National Repository of Grey Literature 25 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Posouzení účinnosti a efektivnosti postupu poskytování finančních prostředků v rámci programů PPK‚ revitalizace říčních systémů‚ ze SFŽP pro PPPP a projekty v rámci Fondu soudržnosti
Poradenství - organizace řízení a ekonomika, Komňa, Bojkovice ; Drgáč, Lubomír
Auditní a rozborová zpráva pro MŽP ČR odbor ekologie krajiny a lesa Rozbor stávajících postupů realizace uvedených dotačních programů z pohledu podobných osvědčených systémů (např. EN ISO 9001, EN 45011...), návrh postupu, který umožní snadnou pochopitelnost všemi uživateli a uživatelská vstřícnost programu, nezbytné náležitosti žádosti a příloh, optimalizace účinné vazby na právní předpisy vytvářející legislativní rámec fungování daného programu, procesní správnost, jednoduchost a průhlednost administrativního procesu, vhodné nastavení a evidence kritérií z hlediska posuzování, rozhodování a kontroly žádostí a zpětného vyhodnocování programu.
Studie projekčních parametrů revitalizace soustavy odstavených říčních ramen a propojujících vodních toků v areálu „Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem“
Šindlar, Miloslav
Studie obsahuje základní údaje charakterizující stavbu, přírodní a související charakteristiky zájmové lokality, urbanistické a architektonické řešení území, územně technické podmínky pro přípravu území, majetkoprávní vztahy, požadavky na zajištění budoucího provozu, vliv stavby na zaměstnanost, propočet nákladů, fotodokumentaci a tabulkové přílohy.
Návrh revitalizačních opatření v povodí Skalice v návaznosti na hydrogeologické podklady
Hejnák, Josef
Informace o přírodních poměrech území, rámcově o poměrech klimatických a hydrologických. Podrobný rozbor geologických, hydrogeologických a půdních poměrů. Výsledky jsou zpracovány v mapě dokumentačních bodů, v mapě provedených hydromelioračních staveb, v mapě hydrogeologické, v mapě půd a v mapě návrhů revitalizačních opatření. Mapy jsou zařazeny v samostatné mapové příloze, nejsou součástí CD-ROM. V mapě dokumentačních bodů jsou kromě míst geologických a hydrogeologických objektů vyznačeny orografické rozvodnice a uvedena čísla hydrologického pořadí. V hydrogeologické mapě jsou vyznačeny části území, kde hladina podzemní vody leží v hloubce do 2 m. V mapě půd jsou vyznačeny půdy skalnaté a kamenité, silně skeletovité, mělké, lehké, středně těžké a těžké. Mapa návrhů revitalizačních opatření je syntézou poznatků vyjádřených ve výše uvedených mapách a získaných při terénním průzkumu. Jsou v ní vyznačeny pozemky, které je třeba zalesnit nebo trvale zatravnit, linie terasových mezí a místa, kde by bylo vhodné vybudovat malé vodní nádrže, které by sloužily jako biocentra. Terasové meze by sloužily jako biokoridory. Zalesněné a trvale zatravněné pozemky, terasové meze a malé vodní nádrže by přispěly k diverzitě a ekologické stabilitě území, výrazně by omezily půdní erozi a zpomalily odtok povrchové vody z území.
Návrh praktických opatření pro rekonstrukci krajiny v severozápadní části okresu Písek. Katastrální území Myslín‚ Mirovice‚ Kakovice‚ Ráztely‚ Boješice‚ Plíškovice‚ Horní Nerestce‚ Dolní Nerestce‚ Horosedly‚ Lety‚ Šerkov‚ Kožlí‚ Orlík‚ Probulov‚ Nevězice‚ Králova Lhota‚ Laziště‚ Čimelice‚ Krsice‚ Rakovice‚ Pohoří‚ Minice‚ Mišovice‚ Svučice‚ Boudy‚ Mirotice‚ Lučkovice‚ Stráž‚ Strážovice‚ Radobytce‚ Jarotice‚ Bořice‚ Cerhonice‚ Smetanova Lhota‚ Varvažov‚ Zbonín‚ Horní Ostrovec‚ Dolní Ostrovec‚ Dědovice‚ Vráž u Písku‚ Cerhonice‚ Zvíkovské Podhradí‚ Oslov‚ Tukleky. Navrhovaná opatření nezahrnují opatření v lesních porostech.
RNDr. Lenka Krátká, Pičín ; Krátká, Lenka
Studie je rozdělena na analytickou a návrhovou část. Analytická část obsahuje popis a charakteristiku území: Přírodní podmínky, ekologicky významnější lokality, srovnání s historickými podklady, realizovaná technická opatření v krajině, územně plánovací dokumentace, systémy ekologické stability. Návrhová část: Obnova původních koryt vodních toků a revitalizace, stávající vodopisné sítě, obnova a návrh vodních nádrží, druhy navrhovaných výsadeb, Zakládání a obnova porostních struktur, mezí, remízků a ostatních prvků protierozní ochrany a prvků s retenčními vlastnostmi a vsakovacích ploch, obnova mokřadních ekosystémů navrhovaná opatření podle mapových listů.
