Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 80 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tesla’s Turbine As A Source Of Energy
Šedina, Martin
This thesis deals with the theory of bladeless Tesla turbine, explains its operation, describes its construction described in Tesla’s patent and explains the physical principles that are underway. Furthermore, the description of the construction of a bladeless turbine, which is based on a combination of Tesla turbine and a pump, which should improve the practical properties.
Osteled 7c-7d Horsens Refurbishment
Král, Ondřej ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Z dříve vypracovaného projektu, který byl součástí půlročního studia na univerzitě VIA v Dánsku, vznikla následující bakalářská práce. Ta rozvádí projekt do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby. Navrhovaný objekt se nachází ve městě Horsens v obytné čtvrti mezi několika podobnými budovami určenými k bydlení. Projekt se zaměřuje na jeho rekonstrukci a modernizaci s ohledem na současné požadavky a s důrazem na sociální, ekonomickou a energetickou udržitelnost. Hlavní myšlenkou je zachovat autentičnost objektu a původních materiálů, a přitom přidat moderní prvky a tvarosloví. Zároveň poskytnout rozmanité a příjemné prostory na bydlení, dostatečné propojení se zelení a možnosti sociálního kontaktu obyvatel. Hlavní nosná konstrukce objektu je zachována, schodišťové prostory jsou vybourány a nahrazeny novými komunikačními jádry zahrnující schodiště i výtahy. Konstrukce krovu je určena k celkovému nahrazení. Celý objekt je po rekonstrukci navržen bezbariérově.
Generation of Energy Using Renewable Resources
Vrbka, Martin ; Langerová, Petra (oponent) ; Froehling, Kenneth (vedoucí práce)
This Bachelor thesis focuses on the generation of electric energy using renewable resources. There are numerous factors related to renewable energy; however, these aspects are mostly looked upon individually rather than in a complex form. Therefore, the thesis attempts to cover most of the important aspects related to the generation of energy using renewable resources and organizes them into a logical form. This is done by presenting a general description of the technology itself as well as resulting impacts from utilised systems.
Pěstování vybraných druhů rostlin pro energetické využití
ŠVEC, Miroslav
Tato diplomová práce na zadané téma "Pěstování vybraných druhů rostlin pro energetické využití" v prvních kapitolách teoretické části pojednává o české a světové energetice. Navazují kapitoly o obnovitelných zdrojích energie a o možnostech využití biomasy rostlin pro energetické účely. Rešerše se dále zabývá travinami jako alternativními energetickými zdroji se zaměřením na využití pro přímé spalování. Poslední kapitoly rešerše jsou zaměřeny na pěstování vybraných energetických plodin, jimiž jsou víceleté trávy Elymus elongatus (poddruh Ponticus, odrůda Szarvasi-1) a Miscanthus × giganteus (ozdobnice obrovská). Praktická část popisuje založení, ošetřování a sklizeň maloparcelkových pokusů energetických odrůd trav Szarvasi-1 a hybridu Miscanthus × giganteus, které byly na pozemcích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích cíleně pěstovány jako energetické plodiny určené pro přímé spalování. Pokusy s porostem Szarvasi-1 probíhaly ve třech druzích hospodaření. První variantou byla tzv. "extenzivní" forma, kde rostliny nebyly hnojeny žádným hnojivem. Druhou formou hospodaření byla varianta "intenzivní", ve které se porost přihnojoval minerálními hnojivy. Poslední varianta označená jako "digestát" byla hnojena organickým hnojivem. Maloparcelkové pokusy s Miscanthus × giganteus probíhaly oproti Szarvasi-1 pouze v jedné variantě pěstování, a to "intenzivní". U obou odrůd energetických travin založených na jaře 2013 a u všech variant pěstování byly po šestiletém vegetačním období vyhodnoceny výnosové potenciály z průběhu posledních pěti let vegetace těchto kultur. Hodnocenými parametry byly zejména výnosy čerstvé hmoty a sušiny v t ha-1, ale také průměrný obsah sušiny v %. Tyto výsledky byly zaznamenány a porovnány s odbornou literaturou. Z výsledků práce vyplývá, že porost Miscanthus × giganteus poskytuje v průměru vyšší výnosy než kultivar Szarvasi-1, který překvapivě nejlépe reaguje na hnojení organickým hnojivem.
