Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zavedení sociální služby v nestátní neziskové organizaci.
Nedobitá, Lucie ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Šedivý, Marek (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje popisu zavedení sociální služby v nestátní neziskové organizaci, která se rozhodla stát se registrovaným poskytovatelem sociální služby. Cílem práce je popis řízení vybrané fáze změny při zavedení terénní sociální služby v nestátní neziskové organizaci. Ve vybrané neziskové organizaci Azara sociální, z.s. jde konkrétně o zavedení terénní sociální služby osobní asistence. Vybranou fází zavádění změny je registrace této služby a jednotlivé kroky, od rozhodnutí pro zavedení změny, přes zpracování jednotlivých plánů a požadovaných podkladů, které jsou pro zažádání o registraci na příslušném krajském úřadě nezbytné. V práci jsou provedeny strategické analýzy pro rozbor vnějšího prostředí vybrané organizace a rozbor vnitřního prostředí. V práci je dále použita kvalitativní výzkumná metoda focus group pro získání návrhů a konkrétních kroků od vybraných zástupců managementu organizace, na jejichž základě je zpracován Plán pro zavádění změny a Plán rizik. Zhodnocení průběhu stanovené fáze zaváděné změny je provedeno prostřednictvím hloubkových rozhovorů s týmiž pracovníky. Záměrem práce je popsat průběh stanovené fáze tak, aby z tohoto popisu mohly čerpat i jiné organizace, které se rozhodnout stát se poskytovatelem zvolené sociální služby či rozšířit svoji stávající nabídku o...
Mapování významných krajinných prvků ve vybraném území a návrh na registraci nového významného krajinného prvku
FRIDRICHOVSKÁ, Šárka
Významný krajinný prvek je nástrojem obecné ochrany přírody a krajiny, jejichž vyhlašování je formálně jedno z nejrychlejšího a nejjednoduššího způsobu zajištění ochrany. Zákon č. 114/1992 Sb. představuje základní legislativní dokument, kde významný krajinný prvek je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Tématem práce bylo mapování významných krajinných prvku a návrh na registraci nového významného krajinného prvku na území Pelhřimovska. Vybrány byly čtyři katastrální území, ve kterých byly významné krajinné prvky charakterizovány. V řešené oblasti byly zvoleny 4 registrované významné prvky a 13 významných krajinných prvků ze zákona, které byly rozděleny do podkategorií vodní toky, rybníky a lesy.
Internetová knihovna metod a algoritmů pro registraci medicínských obrazů
Koňařík, Jakub ; Jiřík, Radovan (oponent) ; Peter, Roman (vedoucí práce)
Registrace obrazů je postup vedoucí k nalezení geometrické transformace, která zajistí shodnou pozici, orientaci a velikost korespondujících objektů v obrazech. Jaké jsou tyto metody a jak fungují? Tyto metody a principy jsou vysvětleny v první části této práce. Druhá část práce je zaměřena na výklad teorie informačních systémů a praktickou tvorbu internetové databáze. Praktická část byla realizována v redakčním systému Drupal.
Correspondence Problem in Geometrics Morphometric Tasks
Krajíček, Václav ; Pelikán, Josef (vedoucí práce) ; Kosinka, Jiří (oponent) ; Sochor, Jiří (oponent)
Název práce: Problém korespondence v úlohách geometrické morfometrie Autor: Václav Krajíček Katedra / Ústav: Katedra software a výuky informatiky Vedoucí doktorské práce: RNDr. Josef Pelikán e-mail vedoucího: pepca@cgg.mff.cuni.cz Abstrakt: Analýza tvaru ve fyzické antropologii, biomedicíně a přidružených oborech je často prováděna s použitím landmarků nebo pomocí měření vzdáleností. Nové technické možnosti dovolují digitalizovat věrný vzhled objektu ve formě trojúhelníkových sítí nebo objemových dat. Tyto digitální obrazy jsou obzvláště užitečné v případech, kdy nemohou být vhodným způsobem použity landmarky k popisu tvaru. Aby bylo možné statisticky analyzovat tvar na vzorku pozorování, které jsou reprezentovány zmíněnými zobrazovacími technikami, musí být identifikovány vzájemně si odpovídající body. Registrace je klíčovým nástrojem k mapování reprezentací tvaru do společné souřadné soustavy, kde se hledají vzájemně si odpovídající body, v případě trojúhelníkových sítí na principu nejbližšího souseda a v případě objemových dat podle překrývajících se bodů. Elastická registrace založená na B-spline interpolaci byla vybrána kvůli své mnohostrannosti, relativní rychlosti a schop- nosti...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.