Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 210 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnoceni a financování investičního záměru
Banďouch, Daniel ; Vyhňáková, Michaela (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o hodnocení a financování investice do obchodního centra ve městě Hradec Králové. První část práce obsahuje teoretická východiska zaměřená zejména na problematiku investičního rozhodování a s ním spojené metody pro hodnocení efektivnosti investic včetně jejich financování. Druhá část práce je zaměřena na provedení strategických analýz pro zjištění momentální situace na trhu a současného stavu investice. Stěžejní část práce tvoří vlastní návrhy zaměřené na obsazení obchodního centra kvalitním mixem nájemců pro dosažení adekvátní výnosnosti a návratnosti investice.
Working capital management in retail
Dibon, Michael ; Čornanič, Aleš (vedoucí práce) ; Novák, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na operační pracovní kapitál a jeho implikace na korporátní výkonnost retailových firem v rámci období, které bere na vědomí strukturální změny v odvětví. Naše výsledky ukazují negativní vztah mezi peněžním cyklem pracovního kapitálu a korporátní výkonností. Management by proto měl cílit na snížení peněžního toku za účelem zvýšení hodnoty firmy. Nicméně, v oděvním retailu, společnosti s nadměrně vysokým peněžním cyklem mohou udržovat velké investice do pracovního kapitálu, jelikož tyto společnosti generují profitabilitu na pracovní kapitál vyšší než na jiné investiční příležitosti. Dále jsme nenašli dostatek důkazů na to, abych mohli říct, že investiční strategie na základě peněžního cyklu generují alfu. Nicméně jsme našli známky možné persistence u portfolií vážených dle tržní kapitalizace. Klasifikace G31, G32 Klíčová slova Pracovní kapitál, Management pracovního kapitálu, Peněžní cyklus, Retail E-mail autora michael.dibon@gmail.com E-mail vedoucího práce ales.cornanic@gmail.com
Nové technologie v obchodě
DUFKOVÁ, Klára
Cílem práce je identifikovat nové technologie aktuálně využívané v maloobchodě a zhodnotit postoje tuzemských zákazníků k těmto technologiím. Na základě zjištěných poznatků poté zpracovat doporučení týkající se využívání těchto technologií v České republice. Diplomová práce se blíže zabývá jednotlivými informačními technologiemi, které jsou využívány na území České republiky a v zahraničí, ale také těmi, které jsou teprve vyvíjeny. Za pomoci výzkumu je na téma technologií v obchodě nahlédnuto z pohledu zákazníků.
Postoj spotřebitelů k novým technologiím v maloobchodě
HOLAN, Martin
Hlavní náplní této práce je zjistit postoj spotřebitelů k novým technologiím v maloobchodech. Práce zkoumá postoj zákazníků ke konkrétním technologiím, jako je například samoobslužná pokladna, inteligentní nákupní vozík, cashback, bezkontaktní placení, 3D zobrazování zboží a další. Kromě toho zjišťuje i postoj k novým technologiím obecně. Zkoumá, zda zákazníci nové technologie používají, kde se s nimi setkali, nebo například důvody toho, proč je nevyužívají. Práce zjišťuje postoje celého vzorku a také jednotlivých skupin podle pohlaví, věku a bydliště. Ke sběru bylo využito dotazníkového šetření. Celkem bylo vybráno 200 respondentů. Výzkum probíhal v okrese Příbram. Na základě zjištěných dat byly navrženy doporučení pro maloobchodníky. K analýze dat slouží absolutní a relativní četnost. V práci je využito grafů, tabulek, obrázků, schémat.
Návrh rozvoje rodinné vinotéky ve městě Prostějov
Obořilová, Tereza ; Procházková, Lenka (oponent) ; Bumberová, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu rodinného podniku Vinotéka Rek a vyúsťuje v návrh strategie jeho dalšího rozvoje. První, teoretická část se zabývá teoretickými východisky se zaměřením na rozvoj a růst podnikání zejména malých a rodinných firem, kontext strategického řízení v rámci rozvoje firem a dále na vybrané analyticko-výzkumné metody, které zkoumají vnitřní, vnější a tržní prostředí firmy. Druhá, analytická část práce obsahuje praktickou aplikaci metod na vybraný podnik, stanovení klíčových faktorů a dopadů na podnik a zhodnocení celkových výsledků pro následný výběr vhodné varianty rozvoje. Třetí, návrhová část staví na výsledcích analýz a zpracovává vybranou variantu strategie rozvoje včetně implementačních kroků a přínosů z návrhů.
Faktory ovlivňující customer experience v kontextu retail storů nových formátů
Brišová, Jana ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Jesenský, Daniel (oponent)
Bakalářská práce "Faktory ovlivňující customer experience v kontextu retail storů nových formátů" se zabývá fenoménem customer experience v in-store prostředí a faktory, jejichž ma- nagementem se společnosti snaží ovlivňovat rozhodovací procesy a nákupní chování zákazníků. První část práce prozkoumává existující teorii na téma customer experience a jeho managementu. Fenomén customer experience práce dále rozebírá v kontextu retail storů a zkoumá dimenze zákazníkova vnímání a jeho interních reakcí na marketingové stimuly využité v in-store marketingové komunikaci (kognitivní, afektivní a fyzické), které na něj v místě pro- deje působí, a na sociální interakce s osobami přítomnými v retail storu. Část empirická zjišťuje skrze průzkum ve vybraném retail storu nového formátu situaci v tržním prostředí České re- publiky. Prozkoumává reakce, emoce, pocity a postoje zákazníka vůči prostředí vybraného re- tail storu a následně analyzuje, zda má jejich charakter vliv na zákazníkovu loajalitu.