Vývoj fenoménu obnovitelných zdrojů energie a jejich podpora v ČR
Hamzová, Kateřina ; Kaczor, Pavel (vedoucí práce) ; Noskievič, Pavel (oponent)
Úvodní část práce se zabývá především využitím energie v historii lidské společnosti, představuje jednotlivé obnovitelné zdroje a zároveň i vysvětluje některá fakta o obnovitelných zdrojích, z nichž je třeba při jejich podpoře vycházet. Hlavním cílem práce je vyčíslit výši podpor pro obnovitelné zdroje energie v České republice do roku 2016 s predikcí do roku 2020 a analyzovat jejich vliv na cenu elektřiny pro koncového zákazníka. V rámci této analýzy jsou zpřehledněny jednotlivé platby spotřebitelů za odběr elektrické energie v Praze, ve třech nejvíce používaných tarifech společnosti PRE, a. s. Dílčím cílem je zmapovat dosavadní historický, legislativní a politický vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie v EU a ČR a zpřehlednit různé formy podpory obnovitelných zdrojů energie, včetně dotačních titulů souvisejících s oblastmi podpory. V závěru práce je podáno celkové zhodnocení dosavadní situace a návrhy na změny.
Rodinný dům tepelně izolovaný balíky slámy z pohledu ekologického dopadu na prostředí a na jeho obyvatele
ŠOCH, Rostislav
Jedním z ukazatelů ekonomického růstu je výstavba a rekonstrukce bytových a rodinných domů. Zároveň s tímto růstem počtu nemovitostí je snaha o co největší provozní energetickou úsporu domů. Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit stavbu rodinného domu izolovaného balíky slámy se stavbami konvenčními. Pro hodnocení byla použita data spotřeb energií v jednotlivých obydlích v letech 2013, 2014 a 2015. Pro představu byly zapisovány venkovní teploty v jednotlivých letech. Tyto velmi teplé roky nahrály v úspoře hlavně domu s tepelným čerpadlem, kdy pracuje v letních měsících s nejvyšším topným faktorem pro ohřev teplé vody. Z porovnání výsledků z různých hledisek vyšel nejlépe ponejvíce dům izolovaný balíky slámy. Současný vývoj výstavby tomuto výsledku odpovídá.
Renewable Energy Sector in The Republic of Serbia: Constraints in Renewable Energy Market Development
Drobnjak, Marina ; Svoboda, Karel (vedoucí práce) ; Šístek, František (oponent)
Tato práce analyzuje problémy spojené se zeměmi v sociálně-ekonomické a politické transformaci, které stojí na cestě integrace do rozvinutého světa nebo cílí na naplňování projektů obnovitelné energie. Jako příklad země, nebo případové studie, bylo vybráno Srbsko. Práce odpovídá na otázku, jak se trh s obnovitelnou energií v Srbsku rozvíjí a jaké problémy řeší. Práce ukazuje, že hlavní překážky pramení z vlastnictví energie a mocenské výhody, což je stále plně v rukou státu. Vzhledem k tomuto faktu je těžké prosazovat plánované projekty obnovitelné energie, typicky uskutečňované a vlastněné zahraničními subjekty a zároveň požadovat snížení domácí produkce tepelných elektráren. Avšak tím, že Srbsko usiluje o vstup do EU, má za nutné cíle rovněž podporu obnovitelné energie a trhu RES a vláda jim musí ukazovat plnou legislativní a politickou podporu. Avšak je třeba si rovněž uvědomit, že je u Srbska (alespoň doposavaď) významný rozpor mezi "říci a dělat". Práce zdůrazňuje důležité hnací faktory, které i přes místní odpor a netečnost, přispívají k neustálému pokroku a tlačí k rozvoji RES trhu a k dosažení konečných cílů Srbska. Klíčová slova: Srbsko, Obnovitelná energie, rozvoj trhu obnovitelné energie, politická ekonomie, RES politika, formující se trhy
Willingness to pay for green electricity
