Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Spojování záznamů v genealogických datech
Šorm, Jan ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Zbořil, František (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je studium genealogických dat, zjištění možných problému při jejich slučování a implementace metod pro toto slučování dat. V této práci se bude především studovat problematika třídění podobných tvarů jmen do společných tříd. Tento problém se bude studovat zejména proto, že v každém matričním záznamu hrají nejdůležitější roli jména a příjmení dotčených osob a jejich příbuzných. V práci tedy bude rozebráno několik metrik pro výpočet vzdálenosti mezi dvěma řetězci. Dále pak pro tyto metriky bude provedeno několik experimentů, které budou mít za cíl roztřídit jména do tříd s co nejmenším počtem chyb. Na základě těchto výsledků pak budou provedeny i experimenty pro samotné slučování jednotlivých genealogických záznamů.
Zapojení dárců krevní plazmy do registru dárců kostní dřeně
Míková, Iveta ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Chvojková, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na možnost využít potenciálu pravidelných dárců krevní plazmy k zařazení do registrů dárců kostní dřeně. Vychází se z předpokladů, že se jedná o téměř identickou populaci a kritéria pro darování krevní plazmy jsou podobná kritériím pro darování kostní dřeně, dárci krevní plazmy jsou pravidelně testováni na krví přenosná infekční onemocnění, mají zkušenosti s intravenózními odběry a z velké části splňují i věkový limit pro vstup do registru dárců kostní dřeně. Teoretická část popisuje anatomii a fyziologii krevní plazmy a kostní dřeně a současné poznatky k problematice dárcovství krevní plazmy a kostní dřeně. Dále popisuje typy a indikace transplantací kostní dřeně, registry dárců krevní plazmy a kostní dřeně, motivaci k dárcovství, úlevy a kompenzace pro dárce. Podklady pro zhotovení práce jsem čerpala zejména na základě zpracování rešerše z BČM (Bibliographia medica čechoslovaca) v Národní lékařské knihovně, z osobního zdroje odborné literatury, odborných konzultací, vlastních zkušeností a jiných bakalářských prací. Metodika: Práce byla vypracována na základě kvantitativního výzkumného šetření prostřednictvím anonymního nestandardizovaného dotazníku. Cílovou skupinou byli dárci krevní plazmy ve věku 18 - 35 let. Cíl práce: Hlavním cílem bylo jednak zjištění zájmu dárců...
Analysis of English and French True Friends (Vrais Amis) in a Corpus of Authentic Text Samples
Pípalová, Mariana ; Lancová, Klára (vedoucí práce) ; Červinková Poesová, Kristýna (oponent)
Rigorózní práce se zabývá parolovým výzkumem pravých protějšků (vrais amis) v současné francouzštině a angličtině. K tomuto účelu byl sestaven speciální korpus anglicko- francouzských překladů složený ze třech dílčích subkorpusů stejného rozsahu (biblický diskurz, politický diskurz a diskurz umělecké prózy), v rozsahu cca 60 000 slov. Pomocí nástroje AntConc byly z korpusu vygenerovány užité pravé protějšky, které se v práci pojímají vždy jakožto jev konkrétního registru. Na základě frekvenčních kritérií byl vymezen centrální okruh 64 protějšků, (takřka) shodných frekvencí a identických kontextů a registrů, který byl následně podroben mnohaaspektové analýze. Zkoumala se jejich výslovnost i psaná podoba, jejich slovnědruhové zařazení, zastoupení slovotvorného postupu derivace; dále se sledovala absolutní četnost jak typů, tak i tokenů v korpusu, a nepřímo (na základě pásem frekventovanosti) se zjišťovala i integrovanost těchto výpůjček do slovní zásoby angličtiny jakožto jazyka přijímajícího. Dle většiny zkoumaných aspektů lze pravé protějšky přiřadit do tří pásem od identity přes blízkost až po relativní nepodobnost. Podle teorie centra a periferie (Daneš 1966) lze tak pravé protějšky uspořádat na pomyslné škále od identity až po vzdálenou podobnost ve většině aspektů analýzy. K práci je připojen...
