Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 359 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta při rehabilitaci pacientů po zlomenině distálního radia
Podlipský, David ; Nováková, Petra (vedoucí práce) ; Havlová, Martina (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: David, Podlipský Vedoucí práce: Mgr. Petra Nováková Konzultant práce: Mgr. et. Mgr. Jaromíra Uhlířová Název bakalářské práce: Spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta při rehabilitaci pacientů po zlomenině distálního radia Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na multidisciplinární rehabilitaci u pacientů po zlomenině distálního radia. Ta je v populaci nejběžnější, co se týče fraktur horních končetin. Teoretická část popisuje anatomii a kineziologii v souvislostech, primární a sekundární léčbu zlomenin distálního radia, jejich komplikace a klasifikace. Vyjma toho, též klíčové kompetence fyzioterapeuta a ergoterapeuta a studie ohledně jejich interprofesní spolupráce. Praktická část se skládá ze 3 kazuistik pacientů po zlomeném distálním konci kosti vřetenní (1 po operační léčbě, 2 po konzervativním řešení). Proces vyhodnocení byl založen na cyklu terapeutických jednotek, na kterých byli přítomni fyzioterapeut i ergoterapeut. Klíčová slova: Ergoterapie, Fyzioterapie, Radius, Rehabilitace, Spolupráce
Fyzioterapie v paliativní péči
Ustinova, Darya ; Chalupská, Tereza (vedoucí práce) ; Gerlichová, Markéta (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Darya Ustinova Vedoucí práce: Mgr. Tereza Chalupská Název bakalářské práce: Fyzioterapie v paliativní péči Abstrakt bakalářské práce: Cílem moderní paliativní medicíny je udržení dobré kvality života pacientů s pokročilým onemocněním. Původně byla paliativní péče považována za terminální péči, která se zaměřovala na úlevu příznaků na konci života. V současné době má paliativní péče větší rozsah a koncept rehabilitace v paliativní péči se také stále rozšiřuje. Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat poznatky o roli fyzioterapie v paliativní péči, a přispět tak do okruhu literatury věnující se této problematice. Teoretická část obsahuje obecné informace o paliativní péči, multidisciplinárním paliativním týmu se zaměřením na rehabilitaci v paliativní péči. Následuje výčet fyzioterapeutických metod aplikovatelných v paliativní péči spolu s vymezením hlavních symptomů, které je možno pomocí fyzioterapie ovlivnit. Závěr teoretické části se věnuje postoji pacientů a zdravotnického personálu vůči fyzioterapii v paliativní péči a možnosti vzdělání fyzioterapeutů v oblasti paliativní péče. Praktická část popisuje výsledky dotazníkového šetření o současném stavu zastoupení fyzioterapeutů v paliativní péči v České republice a o roli fyzioterapeuta v paliativním týmu na...
Canisterapie a její využití v rehabilitaci kombinovaně postižených dětí
Vodvárková, Aneta ; Šumníková, Pavlína (vedoucí práce) ; Zemková, Jaroslava (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na téma canisterapie a její využití při rehabilitaci klientů s kombinovaným postižením. Obsaženy jsou v ní informace ze zahraničních i českých zdrojů a přehled o canisterapii z hlediska jejího vývoje. Práce seznamuje s metodami, technikami a způsoby práce canisterapeutického týmu. Další část práce se zabývá kombinovaným postižením a zejména začleněním canisterapie do celého procesu rehabilitace klienta. Praktická část práce je založena na metodě pozorování průběhu canisterapeutické lekce ve vybraném zařízení. Popisuje konkrétní práci týmu a aktivity provozované u různých cílových skupin handicapovaných dětí v pražské speciální základní škole. Cílem bakalářské práce je porovnat teoretická východiska s praktickou realizací canisterapie při rehabilitaci klientů s kombinovaným postižením.
