Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Síla okamžiku
KONEČNÁ, Dominika
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá českou a světovou fotografií 1.poloviny 20.století. Další kapitoly jsou věnovány dvěma důležitým osobnostem fotografie a jejich různým přístupům: černobílá fotografie zachycující "rozhodující okamžik" Henri Cartier-Bressona a jako protipól práce Františka Drtikola v ateliéru. Praktickou část tvoří cyklus digitálních fotografií na téma "Síla okamžiku".
Využití reportáže jako metody rozhlasové tvorby na příkladu Českého rozhlasu
Zasidkovych, Ilona ; Maršík, Josef (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
(abstrakt) Podstatou této diplomové práce je vymezení reportáže jako metody rozhlasové tvorby ve vysílání českého veřejnoprávního rozhlasu, kterým je Český rozhlas. Autorka se v teoretické části zabývá definicí a popisem konkrétních rozhlasových žánrů a na základě geneze rozlišení zpravodajských, publicistických, dokumentárních a dramatických forem rozhlasové tvorby. Hledá souvislosti a uplatnění metody rozhlasové reportáže při jejich výrobních postupech. Pomocí definic a odborných studií mediálních a rozhlasových teoretiků, pojmenovává základní atributy těchto žánrů. Předkládaná práce je průřezem populárních a nepopulárních forem současné rozhlasové tvorby skrze prizma reportážní metody. Praktická část diplomové práce je založená na kvalitativní analýze vybraných pořadů Českého rozhlasu. Rozbor materiálů ve výzkumné části pracuje s předepsanými teoretickými koncepty rozhlasové práce a také z nich při výzkumu vychází. Zkoumané pořady jsou rozebírány na základě výskytu reportážních metod a prvků v jednotlivých žánrech. Součástí kvalitativního výzkumu je zvukový a textový rozbor jednotlivých děl. Ke srovnání dochází na základě výrazových prostředků, technických parametrů a pracovních postupů reportážní metody. Celkový výzkum tak nabízí pohled na reportáž ne jako na žánr, ale jako na metodu, která...
Nové formy reportážní zprávy v televizním zpravodajství
Lukašiková, Evženie ; Lokšík, Martin (vedoucí práce) ; Géla, František (oponent)
Předložená práce se věnuje způsobu zpracování televizních zpravodajských příspěvků v případě čtyř celorepublikových televizních stanic. Na základě vlastního pozorování se snaží postihnout hlavní vývojové tendence v oblasti televizního zpravodajství. Podává přehled o zpravodajské rutině tak, jak je znázorněna v odborných publikacích a dodává i výsledky vlastního autorčina pozorování. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. První oddíl se nejprve věnuje základním součastem zpravodajství obecně, následuje detailnější pohled do zpravodajství televizního. Na závěr první části budou nastíněny vývojové trendy v televizním zpravodajství, a to v rámci vizuální a audiální složky a rovněž role reportéra v příspěvcích. Zohledněn přitom bude jak verbální projev, čili lingvistické pojetí příspěvků a vyjadřování reportérů a moderátorů, tak i stránka neverbální, čili význam reportéra jako takového a jeho úloha v rámci příspěvku. Praktická část se pak bude věnovat analýzám vybraných zpravodajských příspěvků. Opře se přitom o poznatky, získané v teoretické části, a analýza tak bude postupovat podle výše uvedených kritérií. Na základě těchto analýz se pak práce pokusí znázornit, jakým způsobem televize zpracovávají a následně zprostředkovávají události divákovi.
Dokumentární cyklus České televize - Český žurnál
Prokopcová, Nikola ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Lokšík, Martin (oponent)
Bakalářská práce Dokumentární cyklus České televize - Český žurnál je zaměřena na první tři řady tohoto cyklu premiérově odvysílané v letech 2013 až 2015. Celkem patnáct dokumentárních filmů (Život a smrt v Tanvaldu, Rozezlení, Pančovaná republika, Spřízněni přímou volbou, Svobodu pro Smetanu, Dělníci bulváru, Gadžo, Zločin pana Chytila, Já, horník!, Obnažený národ, Pět zrození, Matrix AB, Ubytovny, Blízký daleký východ a Má vlast Afghánistán) je analyzováno z hlediska kvalitativního, kvantitativního, formálního a žánrového. Zejména zkoumání žánrů jednotlivých filmů je pro práci stěžejní. Počátečním východiskem pro zkoumání je žánrové kolísání Českého žurnálu mezi televizní publicistickou reportáží a dokumentárním filmem. Tři kapitoly bakalářské práce toto téma vyhodnocují nejdříve z terminologického hlediska, pak z formálního a nakonec analytického. Metody použité pro zvolené zkoumání představují kvantitativní obsahové analýzy filmů (např. výčet shodných rysů), ale zejména kvalitativní analýzy. Pro účel kvalitativního výzkumu v této práci vzniklo čtrnáct rozhovorů s tvůrci Českého žurnálu. Kvalitativní prvek dále představují autorkou vypracované filmové analýzy. Ve třetí kapitole bakalářské práce výzkum vyústí ve vytvoření žánrové řady. Všech patnáct filmů je tu za sebou seřazeno stupnicovitě...