Vliv umožnění volby dodavatele elektrické energie na vývoj celkové platby za elektřinu
BIRČÁK, Tomáš
Energetické hospodářství patří mezi specifické segmenty trhu. V minulosti se zde projevoval velký vliv monopolizace a koncentrace tržní síly do rukou několika málo významných subjektů. Trh s elektrickou energií není ani dnes dokonale konkurenčním prostředím (Kacvinský, 2007). Při výrobě elektřiny vznikají externality, spotřebitelé z řady příčin nemají úplné informace. Pravidla trhu jsou z velké míry ovlivňovány Energetickým regulačním úřadem. Energetické hospodářství, jako nedílná součást tržně orientované ekonomiky, je ovlivňováno především konkurenčním prostředím. Podnikání v energetické prostředí se vyznačuje vysokou kapitálovou náročností spojenou s dlouhodobým plánováním a investicemi. Na energetickém trhu existuje značné časové zpoždění na straně nabídky při uspokojování poptávky. Naproti tomu poptávka na energetických trzích reaguje na aktuální tržní signály vycházející z celkové hospodářské situace. Možná tržní selhání v energetice mají dopad na celé národní či evropské ekonomiky. Pokud i přes vnitřní regulační snahu dojde k selhání trhu, v energetickém prostředí označované jako stav nouze, přebírá kontrolu nad všemi energetickými trhy stát. Cílem této práce je specifikovat dopady liberalizace trhu s elektrickou energií, popsat souvislost mezi volbou dodavatele elektrické energie pro koncového zákazníka ve vztahu k ceně celkové služby a sledovat časový vývoj ceny elektrické energie v období let 2006 až 2018 s důrazem na neregulovanou složku elektřiny. V neposlední řadě si tato práce klade otázku, zda se na trhu s elektřinou vytvořilo konkurenční prostředí, které by zajišťovalo koncovému zákazníkovi lepší postavení na trhu potažmo výhodnější cenu. A pokud takovéto prostředí vzniklo, jak se vyvíjí a zda přináší prospěch zákazníkovi prostřednictvím levnější elektřiny, vyjádřené skrze nižší marže obchodníků.
Získávání pracovníků v maloobchodních jednotkách
ČÍŽEK, Štěpán
Bakalářská práce se zabývá procesem získávání, předvýběru a výběru pracovníků používané v maloobchodních jednotkách. K dosažení cíle bakalářské práce jsou porovnávány informace z dostupných publikací a odborné literatury s reálnými postupy v procesu získávání pracovníků. Na základě dotazníkového šetření, nestrukturovaných rozhovorů, pozorování a zkoumání podnikových písemností jsou navrženy nové postupy a vhodné změny včetně finančního vyjádření vybraných návrhů.
Uplatnění informačních technologií v obchodě
PECHA, Matěj
Bakalářská práce se zabývá informačními technologiemi v obchodě. Hlavním cílem práce je seznámit čtenáře s technologií Scan&Go, která je využívána maloobchodním řetězcem Globus České Budějovice, zjistit zkušenosti náhodných zákazníků s tímto systémem a získat návrhy na zlepšení tohoto systému. Zákazníci byli dotazováni pomocí dotazníku vytvořeném v Google Forms. Práce obsahuje definici informačních technologií, hardwaru, softwaru, informačních systémů a zmiňuje otázku bezpečnosti. V práci je taktéž několik moderních technologií, které se již užívají, nebo jsou ve stádiu zavádění. V praktické části práce je analýza zákaznických odpovědí. Ti byli dotazování ohledně zkušeností s moderními technologiemi jako jsou bezkontaktní karty, samoobslužné pokladny, virtuální šatny, QR kódy, Scan&Go, apod. Všechny odpovědi byly analyzovány a umístěny do grafů. V závěrečné části práce se nachází vyhodnocení hypotéz a návrhy na zlepšení technologie Scan&Go, které by mohly být Globusu nápomocné.
Jak moderní technologie proměňují retail a interakci se zákazníkem
Korb, Kryštof ; Jesenský, Daniel (vedoucí práce) ; Koudelková, Petra (oponent)
Práce se zabývá vlivem digitálních technologií na retail ve vztahu ke koncovému zákaz- níkovi: jak proměňuje jeho komunikaci a interakci s obchodníkem nebo celý nákupní proces. Nejprve je stručně shrnuta historie retailu až po nástup e-commerce a současná globální situace i situace v ČR. Poté jsou na dvou typických nákupních procesech v kamenném obchodě a e-shopu prezentovány aspekty, které jsou pro oba tyto jednotlivé procesy specifické. Jádrem práce je určení klíčových trendů, které jsou vysvětleny, doplněny o popis techno- logií a prezentovány na konkrétních příkladech již existujících řešení. Mezi tyto trendy patří různé způsoby předání zboží (doručení, vyzvednutí nebo několik samoobslužných modelů), personalizace a customizace, digital signage a proximity marketing, komuni- kace v přirozeném jazyce, virtuální a rozšířená realita nebo robotizace. Cílem práce je nastínit směr, jak se bude retail dále vyvíjet a jaké kroky budou muset ob- chodníci učinit, aby zůstali konkurenceschopní. Práce proto syntetizuje aspekty s trendy, na kterých ukazuje, jak se za pomoci technologií jednotlivé trendy snaží problematické jevy řešit. Samotný závěr obsahuje zobecněnou představu, jak bude retail v budoucnosti vypadat, zejména pak určení dvou základních konceptů retailu budoucnosti: utilitárního a zážitkového.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 210 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.