Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 125 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s juvenilní idiopatickou artritidou
Hejtmánková, Veronika ; Kučerová, Ilona (vedoucí práce) ; Zinková, Iva (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s juvenilní idiopatickou artritidou Cíle: Cílem práce je zdůraznění role fyzioterapeuta v diagnostice a terapii juvenilní idiopatické artritidy a ověření efektu fyzioterapeutické péče zvolené řešitelem v terapii pacientky s tímto onemocněním. Metody: Tato bakalářská práce byla vypracována jako výstup čtyřtýdenní souvislé odborné praxe v Revmatologickém ústavu v Praze, která probíhala od 7. 1. 2019 do 1. 2. 2019 pod vedením vedoucí fyzioterapeutky Evy Taušové. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část, část obecná je zpracováním teoretických informací o onemocnění juvenilní idiopatická artritida, jeho charakteristice, popisu klinických projevů, jeho diagnostice a možnostech léčby. Druhá část, část speciální obsahuje podrobně zpracovanou kazuistiku fyzioterapeutické péče pacientky s juvenilní idiopatickou artritidou. Výsledky: Součástí speciální části této práce je kontrolní kineziologický rozpor, který prokazuje zlepšení klinického stavu pacientky s juvenilní idiopatickou artritidou po aplikaci sedmi fyzioterapeutických jednotek. Klíčová slova: juvenilní idiopatická artritida, JIA, revmatologie, fyzioterapie
Ošetřovatelská péče o dítě s juvenilní idiopatickou artritidou
Bobitko, Julia ; Lukášová Jeřábková, Lenka (vedoucí práce) ; Kulhavá, Miluše (oponent)
Juvenilní idiopatická artritida patří mezi nejčastější revmatologické choroby, které postihují děti ve věku do 16 let. Kvůli nejasné etiologii je dané onemocnění považované za nevyléčitelné. Vzhledem k velmi nízké informovanosti o tomto onemocnění je má práce zaměřená na ošetřovatelskou péči o dítě s juvenilní idiopatickou artritidou Hlavním cílem bylo popsat ošetřovatelskou péči o dětského pacienta s daným onemocněním a tím zvýšit informovanost o juvenilní idiopatické artritidě. Dalším cílem bylo vytvořit informační materiál pro zvýšení povědomí laické veřejnosti o daném onemocnění. Pro naplnění těchto cílů byla zvolena metoda případové studie. V praktické části bakalářské práce byl popsán ošetřovatelský proces pacienta s daným onemocněním, doplněný o model Mary Hendersonové. Informace jsem čerpala především ze zdravotnické dokumentace, rozhovoru s rodiči, zdravotnickým personálem a při poskytování ošetřovatelské péče zvolenému pacientovi. Na základě zjištěných informací a poznatků během hospitalizace pacienta, byla popsána specifika ošetřovatelské péče o dítě s juvenilní idiopatickou artritidou a vytvořen informační materiál, který je určen pro laickou veřejnost. klíčová slova: juvenilní idiopatická artritida, ošetřovatelská péče, revmatologie, pediatrie ošetřovatelství, artritida
Farmakogenetika v revmatologii - role miRNA
Vicherková, Petra ; Pávek, Petr (vedoucí práce) ; Doseděl, Martin (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Řešitel: Bc. Petra Vicherková Vedoucí: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Název diplomové práce: Farmakogenetika v revmatologii - role miRNA Revmatoidní artritida (RA) je systémové zánětlivé autoimunitní onemocnění, které způsobuje progresivní poškození kloubů a může mít za následek i celoživotní znehodnocení života. Vliv na vznik a průběh nemoci není pouze na úrovni genetické, ale vzhledem k heterogennímu charakteru onemocnění je silně ovlivněno i životním stylem jedince. Toto onemocnění založené na chybném fungování našeho imunitního systému je stále nevyléčitelné. Současná medicína využívá k léčbě konvenční syntetická léčiva i biologickou léčbu. Pro diagnostikování účinku antirevmatické terapie je nutné monitorování a hodnocení odpovědi na léčbu. Důležité jsou ukazatele hodnocení aktivity RA, funkčního stavu, kvality života a strukturální progrese onemocnění. V klinické praxi využíváme kompozitní systém DAS 28 dle doporučení České revmatologické společnosti (ČRS). Nedávné objevy v oblasti diagnostických hodnot různých typů microRNA (miRNA) otevírají otázku, zdali by některé miRNA nemohly být vhodnými biomarkery progrese RA. Ve své diplomové práci shrnuji dostupné poznatky na tomto poli získané z databází...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 125 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.