Jazyk a styl internetových magazínů pro ženy
Machálková, Anna ; Schneiderová, Soňa (vedoucí práce) ; Janovec, Ladislav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá jazykovou a stylovou analýzou textů jednoho z ženských internetových magazínů. V teoretické části práce jsou uvedeny charakteristické rysy publicistického stylu, vznik a vývoj internetu a přesun tradiční tištěné publicistiky na online formu. Dále jsou v této části uvedena ženská témata a jejich postavení ve světě médií. Praktická část práce zahrnuje samotnou analýzu jazyka a stylu jednoho internetového magazínu pro ženy, konkrétně rozbor textů v rovině morfologické, syntaktické a lexikální. Pozornost je věnována též grafické podobě daného internetového magazínu a komunikaci autora se čtenářem. Všechny poznatky komplexní analýzy jsou doloženy množstvím příkladů.
Proměna tématické struktury hlavní zpravodajské relace České televize
Hatalová, Barbora ; Železný, Jakub (vedoucí práce) ; Trampota, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá proměnou tematické struktury hlavní zpravodajské relace České televize, Událostí. Kromě změn v tematické struktuře se v základní rovině věnuje i formálním proměnám. K tomu účelu byl vybrán výzkumný vzorek, který zahrnoval vždy týden vysílání v roce 1994, 2005 a 2011. Ve třech zkoumaných obdobích bylo analyzováno celkem 27 relací, které obsahovaly 341 reportáží. Následná komparace dat odpověděla na následující otázky: Jak se změnil poměr zahraničních a domácích témat? Jak se změnil poměr hard and soft news v rámci jedné zpravodajské relace? Jaká je tematická struktura ve zkoumaných třech obdobích? Došlo k proměně tematické skladby? Jak se změnila délka Událostí? Jak se změnil počet reportáží v rámci jedné relace? Jak se změnila délka reportáží? Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Současná rozhlasová reportáž v proudovém vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu
Skalický, Matěj ; Maršík, Josef (vedoucí práce) ; Lovaš, Karol (oponent)
(abstrakt) Podstatou této bakalářské práce je obsahová a formální definice současné rozhlasové reportáže v proudovém vysílání nejposlouchanějšího veřejnoprávního rádia v České republice - Českého rozhlasu Radiožurnálu. V teoretické části autor na základě popisu geneze rozhlasové reportáže pomocí odborné literatury a teorií renomovaných mediálních odborníků vymezuje tento syntetický žánr a pojmenovává jeho základní atributy. Nashromážděné údaje vytváří komplexní schéma pro klasifikaci rozhlasové reportáže a jejích derivátů a současně poskytují obsažný přehled syntaktických prvků reportáže využívaných v jiných rozhlasových žánrech. Výzkumná část této bakalářské práce je vystavěna na rozhovorech s vybranými respondenty z vedení Českého rozhlasu a také případovými studiemi odvysílaných příspěvků profesionálních reportérů. Rozbor těchto materiálů spolu s výpověďmi autorů reportáží v kontrastu s teoretickou částí této práce nabízí ucelenou představu o podobě současné rozhlasové reportáže na Radiožurnálu, a to včetně témat, výrazových prostředků, pracovních postupů a technických parametrů těchto zpravodajsko-publicistických příspěvků. Součástí kvantitativního výzkumu stavějícího na analýze je zároveň výzkum kompozičních postupů uplatňovaných při přípravě, realizaci a případné postprodukci rozhlasové...
Komparace typologie a užití televizních žánrů v hlavních zpravodajských relacích ČT a ruské 1TV
Tkačenko, Jekatěrina ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Lokšík, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce pomocí komparativní analýzy srovnává typologii a užití zpravodajských televizních žánrů v ruském a českém vysílacím prostředí. Analýze podlehl pořad Události a Vremja, hlavní zpravodajské relace ČT1 a ruské televizní stanice Pervyj kanal. Cílem práce bylo porovnat prostředí, ve kterém se zformovaly zpravodajské televizní žánry daných zemí. Nejprve z teoretického hlediska, které zahrnuje mimo jiné historický a normativní základ televizního vysílaní v jednotlivých zemích, a poté z praktického hlediska, kdy autorka vybrala dva květnové vysílací dny, a podrobila je analýze. Výsledkem práce je ucelený komparativní výklad o podobě televizního vysílání v České republice a Ruské federaci. Dále pak komparace dvou konkrétních zpravodajských pořadů, jejich formy a užití zpravodajských žánrů. V závěru práce autorka formuluje několik doporučení pro tvůrce pořadů Události a Vremja, kterými by se navzájem mohli obohatit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.