Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 365 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fyzioterapie u pacientů s neglect syndromem v subakutní fázi po cévní mozkové příhodě
Jančová, Jana ; Gueye, Tereza (vedoucí práce) ; Dědková, Miriama (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Jana Jančová Vedoucí práce: MUDr. Tereza Gueye Název bakalářské práce: Fyzioterapie u pacientů s neglect syndromem v subakutní fázi po cévní mozkové příhodě Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá fyzioterapií u pacientů s neglect syndromem v subakutní fázi po cévní mozkové příhodě. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část řeší problematiku neglect syndrom. Nachází se zde informace o etiopatogenezi, typech syndromu a klinickém obraze onemocnění. Dále je práce zaměřena z fyzioterapeutického pohledu na diagnostické a terapeutické metody či koncepty, které lze k ovlivnění syndromu opomíjení využít. V praktické části se nachází kazuistika pacientky, u které byla následně sestavena terapeutická jednotka. Cílem této části je ukázka možné fyzioterapeutické intervence u pacienta s neglect syndromem. Dále praktická část popisuje výsledky dotazníkového šetření, jehož cílem je zmapování diagnostických a fyzioterapeutických metod, které jsou využívány v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Poslední část poukazuje na možnou účinnost prizmatické adaptace při rehabilitaci pacientů s neglect syndromem. V diskuzi se zabývám srovnáním metod, které jsou v tuzemské a zahraniční literatuře popsány a metod, které se v praxi využívají. Zabývám se také otázkou, zda jsou v...
Posouzení vybrané části stokové sítě v urbanizovaném území
Köhler, David ; Prax,, Petr (oponent) ; Raclavský, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je posouzení současného stavu odkanalizování zájmové lokality v Ostravě a návrh možné obnovy nebo rozšíření stokové sítě. Práce je rozdělena na průvodní zprávu, technickou zprávu, hydrotechnické výpočty a výkresovou dokumentaci. Posouzení se skládá ze stanovení stavebně-technického stavu vybraných stok, hydraulického posouzení stokové sítě s návrhem možných opatření a ekonomického zhodnocení těchto opatření. V části, zaměřené na hydrotechnické výpočty, je popsána tvorba hydraulického modelu v programu MIKE URBAN včetně procesu kalibrace a simulací jednotlivých navrhovaných variant obnovy nebo rozšíření stokové sítě zájmové lokality.
Studie sanace vybrané části stokové sítě
Dvořák, Pavel ; Helcelet, Marek (oponent) ; Raclavský, Jaroslav (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je vytvoření studie sanace stokové sítě. Posuzovaná stoková síť se nachází v městské části města Znojma, Znojmo – město. Sanace se zde v tomto případě navrhuje za účelem zlepšení funkčních provozních vlastností stokové sítě a prodloužení její životnosti. Práce byla rozdělena na 2 základní části, a to Průvodní a Souhrnnou technickou zprávu. Byly navrženy tři varianty řešení. První dvě varianty jsou zpracovány jako bezvýkopové za použití sanačního rukávce v jedné a krátkých sanačních rukávců v kombinaci se sanačním rukávcem ve druhé. Třetí varianta je zpracována jako obnova otevřeným výkopem. Byl proveden popis technologie sanace a byly definovány skutečnosti, které vyvolá každá jednotlivá varianta, popřípadě jaké vyvolají všechny tři varianty. Tyto tři varianty řešení jsou posuzovány z hlediska ekonomického, technického a dle vlivu na životní prostředí.
Nejčastější fraktury dolní končetiny u geriatrických pacientů a jejich následná rehabilitace (fyzioterapie)
Římanová, Elen ; Dědková, Miriama (vedoucí práce) ; Nováková, Petra (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Elen Římanová Vedoucí práce: Mgr. Miriama Dědková Konzultant práce: Mgr. Miriama Dědková Název bakalářské práce: Nejčastější fraktury dolní končetiny u geriatrických pacientů a jejich následná rehabilitace (fyzioterapie) Abstrakt bakalářské práce Tato práce se zabývá fyzioterapií po frakturách dolní končetiny u geriatrických pacientů a problematikou péče geriatrických pacientů. Je důležitá, jak včasná, tak následná fyzioterapie jako prevence imobilizačního syndromu, kterým jsou geriatričtí pacienti ohroženi z důvodu fyziologických involučních změn. Při rozvoji imobilizačního syndromu je pacient omezen v obnovení soběstačnosti. Vzhledem k časté polymorbiditě geriatrických pacientů hrozí rozvoj dalších zdravotních komplikací a dekondice. Práce má část teoretickou, kde jsou popsány základy anatomie, kineziologie, typy fraktur a jejich řešení. Z větší části je zde rozebrána geriatrická problematika a metody fyzioterapie, které jsem praktikovala. V části praktické jsou zpracovány tři kazuistiky pacientek, které utrpěly frakturu dolní končetiny. Tyto pacientky podstoupily čtyřtýdenní fyzioterapii, pět dní v týdnu po dobu 45 minut. Naším cílem bylo dosáhnout samostatné chůze s vhodnou kompenzační pomůckou a obnovit tak pacientovu samostatnost. Součástí kazuistik je...
