Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 100 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Svatojiřská legenda a její odraz v porcelánovém papírmaše
HEJDUSOVÁ, Aneta
Diplomová práce se zabývá legendou svatého Jiří, pojednává o jejím zpracování v renesanční Florencii a představuje památky s tímto motivem z Itálie a českého území. Cílem diplomové práce je propojení teoretické a praktické části. Inspirací budou keramické reliéfy zpracované renesančními umělci, konkrétně rodinou della Robbia. Práce bude doplněna netradiční technikou zpracování porcelánového papírmaše s motivem svatého Jiří. Teoretická část rozebírá život svatého Jiří, zabývá se posláním světce a vypráví legendární příběh o vítězství nad drakem. Součástí budou dokumenty, které poskytují hlubší rozbor svatojiřské legendy, a to i ikonografie, která rozebírá svatojiřskou legendu z pohledu křesťanské věrouky. V praktické části budou uplatněny poznatky z teoretické části k zpracování kompozitního materiálu z papíroviny a porcelánu s motivem sv. Jiří drakobijce.
Cembalové skladby pro dva hráče do 1. poloviny 18. století
Krupková, Marie ; KNOBLOCHOVÁ, Monika (vedoucí práce) ; MRÁZKOVÁ, Giedre (oponent)
Tato práce se zaměřuje na cembalový repertoár pro dva hráče, tedy skladby hrané na jednom, či na dvou nástrojích, a to bez doprovodu dalších nástrojů. Období vzniku těchto skladeb je vymezeno od 16. století do první poloviny 18. století. První kapitola se zabývá obecným vývojem forem klávesového repertoáru od renesance po baroko, které souvisejí s repertoárem pro dva hráče Druhá kapitola je věnována jednotlivým zemím, tedy tomu, jakým hudebním stylem a formami se každá země vyznačovala. Kapitola třetí je zaměřena na konkrétní skladby pro dva hráče, ve které jsou jednotlivé kompozice podrobně pojednány z hlediska jejich forem a stylu. Poslední kapitola čtvrtá přináší stručný přehled repertoáru pro dva hráče, která může posloužit jako pomůcka pro ty, kteří tento repertoár vyhledávají.
Typologie náhrobní skulptury v 16. století
Vrbová, Martina ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématikou renesanční sepulkrální skulptury v Českých zemích. V práci jsou nejprve charakterizovány typy renesančních sepulkralií, zmíněny jsou často využívané symboly a motivy v tomto období, též způsoby zobrazení postav na skulptuře. Tyto poznatky jsou shrnuty na konkrétních příkladech šlechtické náhrobní skulptury rodu Lobkoviců a Pernštejnů. Každý vybraný náhrobek a epitaf je popsán a uveden do kontextu, pozornost je věnována i historii kostela uložení skulptury a rodu zde pochovaných. Na závěr jsou sepulkralia jednotlivých rodů komparována a zasazena do vývoje.
