Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 718 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Measuring the performance of Public Universities of Georgia: The Case of Social Sciences Faculties Problems of education quality and knowledge production
Shubitidze, Sopiko ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Senkova, Olga (oponent)
In this research I investigate the problem of education quality at the faculties of Social Sciences at four Georgian Public Universities. The findings of research are derived through interviewing of professors and document analysis of Georgian legislation concerning higher education and European-level frameworks supporting the enhancement of education quality. I deal with the problem of quality using the mixture of theories. I divided researched topics in three parts: Ideological, Institutional and personal-level. The majority of theoretical claims were disproved in the local context of Georgia. Education quality and knowledge production are multi-faceted problems at Georgian Public Universities, Faculties of Social Sciences and it mainly is related to the scarce state resources allocated to HEIs in general in Georgia.
Influence of omission neglect phenomenon on perception of product and brand
Chovancová, Michaela ; Vranka, Marek (vedoucí práce) ; Báča, Ladislav (oponent)
Bakalárska práca s názvom Vplyv fenoménu omission neglect na vnímanie produktu a značky pojednáva o pomerne neznámom pojme v Česku i neglect je definované ako nedostatok citlivosti k chýbajúcej informácii. Hlavným cieľom mojej práce je zhrnúť komplexné poznatky zo zahraničnej literatúry a overiť, či sa efek správaní českých spotrebiteľov. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa zaoberám témou spotrebiteľského správania a nákupného rozhodovania vo vzťahu k fenoménu ON a tiež problematikou heuristík a ívnych skreslení, do ktorej spadá aj pojem ON. Ďalej sa venujem samotnej definícii pojmu, jeho historickému vývoj faktorom znižujúcimi jeho pôsobenie. Na konci teoretickej časti sa nachádza zhrnutie najvýznamnejších štúdií na ON. praktickej časti potom replikujem štúdiu z roku 2014, ktorá skúma rozdielne pôsobenie nízkou úrovňou znalostí v danej produktovej kategórii. Cieľom môjho výskumu bolo overiť, či sa rozdielny vplyv ukáže aj v hodnotení produktu českých spotrebiteľov. Replikácia pôvodného výskumu na českom trhu sa potvrdila.
Úroveň znalosti etiky a etikety u žáků středních škol
Sýkorová, Zdenka ; Syřiště, Ivo (vedoucí práce) ; Mojžíšová, Jarmila (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá úrovní znalostí etiky a etikety u žáků na středních školách. Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jestli jsou jim známy rozdíly mezi těmito vědami. Jak žáci sami chápou smysl etiky. Jaké etické hodnoty jsou pro ně nejdůležitější, co jim naopak na současné morálce vadí. V oblasti etikety jsem zjišťovala, zdali žáci znají základní pravidla společenského chování, kdo nebo co je pro ně zdrojem těchto znalostí, a v neposlední řadě zdali jsou toho názoru, že bychom se měli podle etikety chovat. Informace k výzkumu jsem získávala prostřednictvím dotazníků a rozhovorů, které jsou zahrnuty v praktické části mojí práce. Díky tomuto výzkumu jsem získala odpovědi, podle kterých jsem došla k závěru, že úroveň znalosti etikety je u žáků spíše průměrná. Na rozdíl od toho etika, její chápání a to jak mají žáci nastavený morální kompas, se ukázalo být na velmi dobré úrovni. V teoretické části mojí práce jsem popsala charakteristiku, smysl, historii a stručný vývoj jak etiky, tak etikety. Dále se také zabývám genderovým rozlišením pravidel v etiketě, ale i odlišným chápáním genderu v etických názorech a genderem jako takovým.
Povědomí české veřejnosti o Fondech EHP a Norska
Hanzlová, Radka
Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu „Povědomí české veřejnosti o Fondech EHP a Norska“. Zpráva zpracovává výsledky reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou byla populace obyvatel ČR starších 15 let. Sběr dat proběhl v termínu od 5. do 17. ledna 2019 metodou osobního dotazování tazatele s respondentem – kombinace CAPI a PAPI – na základě standardizovaného dotazníku. Celkem bylo dotázáno 1 087 respondentů vybraných kvótní metodou podle kraje, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání.