Efekt zdravotně-tělovýchovného programu u mladých jedinců s ortopedickými vadami nohy
Kerdová, Terezie ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název: Efekt zdravotně-tělovýchovného programu u mladých jedinců s ortopedickými vadami nohy Cíle: Cílem bakalářské práce bylo zkoumat vliv cvičení na tvar a funkci nohy u mladých jedinců s ortopedickými vadami nohy, a to konkrétně s deformitami hallux valgus a kladívkové prsty. Metody: V rámci kvalitativní studie byl s pomocí kazuistik zkoumán efekt 4týdenního zdravotně-tělovýchovného (ZTV) programu u 3 osob s ortopedickými vadami nohy. Jednalo se o 1 muže a 2 ženy (věk 17-24 let) s ortopedickými vadami nohou (hallux valgus, kladívkové prsty, vysoká noha), vzniklými u všech zhruba kolem 10. roku. Cvičení ZTV programu trvalo 28 dní, probíhalo každý den v délce 15 minut a zahrnovalo senzorická i motorická cvičení. Metodami sběru dat při vstupním a výstupním vyšetření byly hodnocení aspekcí, palpací, funkční testy a vyšetření podoskopem, které bylo zopakováno i po 2 měsících po dokončení ZTV programu. Průběžné změny zaznamenávali probandi do deníku včetně vizuální analogové škály (VAS). Výsledky: Po 28denní intervenci došlo u 2 ze 3 probandů při sledování na podoskopu ke zmírnění koncentrace tlaku do přednoží, a tedy ke zlepšení rozložení váhy po celé plosce chodidla. Po 2 měsících od intervence došlo opět ke zhoršení nálezu. Podle deníkových záznamů ZTV program ovlivnil vnímání bolesti na VAS....
Bolesti ramenního kloubu u tetraplegiků a paraplegiků
Hrůzová, Zuzana ; Hlinková, Zuzana (vedoucí práce) ; Gallusová, Veronika (oponent)
Tématem bakalářské práce je bolest ramenního kloubu u tetraplegiků a paraplegiků. Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části zpracované formou rešerše uvádím poznatky o míšních lézích, anatomii a kineziologii ramenního pletence. Cílem práce je shrnutí informací o příčinách akutních a chronických bolestí u tetraplegiků a paraplegiků a jejich možnosti ovlivnění pomocí fyzioterapie. V praktické části představuji kazuistiku pacienta s transverzální míšní lézí s bolestmi ramenního pletence. Součástí kazuistiky je vstupní a závěrečné vyšetření a fotodokumentace terapie a propulze na mechanickém vozíku.
Rehabilitation after Total Hip Replacement
Wong, Steven Chun Tak ; Nováková, Tereza (vedoucí práce) ; Mikulášová, Markéta (oponent)
Název práce: Rehabilitace po totální endoprotéze kyčelního kloubu Cíl: Zkoumání a lepší pochopení kyčelního kloubu člověka, koxartrózy, totální endoprotézy kyčelního kloubu a následné rehabilitační péče. Tato práce se skládá z kazuistiky - speciální části a teoretické části. Předmětem kazuistiky byl 71 letý pacient, který z důvodu koxartrózy podstoupil totální endoprotézu kyčelního kloubu a po operaci byl v péči fyzioterapeutů. Kazuistika se skládá z anamnézy pacienta, vstupního kineziologického rozboru, konečného kineziologického rozboru a terapeutických postupů, které pacient podstoupil. Teoretická část obsahuje nezbytné teoretické znalosti jako jsou anatomie a kineziologie kyčelního kloubu, klinické detaily koxartrózy, základy totální endoprotézy kyčelního kloubu a také typické součásti rehabilitačních programů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Pacient po terapeutickém programu vykazoval zlepšování stavu. Cíl této práce byl dosažen. Tuto práci jsem začal psát po dokončení 80 hodinové klinické praxe na Revmatologickém ústavu v Praze v České republice v období od 4. února 2019 do 15. února 2019. Klíčová slova: koxartróza, osteoartróza kyčelního kloubu, endoprotéza kyčelního kloubu, fyzioterapie, rehabilitace
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po cévní mozkové příhodě