Novák, Jan ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Gutiérrez Chvalkovská, Jana (oponent)
Odhadujeme ochotu platit za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v České republice. Ke zjištění preferencí spotřebitelů pro různé hodnoty atributů (emise prachových částic, emise skleníkových plynů, velikost zdroje elektřiny z OZE, rozdělení příjmů a nákladů) schémat podpory elektřiny z OZE je použit výběrový experiment. Původní výzkum je proveden na vzorku 404 respondentů žijících ve dvou krajích - Ústeckém (znečištěná oblast) a Jihočeském (čistá oblast). Docházíme k závěrům, že respondenti upřednostňují decentralizované OZE oproti centralizovaným OZE, zvýšení kvality ovzduší v místě bydliště oproti snížení emisí skleníkových plynů. Odhadnutá hodnota ochoty platit za 1% snížení emisí prachových částic činí 49 CZK, což odpovídá 3.7 % průměrné měsíční platby za elektřinu. Ochota platit za zelenou elektřinu je vyšší než současný povinný příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Growth opportunities and financing of renewable energy in Germany and Czech Republic
Tyuleubekov, Sabyrzhan ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Chytilová, Julie (oponent)
According to Directive 2009/28/EC overall share of RES in EU energy consumption must be 20% and 10% in transport consumption. The 2020 target for Germany is 18% and for the Czech Republic is 13%. The major financial supporting schemes in the Czech Republic and Germany include feed-in tariffs and green bonuses. Likewise, we propose some ways to resolve some flaws of RES, such as intermittency character of RES, free-rider problem in case of quota obligations scheme etc. Though European Commission approved the shift from FIT scheme towards auction scheme, we analyse the dependence between FITs and installed capacities of RES. As a result of this analysis we obtained optimum intervals of FITs for some types of RES. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Energetické využití biomasy - kontroverzní environmentální téma
Zumrová, Kateřina ; Matějček, Tomáš (vedoucí práce) ; Bartoš, Jan (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na energetické využití obnovitelného zdroje energie - biomasy. Bylo využito kvalitativního výzkumu a obsahové analýzy článků. První část práce se zabývá teoretickým rámcem, tedy definicemi a možnostmi využití biomasy. V další části je zpracovaná metodologie, následuje výzkum a jeho vyhodnocení. Prvním cílem práce bylo shrnutí využívání biomasy jako zdroje energie a odlišení pozitivních a negativních dopadů využívání tohoto zdroje a zhodnotit jeho ekonomickou efektivitu. Možností využívání biomasy je několik, ale musí se zvolit vhodný způsob zpracování a jejího využití. Na základě velkého množství příkladů z praxe lze soudit, že jsou ekonomicky efektivní. Druhým cílem bylo identifikovat hlavní miskoncepce vztahující se k využívání biomasy. Hlavní mylnou představou je porovnávání s fotovoltaikou, která nezanechala ve většině občanů příliš pozitivní přístup k OZE, s ostatními obnovitelnými zdroji energie, kdy někteří dokonce dávají fotovoltaiku na stejnou úroveň jako využívání biomasy. Vzhledem k základním principům využívání biomasy nelze tyto dva zdroje spolu srovnávat, nejsou totožné. Další mylnou představou je obava ze záboru půdy určené pro pěstování potravin pro pěstování energetických plodin. Při správně zvoleném postupu při získávání a využívání biomasy je tento zdroj velmi...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 80 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.