Popularita menšinových sportů v České republice u mladé generace
Vychytil, Jiří ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název práce: Popularita menšinových sportů v České republice u mladé generace Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit popularitu vybraných menšinových sportů u mladé generace a následně porovnat popularitu pasivní a aktivní. Vedlejšími úkoly jsou zjištění ideálních informačních kanálů pro menšinové sporty a následné sepsání doporučení pro zástupce menšinových sportů ke zvýšení popularity jejich sportu. Metody: V prvotní fázi bylo použito elektronické dotazování ke zjištění obecné, aktivní a pasivní popularity sportu, k nalezení ideálního komunikačního kanálu a v neposlední řadě k návrhu doporučení pro zástupce menšinových sportů. Pro analýzu výsledků byly použity statistické metody absolutní a relativní četnosti. Po prvotním výzkumu následoval polostrukturovaný rozhovor s marketingovým specialistou, se kterým jsme analyzovali výsledky elektronického dotazování. Výsledky: Výsledkem bylo zjištění velkých rozdílů mezi aktivní a pasivní popularitou, což vesměs odpovídá předchozí teorii. Zároveň bylo zjištěno, že mnou vybrané menšinové sporty neefektivně využívají sociální sítě, na které by se zástupci těchto sportů měli zaměřit, pokud chtějí zvýšit popularitu svých sportů v naší zemi. Zároveň by se měli snažit dostat sport na školy, podobně jako se to povedlo jiným, dnes populárním, sportům. Klíčová...
Reflexe prostoru
Šrom, Samuel ; František,, Dvořák (oponent) ; Korbička, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce Reflexe prostoru si klade za cíl změnit úhel pohledu na eloxování materiálu a posunout tento čistě technologický proces do umělecké roviny. První část textu stručně shrnuje proces anodizace a hledá její projevy v kulturní sféře. Druhá textová část popisuje vlastní záměr a výsledky bádání v rámci technologických zkoušek, které jsou prezentovány v obrazové části dokumentu.
Postoje žáků středních zdravotnických škol k hodnocení ve vyučování
HRYCHOVÁ, Aneta
Bakalářská práce Postoje žáků středních zdravotnických škol k hodnocení ve vyučování se skládá z teoretické a empirické části. V teoretické části jsou obsaženy kapitoly týkající se základních pojmů hodnocení, školního hodnocení, jeho významu, funkcí, přehled typů užívaných ve vyučování, současných metod a forem. Empirickou část tvoří výzkum, pomocí kterého se snažíme zjistit postoje žáků středních zdravotnických škol k hodnocení ve vyučování pomocí dotazníkového šetření. Tato metoda byla zvolena, protože poskytuje racionálnost a poměrně snadné vyhodnocení a srovnání získaných informací. Na základě těchto informací byly vypracované grafy, které promítají odpovědi žáků na otázky v dotazníku. Všechny grafy jsou doplněny komentářem a v závěru dochází k odpovědi na výzkumné otázky a shrnutí zjištěných výsledků. Výsledky od respondentů informuj
Spotřebitelské vnímání biopotravin a jejich značek
CRKALOVÁ, Zdeňka
Diplomová práce se zaměřuje na průzkum spotřebitelského vnímání biopotravin a jejich označení. Práce charakterizuje ekologické zemědělství, biopotraviny a proces jejich kontroly a označování. Cílem je zjistit, jaké je spotřebitelské chování s ohledem na věk a pohlaví. Dalším důležitým výstupem této práce je zjištění, zdali spotřebitelé shledávají biopotraviny jako kvalitnější než konvenční potraviny, a jestli spotřebitelé vnímají označení biopotravin při jejich nákupu. Předmětem práce je výzkum a data byla získána pomocí dotazníkového šetření.
Monitoring stavu a úrovně znalostí o ochraně přírody u studentů vybraných středních škol
ŘÍHOVÁ, Libuše
Tato práce je zaměřena na stav a úroveň znalostí o ochraně přírody u žáků středních zemědělských škol, obchodních škol a gymnázií. Cílem práce je shromáždění informací o výuce k ochraně přírody v ČR, dále modifikovat a spolupodílet se na vytvoření standardizovaného testu a poté test aplikovat u žáků vybraných středních škol. K výzkumu byl využit test, který vyplnilo 436 respondentů ze 13 středních škol (7 gymnázií, 3 zemědělské školy, 3 obchodní školy). Zadávání probíhalo v září a říjnu roku 2017, březnu 2018 a listopadu 2018. Většina respondentů byla ve třetím ročníku, pouze jedna třída druhého a 3 třídy čtvrtého ročníku. V testech bylo možné získat 100 bodů. Celkový průměrný zisk z testu byl 35 bodů. Nejlepších výsledků v tomto výzkumu dosahovala gymnázia, kdy nejlepší průměrné skóre třídy bylo přibližně 45 bodů a nejhorší výsledky měly obchodní školy (nejmenší průměrné skóre třídy přibližně 26 bodů). Většina žáků si s ochranou přírody spojuje převážně pojmy jako např. třídění odpadu, recyklace, znečištění ovzduší, vod či chráněná území. Často také nepovažují prospěšnou lidskou činnost pro přírodu, ale myslí si, že lidé přírodu pouze ničí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 718 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.