Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 156 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv endokrinního disruptoru bisfenolu S na lidské zdraví a reprodukci
Procházková, Bára ; Petr, Jaroslav (vedoucí práce) ; Děd, Lukáš (oponent)
Bisfenol S (BPS) je environmentální polutant, který od roku 2011 nahradil v řadě plastových a papírových produktů bisfenol A (BPA) jako jeho bezpečnější "BPA-free" alternativa. Vzhledem k rychlé náhradě však nedošlo k podrobnému prozkoumání jeho potenciálních negativních účinků a vzhledem jeho strukturální similaritě s BPA řada studií předpokládá, že působí, stejně jako BPA, jako endokrinní disruptor. Jeho užití je široké a BPS je celosvětově rozšířen, nachází se v životním prostředí a byl detekován v tkáních zvířat i člověka. Nicméně celkový vliv BPS na organismus zůstává nejasný, tato práce se soustředí na shromáždění dostupných zdrojů o jeho vlivu na reprodukční schopnost a jeho souvislost s metabolickými poruchami.
Rozmnožování krytosemenných rostlin a teplotní stres
Nedvědová, Kateřina ; Honys, David (vedoucí práce) ; Vítámvás, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce je literární rešerší shrnující účinky vysokoteplotního stresu na reprodukční vývoj krytosemenných rostlin a toleranční mechanismy reprodukčního vývoje. Rostliny jsou průběžně vystavovány měnícím se podmínkám prostředí a stále se zvyšujícím teplotám. Reprodukční vývoj, zvláště vývoj samčího gametofytu, je na tyto změny obzvláště citlivý. To vede k defektnímu vývoji, sterilnímu pylu a nižšímu počtu semen, což ovlivňuje produktivitu a výnos plodin. Proto je důležité těmto změnám, a především tolerančním mechanismům, porozumět. Klíčová slova: reprodukce, krytosemenné rostliny, teplotní stres, tolerance, samčí gametofyt, samičí gametofyt
Diskurz hormonální antikoncepce z perspektivy českých mužů
Klečková, Romana ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Jiroutová Kynčlová, Tereza (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou užívání ženské hormonální antikoncepce z perspektivy mužů jakožto jejich partnerů. V teoretické části podává ucelený obraz o expertním i veřejném diskurzu a základních argumentech souvisejících s problematikou v odborné literatuře. Analytická část je konstruovaná prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s vybranými respondenty, kteří svými odpověďmi vykreslují podobu této problematiky z mužské perspektivy. Jejich výpovědi jsou průběžně analyzované genderovou optikou. Diplomová práce volně navazuje na předchozí práce, zabývající se sociálními aspekty užívání hormonální antikoncepce z pohledu žen. ABSTRACT This diploma thesis deals with the problematics concerning the female usage of hormonal contraception from the perspective of their male partners. In the theoretical part, the thesis describes the basic assertions, expert as well as public discourse linked with the problematics represented in professional literature. The analytical part is built on semi-constructed interviews with selected respondents. The interviews are drafted to illustrate the male conception of the problematics. Their answers from the interviews are analysed one by one through the views on gender. The thesis loosely follows previous theses describing social aspects of the usage of...
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2018
Šmejkal, Marek ; Bartoň, Daniel ; Blabolil, Petr ; Kolařík, Tomáš ; Soukalová, Kateřina ; Děd, Vilém ; Šmejkalová, Z. ; Kočvara, Luboš ; de Moraes, Karlos Ribeiro ; Kortan, D. ; Duras, J. ; Kubečka, Jan
Cílem studie bylo zhodnotit výsledky populačního vývoje bolena dravého ve vztahu k dosavadnímu účelovému rybářskému hospodaření a vypracovat návrhy pro řízení tohoto dravého druhu v budoucnu.
Vliv stárnutí na změny v hematologických a imunologických znacích u sýkory koňadry (Parus major)
Krajzingrová, Tereza ; Vinkler, Michal (vedoucí práce) ; Remeš, Vladimír (oponent)
iii II. Abstrakt (CZ) Stárnutí je podle "Disposable soma theory" (v překladu teorie "Tělo na jedno použití") důsledek adaptivního rozložení investic mezi jednotlivé složky životních procesů jako jsou tělesný růst, reprodukce či sebeudržovací procesy v závislosti na předpokládané délce dalšího přežití jedince. Na mírů investic mohou působit vnější faktory jako znečištění prostředí, anebo lze příčinu hledat v nákladnosti reprodukce. Účelem mé diplomové práce je objasnit vztahy mezi věkem jedince, vybranými hematologickými znaky, aktuální reprodukcí, účinností vrozené imunity a kontaminací těžkými kovy. Poměr heterofilů ku lymfocytům (H/L poměr) byl použit jako ukazatel stresu způsobeného těmito fyziologickými výdaji. Tato práce shrnuje část dat sesbíraných v rámci desetiletého výzkumu sýkory koňadry (Parus major) na území Prahy, kterého jsem se účastnila. Máme k dispozici data o více jak 300 opakovaně odchycených jedincích. Struktura tohoto unikátního datového souboru nám umožňuje sledovat změny ve studovaných znacích v průběhu života jedince. Naše výsledky ukazují, že samci oproti samicím během stárnutí zaznamenávají citelný nárůst H/L poměru. Ačkoliv jsme neprokázali efekt věku na početnost snůšky, ukázalo se, že s její velikostí vzrůstá i H/L poměr, tedy míra stresu. Během stárnutí nebyla pozorována...