Analysis of English and French true friends (vrais amis) in a corpus of authentic text samples
Pípalová, Mariana ; Jančík, Jiří (vedoucí práce) ; Listíková, Renáta (oponent)
Diplomová práce se zabývá parolovým výzkumem pravých protějšků (vrais amis) v současné francouzštině a angličtině. K tomuto účelu byl sestaven speciální korpus anglicko-francouzských překladů složený ze třech dílčích subkorpusů stejného rozsahu (biblický diskurz, politický diskurz a diskurz umělecké prózy), v rozsahu cca 60 000 slov. Pomocí nástroje AntConc byly z korpusu vygenerovány užité pravé protějšky, které se v práci pojímají vždy jakožto jev konkrétního registru. Na základě frekvenčních kritérií byl vymezen centrální okruh 64 protějšků, (takřka) shodných frekvencí a identických kontextů a registrů, který byl následně podroben mnohaaspektové analýze. Zkoumala se jejich výslovnost i psaná podoba, jejich slovnědruhové zařazení, zastoupení slovotvorného postupu derivace; dále se sledovala absolutní četnost jak typů, tak i tokenů v korpusu, a nepřímo (na základě pásem frekventovanosti) se zjišťovala i integrovanost těchto výpůjček do slovní zásoby angličtiny jakožto jazyka přijímajícího. Dle většiny zkoumaných aspektů lze pravé protějšky přiřadit do tří pásem od identity přes blízkost až po relativní nepodobnost. Podle teorie centra a periferie (Daneš 1966) lze tak pravé protějšky uspořádat na pomyslné škále od identity až po vzdálenou podobnost ve většině aspektů analýzy. K práci je připojen...
Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní dřeně
Buriánková, Hana ; Hošťálková, Monika (vedoucí práce) ; Klamová, Hana (oponent)
Primárním cílem této práce bylo poukázat na problematiku týkající se darování kostní dřeně. Práce je zaměřená na míru informovanosti občanů a na jejich významné obavy související s darováním kostní dřeně. Tyto obavy jsou totiž zřejmě i hlavní příčinou, která lidem brání do registru dárců kostní dřeně vstoupit. Teoretická část přináší ucelený přehled poznatků o dané problematice. Významná část je věnována jednotlivým druhům odběru krvetvorných buněk a péči o dárce. Empirická část diplomové práce je zpracována jako kvantitativní výzkum, technikou elektronického dotazníku byly osloveny stovky respondentů. Do výzkumného šetření se jich přesně během 10 dnů přihlásilo 576, použitelných dotazníků bylo 496. Z výsledků provedeného výzkumu vyplývá nevyhnutelná potřeba kvalitně informovat veřejnost o možnostech odběru krvetvorných buněk, zejména o způsobu jejich odběru. 79,51 % respondentů nevědělo, že je možné darovat krvetvorné buňky ze žilní krve, přičemž 50,26 % dotazovaných má obavy ze samotného odběru kostní dřeně. Respondenti, kteří se účastnili průzkumu, prokazují o danou problematiku zájem. 85,48 % dotazovaných by uvítalo osvětu v dané problematice a dohromady 82, 66 % respondentů se domnívá, že by informovanost formou krátkých přednášek na středních školách, učilištích mohla navýšit počet dárců...
Translation and Stylistic Analysis of One Chapter of Casualties of Peace by Edna O'Brien
Rusňáková, Adéla ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Pípalová, Renata (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problémy při překládání anglické beletrie do češtiny. Sestává ze dvou částí. Praktickou část tvoří překlad jedné kapitoly románu Casualties of Peace irské autorky Edny O'Brien z roku 1966. Teoretická část předkládá stylistickou analýzu, která zahrnuje volbu rejstříku, morfologické, lexikální, syntaktické a pragmatické hledisko. Každé z nich je ilustrováno okomentovanými příklady postavenými na teoretickém podkladu z prací Jiřího Levého, Dagmar Knittlové a Olgy Krijtové.
