Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 707 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Smart destinace cestovního ruchu
KOUBOVÁ, Andrea
Teoretická část této práce je zaměřená na vysvětlení problematiky smart konceptu v rámci měst a destinací cestovního ruchu, jakým způsobem destinace využívá marketingovou komunikaci, aby přilákala nové návštěvníky a udržela si ty stávající. Čtenář je v této části také seznámen s tematikou měření emocí, jaké jsou metody, jejich silné a slabé stránky a jak konkrétně funguje metoda EDA (měření elektrodermální aktivity, resp. vodivosti kůže), která byla využita v rámci praktické části. Cílem práce je využití nových technologií pro efektivní marketing destinace cestovního ruchu. Na základě měření emočních reakcí metodou EDA je úkolem optimalizovat vizuální komunikaci destinace Písek a okolí jako města s konceptem smart city. V praktické části je popsáno, jakým způsobem probíhalo dotazníkové šetření a měření metodou EDA. Při výzkumu byly respondentům promítány snímky pořízené z oblasti města Písek a jeho okolí. Zpracování dat probíhalo tím způsobem, že se vyhodnotilo dotazníkové šetření a měření metodou EDA. Výsledky z obou způsobů výzkumu byly seřazeny v žebříčku TOP deset pozitivně/negativně hodnocených snímků s vyšší emoční reakcí. Deset pozitivně a deset negativně hodnocených snímků z dotazníkového šetření a měření metodou EDA jsou zde vizualizovány. Z výzkumu lze vyvodit, že metoda EDA je pro měření emocí vhodná a společně s dotazníkovým šetřením poskytla zajímavé informace, jaký typ obrázků je vhodný používat v rámci marketingové komunikace destinační společnosti Píseckem, s. r. o., aby stávající i potenciální návštěvníky zaujala.
Závěrečná zpráva 2018 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR.
Frouz, Jan ; Mudrák, Ondřej ; Sun, Daquan ; Müllerová, V. ; Arestani, Mortazavi ; Zeníková, P. ; Veselá, H. ; Veselá, M. ; Cejpek, J. ; Dvorščík, P. ; Hnilička, F. ; Jačka, L. ; Walmsley, A. ; Kučera, J. ; Bednářová, E. ; Buchbauerová, L. ; Reinshmitová, E. ; Vicentini, Fabio ; Baldrian, Petr ; Lin, Qiang
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2018.
Statistika & My (č. 1/2019): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Erotická módní fotografie
Birgusová, Helena ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá erotickou módní fotografií v marketingové komunikaci. Hlavním cílem práce je podat historický přehled erotické fotografie v marketingu módních značek a identifikovat její kritické aspekty a jejich vývoj v čase. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce nejdříve zabývá obecně erotikou v marketingové komunikaci. Pozornost je zaměřena na vymezení erotiky v marketingu, její efektivitu na spotřební chování a aspekty, které ovlivňují její působení na konzumenty reklamy. Dále se práce zabývá historií erotické módní fotografie v širokém společenském a uměleckém kontextu a poté jsou představeni nejvýznamnější osobnosti eroticky zaměřené módní fotografie v marketingové komunikaci v posledních desetiletích. Následně jsou identifikovány hlavní kritické aspekty problematiky. Praktickou část tvoří vlastní výzkum. Hlavní výzkumnou otázkou bylo zjistit zda, a popřípadě jak, se erotická módní fotografie změnila v posledních dvaceti letech v časopisu Elle. Jako výzkumná metoda byla zvolena kvalitativní obsahová analýza. Výsledky výzkumu naznačují, že se erotická módní fotografie mění v průběhu let. Mění se využití erotických motivů i výběr zobrazených modelů a modelek.
Využití volnočasových aktivit u dětí na 2. stupni ZŠ během školních přestávek
Koníčková, Hana ; Dragounová, Zuzana (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Využití volnočasových aktivit u dětí na 2. stupni ZŠ během školních přestávek. Cílem výzkumu je zjistit, zda sledovaní žáci budou trávit méně času o velké přestávce na mobilních telefonech, pokud se jim nabídnou sportovní či jiné aktivity během této doby. - porovnání času stráveného na mobilním telefonu u žáků staršího školního věku během školní dvacetiminutové přestávky s časem případě stejné přestávky, možností volby pohybových a volnočasových aktivit. Náhodným výběrem byla vybrána vždy jedna třída z ročníku. Výzkumu se zúčastnily děti staršího školního věku (11−15 let). Celkově 77 žáků 6.,7.,8. tříd a 40 žáků z 9. tříd. osob. 9. ročník byl ve výzkumu použit pro realizování samotných aktivit a jako výpomoc při Celková analýza ukazuje zvýšený počet uživatelů na mobilních telefon třídách, a sice ve dnech s aktivitami, nežli bez nich. Co se týče strávených minut na mobilních telefonech, žáci na nich trávili ve dvou třídách méně času, pakliže aktivity probíhaly prostorách školy. Nejvíce času na mobilních telefonech strávili žáci 8. třídy. Klíčová slova: starší školní věk, škola, Finsko, Česká republika, děti a přestávka, výzkum
The University Teachers’ Attitude Towards Grey Literature: A Survey Led at the University Constantine 2
Bouderbane, Azzedine ; Gamouh, Nadjia ; Benkaid Kesba,Teboura
Vědecký výzkum vyžaduje shromažďování rozličných informací z různých zdrojů. Šedá literatura je informačním zdrojem, který může obohatit vědecké práce výzkumných pracovníků, avšak někteří uživatelé k ní nemusí mít z různých důvodů v určitých situacích pozitivní postoj. Na Univerzitě Constantine 2 byla provedena kvalitativní studie založená na popisném přístupu a na rozhovorech s reprezentativním vzorkem vysokoškolských učitelů. Byly získány významné výsledky, které budou předneseny na konferenci.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
11. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích
Národní technická knihovna
Program konference spolu s abstrakty jednotlivých příspěvků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 707 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.