Prázdné urbánní monumenty – aktivace zhlaví Pražského viaduktu v Brně urbanisticko-architektonická studie
Fučíková, Jarmila ; Pech, Zbyněk (oponent) ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Práce má v první řadě poukázat na možnosti aktivace nefungujícího post-industriálního území. Cílem je odstranit neprůchozí „klín“ do centra a doplnit do lokality chybějící městské aktivity. Za tímto účelem v diplomové práci navrhuji dostavbu budovy s funkcí bydlení, náměstí s tržnicí, městský park a zabývám se také návazností na okolní industriální budovy. Snahou je prostřednictvím dostavby a rehabilitace industriálních budov začlenit lokalitu do organismu města. Velkou tvůrčí výzvou je zachování genia loci této post- industriální krajiny.
Analýza působení termoplastových potrubí v zemním prostředí
Ekr, Jan ; Kuklík,, Pavel (oponent) ; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA (oponent) ; Gratza, Roman (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na analýzu chování termoplastových potrubí v zemním prostředí, a to zejména pro potrubí prováděná pomocí bezvýkopových technologií. V rámci disertační práce byly provedeny experimenty, jejichž cílem bylo stanovit chování a únosnost polyethylenových potrubí při zatížení vnějším hydrostatickým tlakem. Pro experimenty byla navržena a vyrobena ocelová tlaková komora, která umožňovala zatížit a sledovat potrubí při jeho ztrátě stability. Mechanické vlastnosti materiálu trubek byly určovány pomocí tahových a ohybových zkoušek. Byla provedena řada podrobných numerických analýz experimentů potrubí, kde byly použity různé materiálové modely, geometrické imperfekce či metody řešení. Byly použity materiálové modely zohledňující pružné, plastické a viskózní chování termoplastů. Dále byla provedena řada normových výpočtů polyethylenových potrubí instalovaných bezvýkopovými technologiemi. Cílem bylo vytvořit nové návrhové diagramy pro praktické posuzování těchto potrubí umístěných ve stávajícím nosném potrubí. V případě nenosného stávajícího potrubí byl vytvořen numerický model pro stanovení návrhových součinitelů, které byly ověřeny s normovými hodnotami. Výsledky z tohoto modelu byly dále porovnány s výsledky komplexnějšího numerického modelu zohledňujícího lépe interakci potrubí a zemního prostředí pro různé třídy zemin.
Prázdné urbánní monumenty – aktivace zhlaví Pražského viaduktu v Brně urbanisticko-architektonická studie
Slouková, Hana ; Pech, Zbyněk (oponent) ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie lokality podél železničního viaduktu v Brně na severním okraji čtvrti Trnitá. Cílem je propojení historického jádra města Brna s doposud zanedbaným územím v okolí stávajícího fragmentu viaduktu. Podkladem a východiskem je analýza všeobecně o problematice území v post – industriálních městech. Prostřednictvím rehabilitace současných industriálních staveb a doplněním hmotové struktury je vybrané území začleněno do organismu města s důrazem na zvýšení prostupnosti území a vytvoření kvalitních veřejných prostor.
Spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta při rehabilitaci pacientů po zlomenině distálního radia
Podlipský, David ; Nováková, Petra (vedoucí práce) ; Havlová, Martina (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: David, Podlipský Vedoucí práce: Mgr. Petra Nováková Konzultant práce: Mgr. et. Mgr. Jaromíra Uhlířová Název bakalářské práce: Spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta při rehabilitaci pacientů po zlomenině distálního radia Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na multidisciplinární rehabilitaci u pacientů po zlomenině distálního radia. Ta je v populaci nejběžnější, co se týče fraktur horních končetin. Teoretická část popisuje anatomii a kineziologii v souvislostech, primární a sekundární léčbu zlomenin distálního radia, jejich komplikace a klasifikace. Vyjma toho, též klíčové kompetence fyzioterapeuta a ergoterapeuta a studie ohledně jejich interprofesní spolupráce. Praktická část se skládá ze 3 kazuistik pacientů po zlomeném distálním konci kosti vřetenní (1 po operační léčbě, 2 po konzervativním řešení). Proces vyhodnocení byl založen na cyklu terapeutických jednotek, na kterých byli přítomni fyzioterapeut i ergoterapeut. Klíčová slova: Ergoterapie, Fyzioterapie, Radius, Rehabilitace, Spolupráce
Fyzioterapie v paliativní péči
Ustinova, Darya ; Chalupská, Tereza (vedoucí práce) ; Gerlichová, Markéta (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Darya Ustinova Vedoucí práce: Mgr. Tereza Chalupská Název bakalářské práce: Fyzioterapie v paliativní péči Abstrakt bakalářské práce: Cílem moderní paliativní medicíny je udržení dobré kvality života pacientů s pokročilým onemocněním. Původně byla paliativní péče považována za terminální péči, která se zaměřovala na úlevu příznaků na konci života. V současné době má paliativní péče větší rozsah a koncept rehabilitace v paliativní péči se také stále rozšiřuje. Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat poznatky o roli fyzioterapie v paliativní péči, a přispět tak do okruhu literatury věnující se této problematice. Teoretická část obsahuje obecné informace o paliativní péči, multidisciplinárním paliativním týmu se zaměřením na rehabilitaci v paliativní péči. Následuje výčet fyzioterapeutických metod aplikovatelných v paliativní péči spolu s vymezením hlavních symptomů, které je možno pomocí fyzioterapie ovlivnit. Závěr teoretické části se věnuje postoji pacientů a zdravotnického personálu vůči fyzioterapii v paliativní péči a možnosti vzdělání fyzioterapeutů v oblasti paliativní péče. Praktická část popisuje výsledky dotazníkového šetření o současném stavu zastoupení fyzioterapeutů v paliativní péči v České republice a o roli fyzioterapeuta v paliativním týmu na...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 365 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.