Povodí se zvýšenou naléhavostí revitalizace v Jihomoravském kraji
ATELIER FONTES‚ s.r.o., Brno ; Veselá, Olga ; Havlíček, Tomáš
Účelem studie je na základě analýzy stávajících dat vyhledat a zhodnotit povodí se zvýšenou naléhavostí řešení revitalizace v Jihomoravském kraji. Studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování regionálního poradního sboru v Brně o směřování finančních prostředků z Programu revitalizace říčních systémů do území s výskytem silně ovlivněných vodních ekosystémů a narušeného vodního režimu krajiny.
Studie Revitalizace říčního systému levostranných přítoků Chumavy mezi Hostomicemi a Radouší
KV + MV AQUA spol. s r.o., Praha ; Vejvalková, Michaela ; Vrána, Karel
Studie Revitalizace říčního systému Touškovského potoka, okres Plzeň – sever, Plzeň – jih a okres Tachov, Plzeňský kraj jako součást obnovy ekologické stability krajiny řeší komplexně řadu problémů: posouzení erozní náchylnosti zemědělských pozemků k vodní erozi, návrh protierozních opatření v povodí jako ochranu proti vodní erozi, zásady revitalizace jednotlivých toků, návrh umístění nádrží se stálým nadržením, případně suchých nádrží, tůní a mokřadů, návrh rekonstrukce hlavních a vedlejších polních cest, včetně ozelenění. Jednotlivá opatření jsou navržena tak, aby vzájemně podporovala svoji účinnost. Všechna navržená opatření není nutno realizovat současně, avšak v určitém časovém horizontu je třeba komplex opatření dokončit tak, aby jejich společné působení obnovu ekologické stability zajistilo.
Revitalizace Metuje v NPR Adršpašsko-teplické skály
Šindlar, Miloslav
Zhodnocení nulové varianty (současný stav), maximální varianty (úplné zpřírodnění) a návrh optimální varianty z hlediska všech zájmů v řešeném území. Cílem studie je zadání pro podrobné rozpracování navazujících stupňů projektové dokumentace jednotlivých řešených úseků. Obsah dokumentace: Zpracování analýzy problematiky z hlediska možnosti revitalizace toku Metuje v NPR Adršpach včetně levostranného přítoku, doporučení variant řešení, výběr optimální varianty, zakreslení charakteristických úseků do přehledné mapy, projednání s dotčenými subjekty, návrh řešení majetkoprávních vztahů, specifikace harmonogramu prací, návrh řešení v rámci PRŘS.
Konference krajinotvorných programů. Průhonice 2004
Český svaz ochránců přírody - 01 - 43 ČSOP, Praha ; Němec, Jan
CD-ROM obsahuje příspěvky do sborníku ve formátu htm. Obsah sborníku: Převody státní zemědělské půdy pro realizaci krajinotvorných programů. Strukturovaný přístup k řešení erozních a transportních procesů v krajině. RUBIKOVA KOSTKA - východiska, metody a nástroje obecné ochrany přírody. Historická krajina z ptačí perspektivy: archív letecké fotografie Archeologického ústavu AV ČR. Krajinotvorné programy a možnost jejich využití v prevenci před povodněmi a v plánování v oblasti vod. Krajinotvorné programy v oblasti Krkonošského národního parku. Současný stav revitalizace vodních toků v jižních Čechách. Zemědělská politika, agroenvironmentální programy a ochrana přírody. Geologické podklady pro krajinotvorné programy. Zemědělské hospodaření ve velkoplošných zvláště chráněných územích. Vliv očekávaných globálních změn podnebí na vodní ekosystémy. Možnosti statistického vyhodnocení krajinotvorných programů. Využívání podkladových materiálů pro praktickou realizaci opatření v rámci krajinotvorných programů. Změny přírodního prostředí jako indikátor povodňového rizika. Aplikace ekohydrologického monitoringu při revitalizaci vodních toků. Strom jako svébytný biotop.
Monitoring‚ ochrana a rozšíření druhů ryb a velkých mlžů chráněných i EU v povodí Horní Lužnice‚ Blanice vč. přípravy revitalizačních úprav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice ; Hansa, David ; Holub, Miloš ; Dvořák, Petr ; Hartvich, Petr
Cílem je monitoring chráněných druhů sekavce písečného, pískoře pruhovaného, hořavky duhové a vranky obecné v povodí Horní Lužnice (CHKO Třeboňsko) a Blanice po povodních v roce 2002 spolu s monitoringem a managementem velkých mlžů tamtéž. Provedený průzkum ichtyofauny v hydrosystémech horní Lužnice byl zaměřen na hlavní tok řeky a především na slepá a mrtvá ramena i samostatné tůně v nivě. Sledování ichtyofauny řeky Blanice bylo zaměřeno do lokality nově vybudovaného rybího přechodu u obce Bavorov.

National Repository of Grey Literature : 25 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.