Aspekty registrace plavidel v mezinárodním právu
Mládek, Matěj ; Ondřej, Jan (vedoucí práce) ; Balaš, Vladimír (oponent)
Název diplomové práce: Aspekty registrace plavidel v mezinárodním právu (oblast mezinárodního práva mořského a registrace námořních plavidel) (Aspects of the registration of vessels in the International Law) Abstrakt: Spolu s rybolovem je plavba jedním z nejstarších a nejdůležitějších využití moře. Lodě jsou nejdůležitějším prostředkem pro přepravu zboží: 95 % celkové hmotnosti zboží přepravovaného v mezinárodním obchodu po moři. Moře a plavidla jsou neméně důležité pro vojenské účely coby bitevní pole. Zatímco téměř všechny pobřežní státy a některé vnitrozemské státy (již bez účasti České republiky) mají svá obchodní loďstva, je pozoruhodné sledovat výrazný rys této oblasti mezinárodního práva, spočívající v kumulaci plavidel pod vlajky jen relativně malého množství států. Tento stav rozhodně nezrcadlí rozdělení vlastnictví registrovaných plavidel. Hovoříme zde o "vlajce z rozumu" a toto je právě jedním z témat této práce. Tato práce se zabývá transformací od mezinárodního obyčejového práva k aktuální úpravě registrace plavidel. Udělování státní příslušnosti plavidlům je jeden z nejpodstatnějších prostředků, jak nastolit řád v oblasti moře. Národnost plavidla jednak indikuje, jaká práva a povinnosti dané plavidlo požívá, tak i jaký stát vykonává jurisdikci nad tímto plavidlem a jaká práva a povinnosti mu z...
Contrastive analysis of a text-type: English and Czech restaurant menus.
Hryzbylová, Eva ; Klégr, Aleš (vedoucí práce) ; Malá, Markéta (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá kontrastivní analýzou anglických a českých jídelních lístků. Jídelní lístek je specifický typ textu, jenž si zasluhuje podrobné prozkoumání. V teoretické části práce jsou nastíněny různé způsoby užití pojmů žánr, textový typ, registr a styl. Podrobnější rozbor zkoumaného textového typu je založen na odborné literatuře, která se podobnými typy textů podrobně zabývá. Pro účely této analýzy bylo nashromážděno deset jídelních lístků z Británie a Irska, deset českých jídelních lístků a šest českých jídelních lístků přeložených do angličtiny. Rozbor autentických jídelních lístků přináší poznatky nejen o uspořádání a struktuře tohoto specifického typu textu, ale také o jeho typologické klasifikaci do kategorie zahrnující specifické typy textů. Anglické a české jídelní lístky jsou popsány po stránce formální, obsahové, lexikální a gramatické. Na základě tohoto rozboru jsou tyto dvě skupiny následně porovnány, čímž vyjdou najevo jejich shodné a odlišné rysy. Tyto odlišné rysy se negativně promítají do anglických překladů českých jídelních lístků. Porovnáním anglických překladů českých lístků s anglickými lístky se zjišťuje, jaké nedostatky se s ohledem na anglický úzus v překladech nejčastěji vyskytují. Práce tudíž přináší jak teoretické, tak praktické poznatky o tak...
Language attitudes in Norway and the Czech Republic from a sociolinguistic point of view
Řezníková, Ivana ; Štajnerová, Petra (vedoucí práce) ; Svevad, Thor (oponent)
Tématem práce jsou postoje k jazyku. Důraz je kladen především na to, jakým způsobem postoje k jazyku ovlivňují současné jayzykové změny, jak jsou formulovány ze strany uživatelů a jaké důležité faktory se účastní jejich utváření. Srovnání postojů, jaké Norové a česi zaujímají ke globalizaci, regionalizaci a dalším procesům, které ovlivňují soušasný vývoj norštiny a češtiny, se zakládá na řadě sociologických a sociolingvistických výzkumů a případových studií provedenách jednak v Řechách, ale především v Norsku. Otázky, které si tato práce klade především, jsou následující: nakolik se liší faktory relevantní při formování jazykových postojů v Norsku a v Čechách? Jak jsou postoje k jazyku ovnivněny historickým vývojem v těchto zemích? Předpokladem je, že faktory spojené s postoji k angličtině jsou jak v Norsku tak v Čechách velmi podobné. Vytah meyi standardními formami jazyka a lokálními dialekty je naopak s největší pravděpodobností znašně odlišný, především z toho důvodu, že je tmto variantám v norských a šeských podmínkách přidělován odlišný status.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.