Pojetí ženské krásy a ošklivosti v renesanci
Filipová, Terezie ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
,,Není skvělé krásy, aby nebyla v něčem nějak nesouměrná." Francis Bacon Ženská krása nedefinuje jen fyzickou přitažlivost, nýbrž i společenský status. Atraktivita v oblasti prosazení v kolektivu vždy více korelovala s ženským pokolením. V minulosti společnost ošklivost zesměšňovala, zatracovala a v krajním případě přisuzovala ďábelským silám. Krása odpovídá zákonům o proporcionalitě, kterou splňují například Venuše, ale přímo jim odporují vyobrazení zhýralých stařen, sloužících diváku k morálnímu procitnutí. Estetická analýza vybraných děl je zasazena do kulturního, sociologického a náboženského kontextu. Klíčová slova žena, krása, ošklivost, renesance
Partikulární škola u kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře v 16. století
Zbořil, Martin ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Námětem mé práce je partikulární škola v Kutné Hoře, nacházející se u kostela sv. Jakuba. Nejstarší zmínky o kutnohorské škole spadá až do 14. století. Během husitských válek postihly město dva požáry (1422 a 1424), které pravděpodobně zasáhly i školu. Škola pak mnoho let chátrala. Velké stavební práce na partikulární škole proběhly v závěru 16. st. K tomu značně pomohly finanční prostředky od mecenášů, jako byl např. jeden z nejbohatších kutnohorských podnikatelů, Zikmund Kozel. Mezi léty 1594-1595 tak mohla být postavena nová renesanční stavba. Půvabné renesanční prvky můžeme dodnes spatřit například na mramorovém portálu od pražského kameníka. Úžasným pramenem této události je stavební deník, zachycující výstavbu kutnohorské školy, který se nachází v archivu Kutné Hory. Navíc je možné se dostat ke stavebně historickému průzkumu. Klíčová slova Partikulární škola, kostel sv. Jakuba, 16. století, Kutná Hora, renesance, renesance v Čechách, architektura, stavební deník, Zikmund Kozel, renesanční portál, české země, arciděkanství
Vývoj okna v dějinách architektury
HÁVOVÁ, Tereza
Teoretická část práce bude věnována vývoji okna jako jednoho z nepostradatelných architektonických prvků. Historický vývoj okna, jeho význam, proměna tvaru atp. budou sledovány od románského slohu až do období počátků moderní architektury na českém území s odkazem na významná evropská architektonická centra. Největší důraz však bude kladen na období gotiky s ohledem na praktickou část této kvalifikační práce. V rámci praktické části bude zhotoven haptický model gotického okna z pálené hlíny, doplněné souborem skic. Model bude uzpůsobený pro potřeby nevidomých, kterým by měl model primárně sloužit. Výsledná práce bude umístěna do klášterního kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, kde se stane součástí expozice "Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením".
Španělsko Karla V. pohledem španělské a zahraniční historiografie
Samková, Eva ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Doležalová, Eva (oponent)
Eva Samková: Španělsko Karla V. pohledem španělské a zahraniční historiografie bakalářské práce Anotace Bakalářská práce "Španělsko Karla V. pohledem španělské a zahraniční historiografie" se zaměřuje na osobu a vládu císaře Karla V. ve Španělsku v letech 1516-1556. Cílem práce je porovnání textů, myšlenek a teorií v dílech historiků zabývajících evropskou historií 16. století a osobou císaře Karla V. Konkrétně děl španělského historika M. F. Álvareze (Biografia de una nacion. Madrid 2010), německých historiků K. Brandiho (Emperor Charles V. The growth and destiny of a man and of a world-empire. London 1968) a F. Seibta (Karel V. Císař a reformace. Praha 1999), rakouského historika F. Heera (Evropské duchovní dějiny. Praha 2000) a mezinárodního sborníku esejí, jehož editorem je H. Soly (Charles V. 1500- 1558 and his time. Antverpy 1999). Nejprve je představen život a osobnost Karla V. ve stručném životopise a jako další následují výtahy z jednotlivých sledovaných knih, doplněných citacemi přímo z originálního textu. Závěrem je samotné porovnání již zmíněné literatury.
Friedrich Schiller: "Marie Stuartovna" - komplexní kostýmní řešení
Fehérová, Barbara ; ZÁBRODSKÁ, Dana (vedoucí práce) ; ŠTEFKOVÁ, Kateřina (oponent)
Tématem magisterské práce je divadelní hra Marie Stuartovna napsaná F. Schillerem. Teoretická část studie je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola stručně popisuje ţivot autora a jeho dosavadní dílo. V druhé části je provedena stručná analýza díla „Marie Stuartovna“. Třetí kapitola popisuje tři současné inscenace, které se zabývají tvorbou historických kostýmu dramatických her odehrávajících se v renesanční době. Čtvrtá kapitola se zabývá oděvem v době renesance v Evropě. Praktická část popisuje vlastní koncept a zpracování kostýmu pro hru Marie Stuartovna. Je proveden rozbor jednotlivých dramatických postav a situací, popsán proces tvorby a zdůvodnění jednotlivých výtvarných rozhodnutí. Na závěr jsou přiloţeny obrázky kreseb výsledných kostýmních návrhů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 100 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.