desky tvaru půlkruhového mezikruží, žeber lemujících tuto desku a světlíků. Výsledkem je statický výpočet a výkresová dokumentace.
Dálniční most přes silnici II/464
Mezera, David ; Koláček, Jan (oponent) ; Panáček, Josef (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce je vyřešení přeložky pozemní komunikace II/464. Jedná se o most o jednom poli z dodatečně předpjatého betonu. Byly navrženy 3 studie, z nichž jedna byla zpracována v rámci této bakalářské práce. Vybrána byla varianta č. 3 dvojdeskotrám. Statický model byl vytvořen v softwaru Scia engineer 15.2. a posudky byly zpracovány ručně podle eurokódu. Účinky větru, sněhu, rozjezdové a brzdné síly byly zanedbány.
Most na silnici II/369
Gratza, Jonáš ; Požár, Michal (oponent) ; Panáček, Josef (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce je řešení silničního mostu o jednom poli. Most leží na pozemní komunikaci II/369 přes řeku Branná. V rámci práce byly vypracovány 3 studie z kterých byla vybrána varianta č.1. Jedná se o dodatečně předpjatou deskotrámovou konstrukci. Statický model společně s modelem zatížení a jeho účinky byly řešeny v programu Scia Engineer 15.2. Posudky jsou zpracovány ručně podle Eurokódu. Zatížení větrem, sněhem a horizontálními silami od dopravy bylo zanedbáno.
Novostavba rodinného domu v Poříčí nad Sázavou
Figuli, Juraj ; Perla, Jan (oponent) ; Koláček, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných prvků stropní konstrukce dvou-podlažního rodinného domu. Součást desky tvoří dvojice průvlaků a překladů. Pro velkorozponové průvlaky jsem zvolil dvě varianty řešení. První variantu tvoří čistě železobetonové prvky a v druhé variantě je pro průvlaky použito předpětí, kvůli požadavku snížení konstrukční výšky. Základní model, jsem řešil pomocí výpočetního programu Scia Engineer 2013, a to tak, že jsem v programu udělal plošný model stropní desky a prutové prvky jsem připojil k desce jako žebra. Zvoleným předpětím se snížila konstrukční výška, a tak se docílilo požadovaného vzhledu.
Optimalizace žebra na křídle letounu
Kopřiva, Lubomír ; Suchánek, Miroslav (oponent) ; Petruška, Jindřich (vedoucí práce)
Topologická optimalizace je metoda poskytující nový směr v navrhování technických objektů. Cílem topologické optimalizace je stanovení optimálního rozložení materiálu v návrhovém prostoru. Tato diplomová práce je zaměřená na optimalizaci žebra č.6 v křídle letounu EV-55 užitím softwaru HW/OptiStruct 7.0 obsaženého v softwarovém balíku HyperWorks 7.0. Optimalizace žebra byla počítána ve čtyřech rozdílných zatěžovacích případech. Výsledné tvary žebra byly testovány pevnostním výpočtem v softwaru ANSYS 10.0. Nakonec byla získaná data hmotností optimalizovaných žeber porovnána s hmotností žebra původního.
Obytný dům ERASMUS, Brno
Kolibač, Radek ; Jeneš, Rostislav (oponent) ; Podroužková, Božena (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a posoudit typické prvky 5. nadzemního podlaží monolitické železobetonové konstrukce obytného domu. Vodorovné nosné konstrukce tvoří spojitá deska o šesti polích se ztužujícími žebry, které se nacházejí pod obvodovým pláštěm, obousměrně prostě podepřená deska podesty, dále schodišťový trám a překlady v prostorách chodeb a lodžií. Svislé nosné konstrukce tvoří stěny a sloupy.
Svařování betonářských ocelí
Bogar, Radek ; Geryk, Pavel (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Radek Bogar: Svařování betonářských ocelí Bakalářská práce bakalářského studia, 2010/2011, FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor svařování a povrchových úprav, studijní obor B-STI Strojní inženýrství, studijní program B3S-P Strojírenství, květen 2011, str. 49, obr. 42, tab. 12, příloh 2. Tato bakalářská práce, vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru strojní inženýrství, je zaměřena na problematiku výroby a svařování betonářských ocelí, především pak na jednotlivé typy nosných svarových spojů, použitelné metody svařování, výrobní zkoušky a jejich vyhodnocení. Práce se skládá z literární studie zabývající se teoretickými základy výroby a svařování betonářských ocelí, jejich návrh a použitím pro účely výroby betonových konstrukcí. Součástí práce je i návrh přídavného materiálu a WPS. ABSTRACT

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.