Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Cestovní zpráva z 13th International Digital Curation Conference
Černohlávková, Petra
Cestovní zpráva popisuje průběh účasti na 13. ročníku mezinárodní konference o digitálním kurátorství (IDCC) věnovaném převážné datům a data management plans. Účast na konferenci byla klíčová pro plány vybudování nového repozitáře. Zahraniční cesta přinesla prvotní podrobný vhled do problematiky a do nových trendů na mezinárodní úrovni. Zároveň umožnila navázat kontakty mezi odborníky v dané oblasti, které už vlastní repozitáře spravují. Poznatky a texty příspěvků mohou být využity jako podklad pro zvážení možností NTK v oblasti research data and data stewardship, zároveň jsou inspirací pro další ročníky mezinárodní konference o šedé literatuře a repozitářích pod záštitou NTK.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Porovnání softwarových architektur
Motyčka, Michal ; Polčák, Libor (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je porovnat softwarové architektury tak, aby čtenář byl schopný rozhodnout, která architektura je vhodná právě pro jeho projekt. K dosažení tohoto cíle práce nabízí porovnání a ukázkovou implementaci Cibulové architektury, Architektury anemického doménového modelu a Architektury aktivních záznamů. Architektury jsou porovnány na základě čitelnosti, rozšiřitelnosti, testovatelnosti a potřebných znalostí pro vývoj. Práce také nabízí popis dalších obecně známých softwarových architektur a konceptů používaných v těchto architekturách.
Mobilní aplikace pro Studis VUT
Smyčka, Jan ; Sochor, Jakub (oponent) ; Špaňhel, Jakub (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace v operačním systému Android pro informační systém VUT. Teoretická část práce se věnuje operačnímu systému Android a jeho základním prvkům užívaným při tvorbě aplikace, v textu je rozebrán také design a architektonický návrh mobilních aplikací. Zásadní část práce se věnuje popisu implementace vytvořené aplikace a jejímu testování na uživatelích. V závěrečné části práce je vývoj aplikace a testování uživatelů zhodnoceno a je navržen další možný vývoj aplikace do budoucna.
OPC UA klient pro laboratorní model "Třídička beden"
Magáth, Marek ; Arm, Jakub (oponent) ; Jirgl, Miroslav (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá komunikačným protokolom OPC, konkrétne najnovšou špecifikáciou OPC UA (Unified Architecture), vytvorením OPC UA klient aplikácie pomocou OPC UA .NET knižníc, ktoré ponúka zadarmo OPC Foundation a nastavením OPC servera na PLC S7-1500 pomocou TIA Portálu V14. Časť práce sa venuje úpravou modelu Třídička beden, konkrétne úpravou riadenia motorov a vymyslením komplexnejšej úlohy pre tento model. Ďalej vytvorením riadiaceho programu v grafickom jazyku Ladder Diagram, kde popisujem konkrétne niektoré riešenia problémov. A tak isto aj vytvorením vizualizácie pre dotykový panel TP700 Comfort. Vizualizácia je vytvorená vo WinCC, ktoré je súčasťou TIA Portálu. Na záver popisujem ako prepojiť vytvoreného OPC UA klienta spolu s dotykovým panelom a PLC, ktoré riadi tento model. A ako zbierať či pozorovať procesné dáta.
Informační podpora v oblasti softwarových simulátorů v lékařské výuce
Jirásková, Klára ; Kofránek, Jiří (vedoucí práce) ; Jarolímková, Adéla (oponent)
(česky) Předmětem této bakalářské práce je analýza vývoje a užití lékařských simulátorů z hlediska informační podpory, základní popis a úvod do problematiky samotných lékařských výukových simulátorů. V úvodu jsou popsány vlastní simulátory od počátku jejich historického vývoje až po současné využití. Následně se práce zabývá figurínami pro pacientské simulátory, jejichž nezbytnou součástí nutnou pro správné fungování jsou matematické modely na pozadí simulátorů. V kapitole o repositářích je popsána problematika dokumentace modelů a archivace článků popisujících modely. Jsou popsány referenční manažery pro správu literatury a základní srovnání jejich funkcí. Dále se práce zaměřuje na jeden vybraný referenční manažer - Docear, který je podrobněji popsán a použit v praktické části bakalářské práce. Ta se zabývá organizací vědecké literatury biomedicínských simulátorů v Oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Klíčová slova (česky) - lékařské simulátory, informační podpora, výuka, informační základna, repozitář, referenční manažer, myšlenkové mapy.
Aplikace digitálních učebních objektů pro interaktivní tabuli v předmětu matematika
Valenta, Lukáš ; Vaňková, Petra (vedoucí práce) ; Lapeš, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou interaktivních tabulí z technického a didaktického hlediska. V teoretické části také rozebírá technologie interaktivních tabulí. Stručně popisuje hlavní česká úložiště od historie po současnost, včetně problematiky stahování materiálů z nich. Analyzuje hlavní česká digitální úložiště z pohledu potřeb předmětu matematika. Praktická část vychází z informací v teoretické části. Jsou zde popsány nově vytvořené digitální učební objekty pro potřeby předmětu matematika, jejichž témata byla na základě zjištěné analýzy obsažena v českých úložištích v malé míře. U popisu každého objektu jsou popsány i závěry z nasazení těchto objektů v praxi, ve výuce na základní škole v průběhu školního roku 2014 / 2015.
Systém pro správu vědeckých publikací
Paška, Juraj ; Kubát, David (oponent) ; Kněžík, Jan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je implementace víceuživatelského systému pro správu vědeckých publikací, který je schopný pracovat tak jak s místními úložišti dokumentů, tak se vzdáleným prostřednictvím protokolů HTTP a SFTP. Tyto dokumenty může systém vyhledávat a třídit podle zadaných klíčových slov, tak aj organizovat do skupin podle požadavek uživatelů. Výsledkem je multiplatformní aplikace implementovaná v jazyce Java.
Serverová část systému pro správu projektové dokumentace
Černobila, Radek ; Rychnovský, Lukáš (oponent) ; Křivka, Zbyněk (vedoucí práce)
Cílem této práce je návrh a implementace revizního systému, schopného spravovat celý vývojový proces projektu. Ukázat alternativy implementace jeho jednotlivých částí. Důraz je kladen zejména na perzistentní uložení dat a architekturu systému. Výsledkem by měl být program schopný prezentovat hlavní řešené problémy, jako je větvení projektových větví a distributivní datového úložiště.
Analytický nástroj pro získávání statistik ze sytémů správy verzí
Chromický, Václav ; Pavlíčková, Jarmila (vedoucí práce) ; Šlajchrt, Zbyněk (oponent)
Práce se zabývá získáváním informací ze systémů pro správu verzí. Jejím cílem je implementace softwarové aplikace, která získávání informací usnadňuje, se zaměřením na verzovací systém Git. V teoretické části identifikuje a přináší rozbor dat uložených v repozitářích verzovacích systémů a dále hodnotí na trhu dostupné nástroje na základě stanovených kritérií. V praktické části specifikuje požadavky na vývoj, popisuje návrh výsledné softwarové aplikace a obsahuje návod, jak aplikaci rozšířit a implementovat vlastní metriky, které k získání informací vedou. Aplikace je vyvinuta v jazyce CoffeeScript v prostředí Node.js, obsahuje několik příkladových metrik a výstupem je grafické rozhraní v podobě interaktivních grafů postavené na zabudovaném HTTP serveru nebo strojově čitelný export do souboru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.