Energetické náklady autotomie a regenerace ocasu u plazů
Píchová, Veronika ; Starostová, Zuzana (vedoucí práce) ; Frýdlová, Petra (oponent)
Většina druhů plazů má schopnost dobrovolného odvržení ocasu neboli autotomie s následnou regenerací ocasu, která funguje jako anti-predační mechanismus. Ačkoli se zjevně jedná o úspěšnou evoluční adaptaci, jedinec s autotomizovaným ocasem je často negativně ovlivněn zvýšenou pravděpodobností predace, snížením lokomoční schopnosti, sníženou imunitou nebo například změnou jeho sociálního statusu. V neposlední řadě může ztráta ocasu a následná regenerace významně ovlivnit energetiku jedince, a to ať již přímo díky ztrátě tukových zásob, které jsou většinou umístěné právě v ocasu nebo díky tomu, že následná regenerace ztracených tkání je energeticky náročná a často vyžaduje přesměrování alokace energie na úkor jiných procesů. Autotomie a regenerace ocasu, tak může ovlivnit důležité vlastnosti nebo fyziologické procesy jako je tělesný růst či celková velikost těla, reprodukční schopnost nebo intenzita metabolismu. Právě vliv autotomie na poslední zmíněné aspekty života jedince je v posledních letech předmětem mnoha výzkumů, které dochází k rozporuplným závěrům. Cílem této práce je stručně shrnout informace o mechanismu kaudální autotomie a regenerace a dále shrnout současné poznatky o energetických nákladech spojených s autotomií a regenerací ocasu.
Metody asistované reprodukce u plazů
Kánská, Barbora ; Kratochvíl, Lukáš (vedoucí práce) ; Frýdlová, Petra (oponent)
Tato práce se zabývá metodami asistované reprodukce u plazů. Jelikož je klasicky popisovaná samostatná třída plazi (Reptilia) parafyletickým taxonem, jsou v práci pro úplnost zahrnuti i ptáci (Aves). Pro přehlednost jsou dále souhrnným pojmem "plazi" myšleny tradiční řády plazů (šupinatí, hatérie, želvy a krokodýli), kteří spolu s ptáky tvoří monofyletickou třídu Sauropsida. Vývoj metod asistované reprodukce je doposud soustředěn především na savce. Vzhledem k počtům ohrožených druhů mezi plazy a ptáky je však zřejmé, že je potřeba soustředit větší pozornost i na ně, protože metody asistované reprodukce mohou být jednou z cest k prevenci jejich extinkce. Tato práce pojednává o jednotlivých metodách. Odběr spermatu a jeho následné uchovávání představují první krok k úspěšné umělé inseminaci či in vitro oplození. Kryokonzervace a následná transplantace tkání vaječníků a varlat, která se již podařila u ptáků, představuje slibnou metodu pro konzervační programy u ohrožených druhů zvířat. Dále je krátce zmíněn chov zvířat v zajetí, což sice není metoda asistované reprodukce v pravém slova smyslu, ale díky ex situ chovnému programu byly například zachráněny populace hatérií na Novém Zélandu. Klíčová slova: asistovaná reprodukce, plazi, ptáci, odběr spermatu, uchovávání spermatu, umělá inseminace, in...
The effect of education on reproductive behaviour in low-fertility settings in Slovakia after 1992
Fekiačová, Eva ; Kocourková, Jiřina (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
The relationship between reproduction and highest achieved education is currently one of the main factors of reproductive behavior. In postmodern societies, it is generally associated with the negative effect of higher education levels on the number of children born. The level of education affects not only the ultimate fertility of women or the time of entering maternity. It also affects individual preferences, normative orientations, and development of values. Relationship of education and reproduction can be grasped on several levels. Therefore, the presented work points on the attitude differences between individuals in the individual educational categories in Slovakia after 1992 and offers an analytical and theoretical explanation of the development and differences in reproductive behavior. Keywords: education, fertility, reproduction
Individualita námluv u semi-ferálních koní (Equus caballus)
Boušková, Adéla ; Komárková, Martina (vedoucí práce) ; Fuchs, Roman (oponent)
U většiny savčích druhů jsou podstatným prvkem předcházejícím vlastní reprodukci námluvy. U mnoha druhů jsou konkrétní namlouvací strategie velmi dobře prozkoumány, často však chybí informace o jejich průběhu v rámci konkrétních párů, ačkoli právě námluvy mohou mít zásadní dopad na reprodukční úspěšnost jedince. U koní (Equus caballus), polygynních kopytníků s harémovým sociálním uspořádáním, zahrnují přirozeně námluvy široké spektrum chování, oproti tomu v lidské péči k nim prakticky nedochází. Tato práce se zabývá námluvami a reprodukcí u semi-ferálních a domácích koní, konkrétně u plemene exmoorský pony a merénský kůň, a individuálními reakcemi klisen na hřebce v období námluv. Celkem bylo pozorováno 45 jedinců po dobu 240 hodin od února do června roku 2018. Předpokládali jsme podobnost námluv v rámci konkrétních párů, výsledek statistické analýzy však ukázal opak, tedy vysokou variabilitu opakovatelnosti behaviorálních vzorců (ICC 0,235-0,832), která však nijak nekorelovala s individuálními charakteristikami klisny, tedy jejím věkem (ρ=-0,194, p=0,472), paritou (t=0,569, p=0,578) či výskytem poporodního estru (t=-0,070, p=0,945). Dále jsme předpokládali, že klisna, která bude během námluv vykazovat vůči hřebci agresivní chování, námluvy svým odchodem či útěkem ukončí. Tento předpoklad se potvrdil,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 156 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.