Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Cestovní zpráva z 13th International Digital Curation Conference
Černohlávková, Petra
Cestovní zpráva popisuje průběh účasti na 13. ročníku mezinárodní konference o digitálním kurátorství (IDCC) věnovaném převážné datům a data management plans. Účast na konferenci byla klíčová pro plány vybudování nového repozitáře. Zahraniční cesta přinesla prvotní podrobný vhled do problematiky a do nových trendů na mezinárodní úrovni. Zároveň umožnila navázat kontakty mezi odborníky v dané oblasti, které už vlastní repozitáře spravují. Poznatky a texty příspěvků mohou být využity jako podklad pro zvážení možností NTK v oblasti research data and data stewardship, zároveň jsou inspirací pro další ročníky mezinárodní konference o šedé literatuře a repozitářích pod záštitou NTK.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Porovnání softwarových architektur
Motyčka, Michal ; Polčák, Libor (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je porovnat softwarové architektury tak, aby čtenář byl schopný rozhodnout, která architektura je vhodná právě pro jeho projekt. K dosažení tohoto cíle práce nabízí porovnání a ukázkovou implementaci Cibulové architektury, Architektury anemického doménového modelu a Architektury aktivních záznamů. Architektury jsou porovnány na základě čitelnosti, rozšiřitelnosti, testovatelnosti a potřebných znalostí pro vývoj. Práce také nabízí popis dalších obecně známých softwarových architektur a konceptů používaných v těchto architekturách.
Informační podpora v oblasti softwarových simulátorů v lékařské výuce
Jirásková, Klára ; Kofránek, Jiří (vedoucí práce) ; Jarolímková, Adéla (oponent)
(česky) Předmětem této bakalářské práce je analýza vývoje a užití lékařských simulátorů z hlediska informační podpory, základní popis a úvod do problematiky samotných lékařských výukových simulátorů. V úvodu jsou popsány vlastní simulátory od počátku jejich historického vývoje až po současné využití. Následně se práce zabývá figurínami pro pacientské simulátory, jejichž nezbytnou součástí nutnou pro správné fungování jsou matematické modely na pozadí simulátorů. V kapitole o repositářích je popsána problematika dokumentace modelů a archivace článků popisujících modely. Jsou popsány referenční manažery pro správu literatury a základní srovnání jejich funkcí. Dále se práce zaměřuje na jeden vybraný referenční manažer - Docear, který je podrobněji popsán a použit v praktické části bakalářské práce. Ta se zabývá organizací vědecké literatury biomedicínských simulátorů v Oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Klíčová slova (česky) - lékařské simulátory, informační podpora, výuka, informační základna, repozitář, referenční manažer, myšlenkové mapy.
Analytický nástroj pro získávání statistik ze sytémů správy verzí
Chromický, Václav ; Pavlíčková, Jarmila (vedoucí práce) ; Šlajchrt, Zbyněk (oponent)
Práce se zabývá získáváním informací ze systémů pro správu verzí. Jejím cílem je implementace softwarové aplikace, která získávání informací usnadňuje, se zaměřením na verzovací systém Git. V teoretické části identifikuje a přináší rozbor dat uložených v repozitářích verzovacích systémů a dále hodnotí na trhu dostupné nástroje na základě stanovených kritérií. V praktické části specifikuje požadavky na vývoj, popisuje návrh výsledné softwarové aplikace a obsahuje návod, jak aplikaci rozšířit a implementovat vlastní metriky, které k získání informací vedou. Aplikace je vyvinuta v jazyce CoffeeScript v prostředí Node.js, obsahuje několik příkladových metrik a výstupem je grafické rozhraní v podobě interaktivních grafů postavené na zabudovaném HTTP serveru nebo strojově čitelný export do souboru.
Open Repositories 2012
Simandlová, Tereza
Náplní služební cesty byla účast na mezinárodní konferenci Open Repositories 2012, která se ve dnech 9. – 13. července konala na University of Edinburgh ve Skotsku. Konference byla rozdělena do 3 částí – první zahrnovala workshopy, druhá se skládala z několika paralelních bloků přednášek a závěr konference byl věnován přednáškám děleným dle softwaru užívaného pro budování repozitářů (DSpace, Fedora, EPrints). Podnázvem letošního ročníku bylo Open Services for Open Repositories, díky čemuž byla většina přednášek věnována ukázkám služeb podporujících myšlenky otevřeného přístupu, a to nejen k publikacím, ale také vědeckým datům a ukázkám služeb zaměřených na obohacování či rozšiřování uloženého obsahu. Konference byla zároveň spojena s Repository Fringe, festivalem, který každý rok Edinburghská univerzita pořádá pro správce repozitářů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Audit Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) v NTK s použitím nástroje DRAMBORA: Třetí audit 2011
Národní technická knihovna
Třetí audit se opakoval s ročním odstupem a stejnou metodou jako oba dva audity předchozí, opět s využitím externího konzultanta, který opět získal informace rozhovorem s členy týmu NUŠL a studiem nejdůležitějších dokumentů, které zachycují práci s předchozím auditem a pokrok, který NUŠL zaznamenal v roce 2011 včetně změn jeho relevantního okolí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Audit Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) v NTK s použitím nástroje DRAMBORA: Druhý audit 2010
Národní technická knihovna
Druhý audit Digitálního repozitáře NUŠL proběhl na konci roku 2010. V auditu se hodnotil aktuální stav repozitáře, pokrok dosažený za rok 2010 a identifikovala se nová potenciální rizika a možné postupy k jejich odstranění nebo k zmírnění jejich dopadu. Dokumentace projektu NUŠL, popis celého projektu, jeho postupů a procesů i související dokumenty pokročily v průběhu roku 2010 kupředu a představovaly tak velmi dobrý základ pro audit.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.