Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Legislativní a organizační aspekty založení domova pro seniory
BALOUNOVÁ, Radka
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou procesu založení domova pro seniory. Práce je zaměřena na popis podmínek, které jsou v legislativní a organizační rovině zřizovatelům domovů pro seniory nařízené, a to včetně zdrojů financování. Práce popisuje celý proces založení domova pro seniory včetně přehledu institucí, se kterými zřizovatelé domovů pro seniory v jednotlivých fázích založení domova pro seniory komunikují. Stěžejním přínosem práce je vytvoření metodického materiálu, který bude sloužit jako praktická pomůcka pro potencionální zakladatele domovů pro seniory. V závěru práce jsou shrnuta hlavní doporučení pro úspěšné založení domova pro seniory.
Zavedení sociální služby v nestátní neziskové organizaci.
Nedobitá, Lucie ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Šedivý, Marek (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje popisu zavedení sociální služby v nestátní neziskové organizaci, která se rozhodla stát se registrovaným poskytovatelem sociální služby. Cílem práce je popis řízení vybrané fáze změny při zavedení terénní sociální služby v nestátní neziskové organizaci. Ve vybrané neziskové organizaci Azara sociální, z.s. jde konkrétně o zavedení terénní sociální služby osobní asistence. Vybranou fází zavádění změny je registrace této služby a jednotlivé kroky, od rozhodnutí pro zavedení změny, přes zpracování jednotlivých plánů a požadovaných podkladů, které jsou pro zažádání o registraci na příslušném krajském úřadě nezbytné. V práci jsou provedeny strategické analýzy pro rozbor vnějšího prostředí vybrané organizace a rozbor vnitřního prostředí. V práci je dále použita kvalitativní výzkumná metoda focus group pro získání návrhů a konkrétních kroků od vybraných zástupců managementu organizace, na jejichž základě je zpracován Plán pro zavádění změny a Plán rizik. Zhodnocení průběhu stanovené fáze zaváděné změny je provedeno prostřednictvím hloubkových rozhovorů s týmiž pracovníky. Záměrem práce je popsat průběh stanovené fáze tak, aby z tohoto popisu mohly čerpat i jiné organizace, které se rozhodnout stát se poskytovatelem zvolené sociální služby či rozšířit svoji stávající nabídku o...
Mapování významných krajinných prvků ve vybraném území a návrh na registraci nového významného krajinného prvku
FRIDRICHOVSKÁ, Šárka
Významný krajinný prvek je nástrojem obecné ochrany přírody a krajiny, jejichž vyhlašování je formálně jedno z nejrychlejšího a nejjednoduššího způsobu zajištění ochrany. Zákon č. 114/1992 Sb. představuje základní legislativní dokument, kde významný krajinný prvek je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Tématem práce bylo mapování významných krajinných prvku a návrh na registraci nového významného krajinného prvku na území Pelhřimovska. Vybrány byly čtyři katastrální území, ve kterých byly významné krajinné prvky charakterizovány. V řešené oblasti byly zvoleny 4 registrované významné prvky a 13 významných krajinných prvků ze zákona, které byly rozděleny do podkategorií vodní toky, rybníky a lesy.
Internetová knihovna metod a algoritmů pro registraci medicínských obrazů
Koňařík, Jakub ; Jiřík, Radovan (oponent) ; Peter, Roman (vedoucí práce)
Registrace obrazů je postup vedoucí k nalezení geometrické transformace, která zajistí shodnou pozici, orientaci a velikost korespondujících objektů v obrazech. Jaké jsou tyto metody a jak fungují? Tyto metody a principy jsou vysvětleny v první části této práce. Druhá část práce je zaměřena na výklad teorie informačních systémů a praktickou tvorbu internetové databáze. Praktická část byla realizována v redakčním systému Drupal.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.