Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 88 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mapování významných krajinných prvků ve vybraném území a návrh na registraci nového významného krajinného prvku
FRIDRICHOVSKÁ, Šárka
Významný krajinný prvek je nástrojem obecné ochrany přírody a krajiny, jejichž vyhlašování je formálně jedno z nejrychlejšího a nejjednoduššího způsobu zajištění ochrany. Zákon č. 114/1992 Sb. představuje základní legislativní dokument, kde významný krajinný prvek je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Tématem práce bylo mapování významných krajinných prvku a návrh na registraci nového významného krajinného prvku na území Pelhřimovska. Vybrány byly čtyři katastrální území, ve kterých byly významné krajinné prvky charakterizovány. V řešené oblasti byly zvoleny 4 registrované významné prvky a 13 významných krajinných prvků ze zákona, které byly rozděleny do podkategorií vodní toky, rybníky a lesy.
Internetová knihovna metod a algoritmů pro registraci medicínských obrazů
Koňařík, Jakub ; Jiřík, Radovan (oponent) ; Peter, Roman (vedoucí práce)
Registrace obrazů je postup vedoucí k nalezení geometrické transformace, která zajistí shodnou pozici, orientaci a velikost korespondujících objektů v obrazech. Jaké jsou tyto metody a jak fungují? Tyto metody a principy jsou vysvětleny v první části této práce. Druhá část práce je zaměřena na výklad teorie informačních systémů a praktickou tvorbu internetové databáze. Praktická část byla realizována v redakčním systému Drupal.
Correspondence Problem in Geometrics Morphometric Tasks
Krajíček, Václav ; Pelikán, Josef (vedoucí práce) ; Kosinka, Jiří (oponent) ; Sochor, Jiří (oponent)
Název práce: Problém korespondence v úlohách geometrické morfometrie Autor: Václav Krajíček Katedra / Ústav: Katedra software a výuky informatiky Vedoucí doktorské práce: RNDr. Josef Pelikán e-mail vedoucího: pepca@cgg.mff.cuni.cz Abstrakt: Analýza tvaru ve fyzické antropologii, biomedicíně a přidružených oborech je často prováděna s použitím landmarků nebo pomocí měření vzdáleností. Nové technické možnosti dovolují digitalizovat věrný vzhled objektu ve formě trojúhelníkových sítí nebo objemových dat. Tyto digitální obrazy jsou obzvláště užitečné v případech, kdy nemohou být vhodným způsobem použity landmarky k popisu tvaru. Aby bylo možné statisticky analyzovat tvar na vzorku pozorování, které jsou reprezentovány zmíněnými zobrazovacími technikami, musí být identifikovány vzájemně si odpovídající body. Registrace je klíčovým nástrojem k mapování reprezentací tvaru do společné souřadné soustavy, kde se hledají vzájemně si odpovídající body, v případě trojúhelníkových sítí na principu nejbližšího souseda a v případě objemových dat podle překrývajících se bodů. Elastická registrace založená na B-spline interpolaci byla vybrána kvůli své mnohostrannosti, relativní rychlosti a schop- nosti...
Aspekty registrace plavidel v mezinárodním právu
Mládek, Matěj ; Ondřej, Jan (vedoucí práce) ; Balaš, Vladimír (oponent)
Název diplomové práce: Aspekty registrace plavidel v mezinárodním právu (oblast mezinárodního práva mořského a registrace námořních plavidel) (Aspects of the registration of vessels in the International Law) Abstrakt: Spolu s rybolovem je plavba jedním z nejstarších a nejdůležitějších využití moře. Lodě jsou nejdůležitějším prostředkem pro přepravu zboží: 95 % celkové hmotnosti zboží přepravovaného v mezinárodním obchodu po moři. Moře a plavidla jsou neméně důležité pro vojenské účely coby bitevní pole. Zatímco téměř všechny pobřežní státy a některé vnitrozemské státy (již bez účasti České republiky) mají svá obchodní loďstva, je pozoruhodné sledovat výrazný rys této oblasti mezinárodního práva, spočívající v kumulaci plavidel pod vlajky jen relativně malého množství států. Tento stav rozhodně nezrcadlí rozdělení vlastnictví registrovaných plavidel. Hovoříme zde o "vlajce z rozumu" a toto je právě jedním z témat této práce. Tato práce se zabývá transformací od mezinárodního obyčejového práva k aktuální úpravě registrace plavidel. Udělování státní příslušnosti plavidlům je jeden z nejpodstatnějších prostředků, jak nastolit řád v oblasti moře. Národnost plavidla jednak indikuje, jaká práva a povinnosti dané plavidlo požívá, tak i jaký stát vykonává jurisdikci nad tímto plavidlem a jaká práva a povinnosti mu z...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 88 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.