Zamazalová, Romana ; Neuwirthová, Svatava (vedoucí práce) ; Hankovcová, Eva (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po cévní mozkové příhodě Cíle: Stručný souhrn poznatků o problematice cévních mozkových příhod, s důrazem na možnosti rehabilitační léčby; následné zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče. Souhrn: Obecná část práce uvádí problematiku z epidemiologického pohledu, definuje cévní mozkovou příhodu a klasifikuje ji podle mechanismu vzniku, zabývá se rizikovými faktory a možnostmi prevence. V rámci klinického obrazu je více pozornosti věnováno tématu spastické hemiparézy. V dalším textu je nastíněn průběh léčby cévní mozkové příhody, podrobněji jsou zpracovány možnosti a metodiky rehabilitační práce, včetně využití moderních technologií a virtuální reality. Ve speciální části je zpracována kazuistika pacientky po hemoragické cévní mozkové příhodě s pravostrannou spastickou hemiparézou a globální fatickou poruchou. Klíčová slova: spastická hemiparéza, rehabilitace
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou TEP kyčelního kloubu
Stříteská, Monika ; Neuwirthová, Svatava (vedoucí práce) ; Hořejší, Jan (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou TEP kyčelního kloubu Cíle: Cílem této bakalářské práce bylo komplexní zpracování teoretických poznatků, jejich prohloubení a procvičení praktických znalostí souvisejících s diagnózou TEP kyčelního kloubu a následné fyzioterapeutické péče. Shrnutí: Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část zahrnuje teoretické znalosti anatomie a kineziologie kyčelního kloubu, dále pak poznatky o coxartróze (jako nejčastější příčině nutnosti aloplastiky kyčelního kloubu), jejích stádiích, rehabilitaci, operativním přístupu a druzích využívaných endoprotéz. Druhá část je věnována konkrétnímu případu pacientky po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu, kterou jsem měla možnost po 8 terapií vídat. V závěru této části je provedené srovnání vstupního a výstupního kineziologického rozboru a celkové zhodnocení efektu terapie. Klíčová slova: totální endoprotéza, kyčelní kloub, coxartróza, fyzioterapie, kazuistika, rehabilitace
Rozdíly ve fyzioterapii po implantaci totální endoprotézy kloubu kyčelního a kolenního
KOLBABOVÁ, Petra
Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly ve fyzioterapii po implantaci totální endoprotézy kloubu kyčelního a kolenního. Práce je složena z teoretické a praktické části. V teoretické části je uvedena anatomická stavba kyčelního i kolenního kloubu, včetně popisu pohybů, které mohou být provedeny v daných kloubech. Další podkapitola je věnována totálním endoprotézám kyčelního a kolenního kloubu - typům, indikacím a kontraindikacím k jejich implantaci či možnému vzniku komplikací po provedení těchto ortopedických operací. Následně jsou popsána specifika rehabilitace po implantaci totální endoprotézy zmiňovaných kloubů. Práce též seznamuje s různými fyzioterapeutickými metodami a koncepty používanými v pooperační fázi rehabilitace. Poslední úsek teoretické části obsahuje popis možností fyzikální terapie, které mohou být využity jako součást fyzioterapie. Ke zpracování praktické části práce byla použita metoda kvalitativního výzkumu. Výzkumný soubor tvořili dva pacienti po implantaci totální endoprotézy kloubu kyčelního a stejný počet pacientů po náhradě kloubu kolenního v posthospitalizační fázi rehabilitace v rámci pobytu v Hamzově odborné léčebně v Luži - Košumberku. K získávání dat bylo využito pozorování, polostrukturovaný rozhovor a kineziologický rozbor (vstupní a výstupní). Získaná data byla poté analyzována a doplněna popisem průběhu terapií v rámci celého pobytu pacienta v rehabilitačním zařízení. Všechny získané údaje byly posléze zpracovány formou kazuistik a vyhodnoceny. Bakalářská práce může sloužit jako ucelený přehled společných a rozdílných rysů ve fyzioterapii po implantaci totální endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu určený jak pro fyzioterapeuty, tak pro pacienty z řad laické veřejnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 359 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.